Projekty

Medzinárodné

KeelBoneDamage – Identifikácia príčin a riešení poškodenia hrebeňa prsnej kosti u nosníc
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: Cieľom akcie COST KeelBoneDamage je poskytnúť európskemu hydinárskemu priemyslu (chovu nosníc) inovácie v oblasti chovu, výživy a manažmentu potrebné na vyriešenie problému poškodenia hrebeňa prsnej kosti s cieľom zachovať vysoké štandardy dobrých životných podmienok (welfare) a vysokú produktivitu, tak ako to požaduje európske spoločenstvo. Extrémne vysoká frekvencia a závažnosť poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti predstavuje podľa hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) jeden z najvážnejších problémov welfaru ktorým čelí toto výrobné odvetvie. Situácia ohľadom poškodenia hrebeňa prsnej kosti sa zhoršila nedávnymi zmenami chovných technológií vyplývajúcimi zo zmeny právnych predpisov EÚ, ktorými bolo od januára 2012 zakázané používanie konvenčných klietkových batérií. V dôsledku tejto dobre zamýšľanej legislatívy sa chov nosníc potýka s nečakanou výzvou značne zvýšeného výskytu poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti vedúcemu k zníženiu dobrých životných podmienok (welfaru) zvierat a produktivity. Navrhovaná COST akcia sa snaží poskytnúť platformu pre spoluprácu v oblasti štúdia príčin poškodení hrebeňa prsnej kosti a hľadania riešení ako znížiť ich závažnosť a frekvenciu. Akcia umoží výmenu názorov medzi účastníkmi z rôznych disciplín, v rôznom štádiu vedeckej kariéry a z rôznych geografických oblastí a napomôže novým interdisciplinárnym prístupom a metódam, čo umožní priniesť aplikovateľné a merateľné výstupy. Pre dosiahnutie pokroku je nevyhnutná spolupráca s priemyselnými partnermi predstavujúcimi špičku v danej oblasti, čo je zárukou toho že vývoj bude nasmerovaný na konkrétne výstupy, ktoré zlepšia životné podmienky zvierat a produktivitu poľnohospodárskych podnikov.
Doba trvania: 18.10.2016 – 17.10.2020
GroupHouseNet – Synergia pre zabránenie poškodzujúcemu správaniu u skupinovo chovaných ošípaných a nosníc
Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: Cieľom GroupHouseNet je poskytnúť európskej živočíšnej výrobe inovácie v oblasti šľachtenia a manažmentu ošípaných a hydiny, ktoré sú potrebné pre úspešný prechod na systémy chovu vo veľkých skupinách bez potreby bolestivého skracovania chvostov a zobákov. Ak umožníme zvieratám mať viac príležitostí prejavovať druhovo špecifické správanie a zároveň sa vyhneme používaniu bolestivých procedúr, skupinový chov “nezmrzačených“ zvierat tvorí podstatu novej paradigmy welfaru zvierat, ktorá je hnaná spotrebiteľským dopytom. Skupinový chov je spojený so zvýšeným rizikom poškodzujúceho správania medzi zvieratami navzájom, ako je napríklad ozobávanie peria, agresívne správanie a kanibalizmus u nosníc, alebo obhrýzanie chvostov, nadmerná agresivita a kanibalizmus u ošípaných. Súčasný výskum naznačuje, že kľúč k zníženiu výskytu týchto príznakov spočíva v zdokonaľovaní a uplatňovaní metód genetického výberu a rozvoji inovácií v chove, ktoré zlepšujú rané a neskoršie životné podmienky – čo je presne to, na čo využije GroupHouseNet rámec a nástroje akcie COST. GroupHouseNet spája výskumníkov a priemyselných partnerov, ktorí sa zaoberajú chovom a šľachtením zvierat, výživou zvierat, epidemiológiou, správaním a welfarom zvierat, epigenetikou, imunológiou, fyziológiou, ekonomikou a etikou. Na posilnenie vedeckej a technologickej základne v týchto oblastiach Akcia umožní tvorbu, aplikáciu a zdieľanie vedomostí o ošípaných a nosniciach v experimentálnom a komerčnom prostredí. Tieto aktivity budú uskutočnené v otvorenej, na výkon orientovanej, medzinárodnej, multisektorovej a multidisciplinárnej výskumnej a vývojovej sieti COST.
