Publikácie

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • HOLIČ, RomanŠŤASTNÝ, DominikGRIAČ, Peter**. Sec14 family of lipid transfer proteins in yeasts. In Biochimica et Biophysica Acta – Molecular and Cell Biology of Lipids, 2021, vol. 1866, no. 10, art. no. 158990. (2020: 4.698 – IF, Q1 – JCR, 1.769 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1388-1981. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2021.158990">https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2021.158990</a> (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách. Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Typ: ADCA
 • HUNTOŠOVÁ, Veronika** – DATTA, Shubhashis* – LENKAVSKÁ, Lenka – MÁČAJOVÁ, MarianaBILČÍK, BorisKUNDEKOVÁ, BarboraČAVARGA, Ivan – KRONEK, Juraj – JUTKOVÁ, Annamária – MIŠKOVSKÝ, Pavol – JANCURA, Daniel. Alkyl chain length in poly(2-oxazoline)-based amphiphilic gradient copolymers regulates the delivery of hydrophobic molecules: A case of the biodistribution and the photodynamic activity of the photosensitizer hypericin. In Biomacromolecules, 2021, vol. 22, p. 4199-4216. (2020: 6.988 – IF, Q1 – JCR, 1.689 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1525-7797. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c00768">https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c00768</a> Typ: ADCA
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína – MALÍNSKÝ, Ján – BALÁŽOVÁ, Mária. Potenciálny vplyv fosfatidylglycerolu na manifestáciu Barthovho syndrómu. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín – Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. Editori: Mária Balážová, Boris Lakatoš. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 29-30. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APP0170 : Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. AS CR SAV Joint Project SAV-18-25 : Barthov syndróm – Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli. COST Action CA19105 : Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. Drobnicov memoriál) Typ: AFD
 • KRAJČIOVÁ, DanielaHOLIČ, Roman. Štúdium produkcie kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín – Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 49. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • KUNDEKOVÁ, Barbora**MÁČAJOVÁ, MarianaMETA, MajlindaČAVARGA, IvanBILČÍK, Boris. Chorioallantoic Membrane Models of Various Avian Species Differences and Applications. In Biology-Basel, 2021, vol. 10, no. 4, art. no. 301. (2020: 5.079 – IF, Q1 – JCR, 1.731 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/biology10040301">https://doi.org/10.3390/biology10040301</a> (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv) Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] DALLEMOLE, Danieli Rosane – TERROSO, Thatiana – ALVES, Aline de Cristo Soares – SCHOLL, Juliete Nathali – ONZI, Giovana Ravizzoni – CE, Rodrigo – PAESE, Karina – BATTASTINI, Ana Maria Oliveira – GUTERRES, Silvia Staniscuaski – FIGUEIRO, Fabricio – POHLMANN, Adriana Raffin. Nanoformulation Shows Cytotoxicity against Glioblastoma Cell Lines and Antiangiogenic Activity in Chicken Chorioallantoic Membrane. In PHARMACEUTICS, 2021, vol. 13, no. 6, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13060862., Registrované v: WOS

 • MIKOLÁŠKOVÁ, Barbora – JURČÍK, Matúš – CIPAKOVA, I. – SELICKÝ, Tomáš – JURČÍK, Ján – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, SilviaSTUPEŇOVÁ, Erika – DUDÁŠ, Andrej – SIVÁKOVÁ, Barbara – BELLOVÁ, Jana – BARÁTH, Peter – ARONICA, Lucia – GREGAN, Juraj – ČIPÁK, Ľuboš**. Identification of Nrl1 Domains Responsible for Interactions with RNA-Processing Factors and Regulation of Nrl1 Function by Phosphorylation. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 13, art. no. 7011. (2020: 5.923 – IF, Q1 – JCR, 1.455 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms22137011">https://doi.org/10.3390/ijms22137011</a> (APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Typ: ADCA
 • MIŠOVÁ, Ivana*PITEĽOVÁ, Alexandra* – BUDIŠ, J. – GAZDARICA, Juraj – SEDLÁČKOVÁ, Tatiana – JORDAKOVÁ, Anna – BENKŐ, Zsigmónd – SMONDRKOVÁ, M. – MAYEROVÁ, Nina – PICHLEROVÁ, K. – STRIEŠKOVÁ, Lucia – PREVOROVSKY, Martin – GREGAN, Juraj – ČIPÁK, Ľuboš – SZEMES, Tomáš – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia**. Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA. In Nucleic acids research, 2021, vol. 49, no. 4, p. 1914-1934. (2020: 16.971 – IF, Q1 – JCR, 9.008 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1093/nar/gkab027">https://doi.org/10.1093/nar/gkab027</a> (SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. Vega č. 1/0013/20 : Interakcie mitochondriálnych genómov. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. Vega č. 1/0048/16 : Interakcie mitochondrií a jadier v procese speciácie. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Typ: ADCA
 • PETRISKOVÁ, LíviaVALACHOVIČ, Martin. Substrátová špecificita esterifikačných enzýmov Are1p a Are2p. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín – Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 31. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. APP0213 : External sterol utilization protects yeast membranes under hypoxic stress. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • PICHOVÁ, Katarína**KOŠŤÁL, Ľubor – DE HAAN, Tara – VAN DER EIJK, Jerine A.J. – RODENBURG, T. Bas. High and low feather pecking selection lines of laying hens differ in response to a judgment bias test. In Applied Animal Behaviour Science, 2021, vol. 238, art. no. 105305. (2020: 2.448 – IF, Q1 – JCR, 0.726 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0168-1591. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105305">https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105305</a> (Vega č. 2/0168/19 : Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin. Vega č. 2/0185/17 : Poškodzujúce správanie a welfare nosníc) Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] HEDLUND, Louise – PALAZON, Tiphaine – JENSEN, Per. Stress during Commercial Hatchery Processing Induces Long-Time Negative Cognitive Judgement Bias in Chickens. In ANIMALS. ISSN 2076-2615, 2021, vol. 11, no. 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11041083., Registrované v: WOS

 • PITEĽOVÁ, AlexandraBÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Delécia génov homologickej rekombinácie je u S. pombe sprevádzaná rozsiahlou zmenou génovej expresie a celkovej štruktúry chromatínu. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín – Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 27. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. APP0171 : The fission yeast Dbl2 protein and its role in chromatin architecture. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • WANG, Juli – XU, Yang – HOLIČ, Roman – YU, Xiaochen – SINGER, Stacy D. – CHEN, Guanqun**. Improving the Production of Punicic Acid in Baker’s Yeast by Engineering Genes in Acyl Channeling Processes and Adjusting Precursor Supply. In Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2021, vol. 69, no. 33, p. 9616-9624. (2020: 5.279 – IF, Q1 – JCR, 1.203 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0021-8561. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1021/acs.jafc.1c03256">https://doi.org/10.1021/acs.jafc.1c03256</a> (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách) Typ: ADCA