Projekty

Medzinárodné

MedPlants4Vet - Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.
Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia: Hlavnou myšlienkou projektu COST Action MedPlants4Vet je vytvoriť možnosti pre spoluprácu a stimuláciu vedeckých aktivít v oblastiach etno a fytofarmakológie, fytochémie, farmakognózie a klinických štúdií.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA22109/
Doba trvania: 12.10.2023 - 11.10.2027
LipAI - Regulácia lipidov ako protizápalová terapia
Lipid Regulation for Anti-Inflammatory Therapy
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
LIFT - Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat
Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Hlavným zámerom a cieľom akcie je definovať a konceptualizovať pozitívne životné podmienky zvierat (welfare), identifikovať platné metodiky na hodnotenie pozitívnych životných podmienok zvierat, posúdiť chápanie a akceptovanie tejto koncepcie a navrhnúť potenciálne indikátory pozitíveho welfaru založené na zvieratách a na zdrojoch, pomocou ktorých by bolo možné ho monitorovať na farmách.
Web stránka projektu: https://liftanimalwelfare.eu/
Doba trvania: 4.11.2022 - 3.11.2026
TRANSLACORE - Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti
Translational control in Cancer European Network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia , PhD.
Doba trvania: 4.10.2022 - 3.10.2026
GenE-Humdi - Liečba chorôb modifikáciou genómu
Genome Editing to Treat Humans Diseases
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
ANDRONET - Európska sieť pre andrológiu – koordinácia výskumu, vzdelávania a verejného povedomia
European Andrology Network – Research Coordination, Education And Public Awareness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA20119/
Doba trvania: 27.10.2021 - 26.10.2025
BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.
Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Biokontrola v chovoch je veľmi dôležitá, aby sa zabránilo alebo predchádzalo šíreniu patogénov a následne, aby sa ochránilo zdravie hospodárskych zvierat. Zdravšie zvieratá zabezpečené dobrým welfare a stabilitou v živočíšnej produkcii znamená menej používania antibiotík. Napriek mnohým výhodám, je biosekurita limitovaná niektorými faktormi, ako napr. nepostačujúce vedomosti ako vylepšiť biokontrolu, rôznorodosť metód pre zhodnocovanie a meranie biontroly a ich nákladnosť, nízke % informovaných pracovníkov v danej oblasti. Preto cieľom projektu bude zmapovať ako v súčasnosti biokontrola prebieha a pokúsi sa o implementovanie efektívnejších postupov. Taktiež sa budú porovnávať existujúce metódy na meranie biosekurity v rôznych krajinách. Odporučia sa adekvátne merania pre biosekuritu a postupy v živočíšnej produkcii.
Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.
Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia: Aplikácia vhodnej koncentrácie rastlinných aditív je podmienená pochopením biotransformačných procesov, procesov absorpcie, distribúcie a depozície ich komponentov v organizme zvierat. Metabolické procesy tymolu, hlavnej fenolickej zložky Thymus vulgaris budeme sledovať u králikov, ktoré predstavujú vhodný model pre sledovanie biovyužiteľnosti živín vďaka jeho špecifickým tráviacim procesom. Z dôvodu zabezpečiť jeho uvoľňovanie z prijatého krmiva v čo najvyššej koncentrácii v mieste jeho najintenzívnejšej absorpcie, budeme tymol aplikovať vo forme gastrorezistentných peliet.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.
How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia: Neustále sa rozvíjajúca antibiotická rezistencia predstavuje v súčasnosti celosvetový problém, ktorý predstavuje veľkú výzvu pre vedcov s cieľom nájsť vhodné riešenia. Jednou z možností sú rastlinné aditíva, pričom tymol vyskytujúci sa v mnohých rastlinách predstavuje sľubnú alternatívu. Na dosiahnutie jeho pozitívneho účinku sú ale potrebné mnohé ďalšie štúdie zamerané na jeho metabolické procesy v živošíčnom organizme.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
EpiLipidNET - Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku
Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19105/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 13.10.2020 - 12.10.2024
Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Anotácia: Štúdium fyziologicky aktívnych proteínov a peptidov včelích produktov, predovšetkým včelej materskej kašičky a medu, s cieľom aplikácie výsledkov výskumu v humannej medicíne a výžive
Doba trvania: 1.4.2021 - 31.3.2024
ENOVAT - Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Doba trvania: 15.11.2019 - 14.11.2023
Aplikácia tymolu ako kŕmneho aditiva vo výžive králikov.
Application of thymol as feed additive in rabbit nutrition.
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia: Fytogénne kŕmne aditiva sú schopné pozitívne ovplyvňovať využitelnosť a absorpciu živín a redukciu patogénnych mikroorganizmov v tráviacom trakte. Ich pozitívne účinky sa pripisujú najmä ich bioaktívnym molekulám (karvakrol, tymol, cineol, linalool). Za silné antioxidačné vlastnosti tymolu je zodpovedná hlavne jeho fenolická OH skupina. Jeho antimikrobialne účinky už boli popísané v mnohých štúdiach a jeho benefitom vo výžive zvierat je zamedzenie vzniku antibiotickej rezistencie na farmách. Hlavným problémom pri aplikácii rastlinných zložiek je ich zlá dostupnosť v cieľových orgánoch a tkanivách s čím úzko súvisí ich nedostatečný efekt. Z tohto dôvodu je naša štúdia zameraná na sledovanie procesov absorpcie a depozície tymolu v živočíšnom organizme, čo nám pomôže navrhnúť vhodnú dávku s pozitívnym vplyvom na zdravie zvierat s dôrazom na produkciu bezpečných potravín.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
BACFOOD - Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Bezpečnosť potravín, ale aj hygiena a bezpečnosť prostredia, v ktorom sú potraviny produkované je prvoradým zámerom nielen producentov potravín, ale aj ich konzumentov.Najviac sú v pozornosti potraviny mliekarenského a mäsového priemyslu. Napriek dodržiavaniu všetkých zásad správnej praxe (ISO, HACCP), môže v reťazci od výrobcu po spotrebiteľa dochádzať ku prípadnej kontaminácii, a tým aj k zníženiu kvality produktov. V súčasnosti sú veľkým problémom biofilm-produkujúce baktérie, ktoré práve tým, že sú v biofilme chránené sa stávajú odolnejšími. Pokiaľ teda ide o nežiaduce biofilm-produkujúce baktérie, môžu spôsobiť nižšiu kvalitu produktu.Predkladaný projekt preto bude riešiť využitie bakteriocínov (antimikrobiálnych substancií produkovaných niektorými baktériami) a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a prostredia ich výroby.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je štúdium prospešného účinku enterocínov u koní na SK a v Poľsku. Naturálne substancie (Slov. partner) budú využité na udržanie dobrej kondície u koní. Študované budú mikrobiota, hematológia, biochémia, fagocytárna aktivita a enzymatický/metabolický profil. V rámci možností sa pokúsime aj o izolovanie antimikrobiálnej substancie z produkčného kmeňa izolované zo vzorky faeces z koňa. V oblasti mikrobioty koní existujú len limitované informácie a vlastne aj ohľadom využitia bakteriocínov pre optimalizáciu fyziol. parametrov. in those animals. Výsledky budú jednak prínosom ku vedomostiam o mikrobiote koní ako aj prínosom ku podpore ich kondície. Najmä využite ngs metód pri mikrobiote umožní popísania mikrobioty od fyla až po spécie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium membránových proteínov asociovaných s extracelulárnymi vezikulami v reprodukčnom trakte cicavcov
Study of membrane proteins associated with extracellular vesicles in the mammalian reproductive tract
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalková Katarína, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je štúdium membránových proteínov (tetraspanínov, integrínov a iných) asociovaných s extracelulárnymi vezikulami samčieho a samičieho reprodukčného traktu a objasnenie ich možných funkcií u ošípanej a hovädzieho dobytka.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Väzobné vlastnosti a úloha vybraných kvasinkových a ľudských proteínov prenášajúcich lipidy
Binding properties and function of selected yeast and human lipid transfer proteins
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Táto spolupráca je zameraná na lepšie pochopenie úlohy proteínov prenášajúcich lipidy (LTPs) vo fyziológii eukaryotických buniek. LTPs sú známe ako dôležité komponenty homeostázy lipidov, bunkovej signalizácie a dynamiky membrán. S využitím komplementárnych znalostí a experimentálnych metodík našich dvoch laboratórií sa zameriame na štúdium proteínov prenášajúcich fosfatidylinozitol (PITPs) u modelového eukaryotického organizmu, kvasinky Saccharomyces cerevisiae. S pomocou spolupracujúceho laboratória plánujeme rozšíriť náš výskum na ľudské PITPs, konkrétne na proteín SEC14L1, ktorého zvýšená aktivita bola zistená v bunkách rakoviny prsníka a prostaty. Predložený plán spolupráce prehĺbi a zintenzívni naše už existujúce kontakty, ktoré doteraz viedli k dvom spoločným publikáciám. Dôležitým aspektom spolupráce bude implementácia metód vyvinutých v britskom laboratóriu u nás v Bratislave. Veríme, že pomocou spolupráce s významným svetovým pracoviskom sa zvýši naša šanca uspieť pri aplikácii o medzinárodné granty.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia , PhD.
Doba trvania: 11.9.2018 - 10.9.2022
ANIMBACHEL - Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat
Bacteriocins, a safe way to inhibit antibiotic resistant bacteria from pigs for healthy farming
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: V Srbsku je chov prasiat sústredený na tzv. komerčných farmách alebo na rodinných farmách, na dvoroch. Väčšina farmárov sa potýka s finančnými a zdravotnými ťažkosťami v chovoch, a preto siahajú po antibiotikách jednak na profylaktické, ale aj na terapeutické účely, čoho dôsledkom je vysoká rezistencia Git mikrobioty na antibiotiká. Cieľom EU je však redukovanie ATB záťaže v chovoch prasiat a tieto ciele sledujú aj v Srbsku z hľadiska zachovávania verejného zdravia a zdravého farmárčenia, keďže ide o potravinové zvieratá. Preto sa hľadajú nové stratégie na zredukovanie ATB záťaže v chovoch a takouto je aj využitie antimikrobiálnych substancií (bakteriocínov/enterocínov). Preto cieľom predkladaného projektu je eliminácia prevažne koliformných na ATB rezistentných baktérií izolovaných z prasiat použitím enterocínov (od SK) produkovaných probiotickými kmeňmi enterokokov. Originálne výsledky bude možné previesť postupne do praxe na dosiahnutie zdravých ATB nezaťažovaných fariem.
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2021
Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli.
Barth syndrome - Study of mitochondrial morphology in a novel yeast model.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia: Barthov syndróm (BTHS) je závažné dedičné mitochondriálne ochorenie charakterizované zníženým množstvom kardiolipínu a akumuláciou jeho prekurzora monolyzokardiolipínu, ktorých zmenu spôsobuje strata transacylázy taffazínu. Molekulárna podstata vzniku tohto ochorenia je však stále nejasná. Cieľom tohto projektu je charakterizácia nového kvasinkového modelu BTHS (pgc1∆taz1∆ mutant) a jeho využitie pre štúdium úlohy rozdielnych lipidov (fosfolipidov a sfingolipidov) v mitochondriálnej morfológii. Využitie tohto kvasinkového systému zvýši možnosti k identifikácii molekulárnych mechanizmov, s pomocou ktorých zmeny membránových lipidov vedú k defektom mitochondriálnej funkcie a morfológie nie len u BTHS, ale taktiež u iných mitochondriálnych ochorení.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Monitorovanie fyziologického potenciálu včelej materskej kašičky na základe nových vedeckých poznatkov
Monitoring of the physiological potential of royal jelly based on new scientific knowledge
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Anotácia: Výskum zameraný na identifikáciu a testovanie látok zodpovedných za liečivé účinky včelích produktov s cieľom získania nových poznatkov pre objasnenie fyziologickej aktivity predovšetkým včelej materskej kašičky, jej prínos v oblasti ľudského zdravia a jej používaní v priemyselnom kontexte farmaceutickej spoločnosti Arkopharma.
Doba trvania: 1.4.2021 - 31.12.2021
Štúdium molekúl zúčastnených vo fertilizačnom procese cicavcov
Study of molecules involved in fertilization process of mammals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia: Reprodukcia je proces esenciálny pre všetky živé organizmy. Hoci priebeh procesu oplodnenia cicavcov je vo všeobecnosti známy, zoznam zúčastnených molekúl a mechanizmov ich pôsobenia nie je stále kompletný. Fertilizačný proces u cicavcov vykazuje určité spoločné črty, avšak procesy prebiehajúce na molekulárnej úrovni a expresia proteínov na úrovni gamét a tkanív sú odlišné. Preto charakterizácia dosiaľ neidentifikovaných molekúl, resp. molekúl popísaných u rôznych hospodárskych zvierat ako modelových organizmov je signifikantná nielen z hľadiska základného výskumu v oblasti reprodukčnej biológie, ale aj z hľadiska pochopenia patologických zmien na molekulárnej úrovni. Cieľom predkladaného projektu je štúdium molekúl s významom v procese oplodnenia hovädzieho dobytka, ošípanej a prípadne iných druhov. Na základe subcelulárnej lokalizácie týchto proteínov v jednotlivých štádiách zrelosti gamét, distribúcie týchto proteínov v reprodukčných systémoch, a tiež biochemickej charakterizácie sa pokúsime prispieť k objasneniu konkrétnych funkcií, ktoré majú tieto molekuly v oplodnení.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
BioBrillouin - Brillouinova svetelná mikrospektrometria v biologickom a biomedicínskom základnom a aplikovanom výskume.
Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: Cieľom celého projektu je vytvoriť skupinu vedcov spolupracujúcich v oblasti Brillouinovej svetelnej spektroskopie (BLSS) a podporiť jej využitie v biomedicínskom a biologickom výskume. BLSS využíva viditeľné a infračervené svetlo z lejzrového zdroja na testovanie mechaniky materiálov cez rozptyl svetla z teplom indukovaných akustických módov. Takýmto spôsobom sa dajú získať informácie o vizkóznoelastických vlastnostiach a štruktúre materiálov nedeštruktívnym nekontaktným spôsobom. Navyše v kombinácii s konfokálnou mikroskopiou BLSS predstavuje unikátnu metódu využiteľnú v biomedicínskom výskume. Preto cieľom tejto skupiny je prepojiť výskumníkov z oblasti fyziky, chémie, biológie a klinickej medicíny a vytvoriť nové stimulujúce spolupráce a umožniť rutinné používanie tejto metódy v biológii a medicíne.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16124?management
Doba trvania: 28.2.2017 - 27.2.2021
Výskum molekulárnych determinantov a funkčných dôsledkov dimerizácie T-typu vápnikových kanálov
Exploring the molecular determinants and functional role of T-type channel dimerization
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Vápnikové kanály T-typu, pre ktoré je charakteristická aktivácia nízkym napätím, majú zásadnú úlohu v excitabilite nervových buniek a podstatným spôsobom prispievajú k fyziológii a patofyziológii neurónov a k neurotransmisii. Zmeny v excitabilite neurónov spôsobené zmenami expresie T-typu vápnikových kanálov sú späté s viacerými neuronálnymi ochoreniami vrátane epilepsie a neuropatickej bolesti. Poznanie mechanizmov, ktorými je riadená expresia a funkcia týchto kanálov vo fyziologických a patologických podmienkach, je preto veľmi dôležité. Nedávno sa zistilo, že funkcia T-typu kanálov môže byť regulovaná ich priamou interakciou s inými iónovými kanálmi. Cieľom navrhovaného projektu je výskum signalizácie v komplexoch tvorených iónovými kanálmi a objasnenie významu homodimerizácie T-typu vápnikových kanálov pre ich expresiu, transport do membrány a funkciu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
KeelBoneDamage - Identifikácia príčin a riešení poškodenia hrebeňa prsnej kosti u nosníc
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Cieľom akcie COST KeelBoneDamage je poskytnúť európskemu hydinárskemu priemyslu (chovu nosníc) inovácie v oblasti chovu, výživy a manažmentu potrebné na vyriešenie problému poškodenia hrebeňa prsnej kosti s cieľom zachovať vysoké štandardy dobrých životných podmienok (welfare) a vysokú produktivitu, tak ako to požaduje európske spoločenstvo. Extrémne vysoká frekvencia a závažnosť poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti predstavuje podľa hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) jeden z najvážnejších problémov welfaru ktorým čelí toto výrobné odvetvie. Situácia ohľadom poškodenia hrebeňa prsnej kosti sa zhoršila nedávnymi zmenami chovných technológií vyplývajúcimi zo zmeny právnych predpisov EÚ, ktorými bolo od januára 2012 zakázané používanie konvenčných klietkových batérií. V dôsledku tejto dobre zamýšľanej legislatívy sa chov nosníc potýka s nečakanou výzvou značne zvýšeného výskytu poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti vedúcemu k zníženiu dobrých životných podmienok (welfaru) zvierat a produktivity. Navrhovaná COST akcia sa snaží poskytnúť platformu pre spoluprácu v oblasti štúdia príčin poškodení hrebeňa prsnej kosti a hľadania riešení ako znížiť ich závažnosť a frekvenciu. Akcia umoží výmenu názorov medzi účastníkmi z rôznych disciplín, v rôznom štádiu vedeckej kariéry a z rôznych geografických oblastí a napomôže novým interdisciplinárnym prístupom a metódam, čo umožní priniesť aplikovateľné a merateľné výstupy. Pre dosiahnutie pokroku je nevyhnutná spolupráca s priemyselnými partnermi predstavujúcimi špičku v danej oblasti, čo je zárukou toho že vývoj bude nasmerovaný na konkrétne výstupy, ktoré zlepšia životné podmienky zvierat a produktivitu poľnohospodárskych podnikov.
Doba trvania: 18.10.2016 - 17.10.2020
GroupHouseNet - Synergia pre zabránenie poškodzujúcemu správaniu u skupinovo chovaných ošípaných a nosníc
Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Cieľom GroupHouseNet je poskytnúť európskej živočíšnej výrobe inovácie v oblasti šľachtenia a manažmentu ošípaných a hydiny, ktoré sú potrebné pre úspešný prechod na systémy chovu vo veľkých skupinách bez potreby bolestivého skracovania chvostov a zobákov. Ak umožníme zvieratám mať viac príležitostí prejavovať druhovo špecifické správanie a zároveň sa vyhneme používaniu bolestivých procedúr, skupinový chov “nezmrzačených“ zvierat tvorí podstatu novej paradigmy welfaru zvierat, ktorá je hnaná spotrebiteľským dopytom. Skupinový chov je spojený so zvýšeným rizikom poškodzujúceho správania medzi zvieratami navzájom, ako je napríklad ozobávanie peria, agresívne správanie a kanibalizmus u nosníc, alebo obhrýzanie chvostov, nadmerná agresivita a kanibalizmus u ošípaných. Súčasný výskum naznačuje, že kľúč k zníženiu výskytu týchto príznakov spočíva v zdokonaľovaní a uplatňovaní metód genetického výberu a rozvoji inovácií v chove, ktoré zlepšujú rané a neskoršie životné podmienky - čo je presne to, na čo využije GroupHouseNet rámec a nástroje akcie COST. GroupHouseNet spája výskumníkov a priemyselných partnerov, ktorí sa zaoberajú chovom a šľachtením zvierat, výživou zvierat, epidemiológiou, správaním a welfarom zvierat, epigenetikou, imunológiou, fyziológiou, ekonomikou a etikou. Na posilnenie vedeckej a technologickej základne v týchto oblastiach Akcia umožní tvorbu, aplikáciu a zdieľanie vedomostí o ošípaných a nosniciach v experimentálnom a komerčnom prostredí. Tieto aktivity budú uskutočnené v otvorenej, na výkon orientovanej, medzinárodnej, multisektorovej a multidisciplinárnej výskumnej a vývojovej sieti COST.
Web stránka projektu: http://www.grouphousenet.eu/
Doba trvania: 2.3.2016 - 1.3.2020
Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie
Lipid metabolisms as a crucial regulator of mitochondrial function
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.3.2017 - 28.2.2020
PiGuNet - Európska sieť pre spoluprácu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu prasiat a jej význam pre zdravie prasiat
European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Keďže pri produkcii ošípaných boli zväčša používané antibiotiká na prevenciu črevných ochorení v chovoch a v súčasnosti EU striktne postupne ukončuje používanie antibiotík ako kŕmnych aditív z hľadiska ich posúdenia ako pre prax škodlivých v súvislosti s potravinovými zvieratami v reťazci zviera a konzument, hľadajú sa iné možnosti ako zabezpečiť zdravé chovy potravinových zvierat napr. aj ovplyvňovaním mikroflóry, ovplyvnením cez diéty, ovplyvnením genetického potenciálu a podobne. Tento vzájomne súčinný komplex nie je ešte celkom prebádaný a zrozumiteľný, a práve COST projekt má spojiť celú sieť odborníkov v rámci naznačených problematík z rôznych výskumných inštitúcií (i potravinárstva) s finálnym cieľom definovať genetické a environmentálne faktory ovplyvňujúce gastro-intestinálnu mikroflóru, či komplexnú interakciu v rámci fyziologických tráviacich procesov a ostatných fyziologických interakcií pre zabezpečenie zdravých potravinových zvierat (prasiat). Preto v cieľoch „networku“ je štandardizovať metagenomické postupy na detegovanie mikroflóry GIT ako aj jej funkčnosti a študovať vzťah medzi genotypom a „pig gut microbiomom“.
Doba trvania: 31.10.2014 - 30.10.2018
Charakterizácia nových interakčných partnerov N-typu (Cav2.2) vápnikového kanála
Characterization of novel interaction partners of the N-type (Cav2.2) calcium channel
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Prekurzory biosyntézy kardiolipínu: dôvody pre abnormálnu akumuláciu, vplyv na funkciu a morfológiu mitochondria
Precursors of cardiolipin biosynthesis: reasons for aberrant accumulation, effects on mitochondrial function and morphology
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia: Poruchy biogenézy kardiolipínu (CL) ovplyvňujú štruktúru a funkciu mitochondrií a napokon aj prežitie samotnej bunky. Strata CL, porucha v zložení jeho mastných kyselín a peroxidácia CL býva spojená s mitochondriálnou dysfunkciou v mnohých tkanivách. Abnormálny metabolizmus mitochondriálnych anionických fosfolipidov zapríčiňuje vážne dedičné ochorenie Barthov syndróm. Mechanizmus vzniku tohto ochorenia sa popisuje ako strata schopnosti mitochondrií remodelovať mastné kyseliny CL. Nové objavy na kvasinkových modeloch však naznačujú, že poškodený remodeling CL nie je primárnou príčinou týchto mitochondriálnych dysfunkcií. Ďalším dôležitým znakom u pacientov s Barthovým syndrómom je okrem zníženej hladiny CL aj akumulácia prekurzora v biosyntéze CL, monolyzo-CL (MLCL). Cieľom projektu bude preskúmanie vplyvu samotnej akumulácie dvoch prekurzorov biosyntézy CL, fosfatidylglycerolu a MLCL, na funkciu a morfológiu mitochondrií. Očakávané výsledky by mali významne prispieť k porozumeniu molekulárnych mechanizmov, ktore vedú k symptomatickým prejavom ochorenia.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Rastlinné extrakty a rastlinné silice ako kŕmne aditíva vo výžive zvierat: vplyv na kvalitu mäsa a fyziológiu čreva.
Plant extracts and essential oils as feed additives in animal nutrition: effects on meat quality and intestinal physiology.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia: V poslednom čase je veľa údajov o antioxidačných vlastnostiach rastlinných silíc najmä tých, ktoré obsahujú fenolycké zložky. Avšak ich účinnosť závisí vo veľkej miere od systematickej dostupnosti týchto zložiek v cieľovom orgáne. Z tohto dôvodu, štúdium absorpcie, distribúcie, metabolizmu a exkrécie týchto komponentov, by mohlo poskytnúť významné vysvetlenie rozdielov medzi ich vlastnosťami zistenými in vitro a ich účinkami in vivo. Tieto štúdie sú významné aj z hľadiska bezpečnosti používania medicinálnych rastlín. Na základe štúdií týkajúcich sa tzv. metabolického osudu fenolov a alkyl-fenolov je možné konštatovať, že tieto zložky sú rýchlo absorbované z gastrointestinálneho traktu, konjugujú sa s kyselinou sírovou a glukurónovou a sú exkretované močom. Keď pri vysokých dávkach týchto komponentov dôjde k prekročeniu kapacity pre tvorbu konjugátov, nastupujú alternatívne metabolické cesty ako hydroxylácia fenolov na quinoly a oxidácia vedľajších reťazcov, čo vedie k tvorbe reaktívnych metabolitov. Je preto nevyhnutné mať na pamäti, že vysoké koncentrácie rastlinných silíc môžu viesť k tvorbe reaktívnych metabolitov a preto sú nevyhnutné ďalšie štúdie pre pochopenie presného mechanizmu ich účinku a určenie takých vhodných koncentrácií rastlinných silíc, ktoré pozitívne ovplyvnia produkčné vlastnosti a zdravotný stav zvierat.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Štúdium CD molekúl na cicavčích spermiách
Study of CD molecules on mammanlian sperm
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia: Súčasťou procesu oplodnenia u cicavcov je kooperácia gamét, resp. molekúl na úrovni bunky, ako aj celého organizmu. V súčasnosti sa uvažuje o viacerých diferenciačných antigénoch, ktoré by mohli zohrávať úlohu v rôznych krokoch fertilizácie. Väčšina z nich sú glykoproteíny s rôznymi funkciami v imunitnom systéme, niektoré boli popísané na bunkách a tkanivách pohlavnej sústavy. Dodnes však nie je známy mechanizmus, ktorým sa tieto molekuly zúčastňujú dozrievania pohlavných buniek a procesu oplodnenia a ich funkcia na býčích a kančích spermiách v procese rozmnožovania nebola doposiaľ detailne študovaná. Preto analýza diferenciačných antigénov detegovaných na epididymálnych a ejakulovaných spermiách kanca a býka, ako aj spermiách kapacitovaných a akrozómovo reagovaných v podmienkach in vitro a štúdium interakcie spermie a zona pellucida vajíčka by mohli prispieť k objasneniu jednotlivých krokov a mechanizmov reprodukčného deja na molekulárnej úrovni. V konečnom dôsledku by získané výsledky mohli prispieť k vysvetleniu príčin niektorých porúch plodnosti hospodárskych zvierat.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Vplyv lipidového zloženia plazmatickej membrány kvasiniek na rezistenciu voči antifungálnym liečivám a iným stresovým faktorom
Role of the lipid composition of the yeast plasma membrane on resistance to antifungal drugs and other stress factors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia: U mnohých klinických izolátov patogénnej kvasinky Candida albicans bol pozorovaný výskyt fenotypu mnohonásobnej rezistencie voči liečivám. Na rozvoji rezistencie sa podieľa nielen zvýšená expresia membránových transportérov exportujúcich liečivo von z bunky, ale aj lipidové zloţenie cytoplazmatickej membrány. Kvasinky deficientné v biosyntéze ergosterolu vykazujú zvýšenú citlivosť voči toxickým látkam. Medzi gény zúčastňujúce regulácie metabolizmu sterolov patrí aj PDR16. Náš predchádzajúci výskum ukázal, ţe u biotechnologicky významných kvasiniek Kluyveromyces lactis deficientných v géne PDR16 dochádza k výraznému narušeniu správneho fungovania cytoplazmatickej membrány a bunky sú citlivé na široké spektrum toxických látok. Tieto poznatky by sme chceli uplatniť u patogénnej kvasinky C. albicans. Cieľom projektu je sledovať fyziologickú úlohu génu CaPDR16 vo vzťahu k cytoplazmatickej membráne a v rozvoji rezistencie voči antifungálnym liečivám.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
METHAGENE - Veľkoplošné meranie produkcie metánu u jednotlivých prežúvavcov z pohľadu genetického hodnotenia
Large-scale methane measurements on individual ruminants for genetic evaluations
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia: Metán je skleníkový plyn (GHG), ktorý prispieva k zmene klímy. Hospodárske zvieratá, najmä prežúvavce prispievajú až 18% k celkovým globálnym antropogénnym emisiám skleníkových plynov. Predbežné údaje naznačujú, že je možná genetická selekcia zvierat, ktorá povedie k zníženiu emisií metánu. Úspešné šľachtiteľské programy vyžadujú veľké súbory dát z jednotlivých meraní metánu zvierat, ktoré nemôžu byť generované jedinou krajinou EÚ. Menšie súbory údajov merania metánu v jednotlivých krajinách môžu byť generované a kombinované v rámci EÚ a budú viesť k dohode o harmonizácii získaných dát. Diskusia o harmonizácii a protokoly pre budúce zhromažďovanie týchto údajov je predmetom tejto METHAGENE siete. METHAGENE si kladie za cieľ diskutovať a dohodnúť sa na 1) protokoloch o harmonizácii merania metánu pomocou rôznych techník, 2) jednoduchej a lacnej možnosti získavania emisií metánu, ktoré majú byť použité pre genetické hodnotenie, a 3) prístupoch, ktoré budú viesť k zahrnutiu problému emisií metánu do národných chovateľských stratégií. METHAGENE bude koordinovať a posilňovať vedecký a technický výskum na úrovni EÚ prostredníctvom lepšej spolupráce a interakcie, ktorá je nevyhnutná pre chov prežúvavcov s nižším dopadom na životné prostredie a povedie k zníženiu príspevku metánu ku globálnemu otepľovaniu.
Web stránka projektu: www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1302
Doba trvania: 10.12.2013 - 9.12.2017
Hormonálna disregulácia v diabetickej gravidite (Molekulárne mechanizmy metabolických a stresových adaptácii cicavčieho embrya v diabetickej gravidite)
Hormonal dysregulations in a diabetic pregnancy (Molecular mechanisms of metabolic and stress-related adaptation of mammalian embryos in a diabetic pregnancy)
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia: Vyvíjajúce embryo je obklopené oviduktálnou a uterálnou tekutinou zloženou z komponentov séra a sekrečných produktov buniek reprodukčného traktu, ako sú rastové faktory, hormóny a cytokíny. Zloženie týchto tekutín môže byť významne ovplyvnené stavom matky. Ženy trpiace metabolickými ochoreniami, ako je diabetes mellitus, alebo obezita majú zníženú plodnosť, pričom molekulárne mechanizmy zapríčiňujúce tento stav nie sú známe. Možno predpokladať, že v diabetickej gravidite je interakcia matka – embryo narušená a to prostredníctvom metabolických a stresom stimulovaných hormónov, ako sú adiponektín a monoamíny. Následkom tejto disregulácie môže byť neschopnosť implantácie a skoré embryonálne straty. Cieľom tohto projektu je skúmať účinky materského diabetes mellitus počas skorej gravidity na: i) hormón-dependentné vychytávanie glukózy a ii) expresiu receptorov stresových hormónov. Experimenty budú uskutočnené na dvoch relevantných reprodukčných modeloch cicavčej embryogenézy, myši a králikovi.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2016
PUT771 - Štúdium mitochondriálnej dynamiky v transgénnom modeli Alzheimerovej choroby pomocou mikroskopie so super vysokým rozlíšením
Targeting mitochondrial dynamics in transgenic rat model of Alzheimer’s disease with superresolution microscopy
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal, PhD.
Anotácia: Alzheimerova choroba, najčastejšie sa vyskytujca forma demencie, je okrem iných príznakov charakterizovaná úbytkom počtu neurónov, zmenami na synapsách, morfologickými a funkčnými zmenami mitochondrií a patologickými zmenami Tau proteínu. Mitochondriálna distribúcia, morfológia a integrita mitochondriálnej DNA (mtDNA) je regulovaná vyváženým procesom cyklu fúzií a delenia mitochondrií. Mikrotubuly, vlákna pozdĺž ktorých sa mitochondrie pohybujú, sú stabilizované Tau proteínom. Skrátené (truncated) formy Tau proteínu destabilizujú sieť mikrotubulov, čo je spojené s úbytkom počtu mitochondrií. Toto je jedným z predpokladaných mechanizmov synaptickej dysfunkcie, čo v konečnom štádiu vedie k úbytku kognitívnych funkcií u pacientov. S použitím moderných mikroskopických techník plánujeme zodpovedať: Indukujú skrátené formy Tau proteínu negatívne zmeny dynamiky, morfológie a množstva DNA mitochondrií na synapsách? Je toto časťou patomechanizmu úbytku synaptických spojení a degenerácie neurónov? Možno pomocou stimulácie pohybu mitochondrií odvrátiť, aspoň čiastočne, degeneráciu neurónov a synaptické abnormality mitochondrií a teda poukázať na toto ako možný terapeutický cieľ?
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2016
Epiconcept - Epigenetika a prostredie v čase oplodnenia – Prostredie v čase oplodnenia ako epigenomický nástroj pre optimalizáciu produkcie potravín a zdravia zvierat
Epigenetics and Periconception Environment - Periconception environment as an epigenomic lever for optimising food production and health in livestock
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na interakcie medzi materským organizmom a embryom v podmienkach zmeneného materského prostredia, konkrétne pri často vyskytujúcich sa patologických stavoch – obezita a stres a ich vplyve na reprodukčný proces ako aj kvalitu potomstva. Nezriedka sa tieto ochorenia vyskytujú spolu a náš výskum berie do úvahy aj na tento aspekt. Projekt je zameraný na veľmi skoré obdobie ontogenézy, krátkodobé ako aj dlhodobé účinky materskej obezity a stresu počas dozrievania oocytov a preimplantačného vývinu na myšacom modeli. Bude analyzovaný vplyv materskej obezity a stresu na kvalitu oocytov a preimplantačných embryí s cieľom definovať dopad indukovaných zmien na reprodukčný proces. Dlhodobé efekty obezity a stresu na fyziologický stav potomstva budú študované u mláďat ako aj v dospelosti. Zameriame sa aj na štúdium molekulárnych mechanizmov, cez ktoré materský stres a obezita ovplyvňujú skoré embryo. Budú charakterizované receptory buniek preimplantačných embryí schopné viazať stresové mediátory a adipokíny ako aj aktivované vnútrobunkové signalizačné kaskády. Hlavným cieľom európskeho projektu COST FA1201 je vytvoriť sieť výskumníkov študujúcich rôzne aspekty mechanizmov spôsobujúcich citlivosť gamét a skorých embryí na epigenetické modifikácie so zameraním na optimálne zdravie a produktivitu zvierat. Tento projekt bude identifikovať molekuly, ktoré vyvolávajú, odstraňujú alebo menia epigenetické značky na génoch, ktoré sú významné pre hospodárske zvieratá.
Web stránka projektu: http://cost-epiconcept.eu/
Doba trvania: 4.10.2012 - 3.10.2016
Identifikácia mechanizmov antibakteriálneho a imunomodulujúceho účinku probiotických kmeňov a cytokínov v podmienkach infekčno-zápalových ochorení
Identification of mechanisms of antibacterial and immunomodulating effect of probiotic bacterial strains and cytokines under infection-inflammatory disease
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je selektovať pomocou účinných metodík probiotické kmene medzy kyselinu mliečnu produkujúcimi baktériami a charakterizovať efekt kombinovaného použitia probiotických kmeňov a cytokínov v podmienkach infečno-zápalových ochorení na základe identifikácie mechanizmu ich antibakteriálneho a imunomodulačného účinku.
Doba trvania: 1.10.2014 - 31.12.2015
Ovplyvňovanie bachorového metabolizmu prežúvavcov
Influence on rumen metabolisms of ruminants
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia: V rámci medziústavnej dohody 2010 -2015 riešime používanie netradičných rastlinných olejov vo výžive prežúvavcov a ich vplyv na bachorovú fermentáciu, biohydrogenáciu lipidov a bachorový mikrobióm. Zároveň analyzujeme bachorovú populáciu ciliát z voľne žijúcej populácie zubra európskeho z národného parku Bialowiežský prales.
Doba trvania: 5.2.2010 - 30.12.2015
BMPS - COST: Plynné prenášače, od základného výskumu po biologické aplikácie
COST: Gasotransmitters: from basic science to therapeutic applications
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia: Vie sa, že existuje niekoľko plynných prenášačov zahrňujúc NO, CO a H2S. Niekoľko vedúcich skupín v tejto oblasti sú v EÚ. Preto formovanie európskeho prepojenia, ktoré pospája rozdrobené znalosti, zdroje a expertov na plynné mediátory podporí rozšírenie inovácií, kooperáciu a zvýši európsku kompetetívnosť v tomto odbore.
Web stránka projektu: http://www.cost.esf.org/domains_actions/bmbs/Actions/BM1005
Doba trvania: 6.5.2011 - 5.5.2015
Celgene
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2009 - 31.12.2014
ENGHIR - Európska sieť pre výskum gastrointestinálneho zdravia
European Network for gastrointestinal Health Research
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: V projekte sa koordinujú najnovšie poznatky z oblasti využívania probiotických kmeňov pre humánnu, veterinárnu medicínu a potravinársky priemysel. Hlavný dôraz je však kladený na zdravie človeka a predmetom záujmu je najmä zistenie mechanizmu benefičného účinku nových kmeňov.
Web stránka projektu: www.engihr.eu
Doba trvania: 1.5.2010 - 31.10.2014
AWARE - Výskum welfaru zvierat v rozšírenej Európe
Animal WelfAre Research in enlarged Europe
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu AWARE je podporovať integráciu a nárast vplyvu európskeho výskumu welfaru hospodárskych zvierat. Tieto ciele budú uskutočnené prostredníctvom vytvorenia celoeurópskej siete vedcov, učiteľov, študentov a iných účastníkov diskusie o welfare. AWARE bude organizovaný formou troch navzájom sa podporujúcich pracovných balíkov (WP). WP A „Výskum” bude mať za cieľ zvýšiť integráciu výskumu v oblasti welfaru hospodárskych zvierat podporou spolupráce založenej na vzájomnom spoznávaní, podporou vytvárania sietí a tréningom zručností potrebných na tvorbu úspešných návrhov európskych projektov vo zväčšenej Európe u motivovaných výskumníkov v nových členských krajinách zväčšenej Európy. WP B „Vzdelávanie“ bude podporovať výmenu skúseností v oblasti univerzitného vzdelávania týkajúceho sa welfaru hospodárskych zvierat, zvyšujúc možnosti mladých výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách zapojiť sa do výskumu v oblasti welfaru zvierat. WP C „Uvedomenie a implementácia“ bude zameraný na podporu verejného povedomia v oblasti welfaru hospodárskych zvierat a napomáhať implementáciu európskej politiky v tejto oblasti.
Web stránka projektu: www.aware-welfare.eu
Doba trvania: 1.3.2011 - 28.2.2014
EUWelNet - Koordinovaná európska sieť pre welfare zvierat
Coordinated European Welfare Network
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Cieľom pilotného ročného projektu na základe výzvy Generálneho direktorátu Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (DG Sanco) je: - vytvoriť sieť technických, vedeckých a vzdelávacích zdrojov týkajúcich sa welfaru zvierat, nezávislú od privátnych individuálnych záujmov, ktorá odráža geografickú a kultúrnu diverzitu Únie; - na základe niekoľkých špecifických príkladov legislatívy EÚ a podľa vedecky stanovenej metodológie zozbierať a zanalyzovať dostupné dáta pre stanovenie prekážok/problémov v implementácii legislatívy EÚ vzťahujúcich sa k nedostatočným znalostiam v rôznych oblastiach EÚ; - na základe niekoľkých špecifických príkladov legislatívy EU vyvinúť a implementovať stratégie založené na transfere znalostí kompetentným autoritám a zainteresovaným subjektom s cieľom zlepšiť pochopenie a implementáciu legislatívy; - monitorovať, hlásiť a analyzovať vplyv rôznych znalostných stratégií implementovaných v pilotnom projekte a priniesť závery ohľadom uskutočniteľnosti a možných podmienkach za ktorých by Únia mohla podporovať Koordinovanú európsku sieť pre welfare zvierat
Doba trvania: 31.12.2012 - 31.12.2013
HypoxiaNet - Vnímanie hypoxie, signalizácia a adaptácia
Hypoxia and oxygen sensing, signaling and adaptation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Web stránka projektu: www.hypoxianet.com
Doba trvania: 1.7.2009 - 30.11.2013
MNT-ERA.Net II - Ultracitlivé, stabilné a jednoduché v použití biosenzorické hroty pre AFM
Ultra-sensitive, stable and easy to use AFM bio sensor tips
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
GEMINI - Materské interakcie s gamétami a embryami
Maternal Interaction with Gametes and Embryos
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia: Hlavným cieľom tohto COST projektu je vytvoriť sieť európskych výskumníkov zameraných na rôzne aspekty materských interakcií s pohlavnými bunkami a embryami u rozdielnych druhov so zámerom vytvoriť takzvanú „interaktómovú“ mapu interakcií buniek s bunkami, ako aj endo- a parakrinných interakcií medzi pohlavnými bunkami, embryami a materským reprodukčným traktom počas rôznych fáz pohlavného cyklu a gravidity u zdravých jedincov a počas porúch materskej výživy a metabolizmu.
Web stránka projektu: http://www.cost-gemini.eu/
Doba trvania: 28.2.2008 - 27.2.2012
milkCLA - Ovplyvňovanie produkcie CLA (konjugovaná linolová kyselina, cis9,trans11 C18:2) v mlieku prežúvavcov inokulovanými silážami.
Affecting of CLA (conjugated linoleic acid, cis9,trans11 C18:2) production with inoculated silages in milk of ruminants
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia: V navrhovanom projekte uskutočníme silážovanie trávy, resp. kukurice, ktoré bude spojené s ich inokuláciou mikroorganizmom Lactobacillus plantarum CCM 4000. Po ukončení silážovania (okolo 100 dní) v silážnych baloch uskutočníme mikrobiologické vyšetrenie siláží, ktoré bude spojené s posúdením koncentrácie použitého inokulanta v silážach. Nakoniec uskutočníme pokusy in vivo, kde budeme sledovať vplyv inokulovaných siláží na koncentráciu konjugovanej linolovej kyseliny (CLA) a transvakcenovej kyseliny (TVA) v mlieku laktujúcich kráv
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011
Molekulárne mechanizmy regenerácie bazálnych ganglií u spevavcov
Molecular Mechanisms of Basal Ganglia Regeneration in Songbirds
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia: Počas štúdia úlohy bazálnych ganglií pre naučenú vokálnu komunikáciu sme objavili neočakávaný fenomén: po neurotoxickej lézii sa vtáčie striatum obnovilo spolu s naučeným vokálnym správaním. Tento fenomén, pokiaľ je nám známe, nemá precedens v mozgu cicavcov. V projekte navrhujeme preštudovať mechanizmy tejto obnovy a určiť, či sa jedná v skutočnosti o regeneráciu nových neurónov alebo o neuronálnu inváziu z okolitých oblastí. Ďalej určíme časový priebeh tejto obnovy spojenej s behaviorálnou obnovou spevu. Určíme, či bunková organizácia obnoveného striata je taká istá ako u intaktného striata. Nakoniec otestujeme, či je obnova špecifická pre neurotoxické lézie alebo je to skôr všeobecný aspekt obnovy vtáčieho mozgu. Keďže vtáčie striatum obsahuje neuróny podobné tým u cicavcov, tento projekt by mohol mať vplyv pre porozumenie regenerácie mozgu. Význam projektu pre zdrave spočíva v tom, že by sme mohli nájsť potencionálne cesty pre obnovu poškodených oblastí bazálnych ganglií a nápravu rečových deficitov.
Doba trvania: 1.7.2006 - 30.6.2011
EUGeneHeart - Genomika signalizácie v kardiomyocytoch pre liečbu a prevenciu zlyhania srdca
Genomics of Cardiomyocyte Signalling to Treat and Prevent Heart Failure
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu EUGeneHeart je vyvinúť nové prístupy na prevenciu a liečenie zlyhania srdca pomocou analýzy genomiky signalizácie.<cr>Stratégia je založená na hypotéze, že existujú adaptívne ako aj maladaptívne formy hypertrofie a že zlyhaniu srdca často predchádza maladaptívna hypertrofia. Analýzou adaptívnej ako aj maladaptívnej signalizácie pri hypertrofii identifikujeme priaznivé a maladaptívne komponenty prenosu signálu pri hypertrofii a zlyhaní srdca.
Web stránka projektu: www.eugeneheart.eu
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2010
CavNET - L-typ Ca2+ kanálov v zdraví a chorobe
L-type Ca2+ channels in health and disease
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cav-net.org/
Doba trvania: 16.12.2006 - 15.12.2010
Energetická výmena a cytoarchitektúra srdcových buniek. Vývojové zmeny a úloha cytoskeletu
Energetic cross-talks and cytoarchitecture of cardiac myocytes. Developmental changes and the role of cytoskeleton
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia: Cieľom tejto spolupráce je porozumieť úlohe cytoarchitektúry pri výmene energie a jej dôležitosti pre efektívnosť kontrakcie. Tento projekt je zameraný na určenie vzťahov medzi organizáciou architektúry bunky (kvantifikovaná pomocou elektrónovej mikroskopie) a fungovaním energetickej výmeny medzi organelami (hodnotene meraním fluxov vápnika a kontraktility) a ich korelovanie počas postnatálneho vývoja u myší. Ide o úlohu základného výskumu, skúmajúcu vzťahy medzi cytoarchitektúrou, fluxami energie a kontraktilitou.Druha časť projektu bude skúmať dôsledky blokovania expresie cytoskeletálnych proteínov na dospievanie systémov pre prenos energie. V konečnom dôsledku tieto štúdie umožnia určiť impakt modifikácie bunkovej architektúry na funkciu srdca a na srdcové patologické stavy ako napr. zlyhanie srdca.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2009
-
Genetics and genomics of anaerobic gut treponemas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia: Treponémy nie sú často sa vyskytujúcim bakteriálnym rodom, ale majú významný vplyv na ľudskú aktivitu. baktérie tohto druhu vyvolávajú u človeka syfilis, ostatné druhy tohto rodu sú však významnými symbiontmi v tráviacom trakte prežúvavcov. Zatiaľčo genetika genomika T. pallidum je dobre známa, prakticky neexistujú podrobnejšie informácie o treponémach v tráviacom trakte. Tieto baktérie sú potenciálnym zdrojom nových enzýmov využiteľných v biotechnologických procesoch, napr. pri degradácii rastlinných biopolymérov. Lepšie poznanie genetiky a genomiky anaeróbnych treponém z tráviaceho traktu, fylogeneticky vzdialených od T. pallidum tak okrem rozšírenia základného poznania nám umožní aj praktické využitie ich genómov
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Metabolické aktivity Troglodytella abrassarti - entodiniomorfního nálevníka trávicího traktu lidoopů
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia: U většiny herbivorních savců se vyvinul účinný systém fermentace (zahrnující bakterie, houby a nálevníky), který umožňuje trávení hlavních rostlinných komponentů potravy (celulózy, hemicelulózy, fruktózy, pektinu, škrobu, rozpustných cukrů) nestravitelných pomocí živočišných hydrolytických enzymů. Stejně jako přežvýkavci a monogastři, také lidoopi využívají při trávení rostlinné potravy v tlustém střevě účinných fermentačních systémů, zahrnující entodiniomorfní nálevníky (EC). Tito nálevníci jsou běžně diagnostikovanými prvoky v trusu afrických lidoopů. Všechny studie týkající se alespoň okrajově EC u lidoopů se prozatím zaměřily pouze na jejich mapování jakožto součást parazitofauny volně žijících lidoopů. Pouze několik málo prací dokumentovalo pokusy o kultivaci EC nálevníků (rod Troglodytella), avšak s negativním výsledkem. Bohužel informace o metabolických aktivitách EC v kolonu lidoopů stále chybí, ačkoliv je jejich význam ve fermentačním procesu zřejmý. Náplní tohoto projektu je studium EC lidoopů zahrnující pochopení jejich významu, metabolických aktivit a role v procesu trávení u lidoopů.