Web stránka projektu: http://www.grouphousenet.eu/
Doba trvania: 2.3.2016 – 1.3.2020
Prekurzory biosyntézy kardiolipínu: dôvody pre abnormálnu akumuláciu, vplyv na funkciu a morfológiu mitochondria
Precursors of cardiolipin biosynthesis: reasons for aberrant accumulation, effects on mitochondrial function and morphology
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Anotácia: Poruchy biogenézy kardiolipínu (CL) ovplyvňujú štruktúru a funkciu mitochondrií a napokon aj prežitie samotnej bunky. Strata CL, porucha v zložení jeho mastných kyselín a peroxidácia CL býva spojená s mitochondriálnou dysfunkciou v mnohých tkanivách. Abnormálny metabolizmus mitochondriálnych anionických fosfolipidov zapríčiňuje vážne dedičné ochorenie Barthov syndróm. Mechanizmus vzniku tohto ochorenia sa popisuje ako strata schopnosti mitochondrií remodelovať mastné kyseliny CL. Nové objavy na kvasinkových modeloch však naznačujú, že poškodený remodeling CL nie je primárnou príčinou týchto mitochondriálnych dysfunkcií. Ďalším dôležitým znakom u pacientov s Barthovým syndrómom je okrem zníženej hladiny CL aj akumulácia prekurzora v biosyntéze CL, monolyzo-CL (MLCL). Cieľom projektu bude preskúmanie vplyvu samotnej akumulácie dvoch prekurzorov biosyntézy CL, fosfatidylglycerolu a MLCL, na funkciu a morfológiu mitochondrií. Očakávané výsledky by mali významne prispieť k porozumeniu molekulárnych mechanizmov, ktore vedú k symptomatickým prejavom ochorenia.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Štúdium CD molekúl na cicavčích spermiách
Study of CD molecules on mammanlian sperm
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana PhD.
Anotácia: Súčasťou procesu oplodnenia u cicavcov je kooperácia gamét, resp. molekúl na úrovni bunky, ako aj celého organizmu. V súčasnosti sa uvažuje o viacerých diferenciačných antigénoch, ktoré by mohli zohrávať úlohu v rôznych krokoch fertilizácie. Väčšina z nich sú glykoproteíny s rôznymi funkciami v imunitnom systéme, niektoré boli popísané na bunkách a tkanivách pohlavnej sústavy. Dodnes však nie je známy mechanizmus, ktorým sa tieto molekuly zúčastňujú dozrievania pohlavných buniek a procesu oplodnenia a ich funkcia na býčích a kančích spermiách v procese rozmnožovania nebola doposiaľ detailne študovaná. Preto analýza diferenciačných antigénov detegovaných na epididymálnych a ejakulovaných spermiách kanca a býka, ako aj spermiách kapacitovaných a akrozómovo reagovaných v podmienkach in vitro a štúdium interakcie spermie a zona pellucida vajíčka by mohli prispieť k objasneniu jednotlivých krokov a mechanizmov reprodukčného deja na molekulárnej úrovni. V konečnom dôsledku by získané výsledky mohli prispieť k vysvetleniu príčin niektorých porúch plodnosti hospodárskych zvierat.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Vplyv lipidového zloženia plazmatickej membrány kvasiniek na rezistenciu voči antifungálnym liečivám a iným stresovým faktorom
Role of the lipid composition of the yeast plasma membrane on resistance to antifungal drugs and other stress factors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pevalová Zuzana PhD.
