Etická komisia

Predseda

Mgr. Zuzana Bačová, PhD. (ÚEE SAV)

Podpredseda

Doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD. (PriF UK)

Členovia

Mgr. Katarína Macková, PhD. (CBv ÚMFG SAV)
Gizela Gajdošíková  (CBv ÚMFG SAV)
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc. (Zool. ústav SAV)
Mgr. Martin Valachovič, PhD. (CBv ÚBGŽ SAV)
RNDr. Jana Antalíková, PhD. (CBv ÚBGŽ SAV)