Doba trvania: 2.1.2009 - 31.12.2009
Morfologicko-funkčná štúdia riadenia bunkového cyklu zárodočných buniek a kmeňových buniek.
Morphology-functional study of cell cycle on embryonal cells and stem cells.
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.4.2005 - 31.12.2009
SMIAG - Malé molekulárne inhibítory adhézie na glykozoaminoglykány
Small molecular inhibitors of adhesion on glycosoaminoglycan
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia: V spolupráci s firmou Rimonyx Pharmaceuticals Ltd., Rehovot, Izrael v rámci projektu SMIAG sa podieľame na vývoji nových protizápalových liečiv.
Doba trvania: 1.7.2002 - 30.11.2009
Vplyv rastlinných olejov na lipidový metabolizmus in vitro
Effect of plant oils on lipid metabolism in vitro
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia: Sledovanie vplyvu netradičných olejov rastlinného pôvodu na rast ciliát, fermentačné parametre vybraných bachorových ciliát v monokultúrach in vitro a ich zloženie vyšších mastných kyselín.
Doba trvania: 25.10.2004 - 25.10.2009
CONTICA - Kontrola vnútrobunkového vápnika a arytmie
Control of intracellular Calcium and Arrhythmias
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu CONTICA je určiť subcelulárne mechanizmy zodpovedné za fatálne arytmie spojené s dysfunkciou vápnik uvoľňujúceho kanála sarkoplazmatického retikula (ryanodínového receptora, RyR2).
Web stránka projektu: www.contica.eu
Doba trvania: 1.2.2006 - 31.7.2009
Lokalizácia S100A1 v srdcových bunkách človeka
Localization of S100A1 in human heart muscle cells.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Uhrík Branislav, CSc.
Doba trvania: - 31.12.2008
Restrikčné modifikačné systémy anaerobných baktérií
Restriction-modification systems of anaerobic bacteria
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Viaclieková rezistenia spojená s nadexpresiou P-glykoproteínu u hematologických malignanciách asociovaná s následkami ožiarenia po Černobylskej katastrófe
P-glycoproteín Mediated Multidrug Resistance in Radiation-Associated Hematological Malignancies Following the Chernobil Accident.
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2008
Reorganizácia vápnikovej signalizácie v zlyhávajúcom srdci.
Reorganization of calcium signaling in heart failure
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2005 - 30.4.2008
Bunková biológia neutrálnych lipidov u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Cell biology of neutral lipids of the yeast Saccharomyces cerevisiae
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.9.2005 - 31.12.2007
Ovplyvňovanie produkcie polynenasýtených mastných kyselín – PUFA a ich izomérov v bachorovej tekutine a v mlieku prežúvavcov rôznymi diétami a prídavkami olejnatých semien
-
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Jalč D..
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2007
Príprava robustného transformačného systému u buniek Methanothermobacter thermoautotrophicus
Preparation of robust transforming system in cells Mathanothermobacter thermoautotrophicus
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Majerník Alan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2001 - 31.12.2007
Vplyv prírodných látok na baktérie tráviaceho traktu zvierat
-
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2007
Molekulárna diagnostika mikrobiálnych interakcií v zdravom čreve
Molecular diagnostics of microbial interactions in the health gut
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.1.2007
Meranie a monitorovanie welfaru hospodárskych zvierat
Measuring and Monitoring of Farm Animal Welfare
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Doba trvania: 1.10.2000 - 31.3.2006
Správanie a jeho fyziologické mechanizmy majúce vzťah k reprodukcii a welfaru u rodičov brojlerov
Behavior and its underlying physiological mechanisms related to reproduction and welfare problems in parent stock of meat type chickens
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Doba trvania: 1.6.2002 - 31.3.2006
C-RyR - Spriahnuté vrátkovanie vnútrobunkových vápnikových kanálov
Coupled gating between intracellular calcium release channels
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia: Preštudovalo sa spriahnuté vrátkovanie RyR
Doba trvania: 1.1.2002 - 31.12.2005
Úloha iónových kanálov mitochondrií v ochranných mechanizmoch srdca
Role of mitochondrial channels in cardioprotection
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2002 - 31.12.2004
RYR - Regulácia vápnikových iónových kanálov
Regulation of calcium release channels
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia: preštudoval sa vplyv látok na RyR
Doba trvania: 1.1.1998 - 31.12.2001

Národné

Biologická dostupnosť rastlinných zložiek v živočíšnom organizme
Bioavailability of plant compounds in animal organism
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia: Napriek tomu, že existuje mnoho štúdií s cieľom nájsť čo najefektívnejšiu koncentráciu aplikácie rastlinných aditív, chýbajú štúdie, ktoré by popisovali presný mechanizmus účinku ich hlavných zložiek v živočíšnom organizme. Kľúčovým parametrom ich účinku je ich biologická dostupnosť, ktorá ale často nekoreluje v dostatočnej miere s očakávaným účinkom. Limitujúcimi faktormi sú ich absorpčná schopnosť, metabolické a exkrečné procesy. Zistilo sa, že tymol vďaka svojej chemickej štruktúre má pozitívne účinky na zdravie zvierat a keďže je jednou z najviac zastúpených zložiek v rastlinách, budeme sa zaoberať jeho biotransformačnými procesmi a metabolickou cestou v organizme zvierat.
Doba trvania: 12.10.2023 - 11.10.2027
BPKMKZHPMF - Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách
Non-antibiotic approaches to control mastitis of cows with an increase in the hygiene of dairy farms conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia: Zápaly mliečnej žľazy - mastitídy sú v súčasnosti jedným z troch hlavných ochorení, s ktorým sa stretávajúchovatelia dojníc. Najčastejšou liečbou mastitídnych kráv je antibiotická terapia počas laktácie ale aj v programochceloplošného zasušovania. Častá aplikácia intramamárnych antibiotík spôsobuje niekoľko vážnych problémovakými sú nízka úspešnosť liečby, bakteriálna rezistencia a prítomnosť antimikrobiálnych rezíduí v mlieku. Z tohtodôvodu Európska únia vo svojej stratégii "Farm to Fork" plánuje znížiť spotrebu antibiotík pre hospodárske zvieratáo 50%, k čomu prispieva aj nový zákon platný od januára 2022, ktorý zakazuje všetky formy rutinného užívaniaantibiotík a oxidu zinku vrátane preventívnej skupinovej liečby a celoplošného zasušovania kráv. Na Slovensku akoaj v okolitých štátoch EU nie sú zavedené metodické postupy pre chovateľov dojníc ako majú postupovať prizasušovaní kráv s cieľom zníženia používania antibiotík. Predkladaný projekt komplexne rieši aktuálne problémychovateľov dojníc so zameraním na praktickú racionalizáciu a implementáciu nových postupov pri diagnostike,tlmení a prevencii mastitíd. Zavedenie nových diagnostických metód priameho a nepriameho stanoveniasymptómov zápalu mliečnej žľazy doplnené o analýzu dojníc na základe klinického vyšetrenia a výs ledkov kontrolyúžitkovosti s aplikáciou algoritmických modelov pre detekciu rizikových kráv v jednotlivých fázach laktácie patriamedzi základne zámery projektu pre zníženie výskytu mastitíd. Jednou z nových implementačných zložiek projektudo praxe pre zníženie spotreby antibiotík bude zavedenie selektívnych programov zasušovania dojníc s vývojomúčinného ochranného prostriedku pre ošetrenie vemena na báze laktobacilov. Pre komplexnú elimináciupatogénov z prostredia dojárne bude použitý nový dezinfekčný prostriedok, navrhnutý riešiteľským kolektívom,ktorého zloženie bude spĺňať požadované parametre z hľadiska jeho účinnosti pre široké spektrum rezistentnýchbaktérií.
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
FATSPOMBE - Funkčná analýza TOR signálnej dráhy v regulácii abiotického stresu v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Functional analyses of TOR signaling pathway in the regulation of abiotic stress response in the fission yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: V dôsledku moderného životného štýlu, je organizmus na dennej báze napádaný rôznymi poškodzujúcimi látkami, oxidantmi, spôsobujúcimi zvyšovanie produkcie reaktívnych foriem kyslíka, čo vedie k oxidatívnemu stresu. Pochopenie mechanizmu pôsobenia toxikantov potravinového pôvodu na biochemické a fyziologické procesy značne prispieva k špecifikácii ich toxicity. TOR signálne dráhy patria k hlavným regulátorom rastu a metabolizmu buniek v podmienkach rôznych stresových situácií. Cieľom predkladaného projektu je prostredníctvom kvasinky Schizosaccharomyces pombe na rôznych hierarchických úrovniach organizácie bunky (od molekulárnej úrovne po ionóm) analyzovať úlohu TOR kinázy v regulácii obranných buknových mechanizmov a bunkového cyklu v prostredí zaťaženom akrylamidom a jeho metabolitmi. Komplex TORC1 kvasinky S. pombe, ktorý obsahuje katalytickú podjednotku Tor2 a komplex TORC2, ktorý obsahuje Tor1 kinázu, podľa všetkého zohrávajú opačné, avšak vysoko koordinované funkcie v regulácii rastu, bunkového cyklu a sexuálneho vývoja. Napriek tomu, že úloha TOR signalizačných dráh v bunkovej odpovedi na rôzne druhy stresu je intenzívne študovaná, presný mechanizmus regulácie bunkovej odpovede prostredníctvom TORC2 a jej katalytickej podjednotky Tor1 v kvasinke S. pombe, v prostredí zaťaženom potravinovými toxikantmi, zostáva neobjasnený. Cieľom navrhovaného projektu je s použitím najmodernejších dostupných -OMIC metód v oblasti molekulárnej biológie, genomiky, transkriptomiky a ionomiky, spektroskopie, biochémie, mikroskopie a vizualizácie študovať molekulárne mechanizmy TOR signalizácie v obranných reakciách bunky a udržaní homeostázy, ako aj regulácii priebehu bunkového cyklu.
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
PUFA-REPRO-BOOST - Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín
Prevention of periconceptional reproductive failure in animals via supplementation of diet with various sources of polyunsaturated fatty acids
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia: V posledných dekádach bol zaznamenaný znepokojujúci pokles v reprodukčnej výkonnosti hospodárskych zvierat. Jedna z možností, ktorá by mohla pomôcť znížiť výskyt zlyhania reprodukčného procesu, je skrmovanie diét obohatených benefične pôsobiacimi lipidmi. Vedľajšie produkty extrakcie olejov z technických plodín predstavujú zaujímavý zdroj pre takéto použitie. Hlavným cieľom projektu bude zhodnotiť vplyv obohatenia diéty mletými produktmi zo semien ľanu siateho a ľaničníka siateho, tzn. zdrojmi bohatými na polynenasýtené mastné kyseliny (PNMK), na schopnosť zabreznúť a znížiť skoré embryonálne straty na dvoch zvieracích modeloch - pubertálnych prasniciach a samiciach myší. Experimentálne zvieratá budú kŕmené diétou obohatenou o PNMK niekoľko týždňov pred štandardnou dobou pripúšťania. Po zhodnotení základných reprodukčných parametrov budú vyšetrené biochemické zmeny v mikroprostredí vyvíjajúcich sa zárodočných buniek a dopad týchto zmien na antioxidačnú aktivitu a stabilitu membrán oocytov a proliferačnú a reparačnú aktivitu preimplantačných embryí. V rámci skúmania mechanizmov študovaného vplyvu bude hodnotená expresia relevantných molekúl (receptory pre hormóny, prostaglandíny, biosyntetické enzýmy, regulačné proteíny, atď.) v oocytoch, embryách a tkanivách reprodukčného traktu. V ďalšej fáze projektu bude zhodnotený potenciál potravou prijatých PNMK pôsobiť protektívne voči reprodukčným poruchám, ktoré súvisia so starnutím zvierat a oxidačným stresom in vitro. Štúdia prinesie nové poznatky o mechanizmoch vplyvu PNMK na ovuláciu a skorý embryonálny vývin. Získané výsledky bude možné využiť v chove hospodárskych zvierat a veterinárnej praxi.
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
RETATGZPP - Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.
Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Anotácia: Rôzne civilizačné ochorenia sú v súčasnosti vážnym problémom so značným spoločenským dosahom. Medzi nimi sú choroby kardiovaskulárneho systému a rakovina dominantnými príčinami ľudskej úmrtnosti, ktoré predstavujú približne 70 - 80 % všetkých úmrtí. Onkologické ochorenia vznikajú na základe indukovaných porúch homeostázy buniek, ktoré podmieňujú ich neoplastickú transformáciu a rozvoj ochorenia. Vzhľadom na charakter ich vzniku, ktorý je podmienený genotypovými a fenotypovými zmenami buniek, ich druhovou rozmanitosťou a vznikom multirezistencie nádorových buniek, je liečba onkologických ochorení veľmi často komplikovaná a len v niektorých prípadoch vedie k úplnému vyliečeniu. Okrem hľadania liečby rakoviny sa veľká pozornosť venuje chemopreventívnym látkam. Chemopreventívne účinky proti rakovine a iným civilizačným ochoreniam boli potvrdené v prípade rastlinných izotiokyanátov (ITC). ITC sú prítomné v biologicky neaktívnej forme ako glukozinoláty (GLS) v kapustovej zelenine. Kľúčovým krokom pri tvorbe aktívnych ITC je premena rastlinných GLS pôsobením enzýmu myrozinázy. Keďže biologická dostupnosť ITC v kapuste je nedostatočná, riešením je vyvinúť výživovú formuláciu obsahujúcu vhodný glukozinolát a myrozinázu, ktorá umožní tvorbu aktívnej formy ITC v podmienkach in situ. Cieľom projektu je rekombinantná príprava rastlinných myrozináz s novými katalytickými vlastnosťami, ktoré umožnia účinnejšiu transformáciu GLS na ITC. Novosyntetizované substráty GLS s modifikovaným aglykónom sa použijú aj na zvýšenie cytotoxicity ITC. Projekt bude zahŕňať charakterizáciu účinku ITC na neoplastické bunky a identifikáciu molekulárnych mechanizmov ich účinku.
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Identifikácia behaviorálnych a neurobiologických indikátorov pozitívneho welfaru hydiny
Identification of behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: V oblasti vedy o welfare zvierat je znateľný posun od negatívneho welfaru, štúdia fenoménov ako je strach,bolesť alebo utrpenie, k pozitívnemu welfaru. Okrem hľadania indikátorov pozitívneho welfaru to znamená ajhľadanie spôsobov ako navodiť pozitívne afektívne stavy, pozitívny welfare. Cieľom projektu je overiť možnostinavodenia pozitívneho welfaru hydiny cestou anticipácie odmeny, pozitívneho kontrastu vo veľkosti odmenyalebo pozitívnej kontroly zvierat nad ich prostredím resp. zdrojmi. Overíme možnosti automatizácie záznamusprávania ako dôležitého indikátora welfaru a hypotézu o intenzite neurogenézy v hipokampe ako markerikumulatívnej afektívnej skúsenosti.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia
Molecular mechanisms of preimplantation embryo responses to environmental factors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia: Predložený projekt sa zaoberá preimplantačným ebmryonálnym vývinom, pričom sa zameriava na molekulárne mechanizmy, ktorými preimplantačné embryo reaguje na faktory prostredia. Skúmaná bude úloha vybraných bunkových receptorov s dôrazom na možné interakcie medzi receptormi aktivovanými rovnakými, alebospolupôsobiacimi ligandami (glutamát, glycín, GABA, vybrané insekticídy). Skúmaný bude aj vplyv transportérov prenášajúcich receptorové ligandy na výslednú reakciu embrya. Analyzované budú vybrané vnútrobunkové signálne molekuly a procesy zahrnuté do aktivácie identifikovaných receptorov a tiež prípadné alternatívne mechanizmy (ako je oxidatívny stres) aktivované pôsobením skúmaných ligandov. Poznanie mechanizmov, ktorými faktory prostredia ovplyvňujú vývin preimplantačného embrya môže prispieť k rozvoju postupov v oblasti manažmentu chovu, výživy a zdravia zvierat, ktoré povedú k zníženiu ekonomických strát v živočíšnej produkcii zapríčinených skorými embryonálnymi stratami, alebo neskoršími poruchami zdravia.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Proteíny prenášajúce lipidy - štúdium molekulárnych mechanizmov a ich možné využitie ako cieľov intervencie pri liečbe niektorých ochorení.
Lipid transfer proteins – study of molecular mechanisms and their potential as targets in treatment of selected human diseases.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Úlohou projektu je preskúmať molekulárne mechanizmy fungovania niektorých lipidy prenášajúcich proteínov amožnosti ich využitia ako cieľov liečby vybraných ľudských ochorení spôsobených mikroorganizmami aparazitmi. Zameriame sa na dva typy ochorení: kvasinkové a hubové ochorenia a na maláriu, spôsobenúprvokom Plasmodium falciparum. Absencia fosfatidylinozitol transferového proteínu (PITP) Pdr16 spôsobuje ukvasinkových mikroorganizmov zvýšenie ich citlivosti ku klinicky používaným antimykotikám. Aby smeporozumeli, prečo sa tak deje, budeme skúmať u modelového organizmu, kvasinky Saccharomyces cerevisiae,aká je fyziologická úloha a molekulárny mechanizmus pôsobenie proteínu Pdr16 a jemu veľmi príbuznéhoproteínu Pdr17. U P. falciparum budeme študovať dva PITP s CRAL-TRIO štruktúrnou doménou, ktorú majútieto proteíny spoločné so Sec14p S. cerevisiae. Využijeme poznatky, že Sec14p môže byť inhibovanýmolekulami, z ktorých sú niektoré v štádiu klinického skúmania ako potenciálne antimykotiká.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Objasnenie funkcie vybraných génov v meiotickom delení u kvasinky Schizosaccharomyces pombe
Elucidation of the function of selected genes in meiotic division in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: Správne rozdelenie chromozómov počas meiotického delenia je nevyhnutné pre pohlavné rozmnožovanie. V predchádzajúcich projektoch sme v skríningu zbierky mutácií (Bioneer) identifikovali niekoľko génov potrebných pre správnu segregáciu chromozómov počas meiózy v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. Mutanty, ktoré úloha v meiotickom delení ešte nebola popísaná a charakterizovaná, sme vybrali na ďalšiu analýzu. V predkladanom projekte chceme vytvoriť nové delečné alely a otestovať ich ich efekt na meiotické delenie. Plánujeme vytvoriť kvasinkové kmene exprimujúce identifikované proteíny vo fúzii s fluorescenčnými proteínmi. Tiež by sme chceli pripraviť kmeňe s markerovými fluorescenčnými proteínmi. V ďalšej etape projektu vložíme pripravené delečné alely do kvasinkových kmeňov a budeme pozorovať ich vplyv na meiotické delenie. Na analýzu interakčných partnerov identifikovaných proteínov plánujeme pripraviť značené verzie proteínov na purifikáciu proteínových komplexov.
Doba trvania: 1.1.2023 - 30.12.2026
Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu
Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jurkovičová Tarabová Bohumila, PhD.
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na využitie rôznych nanočastíc zinku a organických zdrojov zinku ako minerálnych aditív vo výžive zvierat a ich vplyv na absorpciu, retenciu a utilizáciu mikroelementov u prežúvavcov a hydiny. Sledovanie účinkov rôznych zdrojov zinku v diéte na fyziologické procesy a mikrobiálne parametre gastrointestinálneho traktu prežúvavcov a hydiny by malo priniesť nové zásadné výsledky v tejto oblasti. Vo všeobecnosti budú experimenty zamerané na zlepšenie minerálneho stavu a optimalizáciu tráviacich procesov u hospodárskych zvierat v snahe znížiť vylučovanie zinku a tým zaťaženíe životného prostredia minerálmi zo živočíšnej výroby. Výskum distribúcie špecifických metaloproteínov obsahujúcich zinok v tkanivách zvierat a ich závislosť od prísunu zinku vo vhodnej forme s vysokou biologickou využiteľnosťou by mal poskytnúť nové základné informácie, ktoré by mohli byť neskôr využité aj v praxi v lepšej prevencii proti oxidačnému stresu a jeho negatívnymi následkami. Skúmaný bude aj dopad rôznych nanočastíc zinku v krmive zvierat na kvalitu produktov živočíšneho pôvodu. Základné poznatky získané plnením cieľov navrhovaného projektu by mali položiť základy aj pre budúci aplikovaný výskum týkajúci sa suplementácie krmív biodostupnými zdrojmi zinku za účelom zlepšenia zdravia a úžitkovosti zvierat.
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
DRPGE - Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii
The role of DNA repair proteins in gene repression
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: V priebehu evolúcie si eukaryoty vyvinuli dve dráhy zodpovedné za opravu dvojvláknových zlomov počas mitózy: spájanie nehomologických koncov (NHEJ) a homologickú rekombináciu (HR). Nedávno bolo ukázané, že proteíny HR zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj pri udržiavaní integrity genómu v procese replikácie DNA. Náš najnovší výskum naznačuje, že proteín Dbl2 spolu s ostatnými proteínmi HR spolupracujú s komplexom HIRA na zostavovaní represívneho chromatínu v blízkosti ťažko replikovateľných miest. Zaujímavé je, že bunky defektné v syntéze proteínov HR alebo komplexu HIRA vykazujú defekt v regulácii génovej expresie. Zvýšené hladiny transkripcie boli detegované najmä v oblasti LTR elementov, subtelomerických génov a antisense transkriptov. Lokalizácia aberantne exprimovaných génov významne korelovala s repetitívnymi úsekmi DNA, napr. LTR. Mechanizmus tohto javu však zostáva do značnej miery neznámy. V tomto projekte navrhujeme, že pozorovaná represia génovej expresie je integrálnou súčasťou replikácie závislej od rekombinácie. Predpokladáme, že väzba proteínu Sap1 v oblasti LTR blokuje progresiu replikačnej vidlice, čo vedie k jej zastaveniu alebo úplnému kolapsu. Nefunkčné replikačné vidlice sú následne remodelované a prenesené na jadrovú perifériu. Transport takto poškodenej DNA na jadrovú perifériu môže poskytnúť prístup poškodenej oblasti k súboru proteínov nevyhnutných pre jednotlivé opravné dráhy. Na jadrovej periférii je uprednostňovaná opravná dráha NHEJ alebo replikácia indukovaná zlomom. Po ukončení opravných procesov môžu byť postihnuté miesta rýchlo utlmené faktormi zabezpečujúcimi génový silencing, napr. HIRA komplexom, s cieľom vyhnúť sa aberantnej expresii. V tomto projekte plánujeme použiť metódy klasickej genetiky a mikroskopie, ako aj pokročilé metódy založené na sekvenovaní celého genómu, aby sme tak získali čo najpresnejší obraz o dynamike chromatínu. Veríme, že zistenia tohto výskumu budú mať široké uplatnenie v oblasti výskumu nádorových ochorení.
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Biotechnologický potenciál netradičných kvasiniek z hľadiska produkcie skvalénu
Biotechnological potential of nonconventional yeast in the production of squalene
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Garaiová Martina, PhD.
Anotácia: Biogenéza ergosterolu u kvasiniek je zatiaľ preskúmaná hlavne u druhu Saccharomyces cerevisiae tradičnevyužívaného v základnom výskume aj v priemysle. Je prekvapujúce, že u veľkej skupiny tzv. netradičnýchkvasiniek je o homeostáze sterolov známe veľmi málo, a to aj u tzv. tukotvorných kvasiniek, ktoré súproducentmi rôznych komerčne zaujímavých lipidov. Projekt je zameraný na štúdium homeostázy sterolov utukotvorných kvasiniek Yarrowia lipolytica a Rhodosporidium toruloides a na úlohu lipidových partikúl v tomtoprocese. Pomocou metód metabolického inžinierstva budeme u týchto druhov overovať ich potenciál z hľadiskaprodukcie skvalénu, prekurzora v syntéze ergosterolu, ktorý nachádza široké uplatnenie v kozmetickom afarmaceutickom priemysle. Pokúsime sa tiež identifikovať iné druhy netradičných kvasiniek so zvýšenouschopnosťou akumulovať skvalén. Výsledky projektu prispejú k rozšíreniu základných poznatkov omechanizmoch a biotechnologických aplikáciách akumulácie lipidov v kvasinkách.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch
Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia: Narušená spojitosť medzi rôznymi oblasťami mozgu vedie k patofyziológií činnosti mozgu a viacerým mozgovým porúchám. Existujú indikácie, že narušená spojitosť medzi prefrontálnou kôrou a ventrálnym palidom sa podieľajú na vzniku depresie. Inteligentná hĺbková mozgová simulácia založená na kombinácií detekcie neuronálnej aktivity v prefrontálnom kortexe v reálnom čase a následnej stimulácie ventrálnej tegmentálnej oblasti môže byť teda účinná pri liečbe depresie. Naším cieľom je preskúmať kortiko-tegmentálnu konektivitu a otestovať antidepresívnu účinnosť inteligentnej hĺbkovej stimulácie mozgu na zvieracom modeli.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom
Modulation of neuronal excitability by homocysteine
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Homocysteín (Hcy) je produktom metabolizmu metionínu, ktorý je fyziologicky prítomný v ľudskej plazme. Jeho abnormálne vysoká koncentrácia je znakom metabolickej poruchy hyperhomocysteinémie, ktorá je rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne aj neurologické ochorenia, napr. demenciu, Parkinsonovu chorobu, sklerózu multiplex, epilepsiu alebo periférnu neuropatiu. V našom projekte budeme skúmať zmeny neuronálnej excitability spôsobené abnormálne vysokou koncentráciou Hcy na úrovni jednotlivých neurónov a neuronálnych sietí. Budeme analyzovať zmeny aktivity napäťovo závislých Na+, K+, a Ca2+ prúdov a ligandami riadených glutamátových a GABA receptorov v primárnej kultúre talamických neurónov. Pri Ca2+ prúdoch charakterizujeme aj mechanizmy zmeny regulácie jednotlivých izoforiem Ca2+ kanálov. Napokon opíšeme zmenu generovania akčných potenciálov, ktorá je výsledkom komplexných zmien napäťovo a ligandami riadených iónových kanálov. Výsledky prispejú k pochopeniu neuropatológii spojených s hyperhomocysteinémiou.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín
The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu
​​​​​RNA structural determinant of Alus exonization
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Úloha fosfatidylglycerolu v potláčaní zápalu
The role of phosphatidylglycerol in attenuation of inflammation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia: V súvislosti so súčasnými infekciami SARS-CoV-2 a sprievodnými pľúcnymi komplikáciami je potrebné zamerať pozornosť na všetky aspekty funkcie dýchacieho systému. Vírus spôsobuje poškodenie alveolárnych buniek typu II a tým výrazne znižuje produkciu lipidov a proteínov pľúcneho surfaktantu nevyhnutných pre dýchanie a ich vylučovanie do alveolárneho priestoru. Kľúčovú úlohu zohráva i pochopenie obranných mechanizmov pľúc v reakcii na infekciu. Jedným z kritických dôsledkov infekcie SARS-CoV-2 je rozvoj syndrómu akútnej respiračnej deficiencie (ARDS). Hlavným cieľom projektu je prispieť k poznatkom o potenciálnom použití kyseliny valproovej na indukciu syntézy fosfatidylglycerolu v pľúcnom surfaktante. Predpokladáme, že intracelulárne zvýšená hladina fosfatidylglycerolu by mohla potlačiť zápalové reakcie v našom modeli nádorových alveolárnych buniek A549 apodobne i u pacientov s ARDS.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov
Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: dr. Weiss Norbert, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia: Neuroplasticita je schopnosť centrálneho nervového systému (CNS) sa meniť a prispôsobovať požiadavkám okolia za účelom vytvorenia vhodných adaptívnych odpovedí. Tento zložitý proces sa dosahuje reorganizáciou CNS na štruktúrnej a/alebo funkčnej úrovni. Neuroplasticita je nevyhnutná pre normálnu činnosť CNS. Pri viacerých porucházh CNS, napr. pri depresívnej poruche a pri schozofrénii, nastáva zníženie plasticity mozgu. Neurotrofické rastové faktory ako napr. mozgový neurotrofický rastový faktor (BDNF), VGF a fibroblastový rastový faktor 2 (FGF2) hrajú kľúčovú úlohu v neuroplasticite. Cieľom predloženého projektu je využitie originálneho prístupu, ktorý umožní skúmať účinky neinvazívneho doručenia exogénnej mediátorovej RNA (mRNA) kódujôcej tieto faktory do CNS na neuronálnu excitabilitu, plasticitu a správanie zvierat. Fluorescenčne značená mRNA bude zapúzdrená v polyplexových nanomicelách a aplikovaná intranazálne. Inkorporácia mRNA v štruktúrach CNS bude sledovaná STED mikroskopiou. Budeme skúmať účinky exogénnej mRNA kodujúcej rastové faktory na neuronálnu excitabilitu použitím in vitro a in vivo elektrofyziológie, na neurogenézu použitím použitím značkovačov bunkového delenia a imunohistochemického farbenia a dendrito- a synaptogenéza bude sledovaná elektrónovou mikroskopiou. Zmeny v množstve endogénnej mRNA a expresii proteínov sa preskúmajú použitím real-time PCR a Western blotovaním. Na monitorovanie zmien vo Ca2+ signalizácii sa použije metóda planárnych lipidových membrán. Zmeny v správaní zvierat (kognitívne schopnosti, sociálna interakcia, úzkostné správanie) budú posúdené použitím príslušných behaviorálnych testov. Očakávame, že polyplexné nanomicely, ktoré nadizajnujeme, dopravia zvolenú mRNA kodujúcu neurotrofické faktory do hlbokých mozgových štruktúr a následne vyvolajú pro-neuroplastické, pro-kognitívne a anxiolytické účinky. Tento neinvazívny spôsob doručenia terapeutickej mRNA do mozgu by mohol byť v budúcnosti využitý v moderných stratégiách.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Projekt GLYCO4BIO je zameraný na výskum a vývoj analytických systémov založených na microarray biočipochumožňujúcich cielené a vysokovýkonné glykoprofilovanie, a na ich použitie v biomedicíne a biotechnológii. Jednása o interdisciplinárny výskum s vysokou mierou inovatívnosti, najmä v oblasti konštrukcie a aplikácií originálnychbiočipových zariadení na microarray platforme. Budú vyvíjané, overované a validované nové systémy pre analýzuglykánových štruktúr v rôznych typoch biologických vzoriek, ako vysokovýkonný mikrofluidický reflektometrickýlabel-free microarray systém, a on-chip glykoprofilačná platforma kombinujúca microarray a MS techniky.Predpokladaný prínos projektu je najmä vo vývoji inovatívnych biočipových systémov pre cielenéglykorozpoznávanie na báze moderných technológií pre využitie v biomedicíne, biotechnológii, pri štúdiubiointerakcií a pri analýze a skríningu biomarkerov. Systémy budú aplikované napríklad pri výskume a detekciibiomarkerov kongenitálnych porúch glykozylácie (CDG), rakoviny, tehotenskej cukrovky, v onkologickom výskume,ako aj pri vývoji a testovaní vlastností terapeutických proteínov. Vyvíjané biočipové systémy svojou výkonnosťouvýrazne prevyšujú tradičné techniky a majú vysoký potenciál pre ich transláciu do klinickej analýzy. Očakávanévýsledky projektu prinesú zlepšenie a rozšírenie možností diagnostiky a terapie a významný prínos sa predpokladáaj v rozšírení poznatkov na poli biomedicínskeho výskumu, glykoproteomiky a v biotechnológii.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek
Novel renal antisense therapy platform for CKD
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia: Chronické ochorenie obličiek (chronic kidney disease, CKD) známe svojím progresívnym charakterom vedúcim kukoncovému štádiu ochorenia obličiek (end-stage renal disease, ESRD) je ochorenie s vysokou mortalitou, ktorejpredchádzajú rapídne sa zhoršujúce závažné zdravotné komplikácie vedúce k významne zníženej kvalite života.Napriek výrazným pokrokom vo včasnej diagnostike CKD v posledných rokoch, súčasné CKD terapeutikánedokážu výrazne znížiť riziko renálnych a kardiovaskulárnych komorbidít u pacientov s CKD a ich úmrtnosťzostáva naďalej devastujúco vysoká. Tento žalostný fakt tak zvýrazňuje nielen urgentnú potrebu vývoja novýchliečiv, ale aj potrebu implementácie nových experimentálnych a klinických poznatkov do translačného procesu ichvývoja. V tomto kontexte ponúka navrhovaný projekt RENASTHERA nové terapeutické riešenie vedúce kspomaleniu alebo dokonca zastaveniu progresívneho zlyhania obličiek. Toto riešenie je založené na patentovanejmetóde inhibície nukleových kyselín. Za jedného z kľúčových hráčov v rozvoji CKD bol identifikovaný periostín,sekretovaný proteín s veľkosťou 90 kDa, ktorého cielená inhibícia účinne zastavila progresiu CKD v pilotnýchproof-of-principle štúdiách. Dizajn, syntéza a funkčná validácia RNA inhibítora špecificky navrhnutého vočiperiostínu je preto jasne definovaným cieľom navrhovaného RENASTHERA projektu.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
NONBOVQUAL - Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek
Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt má za cieľ zvýšiť kvalitu výrobkov vyrábaných z nebovinného mlieka (ovčie a kozie). Hodnota celkového počtu mikroorganizmov v nebovinných mliekach je základný legislatívny ukazovateľ ich kvality. V minulosti bola pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového ovčieho mlieka do praxe na Slovensku zavedená rýchla niekoľko minútová rutinná metóda na princípe laserovej prietokovej cytometrie, ktorá priniesla prospech pre producentov a spracovateľov ovčieho mlieka. Avšak pre zhodnotenie kvality surového kozieho mlieka sa stále používa zdĺhavá 72 hodinová určená kultivačná metóda. Preto cieľom projektu je vytvorenie pre Slovensko špecifického prepočítavacieho vzťahu výsledkov merania mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka metódou laserovej prietokovej cytometrie na jednotku KTJ/ml, v ktorých sú udávané legislatívne limity a zavedenie tejto metódy do praxe, ako akreditovanej a oficiálnej metódy. Na zlepšenie kvality mliečnych produktov z nebovinného mlieka sú dôležité nielen rýchle metódy, na základe ktorých je možné nekvalitné mlieko oddeliť, ale aj biologické (biotechnologické) spôsoby znižovania nežiadúcej mikrobioty počas samotného spracovania mlieka. Preto nadväzujúcim cieľom projektu je využitie autochtónnych prospešných a bakteriocíny produkujúcich kmeňov (antimikrobiálne pôsobiacich) kyslomliečnych baktérií pri výrobe produktov z nebovinného mlieka až po realizáciu takýchto postupov v mliekarenskej praxi.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates\' and carboxylates\' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia: Organokovové zlúčeniny sú vďaka štrukturálnej diverzite používané v humánnej onkológii pri liečbe nádorovýchochorení. Triorganocíničité deriváty preukázali značné cytotoxické vlastnosti. Na bunkovej úrovni indukujú masívnubunkovú smrť v rôznych typoch bunkových kultúr už pri nízkych koncentráciách a sú schopné aktivovať procesyapoptotických dráh, pri čom zohrávajú úlohu viaceré molekulárne mechanizmy. Významným prielomom v poznaníbolo i naše nedávne experimentálne potvrdenie schopnosti molekúl triorganocíničitých zlúčenín viazať sa najadrové retinoidné X receptory, a tak prevziať funkciu potentných agonistov. Cieľom predkladaného projektu jesledovanie in vivo účinkov tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov v procese chemickej karcinogenézy mliečnejžľazy samíc potkana, ktoré sa opiera o naše súčasné výsledky in vitro experimentov. Zároveň sa predpokladávýskum dosiaľ nepreskúmaných protinádorových vlastností triorganocíničitých zlúčenín aktivujúcich heterodiméryRXR-RAR vrátane nových agonistov RXR na báze karboxylátov triorganocíničitých zlúčenín. Nasledovať budú invitro analýzy molekulárnych mechanizmov vedúcich k inhibícii rastu nádorových buniek alebo k indukcii apoptózy,a to v prítomnosti/neprítomnosti prirodzených ligandov RAR receptorov na ľudských nádorových bunkových líniáchprsníka: MCF-7 (neinvazívna, ER pozitívna), T47D (ER pozitívna), MDA-MB-231 (invazívna, „triple negative“) aMDA-MB-436 (invazívna, ER negatívna, PR negatívna). Plánujeme tiež získať nové údaje o možnej endokrinnejdisrupcii sledovaných látok na myšacej TM3 bunkovej línii a ľudskej COV434 bunkovej línii reprezentujúcichreprodukčný systém. Predpokladáme, že riešením predkladaného projektu sa získajú nové a originálne poznatky omechanizme účinku študovaných látok prostredníctvom ich väzby a aktivácie jadrových receptorov, ichtransaktivácie, ako aj „crosslink“ s ďalšími signálnymi dráhami, ktoré prispejú k vývoju nových liečebných možnostínádorových ochorení prsníka.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
HiVaLip - Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou
Nonconventional yeasts as producers of high value-added lipids
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia: Okrem tradičnej pekárenskej kvasinky Saccharomyces cerevisiae existuje veľká skupina tzv. nekonvenčných kvasiniek, u ktorých sa vyvinuli špecifické adaptácie metabolizmu umožňujúce využívať pre rast široké spektrum substrátov. Významnú skupinu netradičných kvasiniek predstavujú tukotvorné kvasinky schopné akumulácie veľkého množstva lipidov. Vďaka špecifickému metabolizmu lipidov a schopnosti rásť na lacných odpadových substrátoch by viaceré druhy nekonvenčných kvasiniek mohli byť využívané ako producenty komerčne zaujímavých lipidov. Projekt sa zameriava na potenciálne využitie nekonvenčných kvasiniek pri produkcii dvoch lipidov s vysokou pridanou hodnotou – kyseliny punikovej a skvalénu. Kyselina puniková je polynenasýtená mastná kyselina, ktorá je hlavnou súčasťou oleja zo semien granátovníka. Skvalén je triterpenoid produkovaný u eukaryotov ako intermediát biosyntézy sterolov. Oba lipidy majú pozitívne účinky na ľudský organizmus, vďaka čomu majú vysoký potenciál v kozmetickom a farmaceutickom priemysle a ako prídavky do funkčných potravín a krmovín. V projekte bude skúmaný efekt heterológnej expresie génov z granátovníka na produkciu kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe a v dvoch tukotvorných kvasinkách Rhodotorula (Rhodosporidium) toruloides a Yarrowia lipolytica. Pomocou metód metabolického inžinierstva bude v projekte tiež sledovaná možnosť zvýšenia akumulácie skvalénu u R. toruloides a Y. lipolytica. Dôležitým cieľom projektu je aj charakterizácia lipidového metabolizmu a produkcia lipidov u druhov rodu Magnusiomyces a skríning nekonvenčných kvasiniek z verejne dostupných zbierok z hľadiska potenciálu produkovať lipidy s vysokou pridanou hodnotou. U identifikovaných druhov bude testovaná ich schopnosť využívať pre rast a produkciu lipidov lacné odpadové substráty. Výsledky získané pri riešení projektu tak môžu prispieť k širšiemu využívaniu nekonvenčných kvasiniek v biotechnologickej produkcii komerčne cenných lipidov.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
LIPinINF - Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu
The potential role of valproic acid in attenuation of inflammation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia: V súvislosti so súčasnými infekciami SARS-CoV-2 a sprievodnými pľúcnymi komplikáciami je potrebné zamerať pozornosť na všetky aspekty funkcie dýchacieho systému. Vírus spôsobuje poškodenie alveolárnych buniek typu IIa tým výrazne znižuje produkciu lipidov a proteínov pľúcneho surfaktantu nevyhnutných pre dýchanie a ichvylučovanie do alveolárneho priestoru. Kľúčovú úlohu zohráva i pochopenie obranných mechanizmov pľúc v reakcii na infekciu. Jedným z kritických dôsledkov infekcie SARS-CoV-2 je rozvoj syndrómu akútnej respiračnej deficiencie (ARDS).Hlavným cieľom projektu je prispieť k poznatkom o potenciálnom použití kyseliny valproovej na indukciu syntézy fosfatidylglycerolu v pľúcnom surfaktante. Na zodpovedanie konkrétnych otázok použijeme tri modely, ktoré sa líšia svojou zložitosťou - kvasinky (Saccharomyces cerevisiae), línia ľudských nádorových buniek (HAP1) a vtáčia chorioalantoická membrána. Predpokladáme, že intracelulárne zvýšená hladina fosfatidylglycerolu by mohla potlačiť zápalové reakcie u pacientov s ARDS a znížiť pripojenie vírusu k bunkovým povrchovým receptorom. To by znamenalo zníženie prenosu infekčných častíc medzi jednotlivcami a významné zmiernenie príznakov ARDS.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Optogenetika u s - Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie
Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia: Dopamínergická signalizácia a neurogenéza hrajú dôležitú úlohu v štrukturálnej a funkčnej neuroplasticite vdospelom mozgu. V tomto projekte sa zameriavame na úlohu dopamínergickej neurotransmisie a úlohunovovzniknutých neurónov pre kontrolu naučených vokálnych sekvencií. Zatiaľ čo existuje množstvo štúdií o učenímotorickej sekvencie s externou odmenou, ako napríklad jedlo, štúdie zahrňujúce interný systém odmeňovania súzriedkavé. Systém interného odmeňovania je spojený s dopamínovou signalizáciou a vokálne učenie a produkciaspevu spevavcov reprezentuje vynikajúci model pre takýto výskum, nakoľko spev pozostáva zo sekvencií veľmirýchlych akcií. V tomto projekte navrhujeme použiť jednu z najmodernejších techník súčasnosti, optogenetiku.Optogenetický prístup umožňuje unikátnu kontrolu neuronálnej aktivity špecifickej mozgovej oblasti u voľne sapohybujúcich zvierat s milisekundovou presnosťou. Navrhujeme modifikovať dopamínovú signalizáciu odmeny dostriatálnej časti bazálnych ganglií a stanoviť zmeny v sekvencii spevu. Zistíme tak, ako prispieva dopamínovýsystém odmeňovania k učeniu spevu. V druhej časti projektu navrhujeme pomocou optogenetiky manipulovaťaktivitu nových neurónov včlenených do oblasti mozgu ovplyvňujúcej produkciu spevu. Počet nových neurónov vtejto oblasti stúpa v čase, keď je štrukúra spevu variabilnejšia a do piesne sú integrované nové časti – slabiky. Vprojekte zistíme, či nové neuróny vzniknuté v dospelosti sú schopné modifikovať pieseň a či vnášajú aleboumožňujú variabilitu v speve.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD
Anotácia: Výskyt meticilínovej rezistencie u stafylokokov je v ostatných rokoch problémom aj v živočíšnej výrobe. Eliminácia meticilín rezistentých (MetR) stafylokokov v zdravých chovoch je problematická práve vzhľadom na ich antibiotickú multirezistenciu. Avšak sľubným riešením sa javí využitie širokého inhibičného spektra enterocínov, bielkovinových substancií produkovaných niektorými kmeňmi z rodu Enterococcus. V predkladanom projekte základného výskumu bude preto na súbore zástupcov nežiaducej mikrobioty (s dôrazom na MetR biofilm-produkujúce stafylokoky z rôznych zvierat) testovaná inhibícia ich rastu enterocínmi charakterizovanými na našom pracovisku. Testovanie bude prebiehať za in vitro ako aj za in vivo podmienok, keď účinok enterocínov na vytypované MetR kmene bude overený v rámci modelového experimentu s použitím experimentálnych (myši) alebo farmových (králiky) zvierat.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány
Bioactive oils in the therapy of microbial infections on avian chorioallantoic membrane
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Máčajová Mariana, PhD.
Anotácia: V súčasnosti je veľkou výzvou veterinárnej medicíny liečba rôznych mikrobiálnych a kvasinkových infekcií. Pre chovateľov sú niektoré ochorenia ako mastitídy, trichofýcie alebo onychomykózy často likvidačné. V čase rezistencie na antibiotiká prichádzajú na rad iné liečebné postupy. V našom projekte sa pokúsime vytvoriť in vivo model na výskum kvasinkových a bakteriálnych infekcií. Na testovanie účinkov liečiv a liečebných postupov použijeme prepeličiu a morčaciu chorioalantoickú membránu (CAM). Po validácii a optimalizácii modelu budeme povrchovo aplikovať rôzne látky s bioaktívnym účinkom v rôznych koncentráciách a sledovať ich antimikrobiálny účinok a biologický efekt. Budeme sledovať aj aditívny účinok fotodynamickej terapie s použitím kurkumínu a hypericínu. V tkanive CAM budeme sledovať angiogénne zmeny, expresiu vybraných génov, histologické a imunohistochemické zmeny po aplikácii liečiv na organizmus. Získané výsledky budú použiteľné pri liečbe kvasinkových a mikrobiálnych infekcií u zvierat a ľudí.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat
Nutritional and health biomarkers in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na hľadanie vhodných biomarkerov/ukazovateľov nutričného a zdravotného statusu zvierat, ktoré odrážajú nutričný príjem, nutričný status zvierat a biologické účinky kŕmnych aditív používaných v chove hospodárskych zvierat. Nutričné biomarkery sú biochemické, funkčné alebo klinické indikátory biologického stavu zvierat, ktoré odzrkadľujú krátkodobý alebo dlhodobý príjem živín, nutričný status zvierat závislý od absorpcie prijímaného aditíva a jeho metabolizmus/funkcie v organizme. Keďže zdravotný stav, produktivita a welfare zvierat sú vo veľkej miere závislé od funkčnosti ich tráviaceho traktu, zameriame sa predovšetkým na stanovenie gastrointestinálnych biomarkerov. Vhodnosť vybraných biomarkerov otestujeme v experimentoch s cielenou suplementáciou krmív zvierat. Experimenty budú zamerané na zlepšenie minerálneho statusu a optimalizáciu tráviacich procesov hydiny a oviec, ktoré súčasne povedú k redukcii zaťaženia životného prostredia znižovaním metanogenézy a vylučovania ťažkých kovov.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia
Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia: DNA aptaméry, označované aj ako DNA protilátky, sú krátke jednovláknové úseky DNA, ktoré vytvárajú priestorové štruktúry umožňujúce vysokoafinitne interagovať s receptormi a inými biomolekulami. Predmetný projekt si kladie za cieľ vyvinúť a validovať novú diagnostickú metódu, ktorá utilizuje jedinečné afinitné vlastnosti DNA aptamérov pre potreby včasného záchytu onkologických ochorení. V zmysle cieľov projektu budeme analyzovať mechanizmy interakcií DNA aptamérov so špecifickými markermi nachádzajúcimi sa na povrchu nádorových buniek. Plánujeme využiť citlivú metódu kremenných mikrováh (QCM), ktorá umožňuje monitorovať interakcie v reálnom čase. Pre praktické použitie plánujeme pripraviť konjugáty vybraných aptamérov a nanočastíc zlata v závislosti od ich fyzikálno-chemických parametrov a ich interakcie s neoplastickými bunkami. Máme ambíciu identifikovať faktory, ktoré v súčasnosti limitujú širšie využitie aptamérov a aptamérom modifikovaných nanočastíc v klinickej praxi a prispieť k ich eliminácii.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek
A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je získať čo komplexnejší pohľad na účinok rastlinných nutraceutík na fyziologické procesy vtráviacom trakte z hľadiska zmien antioxidačného a minerálneho statusu a podpory imunity u hospodárskychzvierat.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách
Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia: Ca2+ potrebný na kontrakciu kardiomyocytu sa musí vylúčiť z lumenu sarkoplazmatického retikula (SR) cez srdcový ryanodínový receptor (RYR2), ktorý tak zohráva významnú úlohu v excitačno-kontrakčnej mašinérii. Funkcia RYR2 kanála je regulovaná interakciami s asociovanými proteínmi na jeho objemnej cytoplazmatickej aj menšej luminálnej doméne. V tomto projekte sa zameriame na preskúmanie nových aspektov proteín-proteínových interakcií z luminálnej strany RYR2 kanála, kde zohráva úlohu kalsequestrín (CSQ2) ako možný Ca2+-senzor kanála. Keďže RYR2 kanál disponuje aj vlastným Ca2+ senzorom v jeho prvej luminálnej slučke, objasníme fyziologickú úlohu koexistencie týchto dvoch luminálnych senzorov. Ďalej preskúmame, ako sa štruktúrne zmeny v molekule CSQ2 vyvolané zmenou Ca2+ odzrkadľujú vo funkcii RyR2 kanála vo fyziologických podmienkach a tiež, či regulačnú úlohu CSQ2 môže nahradiť kalretikulín (CRT), ktorého expresia v SR sa pri nedostatku CSQ2 zvyšuje.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.
Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia: Základným cieľom projektu bude získanie nových poznatkov o vzťahu rezistencie na antibiotiká, virulencie,vychytávania trojmocného železa a tvorby biofilmu na modelových druhoch baktérií potravinových zvierat t. j.Enterobacterales a Escherichia so zameraním sa na extraintestinálne - ExPEC, avian pathogenic - APEC averotoxigénne - VTEC Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. Zameriame sa na najdôležitejšie mechanizmyrezistencie: plazmidové ampicilinázy, cefalosporinázy, karbapenemázy, plazmidovú rezistenciu nafluorochinolóny a na rezistenciu na kolistín. U vybraných kmeňov Escherichia coli sa určí klonálna príbuznosť aaj sekvenčný typ (ST). Získané výsledky budú využiteľné v bakteriologickej diagnostike mechanizmov rezistencieinterpretovaným odčítavaním minimálnej inhibičnej koncentrácie antibiotík a vo výučbe študentov.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Kryofertilita - Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia: Významnú úlohu pri riešení problematiky uchovania živočíšnych génových rezerv zohrávajú kryokonzervácia anásledné dlhodobé uchovávanie pohlavných buniek geneticky významných jedincov rôznych plemienhospodárskych zvierat. Metódy zmrazovania oocytov a ovariálnych tkanív musia pritom zabezpečiť ich dobrúkvalitu a životaschopnosť po rozmrazení. V našich predchádzajúcich štúdiách sme otestovali postupkryokonzervácie in vitro maturovaných oocytov hovädzieho dobytka, ktorý sa ukázal byť úspešnejší v porovnaní so zmrazovaním ovariálnych fragmentov obsahujúcich folikuly s nematurovanými oocytmi. Avšak, z dôvodu vysokej variability výsledkov po in vitro oplodnení rozmrazených oocytov táto stratégia vyžaduje ďalšiu optimalizáciu. Projekt bude zameraný na zvýšenie prežívateľnosti oocytov po rozmrazení a minimalizáciu poškodení oocytov vznikajúcich mrazením, a taktiež na podporu bunkového delenia a vývoja preimplantačných embryí získaných invitro zo zmrazených oocytov. V tomto smere okrem optimalizácií režimu kryokonzervácie plánujeme modifikovať kultivačné podmienky použitím špeciálnych prídavkov do kultivačných médií (antioxidanty, rastové faktory, iné).Očakáva sa, že optimalizácia metód zabezpečí vyššiu kryotoleranciu oocytov kráv a in vitro produkovaných embryípre účely uchovávania v génovej banke.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Omnipotence - Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Živé organizmy si počas evolúcie vyvinuli rôzne stratégie na zabezpečenie lepšieho postavenia v súťaži o životne dôležité zdroje na Zemi. Biosyntéza rôznych biologicky aktívnych látok dávala špecifickým organizmom možnosť byť úspešnejší ako ostatné v spoločnom životnom prostredí. Existuje veľké množstvo prírodných biologicky aktívnych látok, ktoré sa syntetizujú v živých bunkách. Veľký význam medzi týmito látkami majú tie, ktoré sa vyskytujú v rastlinách. Mnoho produktov rastlinného sekundárneho metabolizmu je známych ako účinné farmakologické nástroje. Práve u látok rastlinného pôvodu je možné predpokladať ďalšie široké využitie v rôznych aplikáciách vo veterinárnej a humánnej medicíne, zvyšovaní bezpečností potravín atď. Tieto aplikácie budúpodmienené rozvojom poznatkov v biovedách, ku ktorým má ambíciu prispieť aj predložený projekt. Možnosť synteticky varírovať známe štruktúry látok rastlinného pôvodu dáva prakticky neobmedzené možnosti pre racionálny dizajn nových biologicky aktívnych štruktúr. Preto sme zvolili akronym nášho projektu "omnipotence". Našim cieľom je teda orientácia na výskum vybraných rastlinných látok a ich semisyntetických analógov ako možných nástrojov modulácie proliferácie a životných prejavov mikrobiálnych a neoplastických buniek. Živé bunky vyvinuli niekoľko obranných stratégií proti toxickému pôsobeniu rôznych látok. Toto sa môže považovať za základnú vlastnosť, ktorá umožňuje bunke prežiť v prirodzenom prostredí. Okrem odozvy špecifickej pre rôzne organizmy sa počas evolúcie vyvinuli všeobecné stratégie prítomné v rôznych typoch živých buniek nevynímajúc cicavčie neoplasticky transformované bunky, eukaryotické a prokaryotické mikrobiálne bunky. Navrhovaný projekt sa bude zaoberať podrobnou analýzou účinkov vybraných rastlinných obranných látok a ich semisyntetickýchderivátov na neoplastické a mikrobiálne bunky.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
KINSPL - Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA
Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: Napriek skutočnosti, že viaceré faktory zostrihu pre-mRNA podliehajú posttranslačným modifikáciám, vrátanefosforylácie, sú súčasné poznatky o princípoch ich posttranslačnej regulácie stále nedostatočné. Naše najnovšieanalýzy vybratých faktorov zostrihu pre-mRNA, v spojení s fenotypickou analýzou ich fosfomutantov, poukázali nadôležitú úlohu novoidentifikovaných fosforylácií týchto faktorov pri regulácii procesov zostrihu pre-mRNA a priudržiavaní stability genómu. Detailná analýza interaktómov komplexov zostrihu pre-mRNA nám navyše umožnilaidentifikovať proteínkinázy, ktoré sú súčasťou komplexov zostrihu pre-mRNA a pravdepodobne sa priamo podieľajúna regulácii zostrihu pre-mRNA.V predloženom projekte plánujeme pokračovať v štúdiu molekulárnych mechanizmov posttranslačnej regulácieprocesov zostrihu pre-mRNA. Na detailné objasnenie biologického významu novoidentifikovaných fosfomodifikáciízostrihových faktorov, ktorých mutagenéza viedla k poruchám v zostrihu pre-mRNA a ovplyvnila stabilitu proteínproteínovýchinterakcií zostrihových faktorov, plánujeme využiť širokú paletu experimentálnych prístupov, vrátaneafinitných izolácií komplexov zostrihu pre-mRNA, hmotnostnej spektrometrie, kvantitatívnej fosfoproteomickejanalýzy, „cross-linking“ hmotnostnej spektrometrie, na ATP analógy citlivých mutantov proteínkináz, sekvenácieRNA, qRT-PCR analýzu a mnoho ďalších. Detailná analýza fenotypických prejavov pripravených fosfomutantovfaktorov zostrihu pre-mRNA v spojení s identifikáciou proteínkináz zodpovedných za ich fosforyláciu, by nám malaumožniť identifikovať a charakterizovať fosforylačné miesta zostrihových faktorov, ktoré sú dôležité pre správnosťprocesov zostrihu pre-mRNA a procesov udržiavania stability genómu.Získane originálne výsledky by nám mali pomôcť objasniť a bližšie charakterizovať molekulárny mechanizmusposttranslačnej regulácie procesov zostrihu pre-mRNA a objasniť príčiny vedúce k destabilizácii genómu v prípadeporúch zostrihu pre-mRNA.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Viaclieková rezistencia neoplastických buniek predstavuje závažný problém pri liečbe nádorových ochorení.Nádorovo transformované bunky si vedia vyvinúť širokú škálu obranných mechanizmov, ktoré im umožnia uniknúť bunkovej smrti vyvolanej účinkom chemoterapeutík. V našom projekte sa budeme venovať výskumu rozvoja a mechanizmov rezistencie v leukemickych bunkách. Najčastejšou príčinou rozvoja rezistencie je zvýšená expresia atransportná aktivita efluxných transportérov z rodiny ABC a to najmä ABCB1 proteínu známeho aj ako Pglykoproteín (P-gp). Naše skúsenosti v predchádzajúcom období ukázali, že pri viacliekovej rezistencii zapríčinenej nadexpresiou P-gp dochádza aj k rôznym zmenám v priebehu významných procesov vedúcich k bunkovej smrti,ako sú: odpoveď na stres endoplazmatického retikula, zmeny v procesoch závislých na koncentrácii vápenatých iónov v intracelulárnom priestore. alebo progresia programovej bunkovej smrti - apoptózy. Sprievodným javom týchto procesov je remodelácia povrchových proteínov plazmatickej membrány, zmeny v ich ubiquitinácii aglykozylácii. Tieto a pravdepodobne aj mnohé iné zmeny vytvárajú zložitý obraz molekulárnych zmienzodpovedných za zníženú odpoveď buniek na farmaká vyvolávajúce smrť leukemických buniek. V predloženom projekte sme si vzali za cieľ prispieť k pochopeniu vzájomnej prepojenosti a súhre rôznych molekulárnych zmien vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Ako model použijeme sublínie buniek, ktorésme získali adaptáciou na látky vyvolávajúce stres endoplazmatického retikula, inhibítory proteazómu,hypometylačné látky a vinkristín.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Infračervená termografia ako nástroj štúdia emócií a welfaru zvierat
Infrared thermography as a tool for the study of emotions and animal welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pichová Katarína, PhD.
Anotácia: S masívnym rozvojom nových technológií v posledných rokoch sa aj tieto stávajú súčasťou poľnohospodárskejvýroby. Precízna živočíšna výroba (angl. Precision Livestock Farming – PLF) využíva technológie namonitorovanie zdravia a welfaru zvierat za účelom zlepšovania produkcie a kvality života chovaných jedincov.Infračervená termografia pre jej neinvazívnosť predstavuje potenciálny nástroj na meranie welfaru hydiny zviacerých hľadísk, či už posúdenie vonkajších indikátorov, ako je miera poškodenia operenia, ale tiežfyziologických parametrov detegujúcich afektívne stavy prostredníctvom zmien teploty periférnych oblastí tela.Cieľom projektu je optimalizovať využitie infračervenej termografie pre účely hodnotenia welfaru nosníc,otestovať možnosti jej aplikácie v podmienkach komerčného chovu, a tak prispieť k rozvoju parametrovobjektívne hodnotiacich kvalitu života zvierat.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2023
Interakcie mitochondriálnych genómov
Interactions of mitochondrial genomes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: Evolúciu a pôvod nových druhov je možné experimentálne študovať na kvasinkách, kde nové druhy vznikajú v procese špecializácie z medzidruhových hybridov. Týmto zohrávajú rozhodujúcu úlohu „vyladené“ nukleo-mitochondriálne interakcie. Naším cieľom je použiť celý rad hybridov s rekombinovanou mitochondriálnou DNA (mtDNA) a známou sekvenciou na splnenie cieľov z predchádzajúcich projektov a na objasnenie: (i) nukleo-mitochondriálnych interakcií v medzidruhových hybridoch; ii) charakter supresorových mutácií, (iii) či je na udržanie úplných mitochondriálnych genómov potrebná syntéza mitochondriálnych proteínov, (iv) získanie dôkazov o druhovo špecifickom génovom poradí v mtDNA a o existencii rekombinovaných mtDNA v prírode; (v) skúmať možnosť preskupenia génov v mtDNA (vi) skúmať možnosť komunikácie v kvasinkových mitochondriách prostredníctvom malých proteínov kódovaných génmi pre mitochondriálne ribozomálne RNA.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok
The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia: Zložitý komplex spoločenstva mikroorganizmov zapojených do významných fyziologických funkcií, ako je biosyntéza a metabolizmus vitamínov a aminokyselín, či modulácia imunitných odpovedí, je prítomný nielen v tráviacom trakte, ale taktiež na povrchu intergumentárneho systému rovnako u ľudí, ako aj u zvierat. Keďže ide o orgán kontinuálne vystavený environmentálnym podmienkam, množstvo faktorov môže prispieť k rozvoju dysbiózy vedúcej ku rôznym dermatologickým problémom veľmi frekventovaným u psov v súčasnosti. Napriek tomu, množstvo poznatkov o zložení, diverzite a funkciách kožnej mikrobioty u psov je zanedbateľné. Preto cieľom tohto projektu bude taxonomická charakterizácia kožnej mikrobioty, uskutočnená kultivačnou metódou a sekvenovaním novej generácie, so zameraním na zdravé jedince, ako aj jedince s rôznymi ochoreniami kože prevažne infekčného a imunitného charakteru. Zároveň budú otestované možnosti optimalizácie/stabilizácie bakteriálneho osídlenia kože pre zachovanie fyziologických funkcií kože.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách
Punicic acid: production and mechanisms of its action in yeasts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia: Kyselina puniková (18:3Delta9cis,11trans,13cis) je hlavnou zložkou triacylglycerolov v oleji zo semien granátovníka. Vyznačuje sa širokou škálou bioaktívnych účinkov, pričom v súčasnosti sa do popredia dostávajú hlavne jej protirakovinové vlastnosti. Mechanizmus jej účinku nie je známy. Predkladaný projekt sa zaoberá skúmaním jej heterológnej produkcie a lipotoxicity v kvasinkách. Produkcia kyseliny punikovej bude zabezpečená heterológnou expresiou dvoch génov z granátovnika zúčastnených v jej syntéze. V projekte bude študovaná jej distribúcia v bunke, jej vplyv na bunkové delenie a budú hľadané mechanizmy pre jej efektívne uskladnenie vo forme zásobných lipidov. Získané poznatky prispejú k objasneniu protirakovinových účinkov kyseliny punikovej a k identifikácii faktorov dôležitých pre jej nadprodukciu v kvasinkách. Výsledky môžu nájsť uplatnenie aj v biotechnológickej produkcii iných vzácnych mastných kyselín v mikroorganizmoch.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.
New generation of feed additives in animal nutrition.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia: V poslednom čase zaznamenávame veľký počet vedeckých publikácií venovaných využitiu fytoaditív vo výžive zvierat a to najmä tých, ktoré obsahujú fenolické zložky, ktorým sa vďaka ich chemickej štruktúre pripisujú silné antioxidačné vlastnosti.Väčšina týchto prác je venovaná iba ich vplyvu na produkčné parametre zvierat a iba málo prác je zameraných na mechanizmus účinku týchto zložiek v organizme zvierat ako aj na ich vedecky podložené účinky. Na základe našich vedomostí z odbornej literatúry sme si stanovili cieľ sledovať biologickú aktivitu tymolu, hlavnej bioaktívnej zložky Thymus vulgaris v živočíšnom organizme. Budeme sledovať jeho vplyvna procesy trávenia ako aj jeho depozíciu v jednotlivých orgánoch s cieľom pozitívne ovplyvniť zdravie zvierat. Dosiahnuté výsledky obohatia širokú vedeckú komunitu o vedomosti týkajúce sa mechanizmu účinku bioaktívnych rastlinných zložiek v organizme zvierat.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni
A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia: Predkladaný návrh projektu sa opiera o hĺbkové znalosti súčasného stavu vedeckého i klinického poznaniachronickej myeloídnej leukémie (CML) a terapeutických režimov založených na interferencii s RNA. Projekt sikladie vysoko ambiciózny cieľ: preskúmať selektívny účinok novej platformy RNA interferečných agens nabunkovej úrovni s cieľom vyhodnotiť jej terapeutický potenciál pre pôsobenie bez vedľajších účinkov plynúcich zneželaných interakcií.Z tejto perspektívy sa projekt primárne zameriava na rozsiahle štúdium bunkovej internalizácie, inhibície vznikufúzneho BCR-ABL1 proteínu, selektivitu pôsobenia, a účinku v bunkách rezistentných na súčasne používanéterapeutiká.
Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2023
Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov
Brain plasticity associated with learned vocal communication in songbirds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia: Neuroplasticita alebo plasticita mozgu je schopnosť mozgu meniť sa v dôsledku nových skúseností alebo aj poškodenia. Okrem iných faktorov umožňuje neuroplasticitu aj neurogenéza. Poškodenie neurogenézy je späté so zníženými kognitívnymi schopnosťami, zmenami správania, depresiou a rôznymi neurodegeneratívnymiochoreniami. Jedným z faktorov, ktoré by mohli ovplyvňovať neurogenézu, a tým aj učenie, pamäť alebo počet nových neurónov v poškodených oblastiach, sú cirkadiánne hodiny. Ich prítomnosť u rôznych druhov však nie je dobre preskúmaná. Preto naším prvým cieľom je zistiť, či existujú cirkadiánne oscilácie v počte vznikajúcichbuniek u spevavcov. Tie majú s človekom okrem niektorých spoločných znakov neurogenézy ešte podobnú aj schopnosť vokálneho učenia. Po poškodení jednej z oblastí sprostredkujúcich naučený spev sa prejavili zmeny aj v mozočku, ktorý doteraz nebol sledovaný v súvislosti s týmto typom správania. V druhej časti projektu sapreto venujeme štúdiu funkcie mozočka pre naučenú vokalizáciu.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek
Sterol quality control in utilisation of external sterols under hypoxic stress in yeast
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia: Hypoxický stres je u kvasiniek spojený so zásadnými zmenami v metabolizme membránového sterolu. V predkladanom projekte budeme študovať utilizáciu externých sterolov, predovšetkým živočíšneho cholesterolu a rastlinných sterolov, ako jeden z adaptačných mechanizmov na hypoxické podmienky. Sústredíme sa na skúmanie mechanizmov, ktorými bunka monitoruje kompatibilitu prijatého sterolu s kvasinkovými membránami ako súčasť konceptu, ktorý sme nazvali ‘sterol quality control’. Budeme analyzovať jednotlivé zložky importu: proteíny bunkovej steny, transportéry sterolu v plazmatickej membráne a sterol esterifikujúce enzýmy. S ohľadom na navrhovaný koncept budú analyzované fyzikálne a fyziologicky relevantné vlastnosti membrán, v ktorých bol natívny ergosterol nahradený sterolmi z prostredia. Príjem sterolov od hostiteľa prispieva k rezistencii patogénnych kandíd k antimykotikám, preto má projekt potenciál z hľadiska inovácie existujúcich resp. vývoja nových antifungálnych liekov.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia: Ryanodínový receptor (RYR) hrá dôležitú úlohu vo Ca2+ signalizácii v neuronálnych bunkách, ktorá sa významnou mierou podieľa na neurotransmisii. V mozgu sa exprimujú všetky tri izoformy RYR kanála, čo značne komplikuje skúmanie ich funkcie a regulácie na úrovni jednotlivých kanálov. Cieľom nášho projektu je rozpoznať jednotlivé izoformy RYR kanála izolovaného z mozgu potkana na základe vytipovaných funkčných parametrov a posúdiť, či existujú tkanivovo špecifické vlastnosti týchto izoforiem. Ďalej budeme sledovať RYR kanály z mozgu potkana v patofyziologických podmienkach, ktoré navodíme odviazaním asociovaného proteínu - FKBP12 - z kanálového komplexu stimuláciou endogénnej fosforylácie. Na RYR2 izoforme (dominantná izoforma v mozgu) otestujeme našu hypotézu o inhibičnom účinku dantrolénu, ktorý sa prejaví iba v určitých podmienkach. Našou snahou je pochopenie molekulárneho mechanizmu terapeutického účinku dantrolénu na niektoré neurodegeneratívne ochorenia, ktoré sú spájané s dysreguláciou RYR kanála.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka
Study of tetraspanin family proteins in cattle reproduction process
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia: Tetraspaníny sú proteíny membrán rôznych typov somatických buniek mnohých živočíšnych druhov podieľajúce sa na nespočetnom množstve funkcií. Na základe popísanej expresie a funkčných experimentoch na myších gamétach je zrejmé, že sa zúčastňujú aj procesu oplodnenia. Naše analýzy potvrdili prítomnosť tetraspanínov CD9 a CD81 aj na býčích spermiách ako aj na oocytoch a embryách hovädzieho dobytka a ošípanej. Nakoľko tieto proteíny pôsobia v rámci komplexu, tzv. tetraspanínovej siete, cieľom predkladaného projektu je štúdium ďalších molekulárnych partnerov, či už z rodiny tetraspanínov alebo iných z hľadiska ich významu v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. Získané výsledky by nielen rozšírili poznatky v oblasti fyziológie reprodukcie cicavcov, ale aj mohli prispieť k identifikácii nových markerov využiteľných v praxi, nakoľko reprodukcia hospodárskych zvierat je výhradne riadený proces.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia: Choroby spôsobené helmintami hospodárskych zvierat patria popri infekčných ochoreniach medzi najzávažnejšie. Sú zodpovedné za viac ako 55 % všetkých chorôb hospodárskych zvierat v Európe a spôsobujú značné straty produkčných ukazovateľov zvierat. Rozšírenie rezistencie na antihelmintiká u gastro-intestinálnych parazitov hospodárskych zvierat viedlo k zlyhaniu terapie a potrebe vyvinúť nové stratégie a odporúčania na účinnú antiparazitárnu kontrolu. Projekt ponúka alternatívu k súčasne používaným chemoterapeutickým riešeniam parazitóz prežúvavcov a to koncepciu používania herbálnych nutraceutík a stopových prvkov ako kŕmnych aditív a koncepciu obohatenej pastvy. Črevný parazitizmus prispieva k zvyšovaniu emisii skleníkových plynov a preto účinná terapia parazitárnych ochorení prostredníctvom manažmentu pasienkových systémovmôže nielen zlepšiť efektívnosť výroby ale navyše aj znížiť environmentálnu záťaž v chovoch prežúvavcov.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
EMBRYOLOSS - Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia: Klesajúca schopnosť embryí vzniknutých po úspešnom oplodnení prežiť prvé dni vývinu spôsobuje ekonomické straty v chovoch zvierat. To, či embryo prežije, závisí na jednej strane od rozsahu indukovaného poškodenia a na druhej od schopnosti embrya napraviť spôsobené poruchy. V rámci projektu budú študované molekulárne mechanizmy, ktorými vybrané exogénne (environmentálna záťaž) a endogénne faktory (narušené materské prostredie) spôsobujú poruchy preimplantačného vývinu. Na myšacom modeli budú analyzované signálne dráhy aktivované špecifickými ligandmi pochádzajúcimi z vonkajšieho prostredia a z materského organizmu. Zistenia osvetlia mechanizmy vzniku a priebehu vývinových porúch, ktoré vyvolávajú insekticídy s embryotoxickým potenciálom a materská obezita. Súbežne bude vyšetrovaná efektivita dvoch základných reparačných mechanizmov v preimplantačných embryách: schopnosť eliminovať poškodené bunky a reparovať poškodenú DNA. Výsledky prinesú nové informácie o fyziologických schopnostiach skorých embryonálnych buniek vysporiadať sa s indukovaným poškodením. Zistenia by mali napomôcť pri riešení problému narastajúceho výskytu post-fertilizačnej neplodnosti.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
iPoW - Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny
Behavioural and physiological indicators of poultry welfare
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Faktory, ktoré ovplyvňujú dobré životné podmienky (welfare) zvierat zahrňujú fyzické prostredie a zdroje, ktoré má zviera k dispozícii (na zdrojoch založené ukazovatele) a postupy manažmentu na farme (ukazovatelezaložené na manažmente). V závislosti na jeho charakteristikách (plemeno, pohlavie, vek atď.) zviera reaguje na tieto vstupy a jeho odpovede sú hodnotené pomocou ukazovateľov welfaru založených na zvieratách. Projekt Welfare Quality®, ale aj EFSA vo svojich vedeckých stanoviskách, priniesli nástroje na hodnotenie welfaru na základe ukazovateľov založených na zvieratách u rôznych hospodárskych zvierat, vrátane hydiny. Napriek tomu je naďalej potrebné vyvíjať špecifickejšie ukazovatele a nové metódy na meranie uznávaných ukazovateľov. Cieľom projektu je napomôcť k riešeniu problému rizika poškodzujúceho správania nosníc v skupinovomustajnení bez potreby bolestivého skracovania zobáka, prispieť k poznaniu vzťahu kognície a emócií u hydiny, posúdiť možnosť epigenetického ovplyvnenia welfaru maternálnymi androgénmi s použitím modelu línií prepelice japonskej selektovaných na obsah testosterónu vo vajci, resp. možnosť epigenetického ovplyvneniawelfaru vplyvom kvality osvetlenia v prenatálnom a ranom postnatálnom období, analyzovať možnosť využitiaimunologických indikátorov na hodnotenie welfaru a validovať laboratórne postupy analyzujúce metabolity kortikosterónu a androgénov v truse hydiny, ktoré by mohli slúžiť na neinvazívne hodnotenie welfaru.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2022
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: Pohlavné rozmnožovanie je závislé predovšetkým od špecializovaného bunkového delenia nazývaného meióza, pri ktorom vznikajú pohlavné bunky s polovičnou sadou chromozómov. Z medicínskeho hľadiska je absolútne nevyhnutné, aby toto rozdelenie chromozómov prebehlo bez chyby, pretože v dôsledku poruchy meiózy dochádza ku genetickým defektom, ako je napríklad Downov syndróm. Cieľom tohto projektu je objasniť molekulárnu funkciu nových proteínov potrebných pre správnu meiotickú segregáciu chromozómov v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. V našom predchádzajúcom projekte sme z delečnej knižnice mutantov identifikovali 25 nových proteínov, ktorých funkcia v procese meiózy nebola doposiaľ objasnená. Funkčná analýza troch takýchto proteínov, Dbl2, Mal3 a Mto1, bola nedávno publikovaná našou skupinou (Polakova et al., 2016; 2014). Výsledky tohto projektu jasne dokazujú, že mnohé kľúčové proteíny s regulačnou funkciou v meióze neboli doposiaľ identifikované a preto prinášajú možnosť ďalšieho vedeckého výskumu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Charakteristika lipid prenášajúceho proteínu u parazitického prvoka Plasmodium falciparum spôsobujúceho maláriu
Characterization of CRAL-TRIO containing phospholipid transfer protein in Plasmodium falciparum.
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Šťastný Dominik, M.Sc.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Deliaca sa kvasinka Schizosaccharomyces pombe je významným jednobunkovým modelovým organizmom preštúdium molekulárnej a bunkovej biológie eukaryotov. Biogenéza mitochondriálnych lipidov je u tejto kvasinkyveľmi málo preskúmaná, čo bráni jej využitiu pri modelovaní mitochondriálne podmienených ochorení u ľudí ahľadaní možností terapie. Cieľom projektu je charakterizácia biosyntetickej dráhy jedinečného mitochondriálnehofosfolipidu, kardiolipínu (CL). Analyzujeme viacero enzýmov tejto dráhy: CL syntázu, fosfatidylglycerolfosfát(PGP) syntázu, PGP fosfatázu, ako aj enzýmy zodpovedné za remodelovanie mastných kyselín CL. Zistíme,akým spôsobom je táto dráha regulovaná na transkripčnej a posttranskripčnej úrovni. Porovnáme biogenézu CLu S. pombe a u vyšších eukaryotických organizmov s cieľom posúdiť vhodnosť tohto jednobunkovéhomodelového eukaryotického mikroorganizmu pre štúdium mitochondriálnych procesov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Inhibícia de novo syntézy pyrimidínov ako potenciálny spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie s rezistenciou voči hypometylačným látkam
De novo pyrimidines synthesis inhibition as a potential treatment for acute myeloid leukemia with resistance to hypomethylating agents
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimoničová Kristína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí
Mechanisms of communication and adaptation of preimplantation embryo in a disturbed environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia: Preimplantačný embryonálny vývin môže byť významne ovplyvnený fyziologickým stavom materského organizmu ako aj environmentálnymi faktormi, pričom poruchy v tomto vývinovom období môžu mať dlhodobé následky, vrátane neúspešnej gravidity, alebo zhoršeného zdravia potomstva, čo vedie k významným ekonomickým stratám v živočíšnej produkcii. V predloženom projekte budú študované mechanizmy komunikácie skorého cicavčieho embrya s okolitým prostredím a reakcie umožňujúce adaptáciu embrya k zmenám v jeho prostredí. Skúmaná bude expresia špecifických typov bunkových receptorov (najmä receptorov viažucich nízkomolekulové ligandy) u preimplantačných embryí a účinok ich aktivácie na skorý embryonálny vývin, najmäna prežívanie buniek a apoptózu. Študované budú aj doposiaľ neobjasnené mechanizmy eliminácie mŕtvychbuniek v preimplantačnom embryu. Výsledky získané na myšacom modeli budú overené u vybranýchhospodárskych zvierat, čo umožní identifikovať konzervované mechanizmy, alebo odhaliť možné medzidruhové rozdiely.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál
Mundticins and their antimicrobial potential
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Focková Valentína
Anotácia: Vzrastajúca rezistencia na antibiotiká pri odchove zvierat je stimulom na hľadanie alternatív ako udržať dobrý zdravotný status zvierat. Väčšina chovateľov uprednostňuje aditíva prírodného charakteru. V tomto ohľade majú veľký potenciál prospešné baktérie a ich antimikrobiálne substancie - bakteriocíny. Projekt je preto zameraný na testovanie inhibičného spektra antimikrobiálnych substancií – mundticínov, produkovaných kmeňmi Enterococcus mundtii z trusu koní, keďže doposiaľ neboli takéto substancie z daného zdroja testované. Zámerom je ich ďalšie využitie v chove koní alebo aj iných zvierat.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
KBD - Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti – príčiny a dôsledky pre welfare, zdravie a produkciu nosníc
Keel bone damage – causes and consequences for laying hens welfare, health and production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia: Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti predstavujú v súčasnosti závažný problém ohrozujúci dobré životné podmienky sliepok chovaných na produkciu vajec. Extrémne vysoká frekvencia a závažnosť týchto poškodení negatívne ovplyvňuje nielen welfare, ale aj produkciu a kvalitu vajec. Cieľom predkladaného projektu je preskúmať prevalenciu poškodenia hrebeňa hrudnej kosti v rôznych typoch chovných technológií v podmienkach SR, aplikovať inovatívne spôsoby detekcie fraktúr a deformácií a otestovať možnosti intervencie na úrovni zmien technológie a manažmentu chovu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin
Behavioural disturbances in poultry – influence of mother presence and definition of individual phenotypes susceptible to its development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pichová Katarína, PhD.
Anotácia: Chov hydiny a najmä chov nosníc v Európe prechádza výraznými zmenami, ktorých primárnym cieľom jezvyšovanie úrovne welfaru, kvality života zvierat. Napriek snahe sa producenti potýkajú s problémami, medziktoré patrí napríklad nežiaduce správanie ako je ozobávanie peria, agresívne správanie a kanibalizmus, ktorépredstavujú problém tak z hľadiska ekonomického, tak aj z hľadiska welfaru. V súčasnosti narastá tlak na to, abysa tieto problémy riešili spôsobmi ústretovými voči zvieratám samotným a nespôsobovali im dodatočný stres čibolesť. Cieľom projektu je rozšíriť informácie týkajúce sa poškodzujúceho správania u hydiny a prispieť kpochopeniu faktorov ovplyvňujúcich vznik a rozvoj tohto správania, ako je vplyv odchovu s matkou alebo vplyvindividuálnych rozdielov, personality, predispozícií, a v spolupráci s kolegami v zahraničí napomôcť navrhnúťriešenia akceptovateľné aj v poľnohospodárskej praxi.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu
Study and use of the bacteriocins in prevention of American foulbrood
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopčáková Anna, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Úloha homologickej rekombinácie v štruktúre chromatínu
The role of homologous recombination in chromatin structure
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piteľová Alexandra
Anotácia: RNA-seq analýza dbl2 mutanta v bunkách Schizosaccharomyces pombe ukázala, že delécia génu dbl2, ktorý kóduje proteín zapojený do opravy DNA a homologickej rekombinácie, má za následok zmenu expresie viac ako 500 lokusov. Porovnanie expresných profilov odhalilo, že Dbl2 potláča expresiu rovnakej skupiny génov ako histón šaperónový komplex HIRA. Zaujímavé je, že aj napriek rovnakej skupine regulovaných génov, súčasná delécia Dbl2 a HIRA (hip1, slm9) nevedie ku kumulatívnemu navýšeniu génovej expresie. To naznačuje, že pôsobia v rovnakej dráhe. Celogenómová analýza nukleozómov deletantov ukázala, že oba, Dbl2 aj Hip1, ovplyvňujú obsadenie nukleozómov u S. pombe. Tento projekt môže objasniť neočakávané spojenie medzi homologickou rekombináciou a histón šaperónovým komplexom HIRA.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1.
Study of alteration in leukemia cells phenotype after induction of ABCB1 membrane transporter
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia: Rozvoj poznatkov biologických vied priniesol možnosti presnej analýzy genómu, proteómu, glykómu a lipidómu.Toto umožňuje charakterizáciu geno- a fenotypových zmien u pacientov a ich dopad na voľbu optimálnehoterapeutického postupu, ako aj na celkovú prognózu liečby. Presná typizácia priniesla viaceré úspechy prinávrhu liečebných postupov aj u pacientov s krvnými maliganciami. Pri chemoterapii leukémie sa všakstretávame s rozvojom viacliekovej rezistencie, ktorá je závažný negatívny prognostický faktor. Najčastejšoumolekulárnou príčinou viacliekovej rezistencie je zvýšená expresia membránových transportérov z rodiny ABC(najmä P-glykoproteínu, P-gp). P-gp v leukemických bunkách zabezpečuje rozvoj rezistencie voči jehosubstrátom. Expresia P-gp je v leukemických bunkách sprevádzaná zmenami v profile bunkových proteínov a ichglykozylácie, s čím sú spojené zmenené fenotypové prejavy leukemických buniek. Predložený projekt budezameraný na štúdium mechanizmov spomínaných zmien.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Využitie aptamérov v základnej diagnostike AML - vývoj a validácia
Use of aptamers in the diagnosis of AML - development and validation
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Domšicová Michaela
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Využitie modelu Ussing chamber na sledovanie absorpcie stopových prvkov v rôznych úsekoch tenkého čreva u monogastrických zvierat
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tokarčíková Katarína, PhD
Anotácia: Projekt je zameraný na sledovanie transportu stopových prvkov (Zn, Mn, Cu, Fe) cez črevný epitel hydiny v ex vivo podmienkach. Kinetika transportu stopových prvkov, bude sledovaná v rôznych úsekoch čreva hydiny, pričom sa zameriame na vzájomné interakcie stopových prvkov počas prestupu črevnou stenou. Výsledky projektu môžu priniesť nové poznatky o vzájomných interakciách stopových prvkov počas ich absorpcie z tráviaceho traktu monogastrických zvierat, ktoré budú neskôr overené v in vivo podmienkach. Modifikácia a validácia tejto metódy by mohla slúžiť ako vhodný model štúdií črevnej absorpcie rôznych látok, čím by sa výrazne prispelo k zníženiu počtu použitých zvierat v experimentoch.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
FUPKOPROSP - Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie
Functional food based on goats milk and its benefit on health
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Pod pojmom funkčné potraviny rozumieme bežné/tradičné potraviny, ktoré sú obohatené takou zložkou, ktoráich robí funkčnými v zmysle podpory imunity, dodania minoritných látok do tela s cieľom prospešne ovplyvniť zdravie. Z hľadiska mliekarenskej výroby či poľnohospodárstva sa v súčasnosti preferuje kozie mlieko a produkty z neho a v rámci funkčných potravín sa pre začlenenie veľmi dobre uplatňujú probiotické baktérie teda také,ktoré po kolonizácii organizmu dokážu vytvoriť ideálne prostredie svojimi metabolitmi alebo naviazaním sa nareceptory ovplyvňujúce či súvisiace s imunitným systémom.Takéto baktérie môžu dosiahnuť hostiteľskýorganizmus/konzumenta dvoma spôsobmi: buď priamou aplikáciou (per os) alebo práve cez potraviny. Vpredkladanom projekte sa zameriame na izoláciu, identifikáciu, všeobecnú a technologickú charakterizáciu autochtónnych kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií z kozieho mlieka a syrov od rôznych slovenských spracovateľov a vyselektujeme vhodný kmeň pre aplikačné použitie vo výrobkoch z kozieho mlieka v poloprevádzakových podmienkach a u odberateľa aplikačného výstupu; otestujeme jeho aplikačnú formu a účinky ako funkčnej potraviny u dobrovoľníkov (cez syry prípadne iné výrobky z kozieho mlieka). Ako aplikačný výstup tak získame autochtónnu kultúru použiteľnú pre technologické spracovanie kozieho mlieka resp.výrobkov,ktoré v súvislosti s ich prospešným účinkom na konzumenta budeme môcť zaradiť medzi funkčné potraviny.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
BIOZINC - Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals - the possibilities and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia: Ciele predkladaného projektu sú zamerané na získanie nových poznatkov o biovyužiteľnosti zinku z jeho rôznych, prevažne organických zdrojov, používaných ako kŕmne aditíva vo výžive zvierat. Budeme študovať dopad aplikácie rastlinných aditív s obsahom sekundárnych rastlinných metabolitov, vlákniny a fytázy v diéte na absorpciu, retenciu a tkanivovú depozíciu zinku u prežúvavcov a monogastrických zvierat. Zároveň budeme sledovať vplyv organického zinku a rastlinných nutraceutík na fyziologické procesy gastro-intestinálneho traktu v in vitro a in vivo podmienkach a na antioxidačný status hospodárskych zvierat. Naším zámerom bude zvýšiť možnosti efektívneho používania minerálnych aditív vo výžive zvierat a prispieť tak k zníženiu negatívneho dopadu živočíšnej výroby na životné prostredie.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Fotodynamická terapia nádorových buniek karcinómu krčka maternice na modeli chorioalantoickej membrány morčacieho embrya
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kundeková Barbora
Anotácia: Fotodynamická terapia (PDT) má veľlký potenciál ako alternatívna liečba nádorových ochorení. Využíva sa pri nej fotosenzibilizátor, látka, ktorá je vychytávaná primárne nádorovými bunkami a po osvetlení správnou vlnovou dĺžkou vedie k bunkovej smrti. PDT pritom môže byť nasmerovaná priamo na bunky nádoru, alebo na okolité cievy vyživujúce nádor. Perspektívnym in vivo modelom pre štúdium nádorových ochorení je chorioalantoická membrána (CAM) embrya morky domácej (Meleagris gallopavo). CAM svojou hustou vaskulárnou sieťou vyživuje rastúce tumory a poskytuje im, na rozdiel od in vitro bunkových kultúr, autentické prostredie živého organizmu, priamo reagujúce na účinky liečby. Zároveň výber CAM morčacieho embrya, oproti bežnejšie využívaným kuracím embryám, umožňuje pre svoj dlhší embryonálny vývin časovo náročnejšie experimenty a dlhšiu kultiváciu tumoru a uľahčuje intravenózne podávanie látok. Tiež sa ukazuje byť vhodnejším modelom pre prežívanie buniek a tvorbu metastáz. Našim cieľom je využiť výhody morčacej CAM na vytvorenie in vivo modelu karcinómu krčka maternice s využitím bunkovej línie HeLa a na vzniknuté nádory aplikovať PDT pomocou fotosenzibilizátoru hypericínu. Budeme vyhodnocovať úspešnosť PDT po povrchovom, aj intravenóznom podaní liečiva a sledovať vplyv PDT na okolité zdravé tkanivo CAM a zmeny vo vaskulárnej sieti.
Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2022
Dbl2 - Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Dbl2 protein as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: Pohlavné rozmnožovanie je predovšetkým závislé od špecializovaného bunkového delenia nazývaného meióza, pri ktorom vznikajú pohlavné bunky s polovičnou sadou chromozómov. Na identifikáciu nových proteínov podieľajúcich sa na regulácii meiotického bunkového delenia sme uskutočnili analýzu delečnej knižnice kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Zistili sme, že delécia dbl2 génu vedie k missegregáciam chromozómov. Pozorovanie dbl2Δ živých buniek pomocou fluorescenčného mikroskopu ukázalo, že u dbl2Δ mutanta chromozómy často nesprávne segregovali počas meiotického ako aj mitotického bunkového delenia. Ďalšie cytologické a biochemické analýzy odhalili, že k poruchám v segregácii chromozómov dochádza v dôsledku neodstránených medziproduktov opravy dvojvláknových zlomov DNA. Naše analýzy ukázali, že Dbl2 proteín je potrebný pre vytvorenie ohnísk Fbh1 DNA helikázy v miestach týchto zlomov. Naše predbežné výsledky tiež naznačujú, že Dbl2 proteín je nielen faktorom udržiavania stability genómu, ale je aj súčasťou molekulárneho mechanizmu podieľajúceho sa na znižovaní množstva proteín-kódujúcich a nekódujúcich RNA. Cieľom predkladaného projektu je detailná analýza molekulárnych mechanizmov, ktorými Dbl2 reguluje stabilitu genómu a génovú expresiu. Na objasnenie funkcie novoidentifikovaného Dbl2 proteínu plánujeme použiť klasické metódy genetiky a biochémie v kombinácii s modernou mikroskopiou a RNA a ChIP sekvenovaním novej generácie. V našom výskume ďalej plánuje rekonštituovať študované bunkové procesy in vitro. Predpokladáme, že naše výsledky budú mať v budúcnosti široké uplatnenie ako v oblasti regulácie pohlavného rozmnožovania tak aj pri liečbe nádorových ochorení.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
SWIREG - Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie.
Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: Homologická rekombinácia je dôležitá nielen pre opravu poškodenej DNA vo vegetatívnych bunkách, ale je nevyhnutná aj pre správnu segregáciu chromozómov počas meiózy – špecializovaného delenia buniek, ktorého výsledkom sú haploidné gaméty ako sú vajíčka a spermatické bunky cicavcov a spóry u kvasiniek. Heterodimér Swi5-Sfr1 stimuluje Rad51-sprostredkovanú výmenu DNA vláken, kľúčový krok v homologickej rekombinácii. V skríningu mutantov s poruchou v segregácii chromozómov počas meiózy sme u kvasinky Schizosaccharomyces pombe identifikovali delečných mutantov swi5 a sfr1. Naša počiatočná charakterizácia potvrdila nové miesta fosforylácie na oboch proteínoch Swi5 a Sfr1. V tomto projekte chceme zistiť, ako fosforylácia reguluje úlohu Swi5 a Sfr1 vo vegetatívnych aj meiotických bunkách S. pombe. Toto nám pomôže porozumieť procesom homologickej rekombinácie a redukcie počtu chromozómov v meióze. Oba proteíny Swi5 a Sfr1 sú evolučne konzervované, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že naše výsledky budú využiteľné aj pri štúdiách na rôznych organizmoch vrátane cicavcov.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu.
Characterization of new yeast model of Barth syndrome.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia: Barthov syndróm (BTHS) je závažné dedičné mitochondriálne ochorenie charakterizované zníženým množstvomkardiolipínu a akumuláciou jeho prekurzora monolyzokardiolipínu, ktorých zmenu spôsobuje strata transacylázytaffazín. Molekulárna podstata vzniku tohto ochorenia je však stále nejasná. Cieľom tohto projektu jecharakterizácia nového kvasinkového modelu BTHS (pgc1taz1 mutant) a jeho využitie pre štúdium úlohyrozdielnych lipidov, fosfolipidov a sfingolipidov, v mitochondriálnej morfológii a funkcii, či v produkcii voľnýchkyslíkových radikálov. Využitie kvasinkového systému zvýši možnosti k identifikácii molekulárnych mechanizmov,ako zmena v zložení membránových lipidov vedie k defektom mitochondriálnej funkcie a morfológie nie len uBTHS, ale taktiež u iných mitochondriálnych ochorení.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii
Voltage dependent calcium channels in nociception.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Káňovičová Paulína
Anotácia: Barthov syndróm (BTHS) je závažné genetické ochorenie, spôsobené poruchou biosyntézy špeciálneho mitochondriálneho fosfolipidu kardiolipínu. Pokles kardiolipínu vedie k narušeniu mnohých mitochondriálnych funkcií, čoho dôsledkom je nedostatočná tvorba energie v podobe molekúl ATP. Poškodenie metabolizmu mitochondrií je spájané s mnohými patológiami vrátane psychiatrických ochorení. Tie sú často liečené valproátom (VPA). V našom doterajšom výskume sme zistili pozitívny vplyv VPA na poškodenú mitochondriálnu respiráciu a aktivity komplexov dýchacieho reťazca v kvasinkovom modeli BTHS. Štúdium sme následne rozšírili na iný modelový organizmus BTHS, TAZ-KO mutant vytvorený CRISPR/Cas9 systémom v ľudskej haploidnej nádorovej línii HAP1. Rovnako ako u kvasiniek sme i v tomto modeli pozorovali pozitívny vplyv VPA na aktivitu proteínových komplexov dýchacieho reťazca. Podávanie VPA má však pleiotropný charakter. V navrhovanom projekte plánujeme overiť potenciálny terapeutický účinok VPA na harmonizáciu mitochondriálnej funkcie v bunkách ľudského modelu BTHS.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
PuriTAAR - Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)
Investigation of the mechanism of action of novel putative antidepressant drugs: pyridoindole derivatives and trace amine-associated receptor-1 (TAAR1) ligands
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia: Cieľom projektu bude zistiť mechanizmy účinku nových pyridoindolových zlúčenín s potenciálnym antidepresívnym účinkom a ligandov „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Testované látky budú podávané laboratórnym potkanom a bude sa sledovať správanie podobné depresii a úzkosti. Ďalej sa bude hodnotiť excitabilita neurónov sekretujúcich glutamát, serotonín, noradrenalín a dopamín v in vivo podmienkach ako aj s použitím primárnych neuronálnych kultúr. Projekt sa bude realizovať v spolupráci s biofarmaceutickým priemyslom.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Úloha proteínu Dbl2 v architektúre chromatínu v bunkách kvasinky Schizosaccharomyces pombe
The fission yeast Dbl2 protein and its role in chromatin architecture
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piteľová Alexandra
Anotácia: Analýza transkriptómu dbl2 mutanta u kvasinky Schizosaccharomyces pombe ukázala, že delécia génu dbl2, kódujúceho proteín zapojený v DNA oprave a homologickej rekombinácii, vedie k zmene expresie viac ako 500 lokusov. V porovnaní s regiónmi bez zmenenej expresie sú tieto deregulované oblasti lokalizované štatisticky bližšie k dlhým terminálnym a tandemovým repetíciám, vrátane antisense transkriptov, retrotranspozónov, meiotických génov a génov nachádzajúcich sa v subtelomerických oblastiach. Následné porovnanie expresných profilov ukázalo, že Dbl2 reprimuje rovnaký typ génov ako HIRA komplex (histón šaperónový komplex) a Clr6 (H3-K9 špecifická histón deacetyláza). Aj napriek tomu, že sa podieľajú na regulácii expresie rovnakých cieľových oblastí v genóme, súčasná delécia Dbl2 a HIRA (hip1, slm9) alebo Clr6 nevedie ku kumulatívnemu navýšeniu expresie, čo naznačuje ich zapojenie v rovnakej dráhe ovplyvňujúcej génovú expresiu. Tento projekt by mohol objasniť mechanizmus zatiaľ nepopísaného prepojenia celej dráhy homologickej rekombinácie s histón šaperónovým komplexom HIRA.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Utilizácia externých sterolov ako ochranný mechanizmus kvasinkových membrán v hypoxickom strese.