Anotácia: U mnohých klinických izolátov patogénnej kvasinky Candida albicans bol pozorovaný výskyt fenotypu mnohonásobnej rezistencie voči liečivám. Na rozvoji rezistencie sa podieľa nielen zvýšená expresia membránových transportérov exportujúcich liečivo von z bunky, ale aj lipidové zloţenie cytoplazmatickej membrány. Kvasinky deficientné v biosyntéze ergosterolu vykazujú zvýšenú citlivosť voči toxickým látkam. Medzi gény zúčastňujúce regulácie metabolizmu sterolov patrí aj PDR16. Náš predchádzajúci výskum ukázal, ţe u biotechnologicky významných kvasiniek Kluyveromyces lactis deficientných v géne PDR16 dochádza k výraznému narušeniu správneho fungovania cytoplazmatickej membrány a bunky sú citlivé na široké spektrum toxických látok. Tieto poznatky by sme chceli uplatniť u patogénnej kvasinky C. albicans. Cieľom projektu je sledovať fyziologickú úlohu génu CaPDR16 vo vzťahu k cytoplazmatickej membráne a v rozvoji rezistencie voči antifungálnym liečivám.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
AWARE – Výskum welfaru zvierat v rozšírenej Európe
Animal WelfAre Research in enlarged Europe
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: Cieľom projektu AWARE je podporovať integráciu a nárast vplyvu európskeho výskumu welfaru hospodárskych zvierat. Tieto ciele budú uskutočnené prostredníctvom vytvorenia celoeurópskej siete vedcov, učiteľov, študentov a iných účastníkov diskusie o welfare. AWARE bude organizovaný formou troch navzájom sa podporujúcich pracovných balíkov (WP). WP A „Výskum” bude mať za cieľ zvýšiť integráciu výskumu v oblasti welfaru hospodárskych zvierat podporou spolupráce založenej na vzájomnom spoznávaní, podporou vytvárania sietí a tréningom zručností potrebných na tvorbu úspešných návrhov európskych projektov vo zväčšenej Európe u motivovaných výskumníkov v nových členských krajinách zväčšenej Európy. WP B „Vzdelávanie“ bude podporovať výmenu skúseností v oblasti univerzitného vzdelávania týkajúceho sa welfaru hospodárskych zvierat, zvyšujúc možnosti mladých výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách zapojiť sa do výskumu v oblasti welfaru zvierat. WP C „Uvedomenie a implementácia“ bude zameraný na podporu verejného povedomia v oblasti welfaru hospodárskych zvierat a napomáhať implementáciu európskej politiky v tejto oblasti.
Web stránka projektu: www.aware-welfare.eu
Doba trvania: 1.3.2011 – 28.2.2014
EUWelNet – Koordinovaná európska sieť pre welfare zvierat
Coordinated European Welfare Network
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: Cieľom pilotného ročného projektu na základe výzvy Generálneho direktorátu Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (DG Sanco) je: – vytvoriť sieť technických, vedeckých a vzdelávacích zdrojov týkajúcich sa welfaru zvierat, nezávislú od privátnych individuálnych záujmov, ktorá odráža geografickú a kultúrnu diverzitu Únie; – na základe niekoľkých špecifických príkladov legislatívy EÚ a podľa vedecky stanovenej metodológie zozbierať a zanalyzovať dostupné dáta pre stanovenie prekážok/problémov v implementácii legislatívy EÚ vzťahujúcich sa k nedostatočným znalostiam v rôznych oblastiach EÚ; – na základe niekoľkých špecifických príkladov legislatívy EU vyvinúť a implementovať stratégie založené na transfere znalostí kompetentným autoritám a zainteresovaným subjektom s cieľom zlepšiť pochopenie a implementáciu legislatívy; – monitorovať, hlásiť a analyzovať vplyv rôznych znalostných stratégií implementovaných v pilotnom projekte a priniesť závery ohľadom uskutočniteľnosti a možných podmienkach za ktorých by Únia mohla podporovať Koordinovanú európsku sieť pre welfare zvierat
Doba trvania: 31.12.2012 – 31.12.2013
MNT-ERA.Net II – Ultracitlivé, stabilné a jednoduché v použití biosenzorické hroty pre AFM
Ultra-sensitive, stable and easy to use AFM bio sensor tips
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Molekulárne mechanizmy regenerácie bazálnych ganglií u spevavcov
Molecular Mechanisms of Basal Ganglia Regeneration in Songbirds
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová Ľubica PhD.
Anotácia: Počas štúdia úlohy bazálnych ganglií pre naučenú vokálnu komunikáciu sme objavili neočakávaný fenomén: po neurotoxickej lézii sa vtáčie striatum obnovilo spolu s naučeným vokálnym správaním. Tento fenomén, pokiaľ je nám známe, nemá precedens v mozgu cicavcov. V projekte navrhujeme preštudovať mechanizmy tejto obnovy a určiť, či sa jedná v skutočnosti o regeneráciu nových neurónov alebo o neuronálnu inváziu z okolitých oblastí. Ďalej určíme časový priebeh tejto obnovy spojenej s behaviorálnou obnovou spevu. Určíme, či bunková organizácia obnoveného striata je taká istá ako u intaktného striata. Nakoniec otestujeme, či je obnova špecifická pre neurotoxické lézie alebo je to skôr všeobecný aspekt obnovy vtáčieho mozgu. Keďže vtáčie striatum obsahuje neuróny podobné tým u cicavcov, tento projekt by mohol mať vplyv pre porozumenie regenerácie mozgu. Význam projektu pre zdrave spočíva v tom, že by sme mohli nájsť potencionálne cesty pre obnovu poškodených oblastí bazálnych ganglií a nápravu rečových deficitov.
