O oddelení

Oddelenie biochémie membrán sa zaoberá širokým spektrom tém v oblasti štúdia rôznych aspektov buniek a ich funkcií. V oblasti biogenézy membrán sa špecializujeme na výskum procesov, ktorými eukaryotické bunky regulujú lipidové zloženie svojich membrán. Okrem toho sa zaoberáme aj účinkom anti-sterolových antimykotík a vznikom rezistencie k nim. V rámci bunkového cyklu sa zameriavame na štúdium segregácie chromozómov počas meiotického delenia u kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Naším cieľom je identifikovať a charakterizovať proteíny zúčastňujúce sa homologickej rekombinácie a karyogamie. Snažíme sa pochopiť mechanizmy, ktoré vedú k vzniku závažných ľudských ochorení súvisiacich s poruchami v segregácii a rekombinácii chromozómov, ako sú napríklad Downov syndróm a nádorové ochorenia. Spolupracujeme na medzinárodných projektoch a vo svojej práci využívame pokročilé techniky a prístrojové vybavenie.