External sterol utilization protects yeast membranes under hypoxic stress
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrisková Lívia
Anotácia: Hypoxický stres je u kvasiniek spojený so zásadnými zmenami v metabolizme membránového sterolu. V predkladanom projekte budeme študovať utilizáciu externých sterolov, predovšetkým živočíšneho cholesterolu a rastlinných sterolov, ako jeden z adaptačných mechanizmov na hypoxické podmienky. Sústredíme sa na skúmanie mechanizmov, ktorými bunka monitoruje kompatibilitu prijatého sterolu s kvasinkovými membránami ako súčasť konceptu, ktorý sme nazvali ‘sterol quality control’. Budeme analyzovať najvýznamnejšie etapy importu, predovšetkým transport cez plazmatickú membránu prostredníctvom importérov sterolu a esterifikáciu sterolu spojenú s relokalizáciou sterolu do lipidových partikúl. S ohľadom na navrhovaný koncept budú analyzované fyzikálne a fyziologicky relevantné vlastnosti membrán, v ktorých bol natívny ergosterol nahradený sterolmi z prostredia. Využívanie sterolov hostiteľa prispieva k rezistencii patogénnych kvasiniek k antimykotikám, preto má projekt potenciál z hľadiska inovácie existujúcich resp. vývoja nových antifungálnych liekov.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Vplyv aplikácie autochtónnych včelích probiotických laktobacilov na peľovom nosiči na imunitný status a kvalitu produktov včiel medonosných
The effect of application of honeybee autochthonous probiotic lactobacilli bound on the pollen carrier, on immune status and quality of honeybee products
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.4.2021 - 31.12.2021
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou
Effect of endoplasmic reticulum-stress inducing substances on cell cycle regulatory mechanisms in cell lines with MDR phenotype
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia: V myších leukemických bunkách L1210 sme po navodení expresie P-glykoproteínu (P-gp) pozorovali zvýšenúrezistenciu nielen na substráty Pgp, ale aj na cisplatinu (cytostatikum, ktoré nie je substrátom P-gp) a na látkyvyvolávajúce stres endoplazmatického retikula ako sú tapsigargín a tunikamycín. Pozorovali sme výraznérozdiely v interakcii s lektínmi medzi P-gp pozitívnymi a P-gp negatívnymi bunkami L1210. Prítomnosť P-gp vtýchto bunkách vyvoláva rozsiahle zmeny bunkových regulačných procesov vrátane fosforylácie a glykozylácieproteínov, ako aj reguláciu iniciácie a progresie apoptózy a nakoniec rýchlosti bunkového delenia. Narušenieregulácie bunkového cyklu v nerakovinových bunkách spôsobuje vznik tumorov, zvýšenie množstva cyklínovako aj mutácie na proteíne p53 nájdené u 50% rôznych typov rakovinových ochorení. Získanie novýchpoznatkov o regulácii bunkového cyklu spätej s expresiou P-gp môže prispieť k lepšiemu pochopeniumechanizmov uplatňujúcich sa pri rozvoji viacliekovej rezistencie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu
The effect of polyphenols on the functions of signal proteins involved in proteins N-glycosylation in the endoplasmic reticulum of leukemia cells, depending on the expression of P-glycoprotein
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Boháčová Viera, CSc.
Anotácia: Schopnosť buniek odolávať účinku látok s rôznou štruktúrou a mechanizmom účinku sa nazýva viacliekováalebo multidrug rezistencia – MDR. Cieľom mnohých štúdií je hľadanie mechanizmov vzniku MDR a spôsobovjej potláčania. P-glykoproteín (P-gp, člen rodiny ABC transportérov) je asi najčastejšie popisovanou príčinourozvoja MDR v neoplastických bunkách. Transportná funkcia P-gp môže byť ovplyvnená rôznymi skupinamilátok napr. polyfenolmi (quercetín). Významným zdrojom rôznych prírodných polyfenolov sú listy zeleného čaju(camellia sinensis). Extrakt čaju má liečivé účinky, obsahuje rôzne druhy katechínov, ktoré sa považujú zabioaktívne látky. Táto štúdia je zameraná na vplyv bioaktívnych látok na expresiu šaperónov, pomocnýchproteínov potrebných pre maturáciu, stabilitu a udržiavanie aktívnych proteínov v bunkách. Ďalej sa zameriamena bunkový cyklus a expresiu transkripčných proteínov p53 a p21, dôležitých pre vstup buniek do bunkovéhocyklu a následného delenia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Petrič Daniel
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch
Relationship between microarchitecture of mitochondrial network and its functional coupling in cardiomyocytes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
SPLICONC - Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu
Unravelling the mechanisms of post-translational regulation of RNA splicing factors in maintenance of genome integrity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: Pre viaceré nádorové ochorenia sú charakteristické mutácie v génoch zostrihu pre-mRNA. Nedávne štúdie potvrdili súvislosť medzi poruchami zostrihu pre-mRNA a nestabilitou genómu, prikláňajúc sa k názoru, že porucha ktoréhokoľvek čiastkového procesu zostrihu pre-mRNA môže mať mutagénny a genóm destabilizujúci efekt. Za najčastejšiu príčinu nestability genómu v dôsledku porúch zostrihu pre-mRNA sú v súčasnosti považované RNA:DNA hybridné štruktúry, ktoré predstavujú hlavný zdroj nestability genómu u väčšiny organizmov.Napriek dôkazom, že poruchy zostrihu pre-mRNA môžu viesť k destabilizácii genómu, molekulárne mechanizmy posttranslačnej regulácie procesov zostrihu pre-mRNA a ich prepojenie na procesy zabezpečujúce stabilitu genómu nám však ostávajú zahalené tajomstvom. Cieľom projektu je charakterizovať regulačnú úlohu fosforylácie v procesoch zostrihu pre-mRNA a stabilizácie genómu. Zameriame sa na faktory zostrihu pre- mRNA, ktoré vytvárajú komplex s Nrl1 proteínom kvasinky S. pombe, funkciou ktorého je potláčanie tvorby a akumulácie RNA:DNA hybridných štruktúr, prostredníctvom proteínov opravy poškodení DNA homologickou rekombináciou. Naše experimentálne prístupy sa budú opierať o izolácie proteínov komplexu zostrihu pre-mRNA a charakterizáciu ich posttranslačných modifikácii, s cieľom identifikovať biologicky významne fosforylačné miesta faktorov zostrihu pre-mRNA. Využitím techník fluorescenčnej mikroskopie a analýzou zmien v zostrihu pre-mRNA, respektíve analýzou citlivosti pripravených fosfo mutantov faktorov zostrihu pre-mRNA na poškodenie DNA, identifikujeme tie faktory zostrihu pre-mRNA, ktorých fosforylácia je dôležitá pre ich úlohu v zostrihu pre-mRNA a pri udržiavaní stability genómu. Získané originálne výsledky by nám mali pomôcť objasniť a bližšie charakterizovať molekulárny mechanizmus posttranslačnej regulácie procesov zostrihu pre-mRNA a objasniť mechanizmy a príčiny vedúce k destabilizácii genómu v prípade deregulácie zostrihu pre-mRNA.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
The application of myrosinase for sulforaphane activation in development of a novel product exhibiting cancer prevention effects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Vzťah neurogenézy a spevu u spevavcov
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mertušová Justína
Anotácia: Nové neuróny sú tvorené a inkorporované do mozgových oblastí nie len v embryonálnom ale aj v dospelom mozguväčšiny stavovcov. Dôležitou a nezodpovedanou otázkou však ostáva samotná funkcia neurogenézy. Spevavce súvhodným modelom pre pochopenie neurogenézy v dospelosti, pretože niekoľko typov neurónov je kontinuálneinkorporovaných do mozgových oblastí, ktoré plnia funkcie spojené s učením spevu, vnímaním a jeho produkciou. Uniektorých druhov spevavcov je zvýšená neurogenéza spriahnutá s vyššou variabilitou piesne. Existuje pretohypotéza, že nové neuróny môžu ovplyvňovať variabilitu spevu. Cieľom tohto projektu je rozšíriť poznanie tohtovzťahu u šiestich ďalších druhov patriacich do rôznych rodov ale do rovnakej čeľade spevavcov astrildovité(Estrildidae). Sledovanie súvislosti medzi novovzniknutými bunkami, resp. novými neurónmi včlenenými do vokálnychoblastí a parametrami variability piesne prinesie lepšie porozumenie funkcii neurogenézy, ako aj možné interdruhovéa intradruhové rozdiely.
Web stránka projektu: https://www.doktogrant.sav.sk/
Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2021
BIOAKAHE - Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat
Bioactive substances, their impact and utilization for animals health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: V predkladanom projekte sprehľadníme výskyt druhu Enterococcus hirae (v rámci Firmicutes) v živočíšnej populácii s cieľom sledovať jeho pozitívne (produkcia bakteriocínu-hiracínu), ale aj negatívne vlastnosti (faktory virulencie) ako aj ďaľšie vlastnosti (tvorba biofilmu) kvôli komparatívnym štúdiám v rámci základného výskumu,keďže tento druh v rámci živočíšnej ríše nebol doposiaľ detailne študovaný. V projekte budú tiež sledované možnosti využitia bioaktivity vybraného kmeňa resp. účinku jeho hiracínu na udržanie zdravia v chovoch nadväzujúc tak na výsledky s prospešným účinkom bakteriocínov napr. pri stimulácii nešpecifickej imunity získané v predchádzajúcich projektoch. Overíme spektrum účinku na našom pracovisku charakterizovaného bakteriocínu (aj s overením jeho možnej aplikačnej formy) proti kmeňom E. hirae nesúcim gény pre virulentné faktory. Vyselektovaný kmeň bude deponovaný do zbierky mikroorganizmov.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je získať čo najkomplexnejší pohľad na účinok prídavných látok na organizmus zvierat z hľadiska zmien hematologických, biochemických a imunologických a zmien antioxidačnej aktivity a ich vplyvu na tvorbu, zloženie črevného hlienu a fermentačné procesy v bachore.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami
Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na sledovanie vplyvu rastlinných extraktov (tanínov, saponínov, silíc, polyfenolov) a organicko-minerálnych komplexov na metabolizmus a vzájomné interakcie v gastrointestinálnom trakte (GIT) hospodárskych zvierat. V dôsledku zákazu používania antibiotík a iných chemických látok v krajinách EÚ je žiaduca cielená suplementácia krmív hospodárskych zvierat fytogénnymi zdrojmi a minerálnymi aditívami organického pôvodu, ako potenciálnymi naturálnymi alternatívami slúžiacimi k zvyšovaniu ich produktivity a zároveň minimalizovaniu environmentálneho zaťaženia. V projekte sa zameriame na ovplyvňovanie gastrointestinálneho metabolizmu rastlinnými extraktmi s dôrazom na znižovanie metanogenézy a optimalizáciu fermentácie. Taktiež budeme sledovať dopad aplikácie nových organických zdrojov zinku a mangánu na ich absorpciu a depozíciu v tkanivách hospodárskych zvierat, ako aj ich vplyv na antioxidačný status zvierat.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat.   
Molecular analysis of microbial biofilm in animal. 
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia: Základným cieľom projektu je získanie nových poznatkov o tvorbe biofilmu vo vzťahu k virulencii a fenotypovej rezistencii na antibiotiká na modelových druhoch animálnych baktérií: Enterobacteriaceae (Klebsiella, Escherichia), Staphylococcus sp. a nefermentujúcich gramnegatívnych tyčiniek (Pseudomonas sp.).   Molekulárno-biologická analýza bude orientovaná na 16S rRNA detekciu druhového zloženia bakteriálneho biofilmu čreva zvierat a na detekciu génov kódujúcich vychytávanie trojmocného železa (siderofórov) ako esenciálneho faktora hostiteľsko-mikrobiálnych interakcií.  Bude sa sledovať aj vplyv rastlinných sekundárnych metabolitov a bakteriálnych surfaktantov na tvorbu biofilmu a expresiu  faktorov virulencie. Dosiahnuté výsledky budú použiteľné v aplikovanom výskume pre rozvoj inovatívnych anti-bakteriálnych a anti-biofilmových stratégií, v diagnostických laboratóriách veterinárnych a potravinových ústavov a vo výučbe študentov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Poškodzujúce správanie a welfare nosníc
Damaging behaviour and the welfare of laying hens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Chov nosníc v Európe prechádza vážnymi zmenami. Zákaz klietkových technológií chovu v EÚ od r. 2012 malza následok prechod na chov vo veľkých skupinách v obohatených klietkach alebo alternatívnych systémoch.Tento prechod bol vedený snahou umožniť zvieratám viac prejavovať druhovo špecifické správanie. Skupinovéustajnenie je ale spojené so zvýšeným rizikom poškodzujúceho správania, ako je ozobávanie peria, agresívnesprávanie a kanibalizmus. Mnohé európske krajiny praktizujú skracovanie zobáka nosníc aby znížili problémyspôsobené poškodzujúcim správaním v skupinovom ustajnení. Pretože tieto zásahy spôsobujú chronickú bolesť,rastie tlak zakázať ich v EÚ. Ďalším problémom, ktorého výskyt narástol v systémoch s voľnejším pohybomzvierat je výskyt zlomenín hrudnej kosti. Cieľom projektu je prispieť k pochopeniu faktorov ovplyvňujúcich vznikpoškodzujúceho správania a ďalších problémov spojených s prechodom na nové chovné systémy a prispieť khľadaniu riešení pre priemysel v spolupráci s kolegami v zahraničí.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteínkinázou A
Regulation of the cardiac ryanodine receptor phosphorylated by protein kinase A
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia: Srdcový ryanodínový receptor (RYR2) je iónový kanál, ktorý z vnútrobunkových zásobníkov uvoľňuje Ca2+ ióny,pričom takto uvoľnený Ca2+ je nevyhnutný na kontrakciu srdcového svalu. Počas fyzického cvičenia a emočného stresu sa na plazmatickej membráne srdcových buniek aktivujú beta-adrenergné receptory, čím sa spúšťa vlna fosforylačných procesov zasahujúcich aj RYR2 kanál. Fosforylácia RYR2 kanála v jeho fosforylačnej doméne, kde sú lokalizované známe fosfomiesta Ser-2808 a Ser-2814, sa zabezpečuje aj činnosťou proteín kinázy A (PKA). Preskúmame ako fosforylácia vynútená in vitro iba endogénnou PKA ovplyvňuje reguláciu RYR2 kanála fyziologicky relevantnými ligandmi (Ca2+, Mg2+, ATP) a antiarytmikom flecainidom. Ďalej preštudujeme časový vývoj účinku PKA vo fosforylačnej doméne RYR2 kanála a posúdime význam bazálnej hladiny fosforylácie pre funkciu kanála. Experimentálny prístup rozšírime o bioinformatický, ktorým sa pokúsime na RYR2 kanáli lokalizovať aj ďalšie miesta a oblasti vhodné pre PKA fosforyláciu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi
Monitoring of molecular chaperones on the cell surface and interaction with their partner proteins
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kyca Tomáš, PhD.
Anotácia: Navzdory progresu v oblasti liečby onkologických ochorení prostredníctvom rôznych chemoterapeutík dochádza v priebehu liečby k rozvoju rezistencie na chemoterapiu. Pri podávaní niektorých liečiv pozorujeme zvýšenúakumuláciu nesprávne zložených proteínov, čo vedie k stresu endoplazmatického retikula (ER) a aktivácii tzv. odpovedi na hromadenie nezložených proteínov (UPR) a následnej zvýšenej expresii stresových šaperónov ER.Počas stresových podmienok dochádza k ich translokácii aj mimo ER, napr. do plazmatickej membrány (PM) a jadra bunky. Prítomnosť molekulárnych šaperónov v PM a v jadre je spojená s ich novou funkciou, napr. povrchovolokalizovaný Grp78 môže vytvárať interakcie s CD109, čo vedie k podpore proliferácie, alebo s Par-4, ktorá navodzuje aktiváciu apoptózy. Predmetom predkladaného projektu je zamerať sa na rozdiely medzi senzitívnymi a rezistentnými leukemickými bunkami v hladinách povrchových šaperónov a ich interakciách medzi Grp78 a klientskymi proteínmi.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2020
Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Study of changes in expression of some regulatory and functional proteins connected with the presence of P-gp protein in leukemic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Úspešná liečba krvných malignancií je závislá na úspešnej chemoterapii. Jednou z najčastejších príčin viacliekovej rezistencie („multidrug resistance“, MDR) v leukemických bunkách je nadexpresia P-glykoproteínu (P-gp). Expresia P-gp v líniách myších a ľudských leukemických buniek nevedie len k rezistencii na substráty P-gp, ale ovplyvňuje aj odpoveď buniek na látky, ktoré nie sú substrátom P-gp. V našich prácach sme zistili, že expresia P-gp je sprevádzaná zmenami v hladinách/aktivitách niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov. Niektoré z týchto proteínov regulujú vstup buniek do apoptózy (proteíny rodiny Bcl-2), pripadne sú cieľom imunoterapie leukémií (CD33). Riešenie tohto projektu má potenciál priniesť výsledky aplikovateľné v terapeutických protokoloch cielených na konkrétne typy neoplastických ochorení.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Účinky organického zinku a medicinálnych rastlín na fyziologické procesy v tráviacom trakte prežúvavcov.
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kucková Katarína
Anotácia: Súčasným trendom vo výžive hospodárskych zvierat je obohacovanie ich diét kŕmnymi aditívami, čím by sa dosiahlozvýšenie produkcie a zlepšenie celkového zdravia zvierat. Jednou z možností je podávanie organických foriem mikroelementov a/alebo medicinálnych rastlín, ktoré majú široké spektrum zdraviu prospešných vlastností. Cieľompredloženého projektu je poukázať na biologické účinky týchto kŕmnych aditív v črevnom trakte prežúvavcov a ich možné interakcie ovplyvňujúce absorpciu a biovyužiteľnosť zinku ako aj iných stopových prvkov. Zároveň by sme chceli študovať vzájomné účinky minerálnych a rastlinných aditív na integritu črevnej steny, o ktorých je zatiaľ ibamálo poznatkov. Získané výsledky nám pomôžu lepšie pochopiť metabolizmus mikroelementov pri súčasnom podávaní rastlinných aditív u prežúvavcov, čo by mohlo slúžiť aj ako podklad pre budúci aplikovaný výskum týkajúci sa suplementácie krmív zvierat týmito aditívami za účelom zlepšenia ich zdravia a úžitkovosti.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2020
Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány
The effect of photodynamic therapy on selected molecular markers of angiogenesis, fibroproliferation and structural changes on the Japanese quail chorioallantoic membrane model
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Máčajová Mariana, PhD.
Anotácia: Mnohé onkologické a zápalové ochorenia sú spojené so zvýšenou angiogenézou, ktorá je stimulovaná napr.prostredníctvom VEGF signálu. Novovzniknuté cievy zabezpečujú nutríciu proliferujúcemu nádorovému tkanivu apodieľajú sa na tvorbe hematogénnych metastáz. Neoangiogenéza zohráva dôležitú úlohu aj v reparačnýchprocesoch pri nekrotických zápaloch. Fotodynamická terapia je sľubnou liečebnou modalitou povrchovýchnádorov a ložiskových infekcií, ktorá využíva svetlom aktivovaný fotosenzibilizátor a následná fotochemickáreakcia za prítomnosti kyslíka spôsobuje deštrukciu tkanív. Cieľom nášho projektu je zistiť molekulárne aštrukturálne zmeny tkaniva po fotodynamickej terapii na modeli chorioalantoickej membrány prepelice japonskej(Coturnix japonica), sledovať zmeny molekulárno-biologických parametrov zapojených do procesu angiogenézya fibroproliferácie. Zaujímať nás bude ovplyvnenie terapeutického efektu a hojenia tkanív po podaní pro aantiangiogénnych faktorov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Vplyv medicinálnych rastlín na imunitné reakcie jahniat infikovaných parazitom Haemonchus contortus
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Batťányi Dominika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2020
Ovarian kryotech - Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Establishment of methodology of bovine ovarian tissue cryopreservation for the purposes of the gene banking
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia: Počet samíc hovädzieho dobytku Pinzgauského plemena podľa databázy FAO tvorí na Slovensku približne 2000kusov, čo sa považuje za kritický stav v rámci živočíšnych genetických zdrojov. Navyše, v rámci Slovenskadoposiaľ neexistujú zmrazené embryá Pinzgauského dobytka, ktorý predstavuje históriu, krajinotvorbu ako ajneodmysliteľnú súčasť horských a podhorských oblasti Slovenska. Jedným z riešení tohto problému jekryokonzervácia problematicky získavateľného materiálu, ktorá bude zohrávať významnú úlohu pri riešeníproblematiky uchovania živočíšnych génových rezerv. Kryokonzervácia vaječníkov, ich povrchových tkanív aleboovariálnych folikulov predstavuje do budúcnosti hlavný zdroj samičích gamét. V prípade vážneho poškodeniazdravia zvieraťa (zlomenina končatín a iné) keď je nutné zviera utratiť, by sa odobralo a zmrazilo ovariálnetkanivo, folikuly alebo celý vaječník. Po rozmrazení môže byť tento materiál transplantovaný, alebo kultivovaný vpodmienkach in vitro ako zdroj oocytov pre umelé oplodnenie a tvorbu embryí in vitro (IVP). V rámci riešeniaprojektu bude vypracovaná metodika izolácie a zmrazovania ovariálneho tkaniva, po rozmrazení budú ziskanéoocyty z antrálnych folikulov, ktoré budú maturované a oplodnené semenom býka v podmienkach in vitro.Získané zygoty budú kultivované do najvyšších preimplantačných štádií. Tieto metodické postupy budúuskutočnené na vaječníkoch získaných z odporazených kráv na miestnych bitúnkoch. Vzhľadom k tomu, ženaše pracovisko rieši problematiku zachovania genetických živočíšnych zdrojov na úrovni in situ a ex situ, mámevšetky predpoklady na riešenie tohto problému.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
Smart MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je vývoj inovatívnych 2-rozmerných multifunkčných nanoplatforiem na báze MoS2 pre detekciu nádorových buniek a liečbu. MoS2 nanovrstvy (nanofliačky) pripravené exfoliáciou v tekutej fáze alebo Li interkaláciou a modifikované tak, aby mali nízku toxicitu a vysokú biokompatibilitu, budú chemicky funkcionalizované protilátkou pre špecifické nádorové bunky a relevantným cytotoxínom. V porovnaní s nanovrstvami na báze grafénu, MoS2 dáva podstatne silnejší signál potrebný pre pokročilú diagnostiku ako je Ramanova spektroskopia, rtg. metódy, SEM a TEM. Silný ramanov signál a fotoluminscencia umožnia sledovanie lokalizácie nanoplatformy in situ na úrovni bunky. To bude jeden z originálnych príspevkov projektu v oblasti poznatkov o interakcii bunky s nanoplatformou vo všeobecnosti. Nová kvalita laboratórnych testov interakcie nanoplatformy s nádorovou bunkou môže priniesť nové poznatky a podstatný pokrok v oblasti výskumu 2D nanovrstiev vo všeobecnosti. Nové poznatky očakávame aj v oblasti zvládania biokompatibility a toxicity 2D nanovrstiev čo je dôležité pre ich internalizáciu do bunky. Novo vypracované technologické procedúry budú mať priamy dopad pre technológiu na mieru pripravovaných 2D nanovrstiev.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku "conditional" RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka
Novel synergistic antitumour properties of nuclear retinoid X receptor (RXR) agonists as a consequence of the conditional RXR-RAR heterodimer formation in human breast cancer cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Nukleárne retinoidné X receptory (RXR) sa v súčasnosti považujú za dôležité cieľové molekuly pre liečbu niektorých onkologických ochorení. Vlastnosťou agonistov RXR je ich schopnosť amplifikovať účinok endogénneho ligandu nukleárnych retinoidných receptorov (RAR). Cieľom predkladaného projektu je výskum nových protinádorových vlastností biologicky aktívnych agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov, ktoré po naviazaní sa na molekulu RXR účinkujú s "partnerským" RAR receptormi v prítomnosti kyseliny all-trans retinovej ako "conditional" heterodimer. Predmetom výskumnej práce bude skupina vybraných agonistov retinoidných X receptorov prírodného alebo syntetického charakteru. Na úrovni dvoch odlišných nádorových línií ľudského karcinómu prsníka (estrogen receptor pozitívna a estrogen receptor negatívna) sa uskutoční rad experimentov s cieľom zistiť existenciu kooperatívneho účinku kombinácie RXR agonistu s RAR ligandom na úrovni heterodiméru RXR-RAR vedúcich k inhibícii rastu nádorových buniek alebo k indukcii ich apoptózy. Paralelným cieľom predkladaného projektu je výskum vzniku a účinkov tzv. "supramolekulárnych ligandov/agonistov" zo spektra RXR agonistov prírodného alebo syntetického pôvodu. Očakávame, že experimentálne prístupy prinesú rad originálnych výsledkov, ktoré prispejú k vývoju nových liečebných možností nádorových ochorení prsníka.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu
Defense mechanisms of neoplastic cells against chemical stress
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Živočíšne bunky disponujú širokým spektrom mechanizmov, ktoré ich bránia proti poškodeniu cytotoxickými látkami. Tieto mechanizmy sú založené na: 1.) schopnosti detoxifikačných enzýmov chemicky modifikovať štruktúru cytotoxických látok; 2.) schopnosti špecializovaných transportérov plazmatickej membrány odstraňovať liečivá z intracelulárneho priestoru buniek; 3.) zmenách v expresii proteínov, ktoré sú cieľovými štruktúrami cytotoxických látok; 4.) zmenách v regulačných dráhach, ktoré sú zodpovedné za spustenie mechanizmov programovanej bunkovej smrti ako následku cytotoxickými látkami vyvolaného bunkového poškodenia. Spustenie týchto mechanizmov v neoplasticky pozmenených tkanivách má za následok rozvoj viacliekovej bunkovej rezistencie (VLR). Jej typickým prejavom je rezistencia voči širokej škále protirakovinových liečiv s rozličnou štruktúrou a mechanizmom účinku. Ak sa táto rezistencia v nádorovom tkanive rozvinie, znamená reálnu prekážku účinnej chemoterapie. Viaclieková rezistencia sa môže rozvinúť v bunkách prakticky všetkých typov tuhých malígnych nádorov, ako aj u krvných malignancií. Jej rozvoj môže byť chápaný ako adaptácia neoplastických buniek na predchádzajúce cykly chemoterapie. Môže však byť prítomná aj v neoplastických bunkách u pacientov, ktorí ešte neprišli do styku s proti-nádorovými liečivami. V tomto prípade sa jedná o špecifický fenotyp neoplasticky pozmenených buniek. Cielený výskum tejto problematiky je námetom predloženého projektu.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
HippoOR - Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.
Prenatal and postnatal effects of δ and µ opioid receptor ligands on the hippocampal development and function.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Ligandy opioidných receptorov δ (DOR) a μ (MOR) sa bežne používajú na liečbu silnej akútnej a chronickej bolesti. DOR sa podieľajú aj na regulácii duševných stavov, akými sú depresia alebo chorobná úzkosť, ktoré súvisia s funkciou hipokampu. Lieky, ktoré sú ligandami DOR, nespôsobujú rovnaké vedľajšie účinky vrátane závislosti, ako spôsobujú ligandy MOR. Mechanizmus ich účinku je však oveľa menej známy ako mechanizmus účinku ligandov MOR. V našom projekte budeme analyzovať akútne (čas pôsobenia sekundy až minúty) a chronické (čas pôsobenia hodiny až dni) in vitro a in vivo (prenatálne a postnatálne) účinky ligandov DOR na excitabilitu a morfológiu hipokampálnych neurónov potkana a porovnáme ich s účinkami ligandov MOR a špecifických ligandov MOR-DOR heteromérov. Súčasne metódami molekulárnej biológie vyhodnotíme moduláciu aktivity vápnik transportujúcich proteínov ligandami DOR a MOR. Použitím transmisnej elektrónovej mikroskopie budeme analyzovať možnú remodeláciu dendritických tŕňov. Účinok ligandov DOR na hipokampálnu plasticitu kontrolných a stresovaných zvierat určíme behaviorálnymi testami a technikami molekulárnej neurofyziológie. Excitabilitu hipokampálnych neurónov budeme merať in vitro v ich primárnej kultúre metódou „patch clamp“ a v intaktnom mozgu metódou in vivo elektrofyziológie. Oba modely umožňujú sledovať akútne i chronické účinky ligandov vrátane možnej desenzitizácie receptorov a prinášajú komplementárne výhody. Primárna neuronálna kultúra umožňuje vizuálnu identifikáciu neurónov, meranie akčných potenciálov i jednotlivých iónových prúdov a koreláciu výsledkov elektrofyziologických a molekulárno-biologických dát z tej istej skupiny neurónov. In vivo elektrofyziológia umožňuje merať aktivitu neurónov v ich prirodzenom prostredí zachovávajúcom interakcie s ostatnými časťami mozgu. Napokon behaviorálne štúdie poskytujú informácie o celom organizme.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
NOMAR - Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným anibiotikám
Progresive methods for elimination of development and sprad of bacterial resistance against relevant antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia: Rezistencia mikroorganizmov voči antibiotikám predstavuje v súčasnosti natoľko závažný problém v klinickejhumánnej aj veterinárnej praxi, že sa stala prioritou riešení mnohých významných medzinárodných a svetových organizácií ako FAO, WHO, EFSA, atď. Diseminácia a výskyt antibiotík, ale aj rezistentných kmeňov v životnom prostredí výrazne prispieva k narastaniu a globalizácii tohto problému. Odolnosť baktérií spojená s následným znížením efektivity a arzenálu použiteľných antibiotík už nie je problémom iba nemocničného prostredia. Ako poukazujú mnohé štúdie, rezistentné mikroorganizmy možno nájsť vo zvýšenej miere v odpadových vodách, poľnohospodárstve, potravinách, pričom ich rezervoárom mnohokrát môžu byť ľudia či živočíchy. Projekt sa preto zameriava na analýzu prevalencie rezistentných baktérií vo vybraných prostrediach úzko súvisiacich s ľudskou činnosťou. Cieľom projeku bude tiež štúdium genetického materiálu súvisiaceho s odolnosťou baktérii z týchto prostredí ako aj procesov podporujúcich nárast rezistencie voči antibiotikám. V nadväznosti na fakt, že odpadová voda z nemocníc a komunity predstavuje významný rezervoár baktérií rezistentných voči antibiotikáma génov rezistencie, projekt sa sústredí najmä na vývoj a sledovanie efektivity inovatívnych degradačných postupov (Fentonova reakcia, bórom dopované diamantové elektródy, železany) pri eliminácii baktérií a génov rezistencie v odpadovej vode.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020
Učenie a neuroná - Učenie a nervová plasticita spevavcov
Learning and neuronal plasticity in songbirds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia: Učenie a plasticita v dospelom mozgu sú aktuálne témy súčasného neurobiologického výskumu. V predkladanom projekte sa zameriavame na štúdium neuroplasticity pri regenerácii striatálnej časti bazálnych ganglií, pričom tieto mozgové štruktúry sprostredkúvajú naučenú vokálnu komunikáciu. Vtáčí spev je formou naučenej vokálnej komunikácie a hoci reč človeka má unikátnu kognitívnu skladbu, spev vtákov má mnoho paralel s ľudskou rečou a neurobiologické štúdie preto často využívajú model spevavcov. V projekte nadväzujeme na naše doterajšie štúdie, v ktorých sme zistili, že striatálna vokálna oblasť spevavcov po poškodení regeneruje a táto regenerácia je spojená so zmenami v speve. Cieľom projektu je objasniť úlohu novovzniknutých neurónov včlenených do poškodeného striata vo vzťahu k naučenej vokálnej komunikácii. Túto úlohu určíme jednak prostredníctvom korelačných štúdií porovnávajúcich variabilitu piesne a rýchlosť regenerácie mozgu (meranú pomocou MRI) a jednak prostredníctvom sledovania vplyvu manipulácie rýchlosti regenerácie mozgu na spev. Sústredíme sa pritom na zmeny tempa piesne a tiež na koktaniu podobný spev s nadmerným opakovaním slabiky v piesni. Budeme tiež sledovať mechanizmus vplyvu striata na motorickú dráhu sprostredkujúcu spev a regeneráciu poškodeného mozgového spojenia. V neposlednom rade preskúmame kognitívne schopnosti spevavcov v súvislosti so zmenami piesne po poškodení mozgu. Tieto výsledky prispejú k poznaniu funkčnej integrácie novovzniknutých neurónov do nervových okruhov a k pochopeniu úlohy neurogenézy v regulácii správania.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
INTERLIPID - Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze
The role of organelle interactions in lipid homeostasis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: Lipidy sú obligátnou súčasťou všetkých živých organizmov. V eukaryotických bunkách slúžia ako štruktúrne komponenty membrán, zásobárne energie a ako signálne molekuly. Napriek veľkej rôznorodosti v štruktúre lipidových molekúl a premenlivosti podmienok prostredia ovplyvňujúcich membránové funkcie, jednotlivé bunkové membrány majú pozoruhodne stabilné lipidové zloženie. To naznačuje, že v eukaryotických bunkách existujú efektívne homeostatické mechanizmy zabezpečujúce optimálne zloženie ich membrán. Tieto mechanizmy zabezpečujú a regulujú súhru medzi biosyntézou lipidov, vnútrobunkovým transportom lipidov, a remodeláciou resp. degradáciou lipidových molekúl. V projekte využívame kvasinku Saccharomyces cerevisiae ako modelovú eukaryotickú bunku pri hľadaní odpovede na otázku ako sa na udržiavaní lipidovej homeostázy podieľajú interakcie medzi bunkovými organelami. Projekt sa zameriava na tri aspekty vzťahu medziorganelových interakcií a mechanizmov homeostázy lipidov: 1) účasť fosfatidylinozitol transfer proteínov v kontrole fosfolipidového zloženia membrán; 2) úlohu interakcií medzi mitochondriami a inými bunkovými organelami v homeostáze fosfatidylglycerolu; a 3) úlohu lipidových partikúl v biosyntéze ergosterolu a esterifikácii kvasinkových sterolov.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
DARLINK - Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv
Towards highly seletive cancer treatment: Endogenous lipoprotein-DARPin complexes as a new generation of targeted drug delivery vehicles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia: Chemoterapia nádorov všeobecne vykazuje nízky terapeutický index. Jedným z dôvodov je nedostatočná selektívna akumulácia liečiv v nádorovom tkanive. Vzhľadom k tejto skutočnosti je pre účinnú liečbu solidných nádorov nevyhnutný transport protinádorových liečiv do nádoru v terapeuticky účinných koncentráciách, pri dosiahnutí minimálnych nežiadúcich bočných efektov. Konečným cieľom projektu DARLINK je vyvinúť novú technológiu pre podávanie protinádorových liečiv, vedúcu k výrazne zlepšenej selektivite akumulácie liečiva v nádorovom tkanive a tým zvýšenej účinnosti chemoterapie nádorových ochorení. Navrhovaný transportný system pre liečivá (DARLINK) je výsledkom originálnej a inovatívnej kombinácie technológie prípravy receptorovo cielených proteínov známych ako Designed Ankyrin Repeat Protein (DARPin) a nosičov liečiv na báze lipoproteínov (LDL vehicle). Vzhľadom na optimálnu veľkosť, silnú a selektívnu väzbu na nádorové receptory a schopnosť prepravovať stovky molekúl protinádorového liečiva predstavuje takýto transportný systém novú generáciu cielených transportných systémov pre liečivá, čo môže viesť k prielomu v liečbe rakoviny. Okrem toho, DARLINK môže byť prispôsobený mutovaným receptorom exprimovaných na povrchoch nádorových buniek individuálnych pacientov a tým prispieť k personalizovanej terapii nádorových ochorení. Tento prielom v nano-medicínskom inžinierstve je založený na jedinečnej znalosti konzorcia, ktorá je generovaná z konbinácie odborov ako sú: proteínové inžinierstvo, zobrazovacie technológie, organická a polymérna chémia, biofotonika, bunková biológia, nanotechnológia, počítačové modelovanie a medicína.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat
Firmicutes, their properties and utilisation for animal health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia: Komplex spoločenstva mikroorganizmov kolonizujúcich tráviaci trakt tak zvierat, ako aj ľudí, hrá významnú úlohu v zabezpečení zdravia, keďže existuje asociácia medzi zmenami zloženia a diverzity črevnej mikroflóry a viacerými ochoreniami. Aj keď jedným z predominantných skupín baktérií v rámci zloženia mikroflóry zdravého tráviaceho traktu je u väčšiny zvierat kmeň Firmicutes, jeho význam a prípadný prospešný vplyv je najmä u spoločenských a športových zvierat len na začiatku skúmania. Preto cieľom projektu je získať poznatky o druhovom zastúpení a in vitro vlastnostiach (metabolických a probiotických) vybraných zástupcov kmeňa Firmicutes izolovaných z koní a psov, ako aj overenie vyselektovaných kmeňov v modelovom in vivo experimente pri sledovaní mikrobiologických, hematologických, biochemických a imunologických parametrov. Výsledky projektu rozšíria doposiaľ limitované vedomosti o výskyte a charakteristike Firmicutes u tejto skupiny zvierat a prinesú nové poznatky o možnostiach ich praktického využitia.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Interakcie mitochondrií a jadier v procese speciácie.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Anotácia: Evolúcia a vznik nových druhov sa dá študovať aj experimentálne, najmä na kvasinkách, kde nové druhy vznikajú v procese speciácie medzidruhových hybridov. Tu sa čoraz viac zdôrazňuje význam rozladených nukleo-mitochondriálnych interakcií, pričom fylogenomické dáta poukazujú na druhovo špecifickú zmenu poradia génov v mitochondriálnej DNA (mtDNA). Zámerom projektu je komplexne preštudovať pravidlá, rozsah a limity prvotnej medzidruhovej nukleo-mitochondriálnej nekompatibility Saccharomyces cerevisiae a príbuzných druhov, najmä získať dôkazy o kruciálnej úlohe mitochondriálnych intrónov. Tiež preštudovať pravidlá, rozsah, limity rekombinácie mitochondriálnych genómov v medzidruhových hybridoch ako aj molekulárne mechanizmy vedúce k zmene druhovo-špecifického poradia génov v mtDNA. Hľadať spôsoby prípravy mitochondriálneho genómu so zmeneným poradím génov. Využiť možnosti Illumina MiSeq a vypracovať stratégiu na jednoduché získaniesekvencie kompletných mitochondriálnych genómov Saccharomyces a ich hybridov.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy
Luminal regulation of the cardiac ryanodine receptor and its molecular mechanisms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia: Ryanodínový receptor typu 2 (RYR2) hrá nezastupiteľnú úlohu v procese spriahnutia excitácie s kontrakciou v srdcovom svale. Fyziologicky relevantná Ca regulácia RYR2 kanála je majoritne determinovaná jeho objemnou cytozolickou doménou, na ktorú sa priamo viaže cytozolický Ca2+. Menej popísaná je luminálna Ca2+ regulácia, ktorá môže byť sprostredkovaná dvomi mechanizmami: 1. väzbou luminálneho Ca2+ priamo na luminálnej strane RYR2 kanála a 2. väzbou luminálneho Ca2+, ktorý pretečie cez otvorený RYR2 kanál, na cytozolickú doménu. Našim cieľom je preskúmať vzájomný vzťah týchto dvoch mechanizmov luminálnej regulácie. Najnovšie poznatky o štruktúre Ca2+ väzbových miest na RYR2 kanáli, nám umožňujú využitie neštandardných experimentálnych podmienok. Predpokladáme, že trojmocné katióny a ich interakcia s RYR2 kanálom významnou mierou prispejú k zosúladeniu doteraz kontroverzných výsledkov a prinesú komplexný pohľad na Ca2+ reguláciu RYR2 kanála, ktorá je v mnohých aspektoch implikovaná v ochoreniach srdca.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét.
Tetraspanins and partner molecules presence in the reproductive system of cattle, their participation in gamete interaction.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia: Oplodnenie u cicavcov je komplikovaný komplexný proces, súčasťou ktorého je množstvo molekúl na oocytocha spermiách. Ich identifikácia doposiaľ nie je úplná a ich funkcia a vzájomná kooperácia nie je objasnená.Cieľom predkladaného projektu bude štúdium tetraspanínov (so zameraním na CD9 a CD81 molekuly) a ichpartnerských molekúl v rámci multimolekulárneho„ „ tetraspanínového webu“ na oocytoch a spermiáchhovädzieho dobytka. Pre tento účel použijeme rôzne biochemické a imunochemické metódy s využitímkomerčne dostupných protilátok a monoklonových protilátok vlastnej produkcie. Pri štúdiu úlohy týchto molekúl vprocesoch súvisiacich s reprodukciou využijeme in vitro fertilizačné experimenty.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Úloha lipidových partikúl v biotechnologickej produkcii skvalénu kvasinkami
The role of lipid droplets in the biotechnology of squalene production in yeast
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: Lipidové partikuly sú dynamické organely, ktoré sa zúčastňujú v skladovaní neutrálnych lipidov slúžiacich ako zdroj energie alebo ako stavebné zložky v biogenéze membrán. Projekt je zameraný na úlohu kvasinkových lipidových partikúl v akumulácii ekonomicky významného lipidu - skvalénu. Skvalén vzniká ako prekurzor v syntéze sterolov a vďaka svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam nachádza bohaté uplatnenie v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle. Obmedzenosť prírodných zdrojov skvalénu robí z kvasiniek zaujímavú alternatívu pre jeho biotechnologickú produkciu. Ako prostriedok na zvýšenú produkciu skvalénu u kvasiniek budeme v projekte využívať genetickú manipuláciu aktivity enzýmu skvalén monooxidázy (Erg1p). Hlavným cieľom projektu je identifikácia faktorov ovplyvňujúcich skladovaciu kapacitu lipidových partikúl pre skvalén (gény ovplyvňujúce biogenézu partikúl,ich proteínové a lipidové zloženie)a potenciálnu lipotoxicitu skvalénu pri prekročení skladovacej kapacity lipidových partikúl.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
BIOGLYCO - Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Biochips and biosensors for glycorecognition, their development, prepararion and application in cancer research
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: V súvislosti s búrlivým rozvojom nových technológií je kladený značný dôraz na ich využitie pre zvyšovanie kvality života. K najdôležitejším oblastiam tu patrí starostlivosť o ľudské zdravie zahŕňajúca aj boj proti rakovine.Tu je eminentný záujem o nové citlivé diagnostické prístupy a technológie napomáhajúce zvyšovaniu účinnostiterapie a aj výskumu rakoviny. Vývoj a aplikácia nových diagnostických postupov a metód vychádza v nemalej miere z poznatkov získaných v rámci základného výskumu v oblasti analytických nástrojov založených na biočipoch a biosenzoroch. Cieľom projektu je vývoj a príprava nových analytických glykorozpoznávacích biočipových a biosenzorových systémov založených na lektínoch v rôznych formátoch v kombinácii s viacerýmiinovatívnymi detekčnými platformami a postupmi, ich validácia a využitie pri analýze reálnych vzoriek vovýskume rakoviny. Zvolený dizajn biočipov a použité detekčné platformy umožnia vysoko citlivú a vysoko výkonnú analýzu glykozylačných zmien, a zapojenie metód hmotnostnej spektrometrie aj presnú identifikáciu glykánových štruktúr podliehajúcich glykozylačným zmenám. Pre zvýšenie funkčnosti biočipov budú pri vývojianalytických systémov použité aj anotechnologické nástroje, najmä pri príprave nanoštrukturovaných povrchov biočipov a pri zvyšovaní účinnosti detekcie. Analyzované budú rôzne typy biologických vzoriek ako ako séra,lyzáty, tkanivá a izolované glykoproteíny z niektorých oblastí výskumu rakoviny (vplyv hypoxie, rezistencia vočicytostatikám, hľadanie glyko-biomarkerov). Je predpoklad, že zapojenie celého spektra analytických postupov pre glykorozpoznávanie vyvinutých v tomto projekte napomôže formulácii sofistikovanejších záverov o role glykánov v nádorových ochoreniach.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
MAMMALZOON - Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká
Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na získanie nových a prehĺbenie doterajších poznatkov v oblasti jednotlivých zložiek prírodného ohniska so zameraním na vynárajúce sa ochorenia v podmienkach globálnych zmien.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
APTADIAG - Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi
Development of novel diagnostic method for clinical oncology based on the interaction of DNA aptamers with proteins
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakciiDNA aptamérov s membránovými proteínmi. Za týmto účelom bude vykonaný intenzívny základný výskummechanizmov interakcie DNA aptamérov s modelovými proteínmi zabudovanými do lipidových vrstiev nasubstrátoch ako aj s tumorovými markermi na povrchu bunkových kultúr. Na štúdium budú použité progresívnefyzikálne metódy založené na využití akustickej metódy merania strižných kmitov piezokryštálov, atómovejsilovej mikroskopie, jedno molekulovej silovej spektroskopie, fluorescenčného rezonančného prenosu energie aďalších metód. Na projekte sa budú podieľať skúsené tímy vedcov, mladých vedeckých pracovníkov adoktorandov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a dvoch ústavovSlovenskej akadémie vied – Ústavu biochémie a genetiky živočíchov a Ústavu experimentálnej onkológie.Predpokladáme, že sa nám podarí získať nové poznatky o mechanizmoch interakcie DNA aptamérov smembránovými bielkovinami v závislosti od ich lipidového zloženia ako aj s tumorovými markermi na povrchubunkových kultúr v závislosti od druhu tumoru a progresie ochorenia.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
Xenembryo - Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya
Xenobiotics and preimplantation embryo development
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia: Predložený projekt bude skúmať účinky vybraných xenobiotík na skorý embryonálny vývin. Projekt bude zameraný na dva druhy substancií, ktoré predstavujú riziko otravy perorálnou cestou pre farmové a domáce zvieratá alebo človeka: insekticídy a potravinové aditíva. Ich dopad na skorý reprodukčný potenciál samíc bude vyšetrovaný na dvoch druhoch modelových zvierat: na myšiach a králikoch. Projekt bude zameraný na štúdium vplyvu materskej intoxikácie na fertilizáciu, vývinový potenciál oocytov a preimplantačných embryí a na implantáciu embryí. Získané výsledky budú okrem toho zhodnotené i v kontexte materskej kondície (tzn. v kontexte aktuálneho fyziologického a metabolickeho stavu). Pri látkach s potvrdeným škodlivým účinkom budúštudované aj molekulové mechanizmy ich účinku.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
PARASOLVING - Rezistencia parazitov na antihelmintiká-výzvy, perspektívy a riešenia
Anthelmintic resistance of parasites – challenges, perspectives and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia: Projekt rieši závažnú problematiku, rezistencie na antihelmintiká u parazitických nematódov malých prežúvavcov. V projekte chceme zmapovať nedostatky súčasne používaných in vitro metód pre identifikáciu rezistencie s využitím molekulárnych metód. Okrem toho preskúmame in vitro a in vivo účinnosť vybraných zmesí rastlín u experimentálne nakazených oviec. S ohľadom na stále rastúci záujem o terapeutické použitie prírodných produktov je veľmi dôležité systematické hodnotenie botanických zdrojov na pasienkoch vo vzťahu k antihelmintickým vlastnostiam rastlín prosperujúcich v daných regiónoch. Preto jedným z cieľov tohto projektu je použitie sušených rastlinných zmesí so známym antihelmintickým účinkom vo forme prídavkov do kŕmnych dávok u experimentálne nakazených oviec. Využitie rastlín s antihelmintickým účinkom vo forme prídavkov zmesí do kŕmnych dávok predstavuje jednu z možností účinnej kontroly nematódových infekcií v chovoch malých prežúvavcov.
Doba trvania: 1.7.2015 - 28.6.2019
Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca
Mitochondrial dynamics and morphology in transgenic model of Wolfram syndrome: emerging role for heart protection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal, PhD.