Doba trvania: 1.7.2006 – 30.6.2011
Bunková biológia neutrálnych lipidov u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Cell biology of neutral lipids of the yeast Saccharomyces cerevisiae
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Doba trvania: 1.9.2005 – 31.12.2007
Príprava robustného transformačného systému u buniek Methanothermobacter thermoautotrophicus
Preparation of robust transforming system in cells Mathanothermobacter thermoautotrophicus
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Majerník Alan PhD.
Doba trvania: 1.1.2001 – 31.12.2007
Meranie a monitorovanie welfaru hospodárskych zvierat
Measuring and Monitoring of Farm Animal Welfare
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Doba trvania: 1.10.2000 – 31.3.2006
Správanie a jeho fyziologické mechanizmy majúce vzťah k reprodukcii a welfaru u rodičov brojlerov
Behavior and its underlying physiological mechanisms related to reproduction and welfare problems in parent stock of meat type chickens
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Doba trvania: 1.6.2002 – 31.3.2006

Národné

Ovarian kryotech – Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Establishment of methodology of bovine ovarian tissue cryopreservation for the purposes of the gene banking
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana PhD.
Anotácia: Počet samíc hovädzieho dobytku Pinzgauského plemena podľa databázy FAO tvorí na Slovensku približne 2000kusov, čo sa považuje za kritický stav v rámci živočíšnych genetických zdrojov. Navyše, v rámci Slovenskadoposiaľ neexistujú zmrazené embryá Pinzgauského dobytka, ktorý predstavuje históriu, krajinotvorbu ako ajneodmysliteľnú súčasť horských a podhorských oblasti Slovenska. Jedným z riešení tohto problému jekryokonzervácia problematicky získavateľného materiálu, ktorá bude zohrávať významnú úlohu pri riešeníproblematiky uchovania živočíšnych génových rezerv. Kryokonzervácia vaječníkov, ich povrchových tkanív aleboovariálnych folikulov predstavuje do budúcnosti hlavný zdroj samičích gamét. V prípade vážneho poškodeniazdravia zvieraťa (zlomenina končatín a iné) keď je nutné zviera utratiť, by sa odobralo a zmrazilo ovariálnetkanivo, folikuly alebo celý vaječník. Po rozmrazení môže byť tento materiál transplantovaný, alebo kultivovaný vpodmienkach in vitro ako zdroj oocytov pre umelé oplodnenie a tvorbu embryí in vitro (IVP). V rámci riešeniaprojektu bude vypracovaná metodika izolácie a zmrazovania ovariálneho tkaniva, po rozmrazení budú ziskanéoocyty z antrálnych folikulov, ktoré budú maturované a oplodnené semenom býka v podmienkach in vitro.Získané zygoty budú kultivované do najvyšších preimplantačných štádií. Tieto metodické postupy budúuskutočnené na vaječníkoch získaných z odporazených kráv na miestnych bitúnkoch. Vzhľadom k tomu, ženaše pracovisko rieši problematiku zachovania genetických živočíšnych zdrojov na úrovni in situ a ex situ, mámevšetky predpoklady na riešenie tohto problému.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Učenie a neuroná – Učenie a nervová plasticita spevavcov
Learning and neuronal plasticity in songbirds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová Ľubica PhD.
Anotácia: Učenie a plasticita v dospelom mozgu sú aktuálne témy súčasného neurobiologického výskumu. V predkladanom projekte sa zameriavame na štúdium neuroplasticity pri regenerácii striatálnej časti bazálnych ganglií, pričom tieto mozgové štruktúry sprostredkúvajú naučenú vokálnu komunikáciu. Vtáčí spev je formou naučenej vokálnej komunikácie a hoci reč človeka má unikátnu kognitívnu skladbu, spev vtákov má mnoho paralel s ľudskou rečou a neurobiologické štúdie preto často využívajú model spevavcov. V projekte nadväzujeme na naše doterajšie štúdie, v ktorých sme zistili, že striatálna vokálna oblasť spevavcov po poškodení regeneruje a táto regenerácia je spojená so zmenami v speve. Cieľom projektu je objasniť úlohu novovzniknutých neurónov včlenených do poškodeného striata vo vzťahu k naučenej vokálnej komunikácii. Túto úlohu určíme jednak prostredníctvom korelačných štúdií porovnávajúcich variabilitu piesne a rýchlosť regenerácie mozgu (meranú pomocou MRI) a jednak prostredníctvom sledovania vplyvu manipulácie rýchlosti regenerácie mozgu na spev. Sústredíme sa pritom na zmeny tempa piesne a tiež na koktaniu podobný spev s nadmerným opakovaním slabiky v piesni. Budeme tiež sledovať mechanizmus vplyvu striata na motorickú dráhu sprostredkujúcu spev a regeneráciu poškodeného mozgového spojenia. V neposlednom rade preskúmame kognitívne schopnosti spevavcov v súvislosti so zmenami piesne po poškodení mozgu. Tieto výsledky prispejú k poznaniu funkčnej integrácie novovzniknutých neurónov do nervových okruhov a k pochopeniu úlohy neurogenézy v regulácii správania.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
INTERLIPID – Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze
The role of organelle interactions in lipid homeostasis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Lipidy sú obligátnou súčasťou všetkých živých organizmov. V eukaryotických bunkách slúžia ako štruktúrne komponenty membrán, zásobárne energie a ako signálne molekuly. Napriek veľkej rôznorodosti v štruktúre lipidových molekúl a premenlivosti podmienok prostredia ovplyvňujúcich membránové funkcie, jednotlivé bunkové membrány majú pozoruhodne stabilné lipidové zloženie. To naznačuje, že v eukaryotických bunkách existujú efektívne homeostatické mechanizmy zabezpečujúce optimálne zloženie ich membrán. Tieto mechanizmy zabezpečujú a regulujú súhru medzi biosyntézou lipidov, vnútrobunkovým transportom lipidov, a remodeláciou resp. degradáciou lipidových molekúl. V projekte využívame kvasinku Saccharomyces cerevisiae ako modelovú eukaryotickú bunku pri hľadaní odpovede na otázku ako sa na udržiavaní lipidovej homeostázy podieľajú interakcie medzi bunkovými organelami. Projekt sa zameriava na tri aspekty vzťahu medziorganelových interakcií a mechanizmov homeostázy lipidov: 1) účasť fosfatidylinozitol transfer proteínov v kontrole fosfolipidového zloženia membrán; 2) úlohu interakcií medzi mitochondriami a inými bunkovými organelami v homeostáze fosfatidylglycerolu; a 3) úlohu lipidových partikúl v biosyntéze ergosterolu a esterifikácii kvasinkových sterolov.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
DARLINK – Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv
Towards highly seletive cancer treatment: Endogenous lipoprotein-DARPin complexes as a new generation of targeted drug delivery vehicles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris PhD.
Anotácia: Chemoterapia nádorov všeobecne vykazuje nízky terapeutický index. Jedným z dôvodov je nedostatočná selektívna akumulácia liečiv v nádorovom tkanive. Vzhľadom k tejto skutočnosti je pre účinnú liečbu solidných nádorov nevyhnutný transport protinádorových liečiv do nádoru v terapeuticky účinných koncentráciách, pri dosiahnutí minimálnych nežiadúcich bočných efektov. Konečným cieľom projektu DARLINK je vyvinúť novú technológiu pre podávanie protinádorových liečiv, vedúcu k výrazne zlepšenej selektivite akumulácie liečiva v nádorovom tkanive a tým zvýšenej účinnosti chemoterapie nádorových ochorení. Navrhovaný transportný system pre liečivá (DARLINK) je výsledkom originálnej a inovatívnej kombinácie technológie prípravy receptorovo cielených proteínov známych ako Designed Ankyrin Repeat Protein (DARPin) a nosičov liečiv na báze lipoproteínov (LDL vehicle). Vzhľadom na optimálnu veľkosť, silnú a selektívnu väzbu na nádorové receptory a schopnosť prepravovať stovky molekúl protinádorového liečiva predstavuje takýto transportný systém novú generáciu cielených transportných systémov pre liečivá, čo môže viesť k prielomu v liečbe rakoviny. Okrem toho, DARLINK môže byť prispôsobený mutovaným receptorom exprimovaných na povrchoch nádorových buniek individuálnych pacientov a tým prispieť k personalizovanej terapii nádorových ochorení. Tento prielom v nano-medicínskom inžinierstve je založený na jedinečnej znalosti konzorcia, ktorá je generovaná z konbinácie odborov ako sú: proteínové inžinierstvo, zobrazovacie technológie, organická a polymérna chémia, biofotonika, bunková biológia, nanotechnológia, počítačové modelovanie a medicína.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Interakcie mitochondrií a jadier v procese speciácie.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia: Evolúcia a vznik nových druhov sa dá študovať aj experimentálne, najmä na kvasinkách, kde nové druhy vznikajú v procese speciácie medzidruhových hybridov. Tu sa čoraz viac zdôrazňuje význam rozladených nukleo-mitochondriálnych interakcií, pričom fylogenomické dáta poukazujú na druhovo špecifickú zmenu poradia génov v mitochondriálnej DNA (mtDNA). Zámerom projektu je komplexne preštudovať pravidlá, rozsah a limity prvotnej medzidruhovej nukleo-mitochondriálnej nekompatibility Saccharomyces cerevisiae a príbuzných druhov, najmä získať dôkazy o kruciálnej úlohe mitochondriálnych intrónov. Tiež preštudovať pravidlá, rozsah, limity rekombinácie mitochondriálnych genómov v medzidruhových hybridoch ako aj molekulárne mechanizmy vedúce k zmene druhovo-špecifického poradia génov v mtDNA. Hľadať spôsoby prípravy mitochondriálneho genómu so zmeneným poradím génov. Využiť možnosti Illumina MiSeq a vypracovať stratégiu na jednoduché získaniesekvencie kompletných mitochondriálnych genómov Saccharomyces a ich hybridov.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét.