Anotácia: Wolframov syndróm (WS) je recesívne ochorenie spôsobené mutáciou Wfs1 génu. Wfs1 je exprimovaný vo vysokej miere v mozgu a srdci a je lokalizovaný v membráne endoplazmatického retikula (ER), kde moduluje hladinu vápnika a ER stres. Naviac, časť príznakov WS predstavujú príznaky typické pre mitochondriálne ochorenia. Túto skutočnosť podporujú aj naše predbežné výsledky, kde potlačenie expresie Wfs1 v neurónoch malo za následok zníženie frekvencie fúzií a fragmentáciu mitochondrií. Hoci vysoká expresia Wfs1 v srdci a srdcové komplikácie u WS nedávno zdokumentované zdôrazňujú význam Wfs1 v srdci, príčinou prevažnej väčšiny úmrtí pacientov ostávajú neurologické komplikácie. Ako je možné, že mutácie Wfs1, ktoré u pacientov spôsobujú závažné poškodenie mozgových funkcií sa neprejavia aj kardiálnymi príznakmi? Jedným z možných vysvetlení by mohlo byť, že v srdci existuje kompenzačný mechanizmus, ktorý nie je prítomný v neurónoch.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca
Mitochondria-endoplasmic reticulum functional interplay in Wolfram Syndrome: emerging role for heart and brain protection
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal, PhD.
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/indexSASPRO.html
Doba trvania: 1.3.2015 - 31.12.2018
Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám
Yeast phosphatidylinositol transfer proteins: lipid homeostasis and resistance to azole antimycotics.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Fosfatidylinozitol transferové proteíny (PITPs) sa našli doposiaľ vo všetkých eukaryotických organizmoch. Ucicavcov sú súčasťou viacerých dôležitých metabolických dráh a prenosu nervového signálu. U kvasiniek tvoriaheterogénnu skupinu s rôznou subcelulárnou lokalizáciou a viacerými, do značnej miery neznámymi úlohami vofyziológii bunky. Jeden z týchto proteínov (Pdr16) sa podieľa na vzniku rezistencie kvasiniek k azolovýmantimykotikám, u ďalšieho (Sfh1) sa predpokladá vzťah k biosyntéze sfingolipidov a k signálnym dráham.Predkladaný projekt sa zameriava na skúmanie mechanizmov, ktorými sa PITPs podieľajú na udržiavaníoptimálneho lipidového zloženia membrán eukaryotických buniek a na ich úlohu pri vzniku azolovej rezistencie.Základné poznatky získame na modelovom organizme kvasinke Saccharomyces cerevisiae. Tieto potomuplatníme pri skúmaní vzniku rezistencie k azolovým antimykotikám u oportúnne patogénnej kvasinky Candidaalbicans.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya
Molecular mechanisms of preimplantation embryo adaptation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia: Predložený projekt študuje skorý embryonálny vývin vo vzťahu k stavu materského organizmu, pričom je zameraný najmä na pôsobenie materského stresu. V prvej časti projektu budú experimenty skúmajúce účinky materského stresu pôsobiaceho počas preimplantačnej vývinovej periódy na metabolický status a vývin embrya. Budeme analyzovať vplyv stresu pôsobiaceho v preimplantačnom období na kvalitu embryí, pričom bude zohľadnený metabolický status matky. Zameriame sa aj na dlhodobé účinky stresu pôsobiaceho v preimplantačnom období. V druhej časti projektu budú skúmané molekulárne mechanizmy, ktorými stresové mediátory pôsobia v bunkách preimplantačných embryí. V rámci in vitro experimentov sa zameriame na štúdium signálnych dráh aktivovaných stresovými induktormi po poškodení DNA.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera)
Impact of selected xenobiotics on honeybee (Apis mellifera)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia: Svetová produkcia potravín rastlinného pôvodu je mimoriadne závislá na opeľovacej schopnosti včiel, ktorá je priamo ovplyvňovaná celkovým zdravotným stavom včelstiev. V súčasnosti sa zdravotnému stavu a samotnémuchovu včiel venuje na celom svete vysoká pozornosť, nakoľko včely zastávajú nenahraditeľné miesto v ekosystéme resp. hospodárstve. Celosvetový chov a prežívanie včelstiev vykazuje klesajúcu tendenciu. Tátoklesajúca tendencia je odôvodňovaná znečistením životného prostredia, preto primárnym cieľom projektu je implementácia metódy in vitro testovania xenobiotík (pesticídy a liečiva) na larválne štádium včely medonosnej(Apis mellifera) v súlade s platnou smernicou OECD 237 na Slovensku.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov
Novel pathways of N-type (CaV2.2) calcium channels regulation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Chronická a neuropatická bolesť predstavujú závažný klinický, spoločenský a ekonomický problém. Na ich vzniku sa podieľa prenos nervových signálov sprostredkovaný vápnikovými kanálmi N-typu, alebo CaV2.2. Dnes je k dispozícii iba jeden liek, ktorý účinkuje priamo na CaV2.2 kanál, Ziconotide. Podáva sa intratekálne, na liek podávaný perorálne stále čakáme. Iónové kanály sú modulované mnohými ďalšími proteínmi, takže potenciálne lieky by nemuseli pôsobiť priamo na kanál, ale mohli by buďto stabilizovať alebo narušovať tieto interakcie. V našom projekte sa zameriame na proteíny RTN1, SLC38A1, Ptgds, TMEM 223 a Grina. Kvasinkový dvojhybridný systém ukázal, že tieto proteíny interagujú s CaV2.2 kanálmi. Je o nich známe, že sa nachádzajú najmä alebo výlučne v neurónoch a podieľajú sa na rôznych neuromodulačných procesoch. Preto sa domnievame, že môžu regulovať aj činnosť CaV2.2 kanálov. Našim cieľom je popísať funkčné mechanizmy tejto regulácie a identifikovať signalizačné dráhy, ktoré reguláciu sprostredkujú.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu
The effect of endoplasmic reticulum stress inductors and proteaosome inhibitors on leukemia cell line L1210, SKM-1 and MOLM-13 with induced P-glycoprotein overexpression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia: V myších leukemických bunkách L1210, u ktorých bola expresia P-gp navodená buď selekciou s vinkristínom alebo transfekciou s ľuským génom kódujúcim P-gp, sme zistili, že tieto bunky vykazujú zvýšenú rezistenciu nielen na substráty P-gp ale aj na cisplatinu (cytostatikum, ktoré nie je substrátom P-gp) a na látky vyvolávajúce stres endoplazmatického retikula ako sú tapsigargín a tunikamycín. Ďalej sme pozorovali výrazné rozdiely medzi P-gp pozitívnymi a P-gp negatívnymi bunkami L1210 v interakcii s lektínmi. To naznačuje, že s expresiou P-gp v L1210 bunkách je spojená rozsiahla remodelácia povrchových sacharidov. Prítomnosť P-gp v týchto bunkách vyvoláva rozsiahle zmeny bunkových regulačných procesov vrátane fosforylácie a glykozylácie proteínov, ako aj reguláciu iniciácie a progresie apoptózy. Získanie nových poznatkov o regulačnej úlohe P-gp môže prispieť k lepšiemu pochopeniu mechanizmov uplatňujúcich sa pri rozvoji viacliekovej rezistencie leukemických buniek sprostredkovanej P-gp.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov.
Changes of leukemia cells drug sensitivity induced by changes of membrane drug transporters expression profile.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia: Viaclieková rezistencia (MDR) neoplastických buniek predstavuje reálnu prekážku pri chemoterapii nádorových ochorení. Expresia transportnej ATPázy plazmatickej membrány – glykoproteínu (P-gp), predstavuje najčastejšiu molekulárnu príčinu MDR. V procese rozvoja MDR spojenej s nadexpresiou P-gp sú zahrnuté niektoré bunkové procesy a regulačné dráhy vrátane glykozylácie a fosforylácie proteínov. Štúdium viacúrovňových bunkových mechanizmov, ktoré vstupujú do regulácie expresie, degradácie a transportnej aktivity P-gp, predstavuje významné zadanie pre intenzívne vedecké štúdium. Tento výskum má potenciál priniesť výsledky aplikovateľné pri rozšírení terapeutických protokolov cielených na konkrétne typy neoplastických ochorení u pacientov s vyvinutou MDR spojenou s nadexpresiou P-gp. Projekt bude smerovaný na hematologické malignancie, predovšetkým na leukémiu s použitím rôznych ľudských a zvieracích bunkových modelov.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín
Possible dual function of P-glycoprotein in leukemia cells: efflux pump and regulatory protein
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Projekt vychádza z hypotézy, že P-glykoproteín (P-gp) popri známej funkcii membránového transportéra pre širokú škálu lipofilných látok zohráva úlohu aj ako regulačný proteín, ktorý ovplyvňuje priebeh programovej bunkovej smrti. Viaceré indície naznačujú, že táto regulačná funkcia P-gp je nezávislá od jeho transportnej aktivity. P-gp potom dokáže znižovať senzitivitu buniek, v ktorých je nadexprimovaný aj voči látkam, ktoré nedokáže transportovať. Tieto otázky sme študovali na myších leukemických bunkách L1210, u ktorých bola expresia P-gp navodená buď selekciou s vinkristínom, alebo transfekciou s génom kódujúcim P-gp. Zistili sme, že bunky nadexprimujúce P-gp sú rezistentné voči stresorom endoplazmatického retikula tuninikamycínu (inhibítor N-glykozylácie), tapsigargínu (inhibítor Ca(2+)-ATPázy), ďalej cisplatine (cytostatikum ktoré nie je substrátom P-gp), a nakoniec ku lektínu – konkanavalín A. Avšak voči ďalším lektínom, napr. z pšenice (WGA) boli P-gp pozitívne bunky citlivejšie ako P-gp negatívne bunky. Tieto výsledky súvisia s rozsiahlou remodeláciou povrchových sacharidov buniek, v ktorých je P-gp nadexprimovaný. Zdá sa, že prítomnosť P-gp v bunkách vyvoláva rozsiahle zmeny bunkových regulačných procesov, zahrňujúcich fosforyláciu a glykozyláciu proteínov, ako aj reguláciu progresie apoptózy. Tieto otázky budeme v projekte študovať s použitím už spomenutého bunkového modelu alebo s ľudskými leukemickými líniami, u ktorých sme navodili nadexpresiu P-gp adaptáciou na rôzne chemoterapeutiká ako vinkristín, mitoxantrón alebo azacytidín.
Doba trvania: 1.7.2015 - 31.7.2018
CAMYS - Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu
Cytoarchitecture of calcium signalling of cardiac myocytes in development of myocardial hypertrophy
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: V raných fázach vývoja mnohých kardiovaskulárnych ochorení dochádza k oslabeniu vápnikovej signalizácie a k aktivácii hypertrofie kardiomyocytov. Vápniková signalizácia okrem riadenia kontraktilnej funkcie moduluje množstvo signalizačných dráh a metabolizmus myocytov. Preto jej narušenie, či už počas systoly alebo diastoly, môže byť nielen dôsledkom, ale aj príčinou maladaptačnej reakcie myocytov na preťaženie. Predpokladáme, že procesy spojené s hypertrofiou vedú k zmenám v distribúcii zložiek systému endo/sarkoplazmatického retikula zabezpečujúcich tvorbu a šírenie vápnikových signálov a s nimi súvisiacu zmenu expresie a distribúcie proteínov. Cieľom projektu je zistiť rozdiely v systéme vápnikovej signalizácie kardiomyocytov myokardu adaptujúceho sa na patologickú a fyziologickú záťaž a porovnať ich s vývojom systému vápnikovej signalizácie kardiomyocytov počas postnatálneho rozvoja myokardu. Stav systému vápnikovej signalizácie budeme analyzovať v modeloch záťaže myokardu laboratórneho potkana: a/ sedentárny model - štandardný klietkový chov, b/ model fyziologickej záťaže - chov v klietkach s behacím kolesom, c/ model tlakového zaťaženia - operačná obštrukcia vzostupnej aorty, a d/ rastový model hypertrofie - postnatálny vývoj myokardu. Použijeme moderné metódy elektrofyziológie, molekulárnej biológie a ultraštruktúrnej mikroskopie pre charakterizáciu kvality a distribúcie vápnikových signálov, rozsahu a distribúcie hladkého a ribozomálneho endoplazmatického retikula, a expresie, lokalizácie a kolokalizácie proteínov vápnikovej signalizácie. Očakávame, že multidisciplinárny prístup podložený expertízou kolektívu riešiteľov nám umožní interpretovať bunkové a molekulové mechanizmy vápnikovej signalizácie a vyvodiť závery relevantné pre pochopenie mechanizmov srdcového zlyhania, ktoré umožnia vývoj nových liečebných a preventívnych postupov.
Web stránka projektu: http://www.umfg.sav.sk/ovsb/projektyovsb/aktivne-projekty-v-ovsb/apvv-15-0302/
Doba trvania: 1.7.2016 - 1.5.2018
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn
Diastolic function of the ryanodine receptor and generation of arrhythmogenic calcium waves
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: Pri niektorých typoch civilizačne a geneticky podmienených arytmií dochádza v srdcových myocytoch počas diastoly k anomálnemu uvoľňovaniu vápnika a k tvorbe vápnikových vĺn, ktoré iniciujú srdcové arytmie. Správna diastolická funkcia systému vápnikovej homeostázy zahŕňa reguláciu diastolického uvoľňovania vápnika prostredníctvom ryanodínových receptorov. Anomálne uvoľňovanie vápnika nie je z hľadiska vzniku vápnikových vĺn dostatočne objasnené. Zameriame sa na určenie vzťahov medzi lokalizáciou diád ako miest uvoľňovania vápnika a tvorbou vápnikových vĺn a ich vývoj počas maturácie a fyziologickej hypertrofie myocytov. Výstupom projektu bude lepšie pochopenie faktorov riadiacich vápnikovú homeostázu v srdcových myocytoch a ich narušenie pri tvorbe vápnikových vĺn.
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.5.2018
SPMEIOSIS - Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov.
Characterization of novel genes involved in meiotic chromosome segregation.
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia, PhD.
Web stránka projektu: http://www.saspro.sav.sk/
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.3.2018
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou.
Expression and co-localization of dyadic protein complexes in ventricular myocytes in relation to excitation-contraction coupling ontogenesis.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra, PhD.
Anotácia: Väzba excitácie s kontrakciou v srdcových myocytoch cicavcov je založená na vápnikovej signalizácii v diádach - špecializovaných spojeniach sarkolemy a terminálnych cisterien sarkoplazmatického retikula. Vzťah medzi molekulárnym zložením diád a funkčnosťou vápnikovej signalizácie nie je dostatočne objasnený, nakoľko nie je prístupný priamej experimentálnej manipulácii. Vzťah štruktúry a funkcie diád by však malo byť možné sledovať v postnatálnom období vývoja myokardu, kedy dochádza k ich intenzívnej tvorbe a rastu. Cieľom projektu je korelovať zmeny lokálnej vápnikovej signalizácie a proteínového zloženia a interakcií v jednotlivých diadických komplexoch v priebehu ontogenézy myocytov. Získané údaje umožnia formulovať hypotézu o vzťahu štruktúry a funkcie diád na molekulovej úrovni a pomôžu porozumieť adaptívnym procesom pri srdcovej hypertrofii na úrovni vápnikovej signalizácie.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Chorioalantoická membrána embrya prepelice japonskej ako in vivo model na testovanie hypericínom indukovanej fluorescenčnej diagnostiky nádorových lézií
Japanese quail chorioallantoic membrane as in vivo model for testing hypericin induced fluorescence diagnosis of tumor lesions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia: Rakovina ústnej dutiny je jednou z najčastejších foriem malignity, s pomerne zlým prežívaním. Včasná diagnóza a presná lokalizácia sú veľmi dôležité, pretože orálne tumory sú väčšinou povrchové a ich okraje ťažko vizualizovateľné pod bielym svetlom. Sľubným prístupom je fotodynamická diagnostika (alebo farmakologicky indukované fluorescenčné zobrazovanie). Cieľom nášho projektu je vytvoriť a validovať model pre diagnostiku a potenciálne pre liečbu skvamocelulárneho karcinómu pomocou prepeličej chorioalantoickej membrány (CAM) a fotosenzibilizátora hypericínu (Hyp). Kombinácia fluorescenčných zobrazovacích systémov s vysokým rozlíšením a analýza obrazu umožní exaktnejšiu vizualizáciu okrajov tumoru a odlíšenie nádorov, prekanceróznych a zápalových stavov.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie
Regeneration of specific brain regions of adult songbirds studied by in vivo magnetic resonance
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia: V súčasnosti predstavujú neurodegeneratívne ochorenia vážny problém, nakoľko s predlžujúcim sa vekom ľudskej populácie ich výskyt neustále vzrastá. Pre výskum a liečbu neurodegenerácie je intenzívne študovaná neurogenéza - vznik nových neurónov. Rýchlosť regenerácie neurónov môže byť ovplyvnená okrem iného aktivitou dopamínových receptorov (DR). Avšak nie je presne jasný mechanizmus, ako DR ovplyvňujú vznik nových neurónov po poškodení mozgu. Cieľom tohoto projektu je preskúmať mechanizmus a zmapovať rýchlosť tejto regenerácie prostredníctvom in vivo magnetickej rezonancie - MRI. Využijeme model spevavcov učiacich sa spievať od iných jedincov a proces učenia a produkcie piesne je kontrolovaný špecializovanými oblasťami mozgu. Poškodíme špecifickú oblasť striata dôležitú pre učenie piesne. Toto poškodnie a následná regenerácia poskytuje výhodu presného sledovania behaviorálnych dôsledkov oboch procesov. Výsledky týchto štúdií by mali prispieť k pochopeniu mechanizmu regeneračného procesu mozgu po poškodení.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Štúdium mitochondriálnych lipidov v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe.
Study of mitochondrial lipids in the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Schizosaccharomyces pombe.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Anotácia: Optimálne lipidové zloženie membrán zabezpečuje ich funkčnosť a tým aj správne fungovanie celej bunky.Udržiavanie vhodného zloženia biomebrány je dynamický proces, na ktorom sa podieľa syntéza, degradácia,transport a prestavba lipidov. Subjektom projektu je štúdium mitochondriálnych fosfolipidov dvoch kvasiniek,Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe. Mitochondriálne membrány obsahujú špecifickýaniónový fosfolipid - kardiolipín (CL) a jeho prekurzor fosfatidylglycerol (PG). Projekt je zameraný na štúdiumregulačných mechanizmov biosyntézy CL. V kvasinke S. cerevisiae budú experimenty zamerané na určeniefunkcie PG špecifickej fosfolipázy C, Pgc1p. V Sch. pombe plánujeme identifikovať a analyzovať CL syntázu.Komparatívnou analýzou získaných poznatkov regulácie biosyntetickej dráhy CL u dvoch evolučne vzdialenýchkvasiniek prispejeme k poznaniu mechanizmov, ako eukaryotické bunky udržiavajú optimálne lipidové zloženiemitochondriálnych membrán s dosahom na energetiku celej bunky.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny.
Thyme essential oil as feed additive in poultry.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia: Projekt bude zameraný na sledovanie metabolickej biotransformácie jednotlivých zložiek tymiánového éterického oleja v organizme hydiny. Získané výsledky nám pomôžu objasniť toleranciu zvierat na rôzne koncentrácie éterického oleja a nájsť vhodnú koncentráciu s pozitívnym vplyvom na zdravie zvierat bez negatívneho účinku. Depozícia zložiek sledovaného éterického oleja v tkanivách veľmi úzko súvisí s ich metabolizmom a ovplyvňuje produkciu bezpečných potravín živočíšneho pôvodu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat.
Effects of stress, induced by immune challenge during the gestation in rats, on maternal care behaviour and on hippocampal neuronal excitability in the offsprings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Anotácia: Je známe, že stres matky počas tehotenstva zvyšuje u detí riziko ochorení ako sú depresia, schizofrénia alebo autizmus. Jedným z najbežnejších stresorov, ktorým môžu byť tehotné ženy vystavené, je akútne infekčné ochorenie. O jeho priamom vplyve na funkciu mozgu potomstva je len málo informácií. V rámci tohto projektu použijeme model stresu spôsobeného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov. Imunitnú reakciu vyvoláme podávaním bakteriálneho endotoxínu lipopolysacharidu (LPS). Porovnáme neuronálnu excitabilitu mláďat, ktorých matkám bol počas gravidity podávaný LPS, a kontrolných mláďat. Neuronálnu excitabilitu vyhodnotíme v hipokampe, keďže práve zmeny hipokampálnej excitability sa spájajú s depresiou, schizofréniou alebo autizmom. Ďalej porovnáme starostlivosť samíc, ktorým bol počas gravidity podávaný LPS a samíc s normálnym priebehom gravidity o mláďatá. Výsledky prispejú k porozumeniu mechanizmu vzniku duševných porúch spôsobených stresom prekonaným matkou počas gravidity.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora.
The role of physiologically relevant metal ions Mg2+ and Zn2+ in the luminal regulation of the cardiac ryanodine receptor.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia: Ca2+ potrebný na kontrakciu srdcových myocytov sa uvoľňuje z lumenu sarkoplazmatického retikula (SR) cez ryanodínový receptor (RYR2). Hlavnou regulačnou oblasťou RYR2 kanála je jeho objemná cytozolická doména. Avšak aj menšia luminálna časť sa zapája do regulácie, pričom dysfunkcia regulácie kanála z tejto strany môže viesť až k vážnym poruchám srdcového rytmu. Hlavným regulátorom RYR2 kanála z luminálnej strany je Ca2+. V lumene SR sú však prítomné aj ióny Mg2+ a Zn2+, ktoré môžu interagovať s luminálnymi RYR2 miestami. Tieto miesta sú umiestnené buď priamo na kanálovom proteíne alebo na asociovanom proteíne - kalsequestríne (CSQ2). Naším cieľom je preskúmať luminálnu reguláciu RYR2 kanála komplexnejšie, čo sa týka zloženia luminálneho prostredia. Konkrétne preštudujeme na úrovni jednotkových kanálov úlohu Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii RYR2 kanála v prítomnosti diastolickej alebo systolickej koncentrácii luminálneho Ca2+. Pri interpretácii výsledkov bude zohľadnená prítomnosť CSQ2 v RYR2 komplexe.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Vplyv kondičného stavu samíc na preimplantačný vývin embrya a úspešnosť biotechnologických postupov v reprodukčnej praxi
The effect of female body condition on preimplantation embryo development and success of biotechnological techniques in reproductive practice
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia: Projekt bude zameraný na štúdium vplyvov odchýlok kondičného stavu samíc od fyziologických hodnôt na embryá v preimplantačnom štádiu vývinu. V minulosti bol dokázaný nepriaznivý vplyv materskej obezity a podvýživy na špecifické parametre oocytov a raných embryí, no mechanizmy týchto vplyvov ani potenciálny dopad na reprodukčnú prax doposiaľ nie sú známe. Hlavným cieľom projektu bude identifikovať vplyv kondičného stavu samíc na úspešnosť bežne využívaných biotechnologických postupov – na hormonálne riadenie pohlavného cyklu zvierat a na in vitro kultiváciu embryí. Špecifickým prínosom projektu bude využívanie Ramanovskej mikrospektroskopie ako novej neinvazívnej vyšetrovacej techniky kvalitatívnej analýzy embryí. Výsledky experimentov prinesú nové poznatky o vplyve metabolických a endokrinných zmien v materskom prostredí na fyziologické pochody v preimplantačnom embryu (funkčná morfogenéza, metabolizmus a transkripcia) a pomôžu sformovať príslušné odporúčania pre biotechnologickú prax.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
ER stres - myo - Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov
Effect of endoplasmic reticulum stress on ultrastructure and metabolism of mammalian cardiomyocytes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia: Stres endoplazmatického retikula (ER) sa podieľa na mnohých kardiovaskulárnych ochoreniach. V súčasnej dobe sa výskum stresu ER zameriava na zachovanie skutočnej adaptívnej reakcie a na odstránenie zhubnej apoptózy pri ochoreniach. Cieľom tohto projektu je štúdium adaptačných zmien cytoarchitektúry kardiomyocytov s dôrazom na obe formy retikulárneho membránového systému - hladké a drsné retikulum - v podmienkach retikulárneho stresu. Charakterizujeme remodelovanie cytoarchitektúry kardiomyocytov vyvolané aplikáciou tunikamycínu (retikulárny stresor) v kontrolných myšiach a myšiach s vyradeným génom pre sirtuin1 (SIRT1 ciKO mice). Sirtuin1 je všeobecný senzor metabolickej energie, ktorý sa aktivuje v dôsledku bunkového stresu a chráni bunku pred apoptózou. Predpokladáme, že SIRT1 môže regulovať tzv. "unfolded protein response" a chrániť srdce pred poškodením vyvolaným stresom ER.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov
The effect of myocardial load on distribution of the endoplasmic membrane reticulum of cardiac myocytes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia: V našich predchádzajúcich štúdiách sme ukázali, že cytoarchitektúra sa podieľa na vnútrobunkových signalizačných procesoch srdcových myocytov a že jej zmena sprevádza remodelovanie srdca. Zámerom predloženého projektu je charakterizovať morfologickú variabilitu sarkolemy a sarkoplazmatického retikula s dôrazom na lokálny aspekt väzby excitácie s kontrakciou. Zmeny priestorových vzťahov plazmatickej membrány a membrán sarkoplazmatického retikula budú sledované na myokarde cicavcov s cieľom klasifikovať a kvantifikovať ich ultraštruktúrnu dynamiku v norme a pri zaťažení srdca. Poznanie plasticity membránového systému pomôže objasniť morfológiu membrán ako faktora adaptability srdcových myocytov.
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/indexVEGMN.html
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie (Štipendium SAV)
Role of Neurosecretory Neurons and Calcium Signalling in Depression and Addictive Behaviour: Assessment by in-vivo Electrophysiology (SAS Scholarship Program)
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Doba trvania: 8.10.2013 - 7.10.2017
Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Zinc in animal nutrition and consumer safety
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia: Ciele predkladaného projektu sú zamerané na sledovanie metabolického osudu zinku z jeho rôznych zdrojov, ktoré sa v súčasnosti používajú ako kŕmne aditíva vo výžive zvierat. Určité riziko predstavuje zavádzanie nových organických alebo chelátových foriem zinku do výživy zvierat, ktoré môžu modifikovať jeho depozíciu v potravinách a produktoch živočíšneho pôvodu. Zameriame sa na sledovanie dopadu aplikácie rôznych zdrojov zinku do diét na jeho absorpciu, retenciu, exkréčne cesty a depozíciu tohto esenciálneho prvku do tkanív hydiny, prežúvavcov a králikov. Na základe výsledkov získaných z našich experimentov posúdime potenciálne riziko pre konzumentov prijímajúcich zinok z potravín a produktov živočíšneho pôvodu podľa oficiálnych údajov EÚ o príjme potravy ľuďmi (EFSA Comprehensive European Food Consumption Database). Za účelom zníženia ďalšej akumulácie zinku v pôde je potrebné zredukovať jeho exkréciu trusom zvierat. Preto jedným z hlavných cieľov predkladaného projektu je tiež stanoviť optimálny obsah zinku v krmivách súčasných moderných plemien hospodárskych zvierat tak, aby nebolo ohrozené ich zdravie ani úžitkovosť, čo by malo za následok podstatné zníženie kontaminácie životného prostredia zinkom zo živočíšnej výroby.
Doba trvania: 1.10.2013 - 30.9.2017
Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat
Bacteriocins produced by probiotic strains of Firmicutes and their use to improve the health of food animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na in vitro a in vivo testovanie prospešného účinku bakteriocínov-enterocínov(charakterizovaných v predchádzajúcich projektoch) a produkovaných probiotickými kmeňmi z oddelenia Firmicutes, ale aj účinku lantibiotík (galidermín, nizín) pre podporu zdravia potravinových zvierat; v rámci hydinyaj na Slovensku menej tradičných druhov (pštrosov) ako aj u králikov s cieľom potvrdiť antimikrobiálny účinok na nežiaduce baktérie (koliformné baktérie, Campylobacter sp. či Clostridum sp.) ako aj na oocysty Eimeria sp.,ktoré v tejto súvislosti u hydiny testované neboli. Podpora zdravia v chovoch potravinových zvierat (aj vnadväznosti na naše zistenia v predchádzajúcich projektoch pri stimulácii parametrov nešpecifickej imunity) má v konečnom dôsledku význam pre zdravie a spokojnosť konzumenta.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Emócie, kognitívne procesy a welfare hydiny
Emotions, cognition and poultry welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Vzájomné prepojenie emócií a kognitívnych procesov je v súčasnosti intenzívne skúmané z perspektívy rôznychvedných disciplín, vrátane vedy o welfare zvierat. Cieľom predkladaného projektu je prispieť k rozvoju techníkštúdia welfaru hydiny. V oblasti metód využívajúcich kognitívne schopnosti na hodnotenie afektívnych stavov(emócií) sa v projekte zameriame na metódy operačného podmieňovania s využitím dotykových obrazoviek.Tento prístup nám umožní sledovať afektom indukované skreslenie úsudku vplyvom rôznych environmentálnychpodmienok. V oblasti tvárovej expresie emócií v behaviorálne definovaných podmienkach zodpovedajúcichzákladným emóciám budeme testovať s využitím počítačových techník analýzy obrazu hypotézu, či vtáky majútvárovú expresiu emócií. V rovnakých podmienkach budeme pomocou termovízie porovnávať teplotu hrebeňa,lalokov resp. oka ako potencionálnych fyziologických indikátorov emocionálnych stavov u nosníc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov
Genetic ecology of antibiotic resistance: resistance, resistance genes and its spreading in wild living animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia: Neuvážené používanie antibiotík v poslednej dobe viedlo k extrémnemu nárastu počtu bakteriálnych kmeňov rezistentných voči mnohým bežne používaným antibiotikám. Problém antibiotickej rezistencie sa netýka už len klinických izolátov, ale v dôsledku šírenia génov antibiotickej rezistencie sa objavuje aj u baktérií z iných prostredí. Výskyt antibiotickej rezistencie sa stal jedným z faktorov kontaminácie životného prostredia. Hlavným cieľom projektu je charakterizácia a analýza výskytu antibiotickej rezistencie u enteromikroflóry voľne žijúcich a synantropných živočíchov a overenie predpokladu, že tieto živočíchy môžu slúžiť ako rezervoár a vektor šírenia či už patogénnych baktérií, alebo mobilných génov antibiotickej rezistencie.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Možnosti využitia aditív fytogénneho a nefytogénneho pôvodu pri ovplyvňovaní bachorového metabolizmu
Possibilities of using additives especially of phytogenic origin to influence ruminal fermentation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia: Od roku 2006 EÚ zakázala používanie antibiotík a iných chemických látok z dôvodu nebezpečenstva prenosu chemických rezíduí do potravín a antibiotickej rezistencie na ľudské patogény. V dôsledku toho vedci vyvíjajú intenzívne úsilie na využitie fytogénnych a nefytogénnych látok ako potenciálnych prírodných alternatív pre zvýšenie produktivity hospodárskych zvierat. Pri intenzívnom chove produkčných prežúvavcov sa používajú diéty, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy a tým znižovať produkciu zvierat. V našom projekte sa budeme zaoberať ovplyvňovaním bachorového metabolizmu zmesami medicinálnych rastlín a aditív mikrobiálneho, živočíšneho a anorganického pôvodu pri vysokokoncentrátových diétach s dôrazom na znižovanie metanogenézy a optimalizáciu fermentácie.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Príjem sterolov ako adaptačný mechanizmus kvasiniek na nepriaznivé podmienky.
Sterol uptake. An adaptation mechanism to hostile conditions in yeast.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia: Projekt skúma využitie sterolov z okolitého prostredia u kvasiniek ako jeden z možných mechanizmov adaptáciena nepriaznivé podmienky prostredia (anaerobióza, antimykotiká atakujúce syntézu ergosterolu). Primárne budúštudované ATP viažúce (ABC) proteíny podieľajúce sa na príjme sterolov u modelovej kvasinky Saccharomycescerevisiae. Na celogenómovej úrovni budú hľadané ďalšie komponenty alebo nové alternatívne dráhy utilizácieexterných sterolov. Bude študovaná tiež účasť bunkovej steny v príjme externých sterolov a jej interakcia splazmatickou membránou. Prostredie, v ktorom sa patogénne mikroorganizmy nachádzajú, je často hypoxickéaž anaeróbne. V projekte bude preto kladený dôraz na transformáciu komponentov dráhy utilizácie sterolov(bunková stena, potenciálne importéry sterolov) pri prechode z aeróbnych do anaeróbnych podmienok. Poznatkyzískané v projekte prispejú k všeobecnému pochopeniu mechanizmu príjmu sterolov a potenciálne ponúknualternatívne cieľové miesta pre pôsobenie nových antimykotík.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci
The role of calsequestrin in luminal regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia: Kontrakcia srdcových svalových buniek nastáva po masívnom uvoľnení Ca2+ z cisterien sarkoplazmatického retikula (SR) cez aktivované ryanodínové receptory (RYR2), ktoré pracujú ako Ca2+ kanály. Hlavným fyziologickým aktivátorom RYR2 kanálov je Ca2+, ktorý sa naväzuje na objemnú cytozolickú doménu. Dôležitú úlohu však zohráva aj luminálna regulácia, ktorá je sprostredkovaná väzbou Ca2+ na minoritnú luminálnu časť RYR2 kanála. Doterajší výskum naznačuje, že kalsequestrín (CSQ2) ako hlavný Ca2+ viažúci proteín v SR by mohol plniť úlohu Ca2+ senzora pre RYR2 kanál. Túto hypotézu podporuje aj blízka lokalizácia týchto proteínov v bunke, čo vedie k vytvoreniu objemného kanálového komplexu. Našim cieľom je systematické preskúmanie úlohy CSQ2 v luminálnej regulácii RYR2 kanála spojením elektrofyziologického a biochemického prístupu, čím by sme chceli prispieť k detailnému pochopeniu molekulárneho mechanizmu funkčnej komunikácie medzi CSQ2 a RYR2 kanálom z biofyzikálneho ako aj fyziologického hľadiska.
Web stránka projektu: http://www.umfg.sav.sk/obfg/projekty/aktivne-projekty/vega-2000314/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká
Multidrug resistance of leukemia cells to diverse drugs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy v čreve a na antioxidačnú ochranu u zvierat.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Vplyv ranej výživy na kontrolu príjmu potravy, rast a enzymatickú aktivitu tenkého čreva mladých a dospelých zvierat
Effect of early nutrition on food intake control, growth and intestinal enzyme activity in juvenile and adult animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Šefčíková Zuzana, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je sledovať následky ranej postnatálnej výživy (prekŕmenie, optimálna výživa a podvýživa) na príjem potravy, ukladanie telového tuku a funkčnú adaptabilitu tenkého čreva u mladých a dospelých potkanov.Na dosiahnutie uvedených cieľov výživu po narodení mláďat upravíme nasledovne: a) podávaním rôznych typov diét matkám (štandardná resp. diéta s vysokým obsahom tuku, b) úpravou veľkosti hniezda (mláďatá chované v malých, stredných a veľkých hniezdach), c) zmenou materského prostredia mláďat (metóda cross fosteringu), d)stimuláciou hnedého tukového tkaniva u mláďat z malého alebo stredného hniezda.Vzhľadom k tomu, že nutričné pozadie v období po narodení zohráva dôležitú úlohu v nastavení budúcich kŕmnych návykov, enzymatickej aktivity tenkého čreva a fyziologických systémov zabezpečujúcich energetickú rovnováhu, naše získané výsledky by mohli byť nápomocné pri optimalizácii budúcich dietetických stratégiízabezpečujúcich zdravie zvierat a ich produktivitu.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Vývoj diadickej vápnikovej signalizácie v priebehu postnatálneho vývoja ventrikulárnych myocytov.
Development of dyadic calcium signaling during postnatal maturation of ventricular myocytes.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradník Ivan, CSc.
Anotácia: Srdcový sval novonarodených jedincov sa rozvíja v súlade s rozvojom pohybovej aktivity. V kardiomyocytoch dochádza k nárastu objemu kontraktilných myofibríl, vnútorného membránového systému a mitochondrii. Cirkulácia vápnika v priebehu kontrakčno - relaxačného cyklu sa postupne internalizuje a vyvíja sa diadický systém zabezpečujúci väzbu excitácie s kontrakciou prostredníctvom vápnikovej signalizácie. Cieľom projektu je detailne charakterizovať vývoj uvoľňovania vápnika a vývoj ultraštruktúry diád počas postnatálneho vývoja myokardu potkana. Originálne údaje o vývoji vápnikovej signalizácie získané na izolovaných kardiomyocytoch pomocou laserovej skenovacej konfokálnej mikroskopie v súčinnosti s metódou patch-clamp budeme korelovať s údajmi o vývoji ultraštruktúry diád získanými pomocou elektrónovej mikroskopie. Získané výsledky umožnia vysvetliť špecifiká vápnikovej signalizácie v kardiomyocytoch neonatálneho srdca.
Web stránka projektu: http://www.umfg.sav.sk/ovsb/projektyovsb/aktivne-projekty-v-ovsb/vega-2014714/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Vzťahy medzi štruktúrou a funkciou ryanodínového receptora
Structure-function relationships of the ryanodine receptor
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: Pre správnu funkciu myokardu je nevyhnutná správna funkcia ryanodínových receptorov, ktorá zabezpečuje jednak vápnikovú homeostázu reguláciou diastolického uvoľňovania vápnika, jednak dostatočnú kontrakciu reguláciou vápnikom indukovaného uvoľňovania vápnika počas systoly. Pri civilizačných srdcových ochoreniach alebo niektorých geneticky podmienených arytmiách dochádza k poruchám funkcie RyR v dôsledku zmien fosforylácie, redox stavu, alebo mutácií RyR, čo vedie k poruchám kontrakcie a k zvýšenému uvoľnovaniu vápnika počas diastoly. Vzťahy medzi štruktúrou a funkciou RyR z hľadiska mechanizmov regulácie aktivity RyR nie sú doposiaľ dostatočne objasnené. V tomto projekte sa zameriame na hlbšie pochopenie modulácie aktivity RyR na úrovni jednotlivých RyR kanálov, diadických komplexov kanálov a izolovaných srdcových svalových buniek. Výstupom projektu bude lepšie pochopenie riadiacich mechanizmov RyR počas systoly aj diastoly.
Web stránka projektu: http://www.umfg.sav.sk/ovsb/projektyovsb/aktivne-projekty-v-ovsb/vega-2014814/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Štúdium mechanizmov interakcie DNA aptamérov s rakovinovými markermi na povrchu leukemických T-buniek
The study of the mechaisms of interaction DNA aptamers with cancer markers at the surface of leukemic T-cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj novej metódy diagnostiky onkologických ochorení pomocou atómovej silovejmikroskopie (AFM) a DNA aptamérov špecifických k rakovinovým markerom v membránach leukemickýchT-buniek. DNA aptaméry, špecifické k rakovinovým markerom, budú imobilizované na AFM hrote a interakcie srakovinovými markermi na povrchu T-buniek budú detekované pomocou AFM a akustickej metódy založenej nameraní strižných kmitov (TSM). Výskum zameriame na systematické štúdium využitia DNA aptamérov vdiagnostike rakoviny, na analýzu špecifických a nešpecifických interakcií s povrchom T-buniek ako aj na štúdiumich topografie. Na analýzu nešpecifických interakcií využijeme aj modelové lipidové dvojvrstvy. Tieto interakciebudú monitorované v reálnom čase a umožnia určenie kinetických väzbových konštánt. Predpokladáme, žepomocou DNA aptamérov a AFM sa nám podarí odlíšiť normálne a patologické bunky a navrhnúť novú, účinnúmetódu diagnostiky rakovinových ochorení.
Doba trvania: 1.1.2014 - 30.12.2016
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení
-
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 8.10.2015 - 31.12.2015
Funkčné a metabolické vlastnosti kyslomliečnych baktérií tráviaceho traktu zvierat
Functional and metabolic properties of animal gastrointestinal lactic acid bacteria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia: Základným cieľom vedeckého projektu je izolácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií gastrointestinálnehotraktu zvierat pomocou Maldi Tof analýzy. Ďalším zámerom predloženého projektu je testovať ich funkčné(tolerancia na kyseliny a žlč - schopnosť prežívať v tráviacom trakte, agregácia, adherencia, tvorba biofilmu,antimikrobiálna aktivita), metabolické (alfa-chymotrypsín, ß-glukoronidáza, ß-glukozidáza,N-acetyl-ß-glukozaminidáza, arylamidáza, ß-galaktozidáza) vlastnosti a citlivosť na antibiotiká. Naviac sa budúsledovať aj interakcie kyslomliečnych baktérií s patogénnymi animálnymi a humánnymi E. coli pomocoumolekulárnych metód (FISH, prietokovej cytometrie a qRT-PCR). Dosiahnuté výsledky budú použiteľné vaplikovanom výskume pre vývoj probiotík, v diagnostických laboratóriách veterinárnych a potravinových ústavova vo výučbe študentov.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Indukcia apoptózy cez moduláciu IP3 receptorov v nádorových bunkách
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
IP3 receptory, ich modulácia a funkcia v nádorových bunkách
IP3 receptors, their modulation andf function in cancer cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
lipotox - Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu.
Lipotoxicity in yeast: mechanisms of protection against accumulated fatty acids and squalene.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia: Projekt základného výskumu sa zaoberá mechanizmami ochrany kvasinky Saccharomyces cerevisiae pred lipotoxickým účinkom dvoch lipofilných látok s odlišnou štruktúrou a pôvodom – skvalénu a kyseliny ricínolejovej. Skvalén je izoprenoid, ktorý vzniká v kvasinke ako prekurzor syntézy ergosterolu. Kyselina ricínolejová je nenasýtená hydroxylovaná mastná kyselina, ktorá bude v kvasinkách produkovaná po heterológnej expresii cudzorodého génu kódujúceho hydroxylačný enzým. Pomocou širokého spektra biochemických, molekulárnobiologických a genomických metód sa v projekte zameriame na dva mechanizmy bunkovej ochrany pred lipotoxickými látkami – zvýšenie skladovacej kapacity kvasinkovej bunky pomocou stimulácie tvorby lipidových partikúl a sekréciu ako nový spôsob detoxifikácie lipofilných látok. Získané poznatky pomôžu objasniť mechanizmy lipotoxicity skvalénu a kyseliny ricínolejovej v kvasinkách a všeobecné mechanizmy, ktorými sa eukaryotické bunky (vrátane ľudských) chránia pred toxicitou lipidov. Výsledky môžu tiež byť aplikované na zvýšenie produkcie týchto dvoch priemyselne významných lipidových látok v kvasinkách.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Mother-Embryo - Matka a embryo: vplyv materskej obezity a stresu na vývin preimplantačného embrya
Mother and embryo: the influence of maternal obesity and stress on preimplantation embryo dvelopment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia: Predložený projekt sa zaoberá interakciami medzi materským a embryonálnym organizmom v podmienkach zhoršeného materského prostredia. Projekt je zameraný na dve civilizačné ochorenia – obezitu a stres, pričom bude skúmať ich vplyv na reprodukčnú kapacitu a na kvalitu potomstva. Tieto dve poruchy často pôsobia spoločne a predložený projekt bude skúmať aj tento aspekt. Projekt je zameraný na najskoršie štádiá ontogenézy. Na experimentálnom modele myši budú skúmané krátkodobé ako aj dlhodobé účinky materskej obezity a stresu pôsobiacich v období dozrievania oocytu a preimplantačného vývinu. Analýza kvality oocytov a preimplantačných embryí získaných od matiek vystavených stresu a od obéznych matiek pomôže určiť význam zmien indukovaných obezitou a stresom pre výsledok gravidity. Dlhodobé účinky obezity a stresu na fyziologický stav potomstva budú analyzované u novorodených mláďat ako aj u dospelých jedincov. Študované budú aj molekulárne mechanizmy ktorými materská obezita a stres pôsobia na skoré embryo. Charakterizované budú receptory schopné viazať mediátory stresu a adipokíny ako aj vnútrobunkové signálne dráhy aktivované týmito receptormi.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Molekulárne mechanizmy spolupôsobenia stresových hormónov a hypoxie v nádorových bunkách: vplyv na expresiu a funkciu nádorového proteínu CA IX
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Princíp vrátkovania napäťovo závislých vápnikových kanálov
Principle of gating of voltage-dependent calcium channels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Napäťovo závislé vápnikové kanály sa aktivujú, deaktivujú a inaktivujú v dôsledku zmeny transmembránového napätia. Tento proces, nazývaný vrátkovanie, zabezpečuje presnú reguláciu vstupu vápnika do bunky a tým aj riadenie množstva vnútrobunkových procesov. Presný mechanizmus prenosu informácie - teda zmeny transmembránového napätia - na proces vrátkovania - teda zmeny funkčného stavu kanála - nie je známy. Sústredíme sa na prvé dva kroky aktivácie napäťovo závislých kanálov, teda na aktiváciu jednotlivých napäťových senzorov a ich interakciu s vodivým pórom kanála. Našim experimentálnym objektom budú CaV3 kanály, čiže kanály tzv. T-typu. Pokúsime sa vysvetliť podstatu nízkeho napäťového prahu ich aktivácie.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Príprava nanoštruktúrovaných filmov, ich integrácia s bioelementmi a následné využitie
Preparation of nanostructured interfaces, their integration with bioelements and subsequent use
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoidných X receptorov v tkanivových kultúrach
Antitumour effect of biologically active ligands of nuclear retinoid X receptor heterodimers in tissue carcinoma cell lines
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Sekrécia mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Fatty acid secretion in the yeast Saccharomyces cerevisiae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá skúmaním mechanizmov sekrécie a príjmu mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Primárne sa budú v projekte pomocou celogenómových analýz hľadať gény zúčastňujúce sa kontroly sekrécie mastných kyselín kvasinkovými bunkami. Proces sekrécie je veľmi málo preskúmaný, podľa doteraz publikovaných prác úzko súvisí s príjmom externých mastných kyselín bunkami kvasiniek. Preto je možné očakávať, že v celogenómových analýzach budú identifikované aj gény zapojené do príjmu externých mastných kyselín. Získané poznatky by mohli prispieť k objasneniu mechanizmov ochrany buniek pred lipotoxickým účinkom voľných mastných kyselín a uplatnenie nájdu tiež v biotechnológii pri produkcii mastných kyselín kvasinkami.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy
Signaling pathway of nitric oxide and hydrogen sulfide, their perturbation and contribution on hypertension and atherosclerosis
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia: Dlhodobo zvýšený krvný tlak vyvoláva patologické zmeny v kardiovaskulárnom systéme a je hlavnou príčinou vzniku aterosklerózy. Presná iniciálna príčina vzniku ako hypertenzie tak aterosklerózy však nie je známa. Obe predstavujú zložitý komplex biologických procesov v ktorých hrajú kľúčovú úlohu a navzájom kooperujú viaceré regulačné systémy. Popri klasických transmiteroch patria medzi významné signálne molekuly plynné látky oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S). Spoločne sa zapájajú ako do regulácie (reaktivity hladkého svalu, štruktúry cievnej steny, trofiky srdca a ciev, syntézy a zloženia extracelulárnej matrix - ECM) tak do modulácie iných regulačných systémov. Ambíciou projektu je preukázať, že existuje špecifická interakcia medzi funkciou resp. dysfunkciou endotelu (endotelovej NO syntázy) a neuronálnou izoformou NO syntázy s ďalšími systémami: sympatikovým nervovým systémom, renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom (RAAS) a H2S s dopadom na funkciu a ultraštruktúru cievnej steny (najmä na ECM). Narušenie interakcie by mohlo byť jednou z príčin patologických odpovedí kardiovaskulárneho systému vedúcich k hypertenzii a ateroskleróze.