Tetraspanins and partner molecules presence in the reproductive system of cattle, their participation in gamete interaction.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana PhD.
Anotácia: Oplodnenie u cicavcov je komplikovaný komplexný proces, súčasťou ktorého je množstvo molekúl na oocytocha spermiách. Ich identifikácia doposiaľ nie je úplná a ich funkcia a vzájomná kooperácia nie je objasnená.Cieľom predkladaného projektu bude štúdium tetraspanínov (so zameraním na CD9 a CD81 molekuly) a ichpartnerských molekúl v rámci multimolekulárneho„ „ tetraspanínového webu“ na oocytoch a spermiáchhovädzieho dobytka. Pre tento účel použijeme rôzne biochemické a imunochemické metódy s využitímkomerčne dostupných protilátok a monoklonových protilátok vlastnej produkcie. Pri štúdiu úlohy týchto molekúl vprocesoch súvisiacich s reprodukciou využijeme in vitro fertilizačné experimenty.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Úloha lipidových partikúl v biotechnologickej produkcii skvalénu kvasinkami
The role of lipid droplets in the biotechnology of squalene production in yeast
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Lipidové partikuly sú dynamické organely, ktoré sa zúčastňujú v skladovaní neutrálnych lipidov slúžiacich ako zdroj energie alebo ako stavebné zložky v biogenéze membrán. Projekt je zameraný na úlohu kvasinkových lipidových partikúl v akumulácii ekonomicky významného lipidu – skvalénu. Skvalén vzniká ako prekurzor v syntéze sterolov a vďaka svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam nachádza bohaté uplatnenie v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle. Obmedzenosť prírodných zdrojov skvalénu robí z kvasiniek zaujímavú alternatívu pre jeho biotechnologickú produkciu. Ako prostriedok na zvýšenú produkciu skvalénu u kvasiniek budeme v projekte využívať genetickú manipuláciu aktivity enzýmu skvalén monooxidázy (Erg1p). Hlavným cieľom projektu je identifikácia faktorov ovplyvňujúcich skladovaciu kapacitu lipidových partikúl pre skvalén (gény ovplyvňujúce biogenézu partikúl,ich proteínové a lipidové zloženie)a potenciálnu lipotoxicitu skvalénu pri prekročení skladovacej kapacity lipidových partikúl.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
APTADIAG – Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi
Development of novel diagnostic method for clinical oncology based on the interaction of DNA aptamers with proteins
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakciiDNA aptamérov s membránovými proteínmi. Za týmto účelom bude vykonaný intenzívny základný výskummechanizmov interakcie DNA aptamérov s modelovými proteínmi zabudovanými do lipidových vrstiev nasubstrátoch ako aj s tumorovými markermi na povrchu bunkových kultúr. Na štúdium budú použité progresívnefyzikálne metódy založené na využití akustickej metódy merania strižných kmitov piezokryštálov, atómovejsilovej mikroskopie, jedno molekulovej silovej spektroskopie, fluorescenčného rezonančného prenosu energie aďalších metód. Na projekte sa budú podieľať skúsené tímy vedcov, mladých vedeckých pracovníkov adoktorandov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a dvoch ústavovSlovenskej akadémie vied – Ústavu biochémie a genetiky živočíchov a Ústavu experimentálnej onkológie.Predpokladáme, že sa nám podarí získať nové poznatky o mechanizmoch interakcie DNA aptamérov smembránovými bielkovinami v závislosti od ich lipidového zloženia ako aj s tumorovými markermi na povrchubunkových kultúr v závislosti od druhu tumoru a progresie ochorenia.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám
Yeast phosphatidylinositol transfer proteins: lipid homeostasis and resistance to azole antimycotics.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Fosfatidylinozitol transferové proteíny (PITPs) sa našli doposiaľ vo všetkých eukaryotických organizmoch. Ucicavcov sú súčasťou viacerých dôležitých metabolických dráh a prenosu nervového signálu. U kvasiniek tvoriaheterogénnu skupinu s rôznou subcelulárnou lokalizáciou a viacerými, do značnej miery neznámymi úlohami vofyziológii bunky. Jeden z týchto proteínov (Pdr16) sa podieľa na vzniku rezistencie kvasiniek k azolovýmantimykotikám, u ďalšieho (Sfh1) sa predpokladá vzťah k biosyntéze sfingolipidov a k signálnym dráham.Predkladaný projekt sa zameriava na skúmanie mechanizmov, ktorými sa PITPs podieľajú na udržiavaníoptimálneho lipidového zloženia membrán eukaryotických buniek a na ich úlohu pri vzniku azolovej rezistencie.Základné poznatky získame na modelovom organizme kvasinke Saccharomyces cerevisiae. Tieto potomuplatníme pri skúmaní vzniku rezistencie k azolovým antimykotikám u oportúnne patogénnej kvasinky Candidaalbicans.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
SPMEIOSIS – Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov.
Characterization of novel genes involved in meiotic chromosome segregation.
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Web stránka projektu: http://www.saspro.sav.sk/
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.3.2018
Chorioalantoická membrána embrya prepelice japonskej ako in vivo model na testovanie hypericínom indukovanej fluorescenčnej diagnostiky nádorových lézií
Japanese quail chorioallantoic membrane as in vivo model for testing hypericin induced fluorescence diagnosis of tumor lesions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris PhD.
Anotácia: Rakovina ústnej dutiny je jednou z najčastejších foriem malignity, s pomerne zlým prežívaním. Včasná diagnóza a presná lokalizácia sú veľmi dôležité, pretože orálne tumory sú väčšinou povrchové a ich okraje ťažko vizualizovateľné pod bielym svetlom. Sľubným prístupom je fotodynamická diagnostika (alebo farmakologicky indukované fluorescenčné zobrazovanie). Cieľom nášho projektu je vytvoriť a validovať model pre diagnostiku a potenciálne pre liečbu skvamocelulárneho karcinómu pomocou prepeličej chorioalantoickej membrány (CAM) a fotosenzibilizátora hypericínu (Hyp). Kombinácia fluorescenčných zobrazovacích systémov s vysokým rozlíšením a analýza obrazu umožní exaktnejšiu vizualizáciu okrajov tumoru a odlíšenie nádorov, prekanceróznych a zápalových stavov.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie
Regeneration of specific brain regions of adult songbirds studied by in vivo magnetic resonance
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová Ľubica PhD.
Anotácia: V súčasnosti predstavujú neurodegeneratívne ochorenia vážny problém, nakoľko s predlžujúcim sa vekom ľudskej populácie ich výskyt neustále vzrastá. Pre výskum a liečbu neurodegenerácie je intenzívne študovaná neurogenéza – vznik nových neurónov. Rýchlosť regenerácie neurónov môže byť ovplyvnená okrem iného aktivitou dopamínových receptorov (DR). Avšak nie je presne jasný mechanizmus, ako DR ovplyvňujú vznik nových neurónov po poškodení mozgu. Cieľom tohoto projektu je preskúmať mechanizmus a zmapovať rýchlosť tejto regenerácie prostredníctvom in vivo magnetickej rezonancie – MRI. Využijeme model spevavcov učiacich sa spievať od iných jedincov a proces učenia a produkcie piesne je kontrolovaný špecializovanými oblasťami mozgu. Poškodíme špecifickú oblasť striata dôležitú pre učenie piesne. Toto poškodnie a následná regenerácia poskytuje výhodu presného sledovania behaviorálnych dôsledkov oboch procesov. Výsledky týchto štúdií by mali prispieť k pochopeniu mechanizmu regeneračného procesu mozgu po poškodení.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Štúdium mitochondriálnych lipidov v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe.