Doba trvania: 19.7.2013 - 31.12.2015
H2S - Štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S
Study of molecular mechanism of H2S biological effects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Štúdium molekulárnych mechanizmov sprostredkujúcich účinky ionofórov na membránové kompartmenty eukaryotickej bunky
Molecular mechanisms mediating the effect of ionophores on membrane compartments of eukaryotic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Bunka a jej kompartmenty predstavujú dynamický systém, ktorý efektívne vyhodnocuje zmenu vonkajších a vnútorných podmienok. Dlhodobým zámerom nášho laboratória je prispieť k odhaleniu mechanizmov, ktoré sa podieľajú na regulácii a uskutočňovaní odpovedí, ktoré na úrovni membránových kompartmentov eukaryotickej bunky indukujú zmeny v iónovej homeostáze sprostredkované ošetrením buniek ionofórmi. Nadväzujúc na predchádzajúci projekt podporovaný VEGA plánujeme uskutočniť (i) funkčnú analýzu génov Saccharomyces cerevisiae, ktorých absencia vedie k zmenenej citlivosti k ionofórom, (ii) analyzovať efekt ionofórov u kvasinkySchizosaccharomyces pombe, a (iii) analyzovať efekt ionofórov na stabilitu mitochondriálnych nukleoidov. Získané výsledky nám pomôžu priblížiť sa k ultimátnemu cieľu projektu, ktorým je pochopenie molekulárnych princípov umožňujúcich koordinovanú odpoveď bunky na zmenené iónové pomery.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka.
The study of tissue distribution, biochemical properties and functions of CD molecules in the reproductive process of cattle.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia: Súčasťou procesu oplodnenia u cicavcov je bunková adhézia gamét, v ktorej zohrávajú úlohu aj niektoré CD molekuly. Väčšina CD molekúl sú glykoproteíny s rôznymi funkciami v imunitnom systéme, niektoré z nich však boli popísané aj na gamétach. Cieľom predkladaného projektu je štúdium expresie a lokalizácie CD molekúl na pohlavných bunkách a tkanivách hovädzieho dobytka, so zameraním na analýzu molekuly CD9, tvoriacej komplexy s inými molekulami v rámci tetraspanínového webu, identifikáciu jej partnerských molekúl a ich účasti v procese oplodnenia. Pri týchto experimentoch využijeme protilátky rozpoznávajúce antigény býčích spermií a uskutočníme ich cytometrickú, histochemickú a biochemickú analýzu. Súčasťou projektu bude aj podrobná biochemická a funkčná analýza molekúl CD46 a CD52 na spermiách, oocytoch, a embryách hovädzieho dobytka s využitím mAb IVA-520 a IVA-543, ako aj štúdium zmien expresie a modifikáciu týchto molekúl počas procesov epidydimálnej maturácie, kapacitácie a akrozómovej reakcie spermií.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
Úloha Na/Ca výmenníka pri nádorových ochoreniach, potenciálna modulácia vybranými transmitermi.
Role of the Na/Ca exchanger in tumor diseases, the potential modulation of the selected transmitter.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenčešová Ľubomíra, PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
-
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2013 - 31.12.2015
Vplyv éterických olejov na fyziologické procesy prebiehajúce v čreve zvierat a ich úloha v antioxidačnej ochrane organizmu.
The effect of essential oils on physiological processes in animal intestine and their role in antioxidant protection of organism.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia: V rámci navrhovaného projektu sa budú získavať nové poznatky o úlohe črevnej steny v antioxidačnej ochrane organizmu. Budú sa sledovať biochemické, biofyzikálne a imunologické parametre steny tenkého čreva po pôsobení éterických olejov, čo môže byť významným pre zvyšovanie imunity celého organizmu a zlepšenie jeho celkového antioxidačného statusu. Zároveň sa bude sledovať aktivita metabolických enzýmov tenkého čreva ako aj vplyv éterických olejov na integritu črevnej steny s čím úzko súvisí zdravotný stav zvierat a teda aj efektívnosť chovu.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Výskyt a význam rodu Bifidobacterium u psov
Occurence and impact of the genus Bifidobacterium in dogs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia: Mikroflóra tráviaceho traktu hrá mimoriadnu úlohu pre zabezpečenie zdravia prostredníctvom jej zapojenia do nutričných, fyziologických a imunologických funkcií. Hoci v ľudskej populácii je význam rodu Bifidobacterium čiastočne známy, ich význam a hlavne prípadný prospešný vplyv u zvierat a najmä u psov resp. mäsožravcov sú len na začiatku skúmania. Preto zámerom projektu je získať poznatky o výskyte a druhovom zastúpení rodu Bifidobacterium u psov rôznych vekových skupín; u jednotlivých izolátov sledovať schopnosť inhibovať nežiaduce baktérie, metabolické a probiotické vlastnosti za in vitro podmienok. Najsľubnejší kmeň bude overený v modelovom in vivo experimente pri sledovaní mikrobiologických, hematologických, biochemických a imunologických parametrov. Výsledky projektu rozšíria doposiaľ limitované všeobecné vedomosti o výskyte a charakteristike bifidobaktérií a prinesú nové poznatky o ich výskyte a vlastnostiach v tráviacom trakte psov, ako aj o možnostiach ich praktického využitia.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
NanoTechPDT - Využitie biofotonických nanotechnológií k štúdiu mechanizmov bunkovej smrti s cieľom zvýšenia citlivosti detekcie a selektivity liečby nádorov
Towards increased sensitivity of cancer detection and selectivity of cancer treatment: biophotonic nanotechnology applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
PROIMUNOCYHYD - Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny
Probiotic microorganisms and regulation of cytokine response in prevention of imunopathologic changes during intestinal bacterial infections in poultry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Viaceré infekčné choroby, medzi ktoré patrí aj salmonelóza a kampylobakterióza spôsobujú enteritídy u hydiny a sú zároveň aj najčastejšími bakteriálnymi príčinami infekčných hnačiek u detí. Objasňovanie mechanizmu vzniku iniciálnych lézií v sliznici črevného traktu a zmien hladín cytokínov po infekcii Salmonella enterica respektíve Campylobacter sp. v tomto projekte umožní stanoviť efektívnu dobu aplikácie a optimálnu dávku baktérií s antagonostickou aktivitou probiotík. Selekcia najvhodnejších probiotických kmeňov v podmienkach in vitro ako aj pri modulácii lézií v sliznici črevného traktu a ovplyvnení produkcie cytokínov u infikovaných zvierat umožní definovať probiotiká s najefektívnejším preventívnym účinkom proti uvedeným patogénom.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.10.2015
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny
Building a Competency Centre for research and development in the field of molecular medicine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2011 - 31.10.2015
Bunkové zmeny spojené s nadexpresiou P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Overexpression of P-glycoprotein induced cell changes in leukemia cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
CEMAN - Centrum excelentnosti na štúdium metabolických aspektov vývoja, diagnostiky a liečby nádorových ochorení
Center of excellence for the treatment of metabolic aspects of development, diagnostics and treatment of cancer diseases
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2011 - 31.12.2014
Glykomika - Centrum excelentnosti pre glykomiku
Center of excellence for glycomics
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.11.2010 - 31.12.2014
Homeostáza neutrálnych lipidov u kvasiniek: od bunkovej biológie k biotechnológii
Neutral lipid homeostasis in yeast: from cell biology to biotechnology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na skúmanie mechanizmov homeostázy neutrálnych lipidov u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae z hľadiska možnosti zvýšenia akumulácie biotechnologicky zaujímavých lipidových molekúl (mastné kyseliny, steroidy, skvalén). V celogenómových skrínoch sa v projekte budú hľadať gény ovplyvňujúce všeobecnú biogenézu lipidových partikúl ako organel pre uskladnenie neutrálnych lipidov. Pomocou kombinácie špecifických mutácií a inhibítorov metabolizmu lipidov budu skúmané mechanizmy kontroly homeostázy jednotlivých tried neutrálnych lipidov (triglyceridy, sterol estery, skvalén) a ich akumulácie v lipidových partikulách. Poznatky získané u kvasinky S. cerevisiae budú v projekte aplikované aj na inú biotechnologicky významnú kvasinku Kluyveromyces lactis.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2014
Kompetícia medzi Ca2+ a iným katiónom o interakčné miesto lokalizované na luminálnej doméne srdcového ryanodínového receptora a jej vplyv na reguláciu receptora.
Competition between Ca2+ and other cation for luminally located binding site on the cardiac ryanodine receptor and its effect on the receptor regulation.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia: Ca2+ potrebný na kontrakciu svalovej bunky srdca sa uvoľňuje z lumenu sarkoplazmatického retikula (SR) prostredníctvom ryanodínového receptora typu 2 (RyR2), ktorý je lokalizovaný v membráne SR. Hlavnou regulačnou oblasťou RyR2 kanála je objemná cytoplazmatická hlavička. Avšak aj menšia luminálna doména sa aktívne zapája do regulácie kanála. Ca2+ a iné dvojmocné katióny interagujú s cytozolickým väzbovým miestom kanála (A-site) a môžu meniť aktivitu kanála. Katióny pri interakcii kompetujú, čo sa prejavuje zmenami v cytosolickej regulácii kanála. Hlavným regulačným iónom v lumene SR je Ca2+ hoci prítomné je aj Mg2+. Oba katióny interagujú s väzbovým miestom na luminálnej strane kanála (L-site), pričom ich kompetícia môže prispieť k modifikácii luminálnej regulácie. Naším cieľom je komplexnejšie preskúmať kompetíciu katiónov pri interakcii s luminálnou doménou RyR2 kanála a jej efekt na reguláciu kanála s cieľom lepšie pochopiť luminálnu reguláciu RyR2 kanála vo fyziologických podmienkach.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Mangán vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Manganese in animal nutrition and consumer safety
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia: Napriek esencialite mangánu jeho potenciálne vyšší príjem u ľudí predstavuje určité bezpečnostné riziko kvôli zavádzaniu nových organických alebo chelátových foriem Mn do výživy zvierat, ktoré môžu viesť k vyššej depozícii Mn v produktoch živočíšneho pôvodu. Cieľom projektu je preto sledovať dopad aplikácie rôznych zdrojov mangánu do diéty na absorpciu, metabolizmus, retenciu, exkrečné cesty a depozíciu tohto stopového prvku v tkanivách/produktoch hydiny a prežúvavcov. Potenciálna expozícia konzumentov bude posúdená podľa depozície Mn v živočíšnych tkanivách a produktoch. Zámerom projektu je získať nové poznatky o absorpcii a retencii mangánu v bilančných experimentoch. Okrem toho bude výskum zameraný aj na pozorovanie účinkov rôznych dávok Mn v diétach kurčiat a oviec na ich zdravotný stav, antioxidačný status a oxidačný stres. Očakávané výsledky navrhovaného projektu prispejú k rozšíreniu doterajších poznatkov o metabolizme Mn u hospodárskych zvierat ako aj ku zvýšeniu bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Molekulárna analýza HGD génu a zavedenie in vitro modelu na štúdium potenciálnych terapeutických agensov u pacientov s alkaptonúriou
Molecular analysis of HGD gene and establishment of in vitro model for studying of potential therapeutic agents in pacients with alkaptonuria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radvánszky Ján, PhD.
Anotácia: Alkaptonúria (AKU) je autozomálne recesívne ochorenie spôsobené inaktivujúcimi mutáciami v géne pre homogentizát-1,2-dioxygenázu (HGD) vedúce k neschopnosti metabolizovať kyselinu homogentizovú (HGA), ktorá je vylučovaná močom a vo forme ochronotického pigmentu ukladaná v spojivových tkanivách, hlavne v kĺboch. Ochorenie vedie k bolestivým artritickým zmenám až invalidizácii. Celosvetovo je alkaptonúria veľmi zriedkavé ochorenie, na Slovensku však až desaťkrát častejšie, čo je predpoklad pre úspešný výskum. V predkladanom projekte chceme uskutočniť molekulárno-biologickú analýzu HGD génu u AKU pacientov zo Slovenska i zahraničia a pripraviť in vitro model založený na kultivácii chondrocytov zdravých jedincov aj AKU pacientov, ktorý bude slúžiť na testovanie prípadných terapeutických látok.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Nové metódy biologickej ochrany pred mikrobiálnymi ochoreniami včiel
New methods of biological protection from bees microbial diseases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je analyzovať možnosti biologickej ochrany založenej na využití probiotík, bakteriocínov a bakteriofágov pred vybranými mikrobiálnymi ochoreniami včelstiev. V rámci projektu sa budú izolovať nové bakteriálne izoláty z tráviaceho traktu včiel a príbuzného blanokrídleho hmyzu, budú sa analyzovať ich probiotické vlastnosti a produkcia antibakteriálnych látok; bude sa analyzovať aktivita známych ako aj novoizolovaných bakteriocínov produkovaných gram-pozitívnými baktériami voči vybraným pôvodcom mikrobiálnych ochorení včiel. Taktiež sa budú izolovať bakteriofágy s lýtickou aktivitou voči vybraným pôvodcom mikrobiálnych ochorení a bude sa analyzovať možnosť využitia týchto bakteriofágov alebo nimi kódovaných proteínov pri biologickej ochrane včelstiev.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Nukleo-mitochondriálne interakcie ako hybná sila speciácie
Nucleo-mitochondrial interactions as the driving force for speciation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: Jedinečnú možnosť štúdia evolučných mechanizmov so všeobecnou platnosťou poskytuje fylogenomika kvasiniek. Evolúcia a divergencia druhov sa dá študovať aj experimentálne, vďaka speciácii medzidruhových hybridov Saccharomyces. V poslednom čase sa čoraz viac zdôrazňuje význam rozladených nukleo-mitochondriálnych interakcií v tomto procese, najmä ak potomstvo získa mitochondriálny genóm jedného biologického druhu a jadrový genóm druhého. Naším zámerom je prostredníctvom kvasiniek repopulovaných mitochondriami príbuzných druhov a medzidruhových hybridov preštudovať detailne primárne príčinymedzidruhovej nukleo-mitochondriálnej nekompatibility ako aj molekulárne mechanizmy vedúce k zmene druhovo-špecifického poradia génov v mitochondriálnej DNA.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Plasticita membránových systémov srdcových svalových buniek
Plasticity of the membrane systems of cardiac myocytes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia: V našich predchádzajúcich štúdiách sme ukázali, že cytoarchitektúra srdcových myocytov sa podieľa na vnútrobunkových signalizačných procesoch a sprevádza ich remodelovanie. Zámerom predloženého projektu je charakterizovať morfologickú variabilitu sarkolémy a sarkoplazmatického retikula s dôrazom na lokálny aspekt väzby excitácie s kontrakciou. Zmeny priestorových vzťahov plazmatickej membrány a membrán sarkoplazmatického retikula budú sledované na myokarde cicavcov s cieľom typizovať a kvantifikovať ich ultraštruktúrnu dynamiku v norme a pri zaťažení. Poznanie plasticity membránového systému pomôže objasniť morfológiu bunkových membrán ako faktora adaptability srdcových myocytov.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Štúdium redoxnej a radikálovej regulácie mitochondriálnych chloridových kanálov zo srdca potkana v podmienkach oxidačného stresu
Study of redox and radical regulation of mitochondrial chloride channels from rat heart under oxidative stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.12.2012 - 31.12.2014
H2S-NO - Štúdium spriahnutej sulfido-nitrózo signalizačnej cesty H2S
Study of the coupled sulfide-nitroso signaling pathway of H2S
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia: Preštudovať či H2S interaguje s NO a aký má vplyv produkt interakcie na membranové kanaly
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2014
Úloha vybraných bunkových receptorov v preimplantačnej embryogenéze
The role of selected cell receptors in preimplantation embryogenesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom vybraných bunkových receptorov a enzýmov spojených s aktiváciou týchto receptorov v procese preimplantačného embryonálneho vývinu. Projekt je zameraný na štúdium glukokortikoidových a niektorých katecholamínových receptorov, ktoré môžu mať významnú úlohu pri ovplyvňovaní preimplantačného vývinu za normálnych fyziologických podmienok, v podmienkach materského stresu, alebo liečby matky glukokortikoidmi. V projekte sa využíva experimentálny model myši, ako východisko pre získanie základných informácií potrebných pre štúdium týchto receptorov tak u hospodárskych a domácich zvierat, ako aj u ľudí. V rámci projektu bude skúmaný profil expresie glukokortikoidových a vybraných katecholamínových receptorov počas preimplantačného vývinu in vivo, pričom budú študované aj enzýmy metabolizujúce glukokortikoidy a tiež efektorové enzýmy aktivované katecholamínovými receptormi. Bude tiež skúmaný vplyv in vitro kultivácie a vplyv materského stresu na expresiu uvedených proteínov.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
BlaGen - Beta-laktamázové gény u enterobaktérií v životnom prostredí zvierat a v bioaerosoloch
Beta-lactamase genes of enterobacteria in the animal environment and bioaerosols
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia: Hlavným zámerom projektu je získanie nových poznatkov o vývoji rezistencie na betalaktámové antibiotiká (penicilíny a cefalosporíny) vo vzťahu k ich mechanizmom (betalaktamázy s rozšíreným spektrom účínku, cefalomycinázy, cefotaximázy) a najčastejšie sa vyskytujúcich génov ESBL TEM, ESBL SHV, blaCMY, CTX-M u enterobaktérií v životnom prostredí hovädzieho dobytka a hydiny a v bioaerosoloch (čistiarne odpadových vôd) ako zdroja génov rezistencie. Ďalším zámerom projektu je sledovanie vývoja mechanizmov rezistencie na fluorochinolóny (PMQR) ako najčastejšie sa vyskytujúcej rezistencie u brojlerov na slovenských farmách. Molekulárna subtypizácia rezistentných kmeňov bude zameraná na metódy DNA fingerprintingu (rep-PCR a PFGE) a na výskyt pandemického humánneho klónu Escherichia coli ST131. Praktická využiteľnosť výsledkov bude vo veterinárnej diagnostike a terapii a vo výuke veterinárnych študentov, doktorandov a veterinárnych lekárov.
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/atbres/
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
EmbCellDev - Kontrolné mechanizmy vývinu oocytu a preimplantačného embrya
Control mechanisms oocyte and preimplantation embryo develpment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na úlohu protein kináz Aurora-A. Plk1, Chk1 pri kontrole priebehu meiotického delenia oocytu a tiež pri kontrole vstupu do prvého mitotického cyklu a jeho priebehu počas vývoja jednobunkového embrya, teda v čase, keď túto kontrolu zabezpečujú proteín kinázy materského pôvodu. Následne bude sledovaný vplyv aktivity týchto kináz na vývoj preimplatnačného embrya v čase po expresii embryonálneho genómu a primárnej diferenciácie embryonálnych kmeňových buniek.
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/embcelldev/
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
MINAPTA - Mechanizmy interakcie malých molekúl s DNA aptamérmi
The mechanisms of interaction small molecules with DNA aptamers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium mechnizmov interakcie malých molekúl s DNA aptamérmi, takými ako napr.dopamín,ochratoxin,trombin.Preštudujeme termodynamické vlastnosti komplexov ligand-aptaméra kinetiku väzby ligandov s aptamérmi.S využitím molekulového inžinierstva vytvoríme diméry aptamérov so zvýšenou afinitou k ligandom.Optimalizujeme spôsob imobilizácie aptamérov na ploché povrchy a na nanočastice pomocou kalixarénov a biomometických štruktúr.Preštudujeme topografiu povrchov pomocou AFM a STM. Mechanizmy interakcie ligandov s aptamérmi preskúmame pomocou akustickej metódy, FITR a merania zeta potenciálu. Budeme analyzovať vplyv interferencií v komplexných biologických tekutinách na interakciu ligandov s aptamérmi.
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
MITOCHROM - Molekulárna architektúra, dynamika a evolúcia chromozómov v mitochondriách kvasiniek
Molecular architecture, dynamics and evolution of chromosomes in yeast mitochondria
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Molekuly mitochondriálnej DNA (mtDNA) vytvárajú so špecifickými proteínmi komplexy nazývané nukleoidy. Tieto nukleo-proteínové štruktúry sú považované za cytologické jednotky mitochondriálnej dedičnosti. Proteínové komponenty nukleoidov sa podieľajú na procesoch replikácie, expresie a opravy mtDNA a rovnako aj segregácie genómu mitochondrií pri delení eukaryotickej bunky. Nukleoidy sú asociované s vnútornou membránou mitochondrií a viaceré nukleoidové proteíny sú podjednotkami mitochondriálnych enzymatických komplexov, čo poukazuje na úzke prepojenie mitochondriálnej dedičnosti s funkciou membrán a metabolizmom organel. Z hľadiska pochopenia molekulárnych princípov kontrolujúcich integritu a segregáciu mitochondriálneho genómu je dôležité spoznanie funkcií proteínových komponentov nukleoidov a mechanizmov zbaľovania individuálnych molekúl mtDNA do štruktúr vyššieho rádu vrátane ich molekulárnej architektúry. V predloženom projekte bude skúmaná dynamika mitochondriálneho genómu, funkcie proteínových komponentov mitochondriálnych nukleoidov a molekulárna architektúra týchto štruktúr u druhov kvasiniek, ktoré disponujú topologicky rozdielnymi formami molekúl mtDNA.
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
REMOD - Remodelovanie myokardu - úloha vápnikovej signalizácie
Myocardial remodelling - the role of calcium signalling
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: Srdcové zlyhanie je dôsledkom dlhodobých patologických procesov, pri ktorých dochádza k špecifickým poruchám, sprevádzaným aktiváciou kompenzačných mechanizmov. Spoločným znakom, pravdepodobne v dôsledku konvergencie mnohých regulačných mechanizmov, sú zmeny vápnikovej signalizácie kardiomyocytov. Predmetom predloženého projektu sú poruchy vápnikovej signalizácie v raných fázach poškodenia myokardu s dôrazom na úlohu ústredného proteínu vápnikovej signalizácie v kardiomyocytoch - ryanodínoveho receptora (RYR2). Metodológia je založená na porovnaní vlastností vápnikovej signalizácie a mikroarchitektúry myocytov izolovaných z myokardu potkanov vystavených stresovým stimulom. Modelom fyziologicky remodelovaného myokardu bude myokard adaptovaný na spontánnu fyzickú aktivitu (behanie ad libitum). Modelom poškodeného myokardu bude myokard po vysokej jednorazovej dávke izoproterenolu, ktorý má znaky blízke infarktu myokardu, a myokard po vysokej jednorazovej dávke streptozotocínu, ktorý má znaky blízke diabetickému myokardu. Účinnosť stresových stimulov na remodelovanie myokardu bude u každého jedinca verifikovaná. Porovnanie s myocytmi myokardu adaptovaného na sedatívny režim umožní zistiť rozsah fyziologickej a patologickej variability parametrov vápnikovej signalizácie. Projekt umožní identifikovať molekulové a bunkové faktory určujúce funkciu RYR2 v remodelovanom myokarde a dedukovať kritické miesta poškodenia vápnikovej signalizácie v počiatočnej fáze rozvoja.
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/data/APVVRe.htm
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
NeuroCa - Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite
Calcium channels in neuronal excitability
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Napäťovo závislé Ca2+ kanály (NZVK) sprostredkúvajú vtok vápnika, čím riadia mnohé bunkové procesy vrátane vývoja a neuronálnej plasticity. NZVK tzv. L-typu (L-NZVK) sú cieľovou štruktúrou mnohých liečív. Známe izoformy L-NZVK (Cav1.2, Cav1.3 and Cav1.4) majú rozdielne biofyzikálne vlastnosti, takže rôznym spôsobom prispievajú k vtoku Ca2+ a bunkovej excitabilite a teda môžu rozdielne ovplyvňovať funkcie bunky. Použijeme dva štandardizované modely neurogenézy: PC12 líniu a primárnu kultúru hipokampálnych neurónov. Na výskum úlohy L-NZVK využijeme vyradenie jednotlivých proteínov metódou „gene silencing“. Optimalizáciu transfekcie siRNA spojíme s analýzou zmien štruktúry a vlastností povrchovej membrány. Meraním prúdov a akčných potenciálov metódou patch-clamp určíme zmeny excitability buniek spôsobené absenciou Cav1.2 a/alebo Cav1.3 kanálov. Aktivita L-NZVK je funkčne previazaná s aktivitou iných transportných systémov v povrchovej membráne ako Na/Ca výmeník alebo Na-K-ATPáza a s činnosťou vnútrobunkových vápnikových kanálov ako IP3 receptor. Zmeny ich expresie iných určíme metódou PCR. Zmeny v pomere expresie transportných proteínov môžu ovplyvniť architektúru bunky. Elektrónmikroskopickú analýzu použijeme na určenie zmien ultraštruktúry buniek.
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
LEUPGLY - Zmeny v metabolizme bunky vyvolané nadexpresiou transportéra liečiv P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Alternation in cell metabolism asocciated with drug transporter P-glycoprotein overexpression in leukemia cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Viaclieková rezistencia (MDR) neoplastických buniek spôsobuje zlyhávanie chemoterapie nádorových ochorení. Najčastejšie býva spôsobená masívnou nadexpresiou membránového proteínu, ktorý je v literatúre označovaný ako P-glykoproteín (Pgp). V bunkách tkanivových kultúr je možné overexpresiu Pgp navodiť adaptáciou na cytostatiká, ktoré sú jeho substrátom. Takto sme získali sublíniu myších leukemických buniek L1210/VCR, u ktorej sme zistili popri rezistencii na viaceré cytostatiká aj ďalšie fenotypové zmeny. Medzi najvýraznejšie z nich patrili: zmeny v spektre povrchových sacharidov, zmeny v intracelulárnej homeostáze kalcia, zmeny v hladinách regulačných proteínov ako sú stresové kinázy alebo jadrové receptory pre retinoidy. Tieto fenotypové rozdiely môžu byť výsledkom adaptačného procesu, a teda nesúvisia priamo s expresiou Pgp v membráne, alebo sú priamo spriahnuté s expresiou Pgp v bunkách a môžu byť považované za druhotnú odpoveď bunky na prítomnosť Pgp v membráne. Rozriešiť túto otázku je možné na základe porovnania buniek, u ktorých bola expresia Pgp navodená adaptáciou s bunkami tej istej línie, a buniek, u ktorých bola expresia Pgp zabezpečená DNA rekombinantnými technikami. Preto sme vytvorili sublíniu buniek L1210, u ktorej je expresia Pgp vyvolaná stabilnou transfekciou génom kódujúcim ľudský Pgp. Cieľom predloženého projektu bude porovnať bunky získané adaptáciou s bunkami získanými transfekciou z hľadiska zmien vo fenotype, ktoré sprevádzajú nadexpresiu Pgp.
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
EpiNeuWel - Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny
Epigenetic, physiological and neurobehavioural aspects of poultry welfare
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Hydinársky priemysel je z hľadiska počtu zvierat naväčším odvetvím živočíšnej výroby. Zmeny v legislatíve EU týkajúce sa chovu nosníc, náhrada klasických klietkových systémov obohatenými klietkami a alternatívnymi systémami chovu, predstavujú najväčšiu zmenu chovných systémov v histórii. To je výzva pre hydinársky priemysel i pre vedu o welfare hydiny. Spoločnou črtou všetkých častí navrhovaného projektu je inovatívny prístup k riešeniu problematiky welfaru hydiny. Štúdium vplyvu epigenetických modifikácií spôsobených prostredím na produkčné vlastnosti a welfare hydiny je v počiatkoch. Využitie selekčného prístupu k štúdiu vplyvu maternálnych hormónov na rast, produkciu a správanie potomstva predstavuje originálny prístup, ktorý využíva výhodnosť vtáčích modelov na tento druh pokusov. Definovanie welfaru prostredníctvom emócií resp. ich objektívna skumateľnosť sú dodnes kontroverznou témou. Poznanie dopamínergického systému odmeňovania v mozgu vtákov zaostáva za jeho poznaním u cicavcov. Projekt sa zameria na úlohu dopamínergického systému v súvislosti s rôznymi nepriamymi ukazovateľmi afektívnych stavov u hydiny. Rádiotelemetrické snímanie fyziologických parametrov spolu so zaznamenávaním správania poskytuje unikátnu možnosť marania úrovne welfaru bez rušivých a skresľujúcich faktorov. Môže tiež prispieť k pochopeniu regulačných mechanizmov rôznych typov správania, napr. ozobávania peria, ktoré je častým problémom vo veľkochovoch hydiny.
Doba trvania: 1.5.2011 - 30.4.2014
Fertilita - Vplyv telesnej kondície a niektorých imunologických faktorov (CD molekúl) na fertilizačný proces u hovädzieho dobytka
Effect of body condition and some immunological factors (CD molecules) on fertilization process in cattle
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal, DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt vzchádza z predbežných experimentov navrhovateľov a je formulovaný tak, aby nadväzoval na výsledky ich predchádzajúcich projektov, ktoré boli zamerané na zvýšenie využiteľnosti reprodukčného potenciálu hospodárskych zvierat pomocou reprodukčných biotechnológií. Zároveň zodpovedá súčasným potrebám praxe, pre ktorú je použitie týchto metód na dosiahnutie špecifických šľachtiteľských cieľov ekonomickým i chovateľským prínosom. V predkladanom projekte budú študované mechanizmy zodpovedné za vznik reprodukčných porúch u dojníc s narušeným stupňom telesnej kondície. Výskum bude predovšetkým orientovaný na štúdium folikulogenézy s dôrazom na riešenie problémov vlpyvu stupňa telesnej kondície na vývojový potenciál oocytov, preovulačných folikulov s určením determinujúcich faktorov ovlyvňujúcich vývoj ranných embryí v podmienkach in vitro. Štúdium náhlych zmien telesnej kondície dojníc pomôže odhaliť poruchy morfologicko-funkčných kvalít, kompetenciu oocytov a ich vývojovú kapacitu po oplodnení, čo v konečnom dôsledku môže mať vážny vplyv na funkciu vaječníkov a plodnosť cicavcov.
Doba trvania: 1.5.2011 - 30.4.2014
Bakteriocín-produkujúce mikrobiota, ich bakteriocíny a zdravie hydiny
Bacteriocin-producing microbiota, their bacteriocins and poultry health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na mikrobiota v ekosystéme hydiny resp. pštrosov, s dôrazom na genotypizáciu kyselinu mliečnu produkujúcich enterokokov, na izoláciu, čiastočnú purifikáciu a charakterizáciu ich bakteriocínov, sledovanie ich komeptitívnych vlastností s cieľom experimentálneho overenia v modelovom pokuse s modelovými zvieratami. Predkladaný projekt bude prínosom najmä pre základný výskum v oblasti bakteriocínov, avšak v náväznosti na problematiku riešenú v predchádzajúcich projektoch poukáže na ďaľšie možnosti dosiahnutia kvalitného a zdravého chovu hydiny teda aj kvalitného jatočného materiálu v súvislosti so zdravím spotrebiteľa.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Časovo - priestorové trendy šírenia hnilôb drevín v sídlach v ostatných troch desaťročiach
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Dynamika sarkolemy a membránovej iónovej vodivosti srdcových svalových buniek
Sarcolemmal and membrane conductance dynamics in cardiac myocytes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradník Ivan, CSc.
Anotácia: Povrchová membrána srdcových myocytov je komplexný systém, zložený z lipidov, proteínov a membránového cytoskeletu, vytvárajúci funkčné klastre, kaveoly, t-tubuly a medzibunkové kontakty. Na rozdiel od nervových a sekrečných buniek, poznanie dynamiky kardiomyocytov zaostáva, hoci môže mať zásadnú úlohu pri regulácii ich fyziologických funkcii. V minulosti sme vyvinuli presnú a citlivú metódu na meranie elektrických parametrov srdcových myocytov. Predkladáme zámer využiť Q-metódu na zachytenie dynamiky sarkolemy kardiomyocytov meraniami fluktuácii membránovej kapacity a membránovej vodivosti a analýzy ich časových, korelačných, frekvenčných a fraktálových obrazov. Získané údaje budú interpretované pomocou matematického modelu membránovej dynamiky. Nové poznatky o dynamike sarkolémy myocytov doplnia súčasný obraz o dynamike bunkovej membrány a poskytnú bázu na jej štúdium vzťahu k variabilite excitability a kontraktility myocytov a patológii srdcového rytmu myokardu.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Energetická výmena a cytoarchitektúra srdcových svalových buniek. Úloha mitochondriálneho proteínu OPA1
Energetic cross-talks and cytoarchitecture of cardiac myocytes. Role of the mitochondrial protein OPA1.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia: Cieľom tejto spolupráce je porozumieť úlohe cytoarchitektúry pri výmene energie a jej dôležitosti pre efektívnosť kontrakcie. Tento projekt je zameraný na určenie vzťahov medzi organizáciou architektúry bunky (kvantifikovaná pomocou elektrónovej mikroskopie) a fungovaním energetickej výmeny medzi organelami (hodnotene meraním fluxov vápnika a kontraktility) a ich korelovanie počas postnatálneho vývoja u myší. Ide o úlohu základného výskumu, skúmajúcu vzťahy medzi cytoarchitektúrou, fluxami energie a kontraktilitou.Druha časť projektu bude zameraná na štúdium mitochondriálnej dynamiky v srdcovom svale s cieľom získať hlbší pohľad do organizácie mitochondriálnej siete dospelých srdcových buniek a študovať ako a kedy jej poruchy prispievajú k zlyhávaniu kardiomyocytov. Pretože mitochondriálna dynamika je súčasťou mitochondriálnej genézy, apoptickej bunkovej smrti, mitochondriálnej funkcie a autofágie, predpokladáme, že organizácia mitochondriálnej siete sa podieľa na vysokej účinnosti a integrite dospelých cicavčích kardiomyocytov a že jej porušenie vedie k poruchám energetiky a zlyhaniu srdca.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2013
Faktory determinujúce spriahnuté vrátkovanie ryanodínových receptorov v srdci
Determinants of coupled gating among cardiac ryanodine receptors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia: Kontrakcia srdcových buniek sa spúšťa vtokom malého množstva Ca2+ do bunky, čo následne vyvolá otvorenie ryanodínových receptorov (RyR) a masívny výtok Ca2+ z vnútrobunkových zásob. Tento proces je regulovaný pozitívnou spätnou väzbou, pretože uvoľnený Ca2+ môže vyvolať ďalší výtok Ca2+. Aby sa zabezpečila rytmická činnosť srdca musí existovať mechanizmus terminácie výtoku Ca2+. Jeden z kandidátov je spriahnuté vrátkovanie, ktoré sa prejavuje kooperatívnym fungovaním viacerých RyR kanálov. Simultánne zatvorenie všetkých RyR kanálov vo funkčnej jednotke by narušilo pozitívnu spätnú väzbu a viedlo k zastaveniu výtoku Ca2+. Cieľom našej práce je identifikovať faktory determinujúce spriahnuté vrátkovanie RyR kanálov, čím by sme chceli prispieť k pochopeniu princípov medzi-kanálovej komunikácie. Použijeme metódu rekonštitúcie iónového kanála v planárnej lipidovej membráne, ktorá umožňuje skúmať detailné funkčné vlastnosti iónového kanála snímaním elektrického prúdu, ktorý prechádza cez vodivý pór kanála.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Genomika a biotechnologické využitie genómu bakteriofágov Enterococcus faecalis
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Mechanizmy získanej rezistencie na antibiotiká enterobaktérií a stafylokokov
Mechanisms of acquired antibiotic resistance in enterobacteria and staphylococci
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia: Podstatou vedeckého projektu je získanie nových poznatkov o mechanizmoch získanej rezistencie naantibiotiká u enterobaktérií a stafylokokov vo vzťahu ku kontaminácii potravín (nepasterizované mlieko, hydina,hovädzie mäso a zelenina) a črevnej mikroflóre zvierat.Molekulárno-biologická charakterizácia mechanizmov rezistencie (ESBL, AmpC, MRSA, PMQR, tetracyklínovéa erytromycínové gény) bude orientovaná interpretované odčítavanie MIC antimikrobiálnych látok v kombinácii sklasickou polymerázovou reťazovou reakciou a DNA sekvenovanim .Praktická využiteľnosť výsledkov bude vo veterinárnej a potravinovej diagnostike.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Mechanizmy komunikácie medzi iónovými kanálmi diády kardiomyocytu
Mechanisms of communication among ion channels of cardiomyocyte dyad
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavelková Jana, CSc.
Anotácia: Robustnosť spriahnutia excitácie s kontrakciou v kardiomyocytoch je na lokálnej úrovni zabezpečená prítomnosťou veľkého počtu DHPR a RyR kanálov v diáde. Značná naddimenzovanosť systému umožňuje v prípade potreby regrutovať viac kanálov a tým plynulo reagovať na potreby zvýšenej kontrakcie. Tento projekt sa zameriava na štúdium mechanizmu vzájomnej komunikácie medzi DHPR a RyR kanálmi, ktorá prebieha prostredníctvom Ca2+ iónov, v kardiomyocytoch in situ. Použijeme kombináciu dvoch moderných experimentálnych techník. Metóda napäťového zámku umožňuje sledovať odpovede DHPR kanálov na napäťový stimul a merať hodnoty vápnikového prúdu, ktorý je stimulom pre aktiváciu RyR kanálov. Metóda konfokálnej mikroskopie umožňuje sledovať lokálne uvoľňovanie vápnika prostredníctvom RyR kanálov a tak priamo merať ich aktivitu in situ. Výsledkom projektu bude lepšie pochopenie mechanizmov regulujúcich komunikáciu medzi DHPR a RyR kanálmi, umožňujúce štúdium zmien týchto mechanizmov, ku ktorým dochádza počas kardiomyopatií.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Mikrobiálne a funkčné zmeny čreva vo vzťahu k príjmu potravy a rastu zvierat
Microbial and functional gut changes in relation to food intake and growth of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mozeš Štefan, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vysvetliť účasť tráviaceho traktu v kontrole príjmu potravy a rastu zvierat a preskúmať adaptáciu ich mikrobiálnych/enzymatických parametrov na nutričnú manipuláciu. Na dosiahnutie uvedených cieľov budeme sledovať: a) enzymatické, mikrobiálne, somatické parametre ako aj príjem potravy u normálne kŕmených alebo prekŕmených potkaních matiek vyživujúcich rozdielny počet mláďat v hniezde, b) účinok raných nutričných vplyvov na vývoj čreva a na nastavenie kŕmneho/metabolického profilu u mláďat so zrýchleným alebo spomaleným rastom po prechode na štandardný resp. zvýšený energetický príjem po odstave a v dospelosti, c) vplyv diéty obohatenej probiotikami a/alebo prebiotikami na metabolickú efektivitu a následný somatický prejav u odstavených zvierat.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Modulácia a funkcia inozitol 1,4,5-trisfosfátových receptorov (IP3R) v neuronálnych štruktúrach pri poškodení centrálneho nervového systému (CNS)
Modulation and function of inositol-1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) in neuronal structures of central nervous system (CNS) in normal and pathological conditions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavlovičová Michaela, PhD.
Anotácia: Pri patologických stavoch CNS zväčša dochádza k nevratnému poškodeniu neurónu, jeho axónu. Fibrotická jazva a hromadeniu rastových inhibítorov bráni neurónu a jeho neuritom ďalej rásť a poškodenie reparovať. Zastavenie rastu neuritov je sprevádzané zmenou vápnikovej signalizácie, mení sa vnútrobunková koncentrácia vápnika [Ca2+]i. Na jej zmene sa podieľajú membránové i vnútrobunkové vápnikové transportéry ako inozitol 1,4,5-trisfosfátové receptory (IP3R). V predkladanom projekte chceme na in vitro modeli neuronálneho poškodenia definovať zmeny expresie IP3R (mRNA, proteínu) a hladiny cytosolického Ca2+ v neurónoch oproti fyziologickému stavu, ako aj pri následnej stimulácii a inhibícii rastu neuritov a korelovať ich s vyvolanými zmenami morfometrických parametrov. Cieľom predkladaného projektu je objasniť funkčné a regulačné zapojenie IP3R do procesu rastu a inhibície rastu neuritu/axónu v patologických podmienkach a objasnenie úlohy vápnikovej signalizácie v „neschopnosti“ poškodeného axónu CNS regenerovať.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Poruchy fertility a preimplatačného vývinu embrya pri obezite
Disorders of fertility and preimplantation embryo development associated with obesity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium reprodukčných porúch súvisiacich s obezitou matky. Na zvieracom modeli (myš) sleduje vplyv zmien telesnej kondície samíc na základné reprodukčné parametre: rast folikulov, ovuláciu, fertilizáciu oocytov a vývin preimplantačného embrya. Jeho hlavným cieľom je odhaliť možné kvalitatívne rozdiely medzi embryami získanými z obéznych a neobéznych matiek a definovať ich možný dopad na následný vývin jedinca.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Prirodzený systém odmeňovania v mozgu, jeho dopamínergické mechanizmy a welfare hydiny
Natural brain reward system, its dopaminergic mechanisms and poultry welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: V poslednom období veda o welfare hodspodárskych zvierat rieši nielen praktické problémy „kvality života“ zvierat, ale prináša aj nové teórie. Mechanizmy na pozadí viacerých z týchto koncepcií majú spoločného menovateľa – prirodzený systém odmeňovania v mozgu a mezolimbický dopamínergický systém ako jeho súčasť. Jedná sa napr. o koncept welfaru založený na mechanizmoch hodnotenia odmeny v mozgu, využívajúci anticipačné správanie ako indikátor stavu systému odmeňovania (SPRUIJT et al., 2001), koncepciu využitia kognitívneho skreslenia na meranie afektívnych stavov (HARDING et al., 2004), alebo koncepciu kognitívneho obohatenia (MANTEUFFEL et al., 2009). Všetky tieto koncepcie vznikli na základe dát z cicavčích modelov a dáta, či už behaviorálne alebo neurobiologické dotýkajúce sa tejto problematiky u vtákov resp. hydiny sú len veľmi kusé. Cieľom predkladaného projektu je prispieť rozvoju koncepcií welfaru založených na prirodzenom odmeňovaní v mozgu a pochopeniu jeho dopamínergických mechanizmov u hydiny.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
VK11 - Štúdium kanálových vlastností
Study of channel properties of novel crown ethers containing polymers in lipid membranes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2013
Transport a turnover lipidov: príspevok k poznaniu mechanizmov rezistencie kvasiniek na antifungálne látky a stres
Lipid transport and turnover: contribution to the understanding of yeast resistance to antifungals and stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Bunky veľmi často reagujú na zmeny vo svojom prostredí prestavbou lipidového zloženia membrán. Mnohé z týchto zmien predstavujú pre bunku stresovú záťaž, pričom za špecifickú formu stresu pre mikroorganizmus môžeme považovať pôsobenie antifungálnych látok, používaných v boji proti patogénnym kvasinkám. Molekulárne mechanizmy transportu a turnoveru lipidov, ktoré podstatnou mierou pomáhajú udržiavať optimálne lipidové zloženie membrán sú stále do značnej miery neznáme. Predkladaný projekt sa zameriava na adaptačné zmeny kvasiniek na úrovni transkripcie pri pôsobení polyénových antimykotík a na úlohu niektorých lipid transferových proteínov v odpovedi na stres. Získané výsledky prispejú k lepšiemu porozumeniu základných mechanizmov transportu a turnoveru lipidov a tiež k vypracovaniu efektívnejšej forme boja proti kvasinkovým infekciám.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2013
Využitie mikroorganizmov k ovplyvňovaniu produkcie konjugovanej linolovej kyseliny u prežúvavcov
The use of microorganisms for influence the conjugated linoleic acid production in ruminants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia: V navrhovanom projekte budeme sledovať vplyv diét obsahujúcicj trávnu, resp. kukuričnú siláž inokulovanú rôznymi mikroorganizmami na bachorovú fermentáciu a produkciu polynenasýtených mastných kyselín (PUFA) a ich izomérov- cis9 trans11 C18:2-konjugovaná linolová kyselina (CLA) a trans11 C18:1-transvakcenová kyselina (TVA) vo fermentačnej tekutine v umelom bachore (Rusitec). V priebehu týchto experimentov budeme uskutočňovať skríning bachorových prvokov izolovaných z bachorovej tekutiny (efluentu) na stanovenie obsahu CLA u prvokov. Okrem toho budeme testovať rôzne agroindustriálne substráty s obsahom mikrobiálnych PUFA po polosuchej kultivácii s oleaginóznymi hubami a sledovať vplyv týchto substrátov tvoriacich súčasť kŕmnej dávky na bachorovú fermentáciu a produkciu PUFA a ich izomérov vo fermentačnej tekutine v Rusitecu.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
DNA-DG - Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách
Diagnostics of socially important disorders in Slovakia, based on modern biotechnologies
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia: Hlavným zámerom projektu je prenos najnovších poznatkov základného výskumu do medicíny tak, aby boli pripravené na využitie v klinickej praxi. Tento typ výskumu, ktorý sa nazýva translačný a v súčasnosti hýbe výskumom a vývojom vo vyspelých krajinách, u nás zatiaľ absentuje. Potreba translačného výskumu v medicíne pramení z enormného rastu nových poznatkov a metodických postupov v diagnostike a terapii najzávažnejších ľudských ochorení akými sú aj dedičné ochorenia.Zameranie projektu priamo nadväzuje na vecné priority Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, a to aj dvoch oblastiach, v oblasti zdravia a kvality života (týka sa závažných dedičných ochorení, ktoré významne znižujú kvalitu života) a v oblasti biotechnológií (metódy analýzy príslušných génov ako aj prípravadiagnostické DNA čipu je založená na najmodernejších biotechnologických technikách).Cieľom projektu je vypracovať, optimalizovať a zaviesť do každodennej medicínskej starostlivosti jednoduché, rýchle a ekonomicky výhodné metódy priamej identifikácie zodpovedných mutácií pre účely etiologickej diagnostiky takých závažných a v populácii Slovenska častých dedičných ochorení. Bez presnej etiologickej diagnózy totiž nie je predstaviteľná ani účinná terápia, ani efektívna prevencia, či už v predsymptomatickom období u nositeľa mutácie, alebo na úrovni rodiny formou genetickej konzultácie, resp. prenatálnej genetickej diagnostiky.Na dosiahnutie tohto cieľa sa príslušné gény podrobia molekulárnej analýze za účelom stanovenia spektra mutácií u slovenských pacientov. Doterajšie empirické údaje totiž ukazujú, že medzi jednotlivými populáciami môžu byť významné rozdiely tak v mutačnom spektre ako aj v podiele prevládajúcich mutácií, preto nie je možné prevziať výsledky z iných populácií. Túto analýzu treba uskutočniť na Slovensku.
Doba trvania: 1.11.2010 - 31.10.2013
YEASTLIPID - Homeostáza mitochondriálnych lipidov: kvasinka Saccharomyces cerevisiae ako modelový organizmus
Mitochondrial lipid homeostasis: the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model organism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Cieľom je skúmanie mechanizmov, akými bunky udržujú optimálne lipidové zloženie membrán. Projekt je zameraný na skúmanie úlohy degradačných procesov v regulácii biosyntetickej dráhy, vedúcej k tvorbe mitochondriálneho fosfolipidu kardiolipínu. Špecifické ciele: 1. štúdium regulácie degradácie PG , 2. stanovenie vnútrobunkovej lokalizácie Pgc1p, 3. preskúmanie fyziologickej úlohy Pgc1p degradačnej dráhy, 4. štúdium možností funkčného nahradenia PG za CL, 5. štruktúrno-funkčné štúdie Pgc1p.
Doba trvania: 1.9.2009 - 30.9.2013
VTEC - Antimikrobiálna rezistencia Escherichia coli ako biologický hazard pre potraviny
Antimicrobial resistance of Escherichia coli as food biohazard
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia: Zámerom projektu je molekulárno-biologická detekcia antimikrobiálnej rezistencie najmä na fluorochinolóny a cefalosporíny u Escherichia coli od dobytka a hydiny resp. z potravín. U rezistentných kmeňov sa stanovia faktory virulencie pre VTEC (VT1, VT2) a APEC (iss, cvaC, iutA, kps, ibeA, tsh, papC, felA) ako aj génov rezistencie prítomných integrónoch (dfr A, dfrB, aadA, sul 1-3) a na plazmidoch rezistencie (bla, flo, aac(3)-IV). Biodiverzita kmeňov sa stanoví metódou MLVA a patogenita kmeňov fylogenetickou analýzou. Praktická využiteľnosť výsledkov bude vo veterinárnej diagnostike a vo výuke študentov, doktorandov. Výsledky budú prezentované na už existujúcej webovej stránke „Slovak Antimicrobial Resistance Veterinary Database“.
Doba trvania: 1.9.2009 - 31.8.2013
Komplexná mutačná analýza génu zodpovedného za neurofibromatózu typ I
Mutation scanning of the gene responsible for neurofibromatosis type 1
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia: Neurofibromatóza typ 1 (NF1, incidencia 1:3500), patrí medzi najčastejšie dedičné ochorenia často vedúce ku vzniku život ohrozujúcich malígnych komplikácií. Na Slovensku je dlhodobý dopyt po diagnostike NF1. V rámci nášho projektu chceme zaviesť molekulárnu diagnostiku tohto ochorenia založenú na analýze celej kódujúcej oblasti NF1 mRNA. Po zavedení diagnostiky preskrínujeme vzorky RNA pacientov ktoré budú k dispozícii (aj retrospektívne). Navrhovaný skríningový postup zabezpečuje 95% záchytnosť mutácií [1]. V rámci tohto balíka budeme tiež vyšetrovať odobraté tumory jednak imunohistochemicky a jednak na prítomnosť „second-hit“ mutácie. Za týmto účelom tiež zavedieme selektívnu kultiváciu Schwanovych buniek z tumoru. Komplexná mutačná analýzy zodpovedného génu, ktorá doteraz na Slovensku nebola uskutočnená, je kľúčová na vypracovanie presnej a včasnej diagnostiky NF1 a sledovanie genotypovo-fenotypových korelácií.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Mechanizmus regulácie jednotlivých typov IP3 receptorov a ich funkcia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Mechanizmy regulácie diastolickej aktivity ryanodínového receptora
Mechanisms of regulation of the diastolic activity of the ryanodine receptor
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: Poruchy diastolických funkcií myokardu, ku ktorým dochádza napr. pri zlyhaní srdca alebo v dôsledku mutácií vápnikových kanálov RyR, môžu vyvolať jednak zníženie obsahu vápnika vo vnútrobunkových zásobníkoch, ale aj nestimulované uvoľnenie vápnika počas diastoly. Nestimulované uvoľnenie vápnika generuje predčasné akčné potenciály prostredníctvom aktivácie Na-Ca výmenníka. Diastolická regulácia obsahu vápnika vovnútrobunkových zásobníkoch prostredníctvom ryanodínového receptora (RyR) sa dá pozorovať vo forme tzv. vápnikových zábleskov pomocou konfokálnej mikroskopie. Regulácia aktivity RyR počas diastoly, t.j. pri nízkej hladine cytoplazmatického vápnika nie je doposiaľ objasnená. V tomto projekte sa zameriavame na štúdium modulácie aktivity RyR prirodzenými regulátormi ako ATP, Mg2+ a luminálnym vápnikom na úrovni jednotlivých RyR kanálov a izolovaných srdcových svalových buniek. Výstupom projektu bude pochopenie riadiacich mechanizmov RyR počas diastoly a identifikácia ich porúch pri srdcových ochoreniach.
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/data/VEGAAZ.htm
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Modulácia mitochondriálnych kanálov zo srdca potkana sírovodíkom
Modulation of rat heart mitochondrial channels by hydrogen sulfide
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Anotácia: V poslednej dobe sa zistilo, že endogénne tvorený plynový transmiter sírovodík (H2S) reguluje mnohéfyziologické procesy a pozitívne ovplyvňuje mnohé patologické procesy, ako napríklad: signálnu cestu oxidudusnatého, neuromodulácu, bujnenie buniek, apoptózu, reguláciu srdca, kardioprotekciu, ichémiu-reperfúziu,hypertenziu, vazorelaxáciu, septický a hemoragický šok, zápalové procesy, erekciu a aterosklerózu. Väčšinamechanizmov týchto procesov a účasť mitochondrií v týchto procesoch nie sú doteraz objasnené. Aby smevysvetlili mnohé biologické účinky H2S a účasť mitochondrií v týchto procesoch, plánujeme študovať vplyv H2S aH2S-oxid dusnatý (NO) na mitochondriálne kanály. Izolované membrány zo srdca potkana budeme inkorporovaťdo planárnej lipidovej membrány a budeme študovať vplyv H2S a H2S-NO na elektrické vlastnosti draslíkových,vápnikových a promiskuitných kanálov. Poznanie vplyvu H2S a H2S-NO na tieto kanály by prispelo kpotenciálnemu liečeniu vyššie uvedených negatívnych javov v organizme.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Pôsobenie éterických olejov na fyziologické procesy v čreve zvierat
The effect of essential oils on physiological processes in the intestine of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia: Cieľom prezentovaného vedeckého projektu je získanie nových základných poznatkov o ovplyvňovaní fyziológie trávenia éterickými olejmi a ich vplyve na sliznicu a mikroflóru gastrointestinálneho traktu zvierat. Ciele z veľkej časti vychádzajú z dosiahnutých výsledkov predošlého projektu VEGA, v ktorom sme sa prvý krát zaoberali danou problematikou. Výskum bude orientovaný na metabolizmus a antioxidačný status črevnej steny, pri používaní rôznych druhov éterických olejov a ich rôznych koncentrácií vo výžive kurčiat a iných hospodárskych zvierat. Experimenty budú robené in vivo a in vitro pomocou Ussing chamber. Cieľom projektu je aj výskum úlohy éterických olejov ako dôležitého faktora v tzv. preventívnej výžive pre zdravý vývin kurčiat a iných mláďat hospodárskych zvierat s orientáciou na posilnenie ich celkovej nešpecifickej imunity, antioxidačnej ochrany a nazlepšenie funkcie intestinálneho epitelu.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Regulácia vrátkovania T-typu vápnikového kanála
Regulation of the gating of the T-type calcium channel
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Hyperaktivita nízkonapäťových (low voltage activated - LVA) vápnikových kanálov je príčinou viacerých vážnychneurologických ochorení vrátane detskej epilepsie absencie. LVA kanály sa vyznačujú nízkym napäťovýmprahom aktivácie, rýchlou kinetikou aktivácie a inaktivácie a pomalou deaktiváciou. V našom projekte sasústredíme na identifikáciu štruktúr, ktoré určujú prah a rýchlosť vrátkovania jedného z LVA kanálov - CaV3.1kanála. Zostrojíme sériu mutantov, v ktorých budeme vymieňať jednotlivé aminokyseliny v miestach, ktoré súdomnelými miestami pre interakciu napäťového senzora a vodivého póru tohoto kanála. Ďalšie mutáciezameriame na oblasti, v ktorých boli nájdené polymorfizmy späté s detskou epilepsiou absencie. Na základeanalýzy funkcie všetkých mutantov navrhneme funkčný model vrátkovania CaV3.1 kanála.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Štúdium vzťahu Na+/Ca2+ výmenníka a ostatných transportných systémov pre vápnik
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hudecová Soňa, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Úloha dopamínergického systému v neurogenéze a regenerácii mozgu vtákov
The role of dopaminergic system in neurogenesis and brain regeneration in birds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia: Neurogenéza, čiže vznik nových neurónov, neprebieha len v embryonálnom a skorom postembryonálnom štádiu, ale bola dokázaná aj v mozgu dospelých jedincov. Odvtedy je v centre záujmu mnohých štúdií, lebo dáva potenciál pre regeneráciu mozgu po rôznych typoch poškodení, vrátane neurodegeneratívnych ochorení. Našim cieľom je sledovať funkciu dopamínergického systému v procese neurogenézy a regenerácie mozgu spevavcov.Tie majú v porovnaní s cicavcami vyššiu mieru neurogenézy a novovzniknuté neuróny sú inkorporované do celého predného mozgu. V práci sa zameriame na štúdium regenerácie striata, ktoré je súčasťou bazálnych ganglií a zúčastňuje sa na kontrole motoriky, ale aj učenia. Výsledky našich štúdií by mohli výrazne prispieť k pochopeniu mechanizmov obnovy poškodeného striata.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Vplyv nadexpresie P-glykoproteínu a navodenia viacliekovej rezistencie na niektoré aspekty metabolizmu
Effect of overexpression of P-glycoprotein and development of multidrug resistance on some aspects of metabolism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Expresia P-glykoproteínu (P-gp) v neoplastických bunkách vedie k rozvoju viacliekovej rezistencie.P-glykoproteín je transportná ATP-áza plazmatickej membrány, ktorá zabezpečuje efektívne odstraňovanie látokz intracelulárneho priestoru buniek. Viaceré štúdie ukázali, že nadexpresia P-gp je sprevádzaná zmenami vmorfológii buniek, mení sa zloženie sacharidov na povrchu plazmatickej membrány, čo sa prejavuje rozdielmi voväzbe lektínov na bunky. My sme dokázali, že nadexpresia P-gp je sprevádzaná zmenami v expresii niektorýchproteínov endoplazmatického retikula podieľajúcich sa na homeostáze vápnika. Tento nález bol sprevádzanýzvýšenou senzitivitou buniek na extracelulárnu koncentráciu vápenatých iónov a zvýšenou rezistenciou natapsigargín (inhibítor Ca2+ ATP-ázy endoplazmatického retikula). Predložený projekt bude zameraný na štúdiumjavov, ktoré sprevádzajú nadexpresiu P-gp v leukemických bunkách s využitím klasických biochemických metóda cytochemických metód na elektrónovom a konfokálnom mikroskope.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
MoMRyR - Mechanizmy zlyhania funkcie ryanodínového receptora
Mechanisms of ryanodine receptor dysregulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: Kontrakcia srdcového svalu je vyvolaná uvoľnením vápnika z vnútrobunkových zásobníkov do cytoplazmy. V zdravom srdcovom myocyte dochádza k masívnemu uvoľneniu vápnika len počas systoly, v dôsledku procesov vyvolaných depolarizáciou bunkovej membrány. Pri mnohých srdcových ochoreniach sa zvyšuje uvoľňovanie vápnika počas diastoly, čo má za následok jednak pokles koncentrácie vápnika vo vnútrobunkových zásobníkoch a teda zníženú schopnosť systolickej kontrakcie, jednak tzv. spontánne diastolické uvoľnenie vápnika, ktoré vedie k oneskoreným následným depolarizáciám a arytmiám. Vedeckým zámerom projektu je objasniť molekulárne mechanizmy regulácie uvoľňovania vápnika počas diastoly prostredníctvom ryanodínového receptora (RyR) a vysvetliť dôsledky chybného vrátkovania RyR na homeostázu vápnika a vápnikovú signalizáciu srdcového myocytu. Výsledky projektu umožnia identifikovať poruchy regulácie uvoľňovania vápnika pri závažných srdcových ochoreniach.
Web stránka projektu: http://www.confolab.sav.sk/data/APVVLPP.htm
Doba trvania: 1.9.2009 - 31.8.2012
TRANSMED 2 - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED 2)
Center of excellence for the translational research in molecular medicine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2010 - 31.5.2012
TRANSMED 2 - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne 2 (TRANSMED 2)
Centre of Excellence for translational research in molecular medicine (TRANSMED 2)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: Podpora siete excelentných pracovísk a dobudovanie infraštruktúry na výskum molekulárnych mechanizmov ľudských ochorení a prenos nových poznatkov do medicíny
Doba trvania: 1.6.2010 - 31.5.2012
Biofyzikálne princípy regulácie napäťovo závislých iónových kanálov v zdraví a chorobe
Biophysical principles of voltage dependent ion channels regulation in health and disease
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je príprava nového povinne voliteľného predmetu „Biofyzikálne princípy regulácie napäťovo závislých iónových kanálov v zdraví a chorobe“ na Farmaceutickej fakulte UK. Predmet bude predstavovať jednosemestrálnu prednášku (hodina týždenne) doplnenú seminárom (dve hodiny týždenne). V rámci projektu budú napísané skriptá v rozsahu najmenej 3 autorských hárkov v slovenskej aj v anglickej verzii a pripravené elektronické prezentácie pre e-learning. Tieto učebné texty budú slúžiť pre druhý a tretí stupeň štúdia študentov FaF UK a pre celoživotné vzdelávanie absolventov FaF UK a širokú lekárnickú prax. Učebné texty budú vhodné aj pre študentov lekárskych a prírodovedeckých fakúlt. Elektronické prezentácie budú dostupné najširšiemu publiku prostredníctvom internetu.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
MYOPHYS - Bunková a molekulárna fyziológia kardiomyocytov
Cell and molecular physiology of cardiomyocytes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: Pochopenie mechanizmov funkcie srdcových svalových buniek a ich narušenia pri kardiovaskulárnych ochoreniach je základným predpokladom pre cielenú terapiu. Cieľom projektu je porozumieť vzťahom medzi signalizačnými a energetickými funkciami srdcových myocytov, sprostredkovaným interakciou medzi membránovým potenciálom mitochondrií, redox stavom bunky a diastolickým uvoľňovaním vápnika. Na dosiahnutie cieľov použijeme metódy elektrofyziológie, konfokálnej mikroskopie, biochémie a molekulárnej biológie. Spojenie komplementárneho know-how spolupracujúcich pracovísk prinesie obom partnerským pracoviskám metodické obohatenie a umožní dosiahnuť vyššiu úroveň pochopenia študovaných mechanizmov. Výstupom projektu budú publikácie v renomovaných medzinárodných časopisoch, diseminácia poznatkov medzi partnerskými pracoviskami, a zlepšenie kvality vedeckej výchovy na partnerských pracoviskách.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011
Dlhodobý pobyt prepelice japonskej v simulovanej mikrogravitácii
Long-term stay of Japanese quail in simulated microgravity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škrobánek Peter, CSc.
Anotácia: Projekt nadväzuje na náš predchádzajúci výskum vývinu reprodukčnej schopnosti prepelice japonskej v simulovanej mikrogravitácii do veku 63 dní. Skúma vplyv chronickej hypodynamie na adaptačnú schopnosť, reprodukčnú kapacitu a produkčné vlastnosti prepelice japonskej do veku 180 dní. Prostredníctvom morfometrických, fyziologických a biochemických metod zisťuje rozdiely vo vlastnostiach vybraných orgánov a tkanív u jedincov vystavených vplyvu nepretržitej hypodynamie a jedincov kontroly. Získané poznatky budú môcť byť využité v experimentoch zaoberajúcich sa ontogenézou prepelice japonskej v reálnych podmienkach beztiažového stavu - mikrogravitácii.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Efekt fyziologickej koncentrácie luminálneho Ca2+ na funkčné vlastnosti ryanodínového receptora zo srdca potkana
Regulation of cardiac ryanodine receptor by physiological concentration of luminal Ca2+
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia: Rytmická činnosť srdca je spojená s periodickým uvoľňovaním a nasávaním Ca2+ z a do sarkoplazmatického retikula (SR) svalových buniek. Masívny výtok Ca2+ zo SR je v myocytoch srdca zabezpečovaný ryanodínovým receptorom/Ca2+ kanálom typu 2 (RYR2). Objemnejšia cytozolická časť RYR2 je považovaná za jeho hlavnú regulačnú oblasť. Posledné výskumu však poukázali na možnosť regulácie RYR2 aj z jeho luminálnej strany, kde hrá dôležitú regulačnú úlohu Ca2+. Na úrovni jednotkových kanálov sa zistilo, že luminálny Ca2+ zvyšuje aktivačný účinok cytozolických ligandov a zároveň signifikantne spomaľuje kinetiku vrátkovania kanála. Efekt luminálneho Ca2+ bol študovaný iba pri jeho vyšších nefyziologických koncentráciách, pričom podľa odhadov je v lumene SR asi 1mM Ca2+. Dodnes preto chýbajú informácie o regulácii RYR2 kanála fyziologickou koncentráciou luminálneho Ca2+. Naším cieľom preto bude systematicky preštudovať efekt 1mM luminálneho Ca2+ na funkčné vlastnosti izolovaného RYR2 kanála.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Evolučné paradoxy mitochondrií a ich genómov (petitnosť a architektúra)
Evolutionary paradoxes of mitochondria and their genomes (petiteness and architecture)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: V r. 2010 pokračovala v projekte analýza prechodného stavu v indukcii petite mutácie (absencia funkčnej mtDNA) u kvasinky Saccharomyces cerevisiae a príbuzných druhov. Dôležitým zistením bola identifikácia génu SAL1 kódujúceho Mg/Pi prenášač ako faktora umožňujúceho prežívanie kvasiniek bez mtDNA v rôznych podmienkach.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Extracelulárne signály - vplyv na preimplantačnú embryogenézu
Extracellular signals – the influence on the preimplantation embryogenesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia: Predložený projekt sa zaoberá vplyvom extracelulárnych signálov na vývin preimplantačného embrya, pričom jezameraný najmä na štúdium molekulárnych mechanizmov prenosu signálov z materského prostredia. Cieľomprojektu je identifikácia bunkových receptorov aktivovateľných “stresovými hormónmi” u rôznych vývinovýchštádií myšacieho preimplantačného embrya počínajúc oocytom a končiac blastocystou. V rámci projektu budesledovaný aj vplyv aktivácie identifikovaných receptorov na vývin preimplantačného myšacieho embrya in vitro ajin vivo. Bude tiež skúmaná úloha vybraných regulačných proteínov (proteínkináz a proteín fosfatáz) pri reguláciioocytu a v prvých bunkových cykloch po fertilizácii ako aj vplyv faktorov materského prostredia na aktivitu týchtoproteínov.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
BOVCD - Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka
Identification and functional analysis of the CD molecules on the somatic and gametic cells of cattle
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal, DrSc.
Anotácia: CD antigény sú charakteristické molekuly bunkových membrán a majú významnú úlohu v rôznych procesoch imunity, v ktorých zabezpečujú predovšetkým vzájomné interakcie imunokompetentných buniek alebo interakcie týchto buniek s rôznymi zložkami medzibunkovej hmoty. Cieľom navrhovaného projektu je identifikácia CD molekúl na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka pomocou monoklonových protilátok s definovanou špecifitou. Súčasťou projektu bude tiež príprava nových monoklonových protilátok a testovanie ich krížovej reaktivity s bunkami ošípanej a králika. Pri štúdiu funkcií CD molekúl v procese reprodukcie sa sústredíme na štyri molekuly (CD46,CD52, CD9,CD11/18), u ktorých sa predpokladá účasť v reprodukčných procesoch.
Web stránka projektu: http://www.ubgz.sav.sk
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Mutačná analýza génu LRRK2 a iných vybraných génov asociovaných so vznikom Parkinsonovej choroby
Mutation analysis of LRRK2 gene and other slected genes associated with Parkinson disease development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťková Andrea, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt mapuje variabilitu na úrovni DNA génu LRRK2, ktorého mutácie sú spomedzi iných génovnajčastejšie u parkinsonických pacientov, ale aj niektorých ďalších vybraných génov asociovaných sParkinsonovou chorobou (PD). Úspešné ukončenie projektu by malo prispieť k pochopeniu vzťahu genotypu aklinického fenotypu, vytvára predpoklady pre metódy DNA diagnostiky a stanovenie prognózy, je prvým krokom kvývoju efektívnej kauzálnej terapie. Riešenie projektu zahŕňa vytvorenie referenčnej DNA banky pacientov sosporadickou a familiárnou formou PD, mutačný skríning založený na DHPLC, HRM metódach a nadväznomsekvenovaní, optimalizáciu PCR protokolov pre amplikóny pokrývajúce kódujúce časti génu LRRK2 a ďalšíchgénov, vývoj a aplikáciu efektívneho systému mutačnej analýzy, vypracovanie detekčných metód pre presnúDNA diagnostiku nájdnených kauzatívnych mutácií, a väzbovú analýzu v rodinách s viacnásobným výskytom PDza účelom identifikácie nových génov asociovaných s PD v slovenskej populácii.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Naturálne substancie a ich využitie pre zdravý chov psov
Natural substances and their use for healthy dogs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na špecifikáciu vlastností a testovanie účinkov probiotického kmeňa Lactobacillus fermentum AD1 (CCM 7421) ako aj na sledovanie jeho vplyvu pre udržanie dobrej zdravotnej kondície psov. Za účelom stimulovania účinkov probiotického kmeňa AD1 bude testovaná aj jeho kombinácia s prebiotikom-inulín a fytoaditívom. Sledovaná bude tiež schopnosť kmeňa AD1 produkovať bakteriocin-like substanciu ako aj inhibičný účinok samotného kmeňa za in vitro podmienok, či jeho kombinácia s prebiotikom afytoaditívom na nežiadúcu mikroflóru tráviaceho traktu psov. In vivo testy budú zamerané na kvantitatívne ovplyvnenie zloženia mikroflóry tráviacieho traktu psov a sledované budú i biochemické, imunologické, klinicképarametre ako aj výskyt oocýst Giardia spp. Výsledky projektu prispejú k získaniu poznatkov o možnostiach využitia netradičných naturálnych komponentov potrebných pre získanie optimálneho bioprípravku určeného pre prevenciu ochorení tráviaceho traktu u psov.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Remodelácia cytoarchitektúry kardiomyocytov vo funkčne modifikovanom myokarde.
Remodeling of cytoarchitecture of cardiomyocytes in functionally modified myocardium
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia: Zmeny vnútrobunkovej organizácie kardiomyocytov môžu zohrávať kritickú úlohu v zlyhávajúcom myokarde. V našich predchádzajúcich štúdiách sme ukázali, že cytoarchitektúra determinuje funkčnú ako aj energetickú interakciu v svalových bunkách a určuje ich remodeláciu. Zámerom projektu je pochopiť úlohu cytoarchitektúry srdcových svalových buniek vo väzbe excitácie s kontrakciou. Projekt je zameraný na kvantitatívnu analýzu vzájomných vzťahov organel v kardiomyocytoch zdravých myší a na štúdium dôsledkov zablokovania expresie proteínov, alebo expresie modifikovaných proteínov v mikrodoménach podieľajúcich sa na procesoch kontrakcie a relaxácie. Stereologická analýza zmien v množstve a distribúcii bunkových štruktúr poskytne nový pohľad na úlohu bunkovej mikroarchitektúry vo vzťahu k zmenám vápnikovej signalizácie. V konečnom dôsledku tieto štúdie umožnia určiť dopad modifikácie bunkovej architektúry na funkciu a patologické stavy srdca.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Účinky fuzáriových mykotoxínov na antioxidačný status a imunitu hydiny
Effects of fusaria mycotoxins on antioxidant status and immunity of poultry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Zámerom predloženého návrhu projektu je zistiť, v akom rozsahu príjem krmiva kontaminovaného rôznymikoncentráciami fuzáriových mykotoxínov môže mať imunosupresívne účinky na hydinu a spôsobovať oxidačný stres organizmu. Všeobecne sa udáva, že už subtoxické dávky mykotoxínov môžu oslabovať imunitu zvierat, ich antioxidačný status a prispievať tak ku vzniku mnohých závažných ochorení. Imunitná odpoveď mladých kurčiat na príjem diét kontaminovaných deoxynivalenolom a zearalenónom sa bude hodnotiť prietokovou cytometriou v krvi a v lymfatických tkanivách. Parametre oxidačného stresu vyvolaného fuzáriovými mykotoxínmi sa budú sledovať aj u vtákov so zvýšeným príjmom prírodných antioxidantov. Testovať sa budú aj viaceré adsorbenty mykotoxínov po ich pridaní do kontaminovaného krmiva. V in vitro pokusoch sa budú skúmať účinky kombinácií rôznych mykotoxínov na oxidačný stress tkanív kurčiat.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
mykotoxin - Účinky fuzáriových mykotoxínov na antioxidačný status hospodárskych zvierat
The effects of fusarium mycotoxins on antioxidant status of farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je zistiť, v akom rozsahu môže mať príjem krmiva s obsahom fuzáriových mykotoxínov účinky na hospodárske zvieratá a spôsobovať oxidačný stres organizmu. Aj sutoxické dávky mykotoxíny môžu alterovať antioxidačný status zvierat a prispievať tak ku vzniku mnohých závažných ochorení. Parametre oxidačného stresu vyvolané mykotoxínmi sa budú sledovať aj so zvýšeným prídavkom prírodných antioxidantov. Renálna exkrécia mykotoxínov a ich metabolitov sa bude testovať na modelových zvieratách.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2011
Vplyv beta-blokátorov na elektrickú aktivitu a ultraštruktúru myokardu po remodelácii navodenej izoprenalínom
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011
Vplyv cudzorodých látok na biodiverzitu a antioxidačný status prirodzených mikrobiálnych ekosystémov
Impact of xenobiotic substances on the biodiversity and the antioxidative status of natural microbial ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký ciel\' projektu zahrňuje štúdium toxického vplyvu niektorých priemyselne pripravených uhlíkových nanočastíc a vybraných pesticídov používaných v poľnohospodárstve na prirodzené mikrobiálne ekosystémy. Štúdium vplyvu týchto látok na mikrobiálnu biodiverzitu pôdneho a bachorového ekosystému a tiež na sledovanie ich vplyvu na aktivity antioxidačných a detoxikačných enzýmov vybraných druhov pôdnych a bachorových baktérií a prvokov. Dlhodobým cieľom projektu je porozumenie možného vplyvu priemyselne pripravených C-nanočastíc na prirodzené mikrobiálne ekosystémy a prostredníctvom nich aj na zdravie ľudí (nano-eko-toxikológia).
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Vzťah iónovej homeostázy a dynamiky organel eukaryotickej bunky
Relationships between ion homeostasis and organelle dynamics in eukaryotic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Membránové kompartmenty eukaryotickej bunky musia flexibilne reagovať na zmenu vonkajších i vnútornýchpodmienok zmenami svojej morfológie, resp. svojich fyziologických aktivít. Mechanizmy zodpovedné zareguláciu a realizáciu morfologických zmien sú však stále relatívne nejasné. Predkladaný projekt je postavený nanašich výsledkoch získaných na základe analýzy mutantov Saccharomyces cerevisiae rezistentných kmitochondriálnym ionofórom valinomycín a nigericín, prostredníctvom ktorých sme dokázali vzťah medzireguláciou iónovej homeostázy a dynamiky mitochondrií, resp. vakuol kvasinkovej bunky. V projekte plánujemedetailne študovať úlohu nami objavených proteínov v realizácii efektu ionofórov, pochopiť molekulárne princípyvzťahov medzi nimi a na základe získaných výsledkov navrhnúť model bunkovej siete komponentovzabezpečujúcich koordinovanú odpoveď bunky na rozdiely v iónových pomeroch zmenami na úrovni organeleukaryotickej bunky.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Zmeny leukemických buniek pozorované pri rozvoji viacliekovej rezistencie spojenej s nadexpresiou P-glykoproteínu
Changes of leukemia cells associated with P-glycoprotein mediated multidrug resistance development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Anotácia: Budeme sa zaoberať hľadaním dejov, ktoré prebiehajú v neoplastických bunkách pri rozvoji viacliekovej -multidrug rezistencie (MDR) spojenej s nadexpresiou P-glykoproteínu (Pgp). K nadexpresii Pgp dochádza vleukemických bunkách prostredníctvom adaptácie na rôzne cytotoxické látky v ich subletálnych koncentráciách.Chceme nájsť také regulačné miesta, ktoré by bolo možné farmakologicky ovplyvniť. Na rozvoji MDR tohoto typusa popri nadexpresii P-gp (čo je kauzálna príčina vzniku MDR) podieľajú aj rôzne zmeny v priebehu a reguláciibunkových metabolických dráh, čoho následkom sú rozdiely, napr. v produkcii energie, fosforylácii proteínov,vstupu buniek do apoptózy atď. Tieto zmeny, ktoré sú často sprevádzané rozsiahlymi zmenami v ultraštruktúrebuniek môžu byť vyvolané priamo nadexpresiou Pgp alebo sú dôsledkom chemického stresu počas adaptáciebuniek. Toto budeme študovať pomocou L1210 buniek, u ktorých nadexpresia Pgp bola navodená buďadaptáciou na vinkristín alebo stabilnou transfekciou s ľudským Pgp.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Zmeny v ATP syntetizujúcom systéme mutantov methanoarchaea M.thermautotrophicus rezistentných k N,N-dicyclohexylkarbodiimidu, tributylcínu a diethylstilbesterolu
Alterations of the ATP synthesizing systems in N,N´-Dicyclohexylcarbodiimide, tributyltin and diethylstilbesterol resistant mutants of methanoarchaeon Methanothermobacter thermautotrophicus
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia: Methanoarchaea sú striktné anaeróby produkujuce metán. Metanogenéza poháňa tvorbu elektrochemických gradientov H+ a Na+. Tieto gradienty sú spriahnuté s tvorbou ATP prostredníctvom ATPsyntázy(áz). Na základe inhibičných pokusov sme navrhli existenciu dvoch ATP syntáz v bunkách Methanobacterium thermoautotrophicum . V snahe vysvetliť účasť týchto ATPáz v tvorbe ATP sme vyizolovali a charakterizovali mutanta M. thermautotrophicus rezistentného k DCCD-dicyklohexylkarbodiimidu,ktorý má léziu v ATP syntetizujúcom systéme. Hlavným cieľom tohto projektu bude detailná biochemická a molekulovo biologická analýza ATPázových systémov u mutanta M. thermautotrophicus rezistentného k DCCD. Vyizolujeme a ocharakterizujeme nové mutanty rezistentné k tributylcínu a DES- imhibítorom A1A0 ATP syntázy. Aj u týchto mutantov sa sústredíme na charakterizáciu ATPázových systémov. Riešením projektu chceme prispieť k vysvetleniu mechanizmov syntézy ATP u methaoarchaea.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Biomembrány - Biomembrány: štruktúra a dynamika membrán vo vzťahu k bunkovým štruktúram
Biomembranes: Membrane structure and dynamics in relation to cell functions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt VVCE Biomembrány je zameraný na vybudovanie siete slovenských vedeckovýskumných pracovísk, ktoré vynikajú v niektorej oblasti výskumu membrán. Integrujúcim prvkom v koncepcii centra je štúdium biologických membrán ako dynamického systému a ich funkcií esenciálnych pre existenciu buniek a organizmov. Aktivity VVCE budú zamerané na podporu spolupráce členských pracovísk pri štúdiu úlohy membrán v etiológii kardiovaskulárnych a infekčných ochorení, neurologických porúch a diabetu, ako aj v niektorých biotechnológiách (príprava transgénnych zvierat, produkcia biopalív, konštrukcia biosenzorov). Významným prvkom v činnosti centra bude zdieľanie špeciálnych metód a prístrojov dostupných na riešiteľských pracoviskách. Činnosť VVCE vytvorí základ pre vytváranie spoločných vedeckých programov a pre zapojenie slovenských pracovísk do medzinárodných projektov. Veľmi dôležitým cieľom centra excelentnosti bude skvalitnenie prípravy doktorandov a postdoktorandov na vedeckú prácu v oblasti výskumu membrán. VVCE by malo pre túto cieľovú skupinu zabezpečiť lepšie sociálne a profesionálne podmienky, čím sa zvýši atraktívnosť slovenského membranologického výskumu pre nastupujúcu vedeckú generáciu. Vzhľadom k významným funkciám membrán v závažných ochoreniach a v mnohých biotechnologických procesoch bude VVCE Biomembrány slúžiť ako informačné a metodologické centrum otvorené aj pre iné pracoviská biomedicínskeho, poľnohospodárskeho a biotechnologického výskumu.
Doba trvania: 1.7.2008 - 31.10.2011
Biomembrány - Biomembrány: štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám
Biomembranes: structure and dynamics of biological membranes related to cell functions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: - Vytvoriť podmienky pre to, aby sa zvýšil záujem študentov o doktorandské štúdium zamerané na biomembrány a aby doktorandi a mladí vedeckí pracovníci nachádzali optimálne podmienky pre štart svojej vedeckej kariéry na Slovensku. To predpokladá zlepšenie podmienok sociálnych (hlavne mzdy), materiálnych (prístrojové a materiálne vybavenie pracovísk) a intelektuálnych (myšlienkovo stimulujúce prostredie, možnosť komunikácie s vedeckými pracoviskami riešiacimi problematiky súvisiace s membránami doma aj v zahraničí, možnosť účasti na medzinárodných vedeckých konferenciách) - Vytvoriť podmienky pre vyšší stupeň integrácie slovenských vedeckých pracovísk so zameraním na rôzne aspekty membranológie. Zdieľanie metodík a skúseností medzi pracoviskami a vzájomné myšlienkové obohacovanie by bolo jedným z dôležitých prínosov na tomto stupni. Pracoviská zúčastnené v centre Biomembrány by mohli predstavovať základ pre projekt zameraný na budovanie infraštruktúry (prístrojové vybavenie) cez štrukturálne fondy. - Vytvoriť funkčnú sieť membranologických pracovísk, čím by sa zvýšili šance jednotlivých pracovísk resp. skupín pracovísk zo Slovenska zapojiť sa do celouerópskych projektov a sietí so zameraním na rôzne aspekty membránových funkcií.
Doba trvania: 1.7.2008 - 30.6.2011
TRANSMED 1 - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1)
Centre of Excellence for translational research in molecular medicine (TRANSMED1)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Doba trvania: 21.5.2009 - 20.5.2011
TRANSMED - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED)
Center of excellence for the translational research in molecular medicine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 19.5.2009 - 30.4.2011
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám
Antimicrobial resistance of animal intestinal microflora in relation to the foods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia: Podstatou vedeckého projektu je získanie nových poznatkov o citlivosti a mechanizmoch rezistencie na antibiotiká u indikátorovej baktérie Escherichia coli v creve potravinových zvierat vo vztahu ku kontaminácii potravín (bryndza, povrch tela hydiny a ošípaných). Dalšou castou projektu bude získanie poznatkov o citlivosti na antibiotiká u laktobacilov používaných ako kultúry vo výživových resp. krmnych doplnkoch.Molekulárno-biologická charakterizácia mechanizmov rezistencie (betalaktamázy, rezistencia na chinolóny, tetracyklíny a makrolidy) bude orientovaná na klasickú polymerázovú retazovú reakciu a na PCR v reálnom čase. Praktická využitelnost výsledkov bude vo veterinárnej a potravinovej diagnostike a vo výuke
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Biológia a ekológia plazmidov v mikrobiálnom ekosystéme tráviaceho traktu
Plasmid biology and ecology in digestive tract microbial ecosystem
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na podrobnejšiu charakterizáciu plazmidov vo viacerých, prevažne medicínsky dôležitých bakteriálnych druhoch. Jeho cieľom je komplexné pochopenie biológie a ekológie plazmidov v mikrobiálnom ekosystéme tráviaceho traktu. Projekt bude zameraný na štúdium mechanizmov replikácie, evolúcie a šírenia sa plazmidov. Zameriame sa na replikáciu RCR plazmidov patriacich do pSN2 rodiny, na úlohu rekombinácie v evolúcii a šírení plazmidov, a na plazmidy ako etiologický agens šírenia antibiotickej rezistencie.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
CEKVY - Centrum excelentnosti pre kardiovaskulárny výskum
Center of excellence for cardiovascullar research
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2010
SlovArVet - Dynamika vývoja a mechanizmy rezistencie na betalaktámy a chinolóny u animálnych Escherichia coli
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia: Hlavným zámerom projektu je získanie nových poznatkov o dynamike vývoja a mechanizmoch rezistencie na antibiotiká (betalaktámy a chinolóny) u animálnych kmeňov Escherichia coli. Charakterizácia očakávaných mechanizmov rezistencie (blaTEM, bla SHV, ESBL, CTX-M, gyrA, gyrB, parC , parE, qnrA) bude orientovaná na klasickú polymerázovú reťazovú reakciu v kombinácii s DNA sekvenovaním a na intepretované odčítavanie minimálnych inhibičných koncentrácií antimikrobiálnych látok. Molekulárna subtypizácia rezistentných kmeňov Escherichia coli bude zameraná na faktory virulencie (adhezíny, enterotoxíny, verotoxíny, invazivitu a siderofóry) a metódy DNA fingerprintingu (rep-PCR, ERIC PCR, plazmidový profil). Praktická využiteľnosť výsledkov bude vo veterinárnej diagnostike a terapii a vo výuke veterinárnych študentov, doktorandov a lekárov.
Web stránka projektu: http://www2.saske.sk/atbres/
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010
ENZYBIO - Enzybiotiká - molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok degradujúcich bunkovú stenu Gram-pozitívnych kokov
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je izolácia a molekulová charakterizácia hydroláz degradujúcich bunkovú stenu Gram-pozitívnych kokov a molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok odvodených z týchto enzýmov.
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Gastrointestinálne protozoá a ich úloha v trávení zvierat
Gastrointestinal protozoa and their role in the digestion of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu bude sledovať podiel gastrointestinálnych (GI)prvokov v tráviacich pochodoch hostiteľa. Skúmané budú komenzálne protozoá z kolonu bylinožravcov (kôň, šimpanz)a bachorové ciliáty domácich prežúvavcov (ovce, krava). Prostredníctvom rôznych zdrojov lipidov budeme modulovať obsah mastných kyselín v GI prvokoch. Zároveň rôznymi aditívami budeme ovplyvňovať tráviace procesy a metanogenézu in vitro a schopnosť prvokov tráviť jednotlivé zložky diét.
Doba trvania: 2.1.2008 - 31.12.2010
Hydrolázy bunkových stien enterokokov: molekulárna a funkčná charakterizácia
Cell wall hydrolases of enterococci: molecular and functional characterisation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Piknová Mária, PhD
Anotácia: Hydrolázy bunkových stien sú novou, sľubnou skupinou antimikrobiálnych látok, s možným použitím v humánnej medicíne či biokontrole potravín. V porovnaní s antibiotikami umožňujú cielené usmrtenie baktérií bez ohľadu na ich antibiotickú rezistenciu, pričom cieľová špecificita je zabezpečovaná C-terminálnou CWT doménou enzýmu. Cieľom projektu je bližšia charakterizácia hydroláz bunkových stien gram-pozitívnych baktérií so zameraním na medicínsky významné druhy Enterococcus faecalis a E. faecium. Budú sa študovať CWT domény vybraných peptidoglykánových hydroláz a bližšie charakterizovať rozoznávané ligandy v bunkových stenách, ktoré sú zodpovedné za vysokú špecificitu a úzke antibakteriálne spektrum účinku týchto lytických enzýmov. Dlhodobým cieľom projektu je rozšírenie poznatkov o bakteriolytickej aktivite mureínových hydroláz účinných voči enterokokom, predovšetkým poznanie mechanizmov špecifického rozoznávania cieľových buniek, s ich možným použitím v budúcnosti na terapeutické a biotechnologické účely.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
IP3 receptory, ich modulácia a funkcia za normálnych a patologických podmienok
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Kvasinky ako nástroj pre produkciu biotechnologicky hodnotných steroidov: biochemický a genetický prístup
Yeast as a tool for producing biotechnologically valuable sterols: the biochemical and genetic approach
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: Skvalén a glykozylované steroly sú intermediáty metabolizmu sterolov, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v potravinárstve, farmácii a biotechnológiách. Vzhľadom k obmedzenosti prírodných zdrojov týchto metabolitov je ich produkcia v kvasinkách zaujímavou alternatívou. Projekt sa zameriava na rozšírenie poznatkov o mechanizmoch kontrolujúcich metabolizmus a intracelulárnu distrbúciu skvalénu a glykozylovaných sterolov u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae a Pichia pastoris. Pomocou mikrobiologických, biochemických a genetických metód sa budú skúmať faktory, ktoré umožňujú zvýšiť ich produkciu v bunkách kvasiniek. Získané základné poznatky budú využité na konštrukciu produkčných kmeňov, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v potravinárstve a iných biotechnologických odvetviach.
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Modulácia vápnikovej signalizácie v sarkoplazmatickom retikule pri zlyhaní srdca
Modulation of calcium signaling in the sarcoplasmic reticulum in heart failure.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradník Ivan, CSc.
Anotácia: Inotropické vlastnosti srdcovej bunky sú určené efektívnostou väzby excitácie s kontrakciou. Keď dôjde k strate efektívnosti, dochádza k vzniku kontraktilnej dysfunkcie a zlyhaniu srdca - hlavnej príčiny smrti v rozvinutých krajinách. Na bunkovej a molekulárnej úrovni príčiny zníženej kontraktility srdcových buniek nie sú dostatočneobjasnené, avšak poukazuje sa na poruchy napĺňania, uloženia a uvoľnenia vápnika hlavným bunkovým zásobníkom vápnika - sarkoplazmatickým retikulom. Tento projekt je zameraný na štúdium zmien vo vápnikovej signalizácií vo vnútri tejto dôležitej vnútrobunkovej organely a na určenie ich úlohy v poruchách vápnikovej signalizácii na úrovni bunky v zlyhávajúcom srdci. Použijeme kombináciu konfokálnej mikroskopie, najmodernejšej techniky registrácie vápnikových signálov, a matematického modelovania. Výstupom tohto projektu bude hlbšie pochopenie etiológie zlyhania srdca a tým poskytnutie nových možností na zdokonalenie profylaktických a terapeutických postupov tohto ochorenia.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Molekulárna analýza závažných dedičných neuromuskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení
Molecular analysis of severe inherited neuromuscular and neurodegenerative diseases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia: Neurodegeneratívne a neuromuskulárne dedicné ochorenia patria k závažným klinickým jednotkámvyžadujúcim si špeciálny menežment terapie, ktorá nemusí byt vždy úspešná. Predklinické štádium týchto ochorení nie je možné identifikovat iným spôsobom ako DNA diagnostickými testami. DNA diagnostikaumožnuje nielen identifikáciu "postihnutých" v predklinickom štádiu, ale napr. v prípade MD1 je navyše možné identifikovat bezpríznakových prenášacov resp. využit možnosti prenatálnej DNA diagnostiky v rizikových rodinách. Nevyhnutnou podmienkou aplikácie DNA analýzy MD1 a CMT1A do klinického diagnostického procesu je nielen zavedenie metodických postupov do laboratórnej praxe ale aj detailná znalost mutacného statusu týchto génov v Slovenskej populácii, ktorá umožní optimalizáciu DNA metodiky využitej následne aj priamo v klinickej praxi.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Molekulárne mechanizmy regenerácie bazálnych ganglií u spevavcov
Molecular Mechanisms of Basal Ganglia Regeneration in Songbirds
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia: Počas štúdia úlohy bazálnych ganglií pre naučenú vokálnu komunikáciu sme objavili neočakávaný fenomén: po neurotoxickej lézii sa vtáčie striatum obnovilo spolu s naučeným vokálnym správaním. Tento fenomén, pokiaľ je nám známe, nemá precedens v mozgu cicavcov. V projekte navrhujeme preštudovať mechanizmy tejto obnovy a určiť, či sa jedná v skutočnosti o regeneráciu nových neurónov alebo o neuronálnu inváziu z okolitých oblastí. Ďalej určíme časový priebeh tejto obnovy spojenej s behaviorálnou obnovou spevu. Určíme, či bunková organizácia obnoveného striata je taká istá ako u intaktného striata. Nakoniec otestujeme, či je obnova špecifická pre neurotoxické lézie alebo je to skôr všeobecný aspekt obnovy vtáčieho mozgu. Keďže vtáčie striatum obsahuje neuróny podobné tým u cicavcov, tento projekt by mohol mať vplyv pre porozumenie regenerácie mozgu. Význam projektu pre zdrave spočíva v tom, že by sme mohli nájsť potencionálne cesty pre obnovu poškodených oblastí bazálnych ganglií a nápravu rečových deficitov.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
RegEmbryo - Molekulárne mechanizmy regulácie vývinu preimplantačného embrya
Molecular mechanisms of preimplantation embryo development regulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia: Molekulárne mechanizmy spojené s väzbou ligandu na receptor a aktiváciou príslušnej signálnej dráhy v diferencovaných bunkách sú študované veľmi intenzívne, ale ekvivalentné informácie o zastúpení a úlohe bunkových receptorov počas vývinu preimplantačného embrya sú zatiaľ limitované a signálne dráhy aktivované týmito receptormi sú temer neznáme. Tento projekt je zameraný na podrobné štúdium bunkových receptorov sprostredkujúcich pôsobenie biogénnych monoamínov prítomných v prostredí vyvíjajúceho sa preimplantačného embrya, pričom bude analyzovaný aj vplyv biogénnych monoamínov na embryonálne kmeňové bunky. Identifikácia subtypov adenylát cyklázy prítomných v myšacích preimplantačných embryách a embryonálnych kmeňových bunkách poskytne nové poznatky o signálnych dráhach, v ktorých sa u týchto typov buniek uplatňuje cAMP. U oocytov, preimplantačných embryí a embryonálnych kmeňových buniek bude porovnaná aktivácia vybraných zložiek PI3K-Akt/PKB dráhy, pričom budú študované aj možné interakcie medzi touto dráhou a signálnymi dráhami vedúcimi od receptorov biogénnych monoamínov. Biologický význam identifikovaných receptorov a zložiek signálnych dráh bude overený v sérii funkčných testov. Súčasťou projektu bude aj štúdium vybraných receptorov u niektorých druhov hospodárskych zvierat. Získané poznatky prispejú k bližšiemu poznaniu fyziologických procesov a molekulových kontrolných mechanizmoch aktívnych v preimplantačnom embryu.
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Monitorovanie welfaru hydiny s využitím behaviorálnych a rádiotelemetrických metód
Monitoring of poultry welfare using behavioural and radiotelemetric methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia: Intenzívne chovné technológie spolu s genetickou selekciou zameranou na maximalizáciu produkcie sa často podieľajú na neadekvátnej úrovni welfaru hospodárskych zvierat. Dôsledkom môže byť výskyt abnormálnych foriem správania, zmeny fyziologických parametrov a zdravotného stavu. Problematika welfaru sa dostáva do popredia aj vďaka legislatívnym opatreniam EU, upravujúcim chov hospodárskych zvierat, vrátane hydiny, včlenských krajinách. Pre objektívne ohodnotenie welfaru je potrebné merať správanie, ako aj širokú škálu fyziologických parametrov. Rádiotelemetria umožňuje monitorovanie fyziologických funkcií bez obmedzeniavoľného pohybu zvierat. V poslednom období sa táto komerčne dostupná technika stala cenovo relatívne prijateľná, spoľahlivá a ľahko použiteľná. Cieľom predkladaného projektu je rozvinúť využitie rádiotelemetrických metód na meranie fyziologických parametrov a spolu s meraním správania charakterizovať vplyv podmienok relevantných z hľadiska welfaru kúr znáškového a mäsového typu.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Nadexpresia P-glykoproteínu a s ňou spojené zmeny v spektre a v hladinách bunkových oligo- a polysacharidov
Overexpression of P-glycoprotein and associated changes in spectrum and levels oligo- and polysaccharides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
NANOBIOSENS - Nanoštruktúry pre vývoj biosenzorov
Nanostructures for development of biosensors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja, CSc.
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010
Naturálne substancie a ich vplyv na fyziologický stav a zdravie zvierat
Natural substances and their effect on physiology and health of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na selekciu a špecifikáciu mikroflóry tráviaceho traktu králikov s dôrazom na stafylokoky (S. aureus) a Clostridium-like baktérie z fariem na Slovensku ako aj od drobnochovateľov, na testovanie produkcie bakteriocínu-aureocin izolátmi S. aureus a na sledovanie ich inhibičného účinku. V projekte bude za in vitro ako aj za in vivo podmienok testovaný inhibičný účinok (na našom pracovisku izolovaných a charakterizovaných) enterocínov ako aj vybraných fytoaditív (Eleutherococcus senticosus, oregano, šalvia a rumanček) na nežiadúcu mikroflóru tráviaceho traktu králikov. Pri in vivo testoch bude sledovaný nielen antimikrobiálny účinok (hlavne antistafylokokový, anti-E. coli a antiklostridiálny), ale reduktívny účinik na výskyt oocýst kokcídií ako aj vplyv na zootechnické, biochemické a imunologické parametre a kvalitu mäsa s cieľom kombinatívneho využitia prospešných kmeňov a fytoaditív pre odchov. Výsledky projektu budú prínosom pre základný výskum bakteriocínov a rovnako umožnia uplatnenie nových princípov pre zvýšenie veterinárnej starostlivosti o zdravie zvierat a spotrebiteľa.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Neurobiologické mechanizmy regulácie ozobávania peria u nosníc
Neurobiological control mechanisms of the feather pecking in laying hens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Anotácia: Ozobávanie peria je porucha správania objavujúca sa u nosníc. Predstavuje problém z hladiska welfaru aj ekonomiky chovu. Smernica Rady európskych spolocenstiev 1999/74/ES z r. 1999, resp. Nariadenie vlády SR 736/2002 Z.z., ustanovujúce minimálne normy na ochranu nosníc, zakazujú od roku 2012 klasické klietkovétechnológie. V najbližších rokoch teda dôjde k výrazným zmenám v chove nosníc v clenských štátoch EU, t.j. aj na Slovensku. Jedným z najvážnejších problémov pred ktorým stojí alternatívna produkcia vajec v obohatených klietkových technológiách a alternatívnych systémoch chovu je ozobávanie peria. Tridsat rokov výskumu neprinieslo zhodu v názore na jeho príciny, ani praktické riešenie tohto problému. Jeho regulácia na úrovni CNS je málo preskúmaná. Predkladaný projekt sa zameriava na štúdium neurobiologických základov tohto abnormálneho správania s dôrazom na využitie expresie skorých génov na identifikáciu nervových oblastí a dráh v mozgu regulujúcich toto správanie a na úlohu dopamínergického systému.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
BAPROPHERA - Nové bakteriocinogénne probiotiká a prebiotiká a ich využitie na dosiahnutie zdravšieho chovu králikov
New bacteriocinogennic probiotics and prebiotics and their use to achieve healthy rabbits husbandry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia: Riešený projekt splnil svoj hlavný cieľ, v rámci spolupráce vyselektovať z iného než na Slovensku dostupného plemena vhodný probiotický kmeň resp. bakteriocinogénny kmeň pre jeho využitie ako v maďarských chovov, tak i na Slovensku v prospech zdravého odchovu králikov. Nakoľko naše pracovisko sa touto problematikou zaoberá dlhšie, je to pre spoluriešiteľa z Maďarska nový aspekt a pre nás zas možnosť overenia našich probiotických kmeňov v odlišných podmienkach z hľadiska plemena. Naviac s partnermi budeme v spolupráci pokračovať, aj keď mimo bilaterálneho projektu, o ktorého opätovné pokrytie sa budeme uchádzať až v období ďaľšej projektovej výzvy. Rozšírili sme tak obojstranne poznatky pre možnosti využitia probiotických a bakteriocín-produkujúcich kmeňov pri chove králikov na zabezpečenie zdravého chovu a získali dobrých spolupracovníkov. Dosiahnuté výsledky budeme propagovať na obidvoch stranách v rámci výstupov na seminároch resp. na konferenciách.
Doba trvania: 1.2.2009 - 31.12.2010
Probiotické baktérie a ich úloha pri ovplyvňovaní črevného ekosystému a stimulácii imunitnej odpovede u hydiny pri salmonelóze
The role of probiotic bacteria in influencing intestinal ecosystem and in stimulating of immunity in chickens affected by salmonellosis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
CLARUSIL - Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov
The production of conjugated linoleic acid by influencing of diets in ruminants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia: V navrhovanom projekte CLARUSIL budeme v umelom bachore (in vitro)a u laktujúcich kráv (in vivo) študovať vplyv diét obsahujúcich trávnu, resp. kukuričnú siláž inokulovanú mikroorganizmami (laktobacilmi, enterokokmi) schopnými in vitro produkcie konjugovanej linolovej kyseliny (CLA, cis9,trans11 C18:2)na produkciu polynenasýtených mastných kyselín (PUFA) a ich izomérov (CLA a TVA-kys. trans vakcénová)v bachorovej tekutine a v mlieku prežúvavcov. V priebehu týchto experimentov budeme uskutočňovať skríning bachorových prvokov izolovaných z fermentačnej tekutiny (experimenty in vitro), resp. z bachorovej tekutiny (experimenty in vivo) na stanovenie obsahu CLA u prvokov.Okrem toho plánujeme testovať agroindustriálne substráty s obsahom mikrobiálnych PUFA po polosuchej kultivácii (SSF) s oleaginóznymi hubami vo fermentačnom zariadení Rusitec. Budeme sledovať vplyv týchto substrátov tvoriacich súčasť kŕmnej dávky na bachorovú fermentáciu a produkciu PUFA a ich izomérov vo fermentačnej tekutine in vitro.
Web stránka projektu: www2.saske.sk/clarusil/Clarusil%20sk/CLARUSIL-sk.htm
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Sledovanie vplyvu esenciálnych olejov na vybrané metabolické parametre u zvierat
Investigation of effect of essential oils on selected metabolic parameters in animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
SEANIM - Úloha selénu pri udržiavaní zdravia a produkcie hospodárskych zvierat
Role of selenium in maintenance of health and production in farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Ciele predkladaného projektu sú zamerané na sledovanie vplyvu selénu na zdravie a produkciu zvierat. Sledovanie účinkov suplementácie kŕmnych zmesí rôznymi zdrojmi anorganického a organického selénu na antioxidačný status a ako aj na rozvoj imunokompetencie u kurčiat by malo priniesť nové základné poznatky. Výskum distribúcia aktivít špecifických selénoenzýmov u vysoko produktívných zvierat a ich závislosť od prísunu selénu vo vhodnej forme s vysokou biologickou využiteľnosťou by mal poskytnúť nové základné informácie, ktoré by mohli byť neskôr aj prakticky použiteľné v lepšej prevencii proti oxidačnému stresu a jeho následkom. Bude skúmaný aj dopad aplikácie rôznych zdrojov Se do diéty na absorpciu, retenciu a exkrečné cesty u monogastrov a prežúvavcov. Základné poznatky získané riešením navrhovaného projektu by mohli priniesť aj podklady pre budúci aplikovaný výskum týkajúci sa prevencie negatívných účinkov selénovej deficiencie u vysoko produktívnych zvierat.
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Úloha tenkého čreva v kontrole príjmu potravy a regulácie telesnej hmotnosti
The role of the small intestine in food intake control and body weight regulation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mozeš Štefan, CSc.
Anotácia: Cielom projektu je definovat úcast tenkého creva v mechanizmoch predisponujúcich jednotlivca k vývojuporúch v kontrole príjmu potravy a regulácie telesnej hmotnosti. Pri riešení navrhovaného projektu sa budúsledovat morfologické, enzymatické a mikrobiálne parametre tenkého creva u potkanov krmenýchštandardnou, vysoko tukovou/energetickou diétou a po podávaní vlákniny v diéte (pektinové polysacharidy).Projekt je tiež zameraný na sledovanie vplyvu postnatálnej výživy, na funkcnú maturáciu tenkého creva. Vplyvraných nutricných skúseností na fyziológiu creva bude sledovaný u mládat vyrastajúcich v rozdielne velkýchhniezdach od narodenia (kvantita nutrície) u matiek krmených štandardnou diétou alebo vystavených zmenámv energetickom príjme (vysoko tuková/energetická diéta). Tieto poznatky umožnia stanovit vývojové pozadiemetabolických a zdravotných porúch u týchto skupín vyskytujúcich sa v dalších periódach života.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Vplyv porúch homeostatickej rovnováhy organizmu matky na kvalitu preimplantačných embryí
The effect of maternal homeostasis disorders on preimplantation embryo quality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia: Predložený projekt je zameraný na sledovanie kvality preimplantacných embryí vyvíjajúcich sa vneštandardných podmienkach. Jeho cielom je odhalenie a popísanie možných súvislostí medzi rôznymi poruchami fyziologického stavu matky a jej reprodukcným zdravím. Na experimentálnych modeloch, v ktorých budú použité laboratórne zvieratá, bude testovaný 1, vplyv nešpecifického zápalu lokalizovaného mimo reprodukcný trakt matky, 2, vplyv zvýšenej koncentrácie krvnej mocoviny a 3, vplyv subtoxických dávok vybraného pesticídu na incidenciu bunkovej smrti a vývinový potenciál preimplantacných embryí myší vyvíjajúcich sa in vivo, prípadne in vitro.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
cleanergy - Využitie komplexných prírodných organických materiálov (KPOM) na energetické účely s použitím netradičných mikroorganizmov
Exploitations of complex organic materials by means of non-traditional micro-organisms for energetic purposes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia: Mikrobiálna degradácia komplexných materiálov vrátane biotechnologického odpadu je potenciálnym zdrojom čistej energie vo forme vodíka alebo metánu.Mikrobiálna degradácia uvedených materiálov ,ktorá v prírode prebieha za nekontrolovaných podmienok bola v laboratóriach študovaná už desaťročia.Projekt má cieľ započať výskum produkcie vodíka z komplexných organických materiálov a vyvinúť nové prístupy na biodegradáciu týchto materiálov za použitia netradičných anaeróbnych húb s možnosťou využitia tohto vodíka v metanogenéze a vyvinúť efektívnejšie metódy na degradáciu lignínu baktériami.
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010
ENTAMBICO - Enterocíny a eliminácia metabolickej záťaže vyvolanej prenosnou rezistenciou na antibiotiká u enterokokov
Enterocins and amelioration of biological cost of acquired antibiotic resistance in enterococci
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia: Projekt zameraný na štúdium možností, že na znížení metabolickej záťaže vyvolanej prenosnou rezistenciou na antibiotiká u enterokokov sa podieľajú enterocíny - bakteriocíny produkované enterokokmi. Dáta o výskyte štruktúrnych génov pre enterocíny sa budú korelovať s výskytom antibiotickej rezistencie a vybraných génov antibiotickej rezistencie. V in-vitro podmienkach sa pomocou ko-kultivácií pokúsime detegovať metabolickú záťaž vyvolanú mobilnými génovými elementami a génmi antibiotickej rezistencie a vplyv produkcie enterocínov na elimináciu tejto záťaže.
Doba trvania: 1.3.2007 - 31.8.2010
- - Antimykotiká ako nástroj pri štúdiu biogenézy membránových lipidov u kvasiniek
Antimycotics as a tool for the study of membrane lipid biogenesis in yeast
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie látok s antimykotickým účinkom, ktoré pôsobia na rôzne procesy súvisiace s biogenézou a funkciou membránových lipidov u kvasinky Saccharomyces cerevisiae: terbinafín (inhibítor synézy ergosterolu na úrovni epoxidácie skvalénu), amfotericín B (membránovo aktívna látka tvoriaca komplexy s ergosterolom) a cerulenín (inhibítor syntézy mastných kyselín). Zameriava sa pritom na otázky, ako konkrétny proces zasiahnutý antimykotikom ovplyvňuje celkovú homeostázu lipidov v kvasinkovej bunke a funkcie bunkových membrán. Osobitný dôraz je pritom kladený na biogenézu lipidových častíc (akumulácia skvalénu pri účinku terbinafínu, regulácia syntézy triglyceridov pri účinku cerulenínu) a dynamikou membránových domén (raftov). Špecifické účinky terbinafínu, amfotericínu B a ceruleninu na biogenézu membrán sú v projekte dávané do súvisu s antimykotickým i účinkami týchto látok.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Bunkový objem a sekrécia inzulínu
Cell volume and insulin secretion
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia: Bunkový objem je súčasťou bunkovej signalizácie regulujúcej viaceré funkcie. Nabobtnanie buniek vyvoláva exocytózu proteínov a peptidov uskladnených v sekrečných granulách. Dynamika takto vyvolanej sekrécie je neodlíšiteľná od sekrécie vyvolanej prirodzeným stimulátorom. Hypoosmotická stimulácia sekrécie inzulínu je nezávislá od vnútro-a mimobunkového Ca2+, nezahrňuje proteínkinázu C ani ďalšie vnútrobunkové mediátory účinku glukózy, a nie je inhibovaná noradrenalínom. Tieto údaje ukazujú na novú signálnu cestu stimulácie sekrécie inzulínu, využívanú zväčšením bunkového objemu. Najnovšie sme zistili, že nádorové línie pankreatických buniek potkana INS-1 a INS-1E odpovedajú sekréciou inzulínu na stimuláciu glukózou, ale iba línia INS-1 je schopná odpovedať na hypoosmotickú stimuláciu. Porovnanie genetického vybavenia oboch línií pomocou DNA microarray, ako i porovnanie vlastností plazmatickej membrány by malo byť kľúčom k odhaleniu signálnej cesty vedúcej k exocytóze po stimulácii zväčšením bunkového objemu.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Troglodytella - Gastrointestinálne ciliáty a ich úloha v trávení ľudoopov
Gastrointestinal ciliates and their role in the digestion of great apes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia: Entodiniomorfné ciliáty rodu Troglodytella predstavujú výraznú súčasť črevnej fauny veľkých primátov, ktorá priťahuje pozornosť nielen parazitológov a veterinárov, ale aj primatológov, antropológov a ekológov. Nedostatok informácií o tejto skupine mikroorganizmov neumožňuje určiť ich význam vo vzťahu ku hostiteľovi, či už ako parazitov, komenzálov alebo symbiontov. Cieľom tohto projektu bude sledovať ich metabolické vlastnosti a ich význam pre hostiteľa a porovnať s bachorovými entodiniomorfnými ciliátami prežúvavcov.
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.12.2009
Neurobiológia vokálnej komunikácie u vtákov
Neurobiology of vocal communication in birds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je štúdium funkcie nervového okruhu obsahujúceho vokálne bazálne gangliá vo vokálnej komunikácii u spevavcov a papagájov. Projekt predstavuje unikátny prístup, kombinujúci rôzne druhy vtákov vybrané na základe variability ich spevu. Naše predbežné štúdie ukazujú, že je dôležité študovať tieto mechanizmy u druhov, ktoré sa učia alebo modifikujú svoj spev ako dospelé. Preto naša štúdia kombinuje tri druhy: zebričky so stereotypným spevom, kanáriky so sezónnymi zmenami stereotypného a plastického spevu a andulky s plastickým spevom. V závere experimentu zhodnotíme molekulárne dôsledky zmeneného motorického výstupu. Pochopenie behaviorálnych a molekulárnych dôsledkov poškodenia bazálnych ganglií pre vokálnu komunikáciu je potenciálne zaujímavé z hľadiska pochopenia patogenézy príbuzných humánnych ochorení a pre vývin úspešnej terapie.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Nanobiosens - Štúdium afinitných interakcií na nanoštruktúrnych substrátoch dendriméroch pomocou kremenných mikrováh
Study of the affinity interaction on the nanostructured substrates dendrimers via quarz crystal microbalances
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja, CSc.
Anotácia: Sústredili sme sa na optimalizáciu imobilizácie monoklonálnej protilátky PRI308 (mAb-PRI308) na pevnom podklade na zlatom kryštáli. Povrch tohto kryštálu bol orientovaným spôsobom modifikovaný. Tento proces zahŕňal niekoľkostupňovú imobilizáciu a to tiolovú zlúčeninu, PAMAM G4 dendrimér, neutravidín a biotinom modifikovaný protein-A. Ako posledný krok bolo zachytenie mAb-PRI308 v množstve 2 000 ng/ml , čo spôsobilo pokles v zmene frekvencie o-49Hz. Interakcie medzi mAb-PRI308 a Prp-pure priónovým proteínom boli merané na kremenných mikrováhach ako zmeny frekvencie v rozsahu 10-5000 ng/mlPrP.Publikácie:1.)Polohová V., Šnejdárková M.: Elektrónový transfér v ampérometrických biosenzoroch.Chem.Listy 102, 173-782 (2008) 2.)Šnejdárková M.,Svobodová L., Polohová V., Hianik T.: The study of surface properties of an IgE-sensitive aptasensor using an acoustic method.Anal.Bioanal.Chem.390, 1087-1091,(2008)Konferencie:1. Šnejdárková M., Svobodová L., Hianik T.:Detection of prion proteins using antibody based biosensor and amplification by gold nanoparticles. POSTER Prion 2008, 8.-10.10.2008 Madrid,Španielsko 2. Šnejdárková M., Bábelová L.,Polohová V.,Hianik T.: Development of biosensor with aptamer as bio-recognition element for QCM detection of IgE.III.Slovak Biophysical Symposium , Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Bratislava 18.04.-20.04.2008 POSTER P203. Biomolekuly a chemické rozhrania.Workshop BIOMEMBRÁNY VVCE, Košovce 18-19.11.2008 Prednáška.
Web stránka projektu: UBGZ_SAV
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Štúdium interaktívneho miesta P-glykoproteínu s derivátmi pentoxifylínu
Study of the interactive binding site of P-glycoprotein with pentoxifylline derivatives
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dočolomanský Peter, CSc.
Anotácia: Široké spektrum rezistencie nádorových buniek na rôzne chemoterapeutické látky nazývané multidrug rezistencia (MDR), býva často spojená s nadexpresiou membránového P-glykoproteínu (P-gp). Niektoré látky (chemosenzitizéry) môžu obnoviť citlivosť rezistentných nádorových buniek na protirakovinové liečivá. Tento efekt bol už skôr popísaný pre pentoxifylín (PTX, Breier et al. Neoplasma 41, 297-303, 1994). Na charakterizáciu štrukturálnych vlastností PTX dôležitých na potlačenie/zvrátenie MDR sme pripravili sériu N1-, N3-, N7- a C8-substituovaných alkylxantínov odvodených od PTX. Ich účinok bol testovaný na potačenie MDR na Vinkristín u rezistentnej bunkovej línie L1210/VCR (QSAR štúdia, Breier et al., Neoplasma 47, 100-106, 2000; nový derivát PTX-SB, Kupsáková et al., Gen. Physiol. Biophys 21, 471-478, 2002; QSAR, Kupsáková et al., Eur. J. Pharm. Sci., 21, 283-293, 2004; nový derivát PTX-UHM, Dočolomanský et al., Gen. Physiol. Biophys 24, 461-466, 2005; mechanizmus MDR, Boháčová et al., Toxicol. In Vitro 20, 1560-1568, 2006). Avšak mechanizmus akým dochádza k interakcii PTX derivátov s P-gp nie je doposiaľ známy. Preto sme pripravili kolóny s immobilizovanýcm PTX na perlovej celulóze AV pomocou TiCl4 ako reakčného činidla a podrobili afinitnej chromatografii proteíny získané z bunkových línií L1210 (senzitívne) aj L1210/VCR (rezistentné). Boli zistené rozdiely pri detekcii proteínov eluovaných roztokom 5mM PTX pri porovnani senzitívnych a rezistentných buniek v oblasti výskytu P-gp na elektroforéze. Výsledky sa ďalej analyzujú imunoforeticky (western blotom), spektrofotometricky (kaskádou enzýmatických reakcií na HPUV 8452A) a chromatograficky (HPLC, Beckman).
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Transgeneračný prenos hormónov a následné adaptácie počas postnatálneho vývinu živočíchov
Transgeneration transfer of hormones and subsequent control mechanisms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Výboh Pavel, CSc.
Anotácia: Projekt analyzuje vývin endokrinného a cirkadiánneho systému u prekociálnych vtákov a potkanov. Sústreďuje sa na vplyvy prostredia, ktoré môžu prostredníctvom maternálnych hormónov epigeneticky ovplyvniť vybrané fyziologické systémy a správanie. Z hľadiska transgeneračného prenosu sa pozornosť sústredí na steroidy (testosterón, kortikosterón) a leptín, ktorý môže predstavovať signál o nutričných podmienkach počas tvorby vajca. Účinky leptínu budeme testovať na vývine chorioalantoickej membrány vyvíjajúcich sa prepeličích embryí v in vitro a v in vivo podmienkach. Vývin cirkadiánneho systému kurčiat bude analyzovaný na základe expresie hodinových génov v centrálnych a periférnych oscilátoroch a dôsledky narušenia cirkadiánnej organizácie budú analyzované na základe funkčných zmien v kardiovaskulárnom systéme a zmenenej hladiny melatonínu a jeho receptorov.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Transport a trunover fosfolipidov ako regulačné mechanizmy lipidového zloženia membrán u kvasinky Saccharomyces cerevisae
Transport and turnover of phospholipidis as regulatory mechanism of membrane lipid composition in yeast Saccharomyces cerevisae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na skúmanie mechanizmov, ktorými modelový jednobunkový eukaryotický mikroorganizmus kvasinka Saccharomyces cerevisiae udržuje optimálne lipidové zloženie svojich membrán. Zameriava sa na dva aspekty homeostázy membránových Iipidov: turnover Iipidov a ich vnútrobunkový transport. Konkrétnymi cieľmi projektu je sledovať úlohu fosfatidylinozitol transferových proteínov (PITP) v metabolizme fosfolipidov a skúmanie úlohy degradačných procesov v regulácii biosyntetickej dráhy vedúcej k tvorbe dôležitého anionického fosľolipidu kardiolipínu. Hlavný kvasinkový PITP Sec14p má dôležitú úlohu v regulácii vnútrobunkového transportu a spolu s ďalšími PITP tohto mikroorganizmu sa podiel a na optimalizácii lipidového zloženia membrán. Skúmanie molekulárnych mechanizmov týchto proteínov u kvasiniek môže prispieť k pochopeniu neurodegeneratívnych a metabolických porúch spojených s defektami v činnosti PITP u cicavcov. Podobne znalosť mechanizmov, akými eukaryotické bunky regulujú obsah svojich anionických fosfolipidov fosfatidylglycerolu a kardiolipínu môže pomôcť pri pochopení úlohy anionických fosfolipidov v biogenéze milochondrií, anaeróbnom raste a vplyve mitochondrií na základné funkcie eukaryotickej bunky..
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Zmeny v metabolizme neoplastických buniek sprevádzajúce navodenie „multidrug“ rezistencie sprostredkovanej P-glykoproteínom postupnou adaptáciou senzitívnych buniek na cytostatiká
Changes of neoplastic cell metabolism associated with development of p-glycoprotein mediated miltidrug resistance induced by adaptation of sensitive cells to drugs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Rozvoj „multidrug" rezistencie v nádorových bunkách je často zapríčinený overexpresiou transportnej ATPázy plazmatickej membrány - P-glykoproteínom (P-gp), ktorý zabezpečuje efektívne odstraňovanie látok hydrofóbnej povahy z intracelulámeho priestoru buniek. Viaceré štúdie ukázali, že nadexpresia P-gp je sprevádzaná štrukturálnymi zmenami bunkovej architektúry (zväčšenie bunkového objemu, zvrásnenie bunkového povrchu, zvýšená tvorba kaveol, zvýšená tvorba intracelulámych vezikúl atď.). Štrukturálne zmeny na úrovni plazmatickej membrány sú spojené so zmenami povrchových sacharidov, čo sa prejavuje v zmenách väzby polykatiónového farbiva - ruthenium red a protilátok, ale aj rozdielmi vo väzbe lektínov medzi bunkami, ktoré majú nadexprimovaný P-gp v porovnaní so senzitívnymi bunkami. Nadexpresia P-gp býva sprevádzaná zvýšením tvorby proteínu viažuceho vápnik - sorcínu a zvýšenou senzitivitou na extracelulárnu koncentráciu vápnikových iónov. Kalnexín - molekulárny chaperon endoplazmatického retikula hrá pravdepodobne významnú rolu pri orientácii a zabudovaní P-gp v procese jeho maturácíe. Predložený projekt bude zameraný na štúdium týchto javov prostredníctvom elektrónovej mikroskopie, imunochémie a imunocytochémie.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Regulácia Na+/Ca2+ výmenníka za normálnych a patologických podmienok v srdci a mozgu cicavcov
Regulation of the Na+/Ca2+ exchanger under normal and pathophysiological conditions in the heart and brain of mammals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hudecová Soňa, CSc.
Anotácia: Na+/Ca 2+ výmenník (NCX) je dôležitý transportný systém lokalizovaný na plazmatickej membráne bunky, ktorý participuje na udržaní vápnikovej homeostázy. Predkladaný projekt nadväzuje na projekt 2/4106, v ktorom sme sa zaoberali predovšetkým transkripčnými faktormi a responzívnymi elementami regulujúcimi expresiu NCX. Cieľom predkladaného projektu bude sledovať zmeny génovej expresie a proteínu tohto transportného systému po vystavení organizmu hypoxickému a ischemickému podnetu. Súčasne sa bude sledovať aj vplyv NCX na iné, kooperujúce transportné systémy za fyziologických podmienok a pri hypoxii resp. ischémii. Koreláciu fyziologických, biochemických a molekulárno-biologických zmien vyvolaných hypoxiou a ischémiou budeme sledovať in vivo na myšiach a potkanoch a in vitro na primárnych bunkových kultúrach.
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Štruktúra, funkcia a regulácia neuronálnych vápnikových kanálov
Structure, function and regulation of neuronal calcium channels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Budeme študovať štruktúru a funkciu neuronálnych vápnikovych kanálov so špeciálnym dôrazom na T-typ vápnikovych kanálov, ktorých mechanizmus regulácie napätím i vnútrobunkovými signalizačnými dráhami je najmenej objasnený. Na vytvorenie vhodného modelu vrátkovania týchto kanálov budeme charakterizovať ich iónovú selektivitu, kinetiku aktivácie, inaktivácie a deaktivácie a ich závislosť od jednotlivých nabitých aminokyselín v S4 segmentoch, ktoré tvoria napäťový senzor kanála ako aj príspevok cysteínových rezíduí k stabilizácii terciárnej Štruktúry kanála. Pri tom využijeme metódy bodovej mutácie kanálov. Budeme pokračovať v štúdiu regulácie neuronálnych kanálov fosforyláciou. Väčšina experimentov bude urobená na HEK 293 bunkách, transfekovaných príslušnými konštruktmi.
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
DNA diagnostika závažných dedičných ochorení, častých v populácii Slovenska
DNA diagnostics of serious genetic disorders, frequent in the Slovak population
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia: Dedičné ochorenia reprezentujú závažný celospoločenský problém nielen na medicínskej ale aj na sociálnej a ekonomickej úrovni, lebo sa významne podieľajú na morbidite a mortalite. Vďaka úspechom v oblasti výskumu ľudského genómu sa zásadne spresnili a urýchlili možnosti etiologickej diagnostiky a genetického prognózovania (genetické poradenstvo, presymptomatologický skríning, prenatálna dg. a pod.) týchto ochorení, pri ktorých definitívny význam má dôkaz špecifickej mutácie "chorobného" génu, tzv. DNA-diagnostika. Cieľom predloženého projektu je preto vyvinúť a aplikovať citlivý, spoľahlivý, rýchly a ekonomicky efektívny postup mutačnej analýzy v záujme včasnej klinickej a prenatálnej diagnostiky takých závažných dedičných ochorení, častých v populácii Slovenska, ako sú cystická fibróza, fenylketonúria, degeneratívne nervovo-svalové ochorenia a pod.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2008
Spriahnuté vrátkovanie RYR2 kanálov izolovaných zo srdca potkana
Coupled gating of RYR2 channels from rat heart
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia: Rytmická činnosť srdca je spojená s periodicky sa opakujúcim uvoľňovaním a nasávaním Ca2+ z a do sarkoplazmatického retikula (SR) svalových buniek. Masívný výtok Ca2+ z SR je v srdcových svalových bunkách zabezpečovaný ryanodínovým receptorom / Ca2+ kanálom typu 2 (RYR2). Tento globálny proces je výsledkom sčítania lokálnych a rýchlych výtokov Ca2+, ktoré sú vo svojej podstate samo-regenerujúce udalosti. Táto vlastnosť nevyhnutne vyžaduje existenciu mechanizmu, ktorý výtok Ca2+ zastaví, čo je nevyhnutné pre relaxáciu svalu. Doteraz bolo navrhnutých viacero modelov pre termináciu uvoľňovania Ca2+ z SR, ale ani jeden z nich nebol jednoznačne experimentálne potvrdený a nebol bez výhrad prijatý vedeckou komunitou. Jeden z najnovších modelov je mechanizmus spriahnutého vrátkovania RYR2 kanálov. Dva alebo viac kanálov sa otvára a zatvára simultánne, čím vzniká predstava jedného pracujúceho ionového kanála s dvoj- alebo viacnásobne vyššou vodivosťou. V tomto modeli sa uvažuje o alosterických interakciách medzi viacerými RYR2 kanálmi, čo ich núti pracovať simultánne. Aj keď spriahnuté vrátkovanie RYR2 kanálov už bolo experimentálne dokázané, stále zostáva neobjasnená základná molekulová podstata tohoto javu. Cieľom našej práce je prispieť k hlbšiemu pochopeniu javu spriahnutého vrátkovania použitím metódy rekonštitúcie RYR2 kanálov v umelých lipidových membránach. Táto metóda umožňuje skúmať detailné funkčné vlastnosti iónových kanálov snímaním elektrických prúdov (~pA), ktoré prechádzajú cez tieto kanály.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Kam siahajú naše genetické korene: Fylogeografická analýza variability mitochondriálnej a Y-chromozómovej DNA v slovenskej populácii
Tracing our genetic roots: A fylogeography of mitochondrial and Y-chromosomal DNA variability in Slovak population
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kádaši Ľudevít, DrSc.
Anotácia: Špecifické, mimoriadne výhodné vlastnosti haploidných DNA markerov ľudskej mitochondriálnej (mt) a Y-špecifickej DNA umožňujú rekonštrukciu osídlenia území, migrácií a iných populačných pohybov v minulosti na základe štúdia distribúcie týchto markerov v súčasných populáciách. Medzi tieto špecifické vlastnosti patrí predovšetkým ich uniparentálna dedičnosť, chýbanie genetickej rekombinácie a relevantná početnosť mutácií. Analýza variability mtDNA a Y-chromozómovej DNA sa počas posledných cca 10 rokov vykonala v mnohých populáciách všetkých kontinentov a priniesla často nové a prekvapujúce poznatky o ich populačnej histórii. Cieľom navrhovaného projektu je vykonať podrobnú analýzu mtDNA a Y-chromozómových markerov v slovenskej populácii a v populácii slovenských Rómov a prispieť tak k poznaniu histórie a prehistórie osídľovania nášho územia.
Doba trvania: 1.1.2006 - 12.12.2008
Fenotyp "multidrug" rezistencie spojený s overexpresiou mdr 1 - p-glykoproteínu v neoplastických bunkáchp
Phenotype of multidrug resistance associated with overexpresion of mdr 1 - p-glycoprotein in neoplastic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Komplex I a dýchací reťazec trypanozomatíd
Complex I and respiratory chain of trypanosomatides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie látok s antimykotickým účinkom, ktoré pôsobia na rôzne procesy súvisiace s biogenézou a funkciou membránových lipidov u kvasinky Saccharomyces cerevisiae: terbinafín (inhibítor synézy ergosterolu na úrovni epoxidácie skvalénu), amfotericín B (membránovo aktívna látka tvoriaca komplexy s ergosterolom) a cerulenín (inhibítor syntézy mastných kyselín). Zameriava sa pritom na otázky, ako konkrétny proces zasiahnutý antimykotikom ovplyvňuje celkovú homeostázu lipidov v kvasinkovej bunke a funkcie bunkových membrán. Osobitný dôraz je pritom kladený na biogenézu lipidových častíc (akumulácia skvalénu pri účinku terbinafínu, regulácia syntézy triglyceridov pri účinku cerulenínu) a dynamikou membránových domén (raftov). Špecifické účinky terbinafínu, amfotericínu B a cerulenínu na biogenézu membrán sú v projekte dávané do súvisu s antimykotickými účinkami týchto látok.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
- - Mitochondriálne interakcie v evolúcii, speciácii, starnutí a eukaryotickej harmónii. (Mitofylogenomika a mitochondriálne inžinierstvo)
Mitochondrial interactions in the evolution, speciation, ageing and eukaryotic harmony /mitophylogenomics and mitochondrial engineering/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Molekulárne a funkčné aspekty modulácie inozitol 1,4,5- trisfosfátových receptorov v normálnych a patologických podmienkach
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka
Production and application of monoclonal antibodies in biochemical, histochemical and functional analysis of some CD molecules (antigens) of bovine cell membranes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal, DrSc.
Anotácia: Molekuly bunkových membrán (CD antigény) buniek imunitného systému sú významnými komponentami imunitných mechanizmov organizmu. Pri identifikácii týchto molekúl dôležitú úlohu zohrávajú monoklonové protilátky, ktoré ich špecificky rozpoznávajú a môžu sa využiť pri biochemickej a funkčnej charakterizácii týchto molekúl. Navrhovaný projekt je zameraný na produkciu, cytometrickú, biochemickú a histochemickú charakterizáciu monoklonových protilátok špecifických pre leukocytové (CD antigény) a spermiové antigény hovädzieho dobytka. Niektoré protilátky diferencujúce populácie leukocytov použijeme na štúdium imunity mliečnej žľazy a protilátky proti spermiovým antigénom na analýzu imunitných vlastností býčích spermií.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Reakcia cytoarchitektúry svalových buniek na zablokovanie expresie špecifických proteínov
Respons of the cytoarchitecture of muscle cells to invalidation of the specific proteins expresion
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Novotová Marta, CSc.
Anotácia: Aplikáciou nového stereologického prístupu sme kvantifikovali bunkovú architektúru a charakterizovali plasticitu svalových buniek v špecifických zvieracích experimentálnych modeloch. Analýza vplyvu vyradenia vybraných proteínov na ultraštruktúru svalových buniek poskytla nový pohľad na vzťah architektúry a funkcie svalových buniek. Ukázali sme, že zablokovanie expresie svalových proteínov s rozdielnou funkciou vedie k hlbokým zmenám cytoarchitektúry, ktoré sa spolu s molekulovými adaptačnými mechanizmami podieľajú na celkových zmenách bunkových funkcií. Porovnanie s meraniami transportu energie, elektrickej a kontraktílnej aktivity svalového tkaniva, jednoznačne poukazuje na úzky vzťah medzi cytoarchitektúrou, energetickým metabolizmom a kontraktilnou funkciou svalovej bunky. Kvantifikácia bunkovej ultraštruktúry priniesla množstvo dát, ktoré si vyžiadalo vytvorenie softvéru na vytváranie geometrických modelov svalových buniek pre lepšiu komunikáciu zistení a testovanie štrukturálnych hypotéz.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Štúdium modulácie chloridových a vápnikových kanálov v mitochondriálnych membránach srdca potkana
Study of modulation of chloride and calcium channels mitochondrial membrane of rat heart
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Štúdium transformácie energie u methanoarchaea Methanothermobacter thermoautotrophicus: izolácia a charakterizácia mutantov rezistentných k amiloridu, NO3, DCCD a bafilomycínu A1
Study of energy transformation in methanoarchaea Methanothermobacter thermoautotrophicus: Isolation and characterization of amiloride, NO3, DC CD and bafilomycín A1- resistant mutants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia: Methanoarchaea sú skupina striktne anaeróbnych mikroorganizmov produkujúcich metán. Bioenergetika metanogenézy má unikátne črty. V procese metanogenézy jej redox reakcie sú spojené s tvorbou 2 elektrochemických gradientov H+ a Na+, ktoré poháňajú syntézu bunkového ATP . Napriek mnohým štúdiam v poslednom desaťročí tieto procesy neboli uspokojivo vysvetlené. Aby sme lepšie porozumeli funkcii a vzájomným vzťahom medzi H+a Na+ energetickými subsystémami v roku 1997 sme navrhli možnosť využiť biochemické mutanty pri štúdiu konzervácie energie u methanoarchaea. Takýto prístup sme zvolili nakoľko nejestvuje efektívny systém pre molekulové manipulácie u termofilných methanoarchaea.Tento prístup viedol k izolácii a charakterizácii niekoľkých mutantov rezistentných k relevantným inhibítorom energetickej mašinérie. Medzi inými sme izolovali a čiastočne charakterizovali mutanty M.thermautotrophicus rezistentné k amiloridu s léziou v Na+/H+ antiporteri a mutanta rezistentného k NO3- (inhibítor A1A0 ATPsyntázy ).Ďalšie štúdium mutanta rezistentného k amiloridu prispeje k porozumeniu funkcie Na+/H+ antiportera v energetike methanoarchaea . Iónová špecifita pre A1A0 ATP syntázu nebola u methanoarchea doposiaľ jednoznačne rozriešená. Fyziológické a bioenergetické vlastnosti methanoarchaea naznačujú, že oba ióny H+,ale i Na+ môžu byť ióny spriahajúce. In silico analyzy naznačujú ,že A1A0 ATP syntáza využíva Na+ ako ióny spriahajúce. K rozriešeniu tejto zložitej situácie by mohlo pomôcť štúdium mutanta rezistentného k inhibítoru NO3- a mutantov rezistentných k DCCD a bafilomycínu A1 čo sú inhibítory membránovej časti A0, A1A0 ATP syntázy. Takéto mutanty sa pokúsime v tomto projekte izolovať a charakterizovať . Takto koncipovaný výskum by mohol významne prispieť k vysvetleniu funkcie Na+/H+ antiportera v energetike metanogénov a k porozumeniu molekulárnych mechanizmov spriahnutia u methanoarchaea Výsledky boli publikované ako 5 vedeckých prác v medzinárodných vedeckých časopisoch a prezentované ako 13 prednášok a posterových zdelení na národných a medzinárodných konferenciach.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Vývin reprodukčnej schopnosti prepelice japonskej v simulovanej mikrogravitácii
Development of reproductive ability in Japanese quail exposed to simulated microgravity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škrobánek Peter, CSc.
Anotácia: Projekt nadväzuje na náš predchádzajúci výskum problematiky postnatálneho vývinu prepelice japonskej v podmienkach simulovanej mokrogravitácie - hypodynamie. Skúma vplyv chronickej hypodynamie na pohlavný vývin jedincov prepelice japonskej obidvoch pohlaví od vyliahnutia do veku 70 dní. Prostredníctvom morfometrických a fyziologických metód zisťuje vývinové rozdiely v reprodukčnej schopnosti pokusných zvierat a kontroly, chovanej za štandardných podmienok. Získané poznatky budú môcť byť využité v experimentoch zaoberajúcich sa ontogenézou prepelice japonskej v reálnych podmienkach beztiažového stavu - mikrogravitácii.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
CalSigHF - Zmeny cytozolickej a luminálnej vápnikovej koncentrácie pri zlyhaní srdca
Abnormal cytosolic and luminal calcium signalling in heart failure
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra, DrSc.
Anotácia: Zlyhanie srdca je jednou z hlavných príčin invalidity a smrti a jeden z najzávažnejších zdravotných problémov v rozvinutých krajinách. Pri zlyhaní srdca dochádza k progresívnemu znižovaniu srdcového kontraktilného výkonu, takže srdce nedokáže pumpovať krv telom dostatočne. Príčiny zníženej kontraktility nie sú dostatočne objasnené na bunkovej a molekulárnej úrovni, ale zdá sa, že kulminujú v poruchách naberania, uloženia a uvoľňovania vápnika sarkoplazmatickým retikulom. Celkovým cieľom tohto projektu je porozumieť mechanizmom, zodpovedným za abnormality kontroly vápnika hlavným vnútrobunkovým zásobníkom vápnika – sarkoplazmickým retikulom – pri zlyhaní srdca. Projekt je zameraný na vápnikovú signalizáciu vnútri tejto vnútrobunkovej organely a na určenie jej úlohy v poruchách kontroly cytozolického vápnika v zlyhávajúcom srdci. Pre splnenie tohto cieľa použijeme kombináciu konfokálneho zobrazovania a elektrofyziologických metód pre simultánne meranie cytoplazmického a luminálneho Ca a biochemickú techniku Western blot. Výsledky prispejú k lepšiemu pochopeniu príčin zlyhania srdca a uľahčia vývoj racionálnych stratégií pre liečbu tohto ochorenia.
Doba trvania: 1.1.2007 - 30.11.2008
BIOMEMBRÁNY: Prierezový program vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v biologických a biomedicínskych odboroch
BIOMEMBRANES: cross-sectional educational program for graduate students and young scientists in life sciences
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Web stránka projektu: http://www.ubgz.sav.sk/biomembrany/index.htm
Doba trvania: 1.2.2006 - 31.10.2008
Vzdelávanie a podpora postdoktorandov – mladých vedeckých pracovníkov v oblasti vied o materiálovom inžinierstve, v chemických vedách a v oblasti molekulárnej biológie a genetiky, vrátane biotechnológií
Education and support of postdoctoral students – young researchers in field of material engineering science, chemical science and molecular biology and genetics, including biotechnologies
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Anotácia: V rámci projektu ESF koordinovaného Úradom SAV (Prof. Slezákom a Ing. Zvarom) sa uskutočnil postdoktorandský pobyt Dr. Kubíkovej, v rámci ktorého riešila výskumný projekt „Bazálne gangliá a poruchy naučenej vokálnej komunikácie u vtákov“. Jej školiteľom bol Dr. Košťál. Projektu prispel k rozvoju behaviorálnych neurovied pomocou moderným molekulárnych metód. Cieľom projektu bolo zistiť, či sa intenzita expresie mRNA jednotlivých subtypov dopamínových receptorov líši u jedincov s rôznou frekvenciou opakovania slabík na modeli naučenej vokálnej komunikácie zebričky červenozobej.
Doba trvania: 1.7.2007 - 30.9.2008
- - Súčasné trendy vo fyziologickom a behaviorálnom výskume - rozširovaním praktických zručností k vyššej efektivite doktorandského štúdia
Current trends in physiological and behavioural research – higher effectiveness of doctoral studies by widening the practical skills
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Doba trvania: 1.11.2006 - 31.7.2008
Kvasinky ako model patologických porúch lipidovej homeostázy eukaryotických buniek
Yeast as a model of pathological disturbances of eukaryotic lipid homeostasis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin, PhD.
Doba trvania: 1.2.2005 - 31.12.2007
Mechanizmus väzby excitácie s kontrakciou v normálnom a zlyhávajúcom myokarde cicavcov
Mechanism of excitation-contraction coupling in normal and failing mammalian myocardium
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradník Ivan, CSc.
Anotácia: Väzba excitácie s kontrakciou v srdcových myocytoch cicavcov je sprostredkovaná vápnikovou signalizáciou v tubulo-retikulárnom spojení, ktorá zahŕňa vtok vápnika z vonkajšieho prostredia, uvoľnenie vápnika zo sarkoplazmatického retikula, a inaktiváciu oboch procesov. V zlyhávajúcom srdci je kontraktilita kardiomyocytov narušená v dôsledku zníženého uvoľňovania vápnika. Cieľom predloženého projektu je zistiť vzťah medzi organizáciou tubulo-retikulárneho spojenia a vápnikovou signalizáciou v normálnom a zlyhávajúcom srdci. Využijeme naše osvedčené metodologické a teoretické prístupy (meranie čistých vápnikových prúdov a lokálnych vápnikových signálov, stereologická identifikácia prostredia organel, modelovanie reakčno-difúznych procesov, simulácia aktivity vápnikových kanálov tubulo-retikulárneho spojenia a geometrické modelovanie), umožňujúce charakterizovať organizáciu tubulo-retikulárneho spojenia a vápnikovú signalizáciu medzi vápnikovými kanálmi.
Doba trvania: 1.2.2005 - 31.12.2007
molgen - Molekulárno genetické princípy membránovo viazaných procesov buniek v normálnej a patologickej fyziológii živočíchov
Molecular genetic principles of membrane bound processes in normal and pathological animal physiology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia: Predložený projekt bezprostredne nadväzuje na predchádzajúci APVT projekt. Parciálne ciele tohoto projektu možno zhrnúť nasledovne: a/ štúdium energiu transfromujúceho systému u Methanoarchaea prostredníctvom sady špecifických mutantov; b/ štúdium mechanizmov udržiavania homeostázy membrán z hľadiska kontroly biogenézy a turnoveru membránových fosfolipidov a sterolov a štúdium protektívneho účinku prírodných antioxidantov pri poškodení membrán; c/ štúdium účasti vybraných signálnych molekúl (leptín, dopamín) a ich membránových receptorov v regulačných mechanizmoch procesov významných z hľadiska produkcie a welfaru hydiny; d/ štúdium CD molekúl bunkových membrán krvných buniek a spermií hovädzieho dobytka prostredníctvom monoklonových protilátok
Doba trvania: 1.2.2005 - 31.12.2007
Signalizačné a transportné funkcie biologických membrán za normálnych a patologických podmienok
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2005 - 31.12.2007
Fyziológia správania hydiny vo vzťahu k produkčným vlastnostiam a welfaru
Behavioural physiology of poultry related to production traits and welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris, PhD.
Anotácia: Projekt študuje otázky behaviorálnej fyziológie hydiny majúce vzťah k aktuálnym problémom welfaru znáškového a mäsového typu kúr. Ako model bude sledovaný vplyv chronickej reštrikcie krmiva na fyziológiu a správanie sliepočiek rodičov brojlerov, vzťah medzi agresívnym správaním, sexuálnym správaním a dopamínergickou neurotransmisiou u kohútov rodičov brojlerov a neurofyziologická regulácia ozobávania peria u nosníc. Ďalším cieľom projektu je validácia rádiotelemetrického merania krvného tlaku, tepovej frekvencie srdca, telesnej teploty a biopotenciálov z hľadiska možného využitia pri meraní a monitorovaní welfaru hydiny.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Vápniková homeostáza a signalizácia v bunke - vzájomné vzťahy a štruktúry, funkcie a metabolizmu pri rozvoji patologickej zmeny
Calcium homeostasis and signalization in cells - structural, functional and metabolic relations during developmentof patologic changers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Uhrík Branislav, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Transportné a signalizačné mechanizmy biologických membrán za normálnych a patologických podmienok
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2002 - 31.12.2006
Membrproc - Membránovo viazané procesy a ich úloha v normálnej a patologickej fyziológii hospodárskych zvierat a ich symbiotických mikroorganizmov
Membrane-associated processes and their role in normal and pathological physiology of farm animals and their symbiotic microorganisms
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na pochopenie úlohy vybraných membránovo viazaných procesov vo fyziológii a patofyziológii hospodárskych zvierat a ich symbiotických mikroorganizmov.Prispieť k porozumeniu molekulárnych mechanizmov štruktúrnych a funkčných interakcií membránovo viazaných procesov na rôznych úrovniach biologickej organizácie vo fyziológii ekonomicky dôležitých živočíšnych druhov a ich symbiotických mikroorganizmov
Doba trvania: 1.10.2002 - 31.12.2005
RyR - Štúdium modulácie vlastností vnútrobunkových kanálov v mitochondriách a v endoplazmatickom retikule buniek
Study of modulation of intracellular channels from mitochondria and endoplasmic reticulum
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2003 - 31.12.2005
RyR - Štúdium modulácie vlastností vnútrobunkových vápnikových kanálov z buniek kardiomyocytov a trachey
Study of modulation of intracellular calcium channels from cardiocytes and trachea
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2000 - 31.12.2002
IP3R - Vplyv farmakologicky aktívnych látok na vlastnosti inozitol 1,4,5-trifosfátom riadeného jednotlivého vápnikového kanálu.
Influence of pharmacologically active drugs on properties single IP3R channels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.1997 - 31.12.1999