Study of mitochondrial lipids in the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Schizosaccharomyces pombe.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Anotácia: Optimálne lipidové zloženie membrán zabezpečuje ich funkčnosť a tým aj správne fungovanie celej bunky.Udržiavanie vhodného zloženia biomebrány je dynamický proces, na ktorom sa podieľa syntéza, degradácia,transport a prestavba lipidov. Subjektom projektu je štúdium mitochondriálnych fosfolipidov dvoch kvasiniek,Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe. Mitochondriálne membrány obsahujú špecifickýaniónový fosfolipid – kardiolipín (CL) a jeho prekurzor fosfatidylglycerol (PG). Projekt je zameraný na štúdiumregulačných mechanizmov biosyntézy CL. V kvasinke S. cerevisiae budú experimenty zamerané na určeniefunkcie PG špecifickej fosfolipázy C, Pgc1p. V Sch. pombe plánujeme identifikovať a analyzovať CL syntázu.Komparatívnou analýzou získaných poznatkov regulácie biosyntetickej dráhy CL u dvoch evolučne vzdialenýchkvasiniek prispejeme k poznaniu mechanizmov, ako eukaryotické bunky udržiavajú optimálne lipidové zloženiemitochondriálnych membrán s dosahom na energetiku celej bunky.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Emócie, kognitívne procesy a welfare hydiny
Emotions, cognition and poultry welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: Vzájomné prepojenie emócií a kognitívnych procesov je v súčasnosti intenzívne skúmané z perspektívy rôznychvedných disciplín, vrátane vedy o welfare zvierat. Cieľom predkladaného projektu je prispieť k rozvoju techníkštúdia welfaru hydiny. V oblasti metód využívajúcich kognitívne schopnosti na hodnotenie afektívnych stavov(emócií) sa v projekte zameriame na metódy operačného podmieňovania s využitím dotykových obrazoviek.Tento prístup nám umožní sledovať afektom indukované skreslenie úsudku vplyvom rôznych environmentálnychpodmienok. V oblasti tvárovej expresie emócií v behaviorálne definovaných podmienkach zodpovedajúcichzákladným emóciám budeme testovať s využitím počítačových techník analýzy obrazu hypotézu, či vtáky majútvárovú expresiu emócií. V rovnakých podmienkach budeme pomocou termovízie porovnávať teplotu hrebeňa,lalokov resp. oka ako potencionálnych fyziologických indikátorov emocionálnych stavov u nosníc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Príjem sterolov ako adaptačný mechanizmus kvasiniek na nepriaznivé podmienky.
Sterol uptake. An adaptation mechanism to hostile conditions in yeast.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin PhD.
Anotácia: Projekt skúma využitie sterolov z okolitého prostredia u kvasiniek ako jeden z možných mechanizmov adaptáciena nepriaznivé podmienky prostredia (anaerobióza, antimykotiká atakujúce syntézu ergosterolu). Primárne budúštudované ATP viažúce (ABC) proteíny podieľajúce sa na príjme sterolov u modelovej kvasinky Saccharomycescerevisiae. Na celogenómovej úrovni budú hľadané ďalšie komponenty alebo nové alternatívne dráhy utilizácieexterných sterolov. Bude študovaná tiež účasť bunkovej steny v príjme externých sterolov a jej interakcia splazmatickou membránou. Prostredie, v ktorom sa patogénne mikroorganizmy nachádzajú, je často hypoxickéaž anaeróbne. V projekte bude preto kladený dôraz na transformáciu komponentov dráhy utilizácie sterolov(bunková stena, potenciálne importéry sterolov) pri prechode z aeróbnych do anaeróbnych podmienok. Poznatkyzískané v projekte prispejú k všeobecnému pochopeniu mechanizmu príjmu sterolov a potenciálne ponúknualternatívne cieľové miesta pre pôsobenie nových antimykotík.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Štúdium mechanizmov interakcie DNA aptamérov s rakovinovými markermi na povrchu leukemických T-buniek
The study of the mechaisms of interaction DNA aptamers with cancer markers at the surface of leukemic T-cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj novej metódy diagnostiky onkologických ochorení pomocou atómovej silovejmikroskopie (AFM) a DNA aptamérov špecifických k rakovinovým markerom v membránach leukemickýchT-buniek. DNA aptaméry, špecifické k rakovinovým markerom, budú imobilizované na AFM hrote a interakcie srakovinovými markermi na povrchu T-buniek budú detekované pomocou AFM a akustickej metódy založenej nameraní strižných kmitov (TSM). Výskum zameriame na systematické štúdium využitia DNA aptamérov vdiagnostike rakoviny, na analýzu špecifických a nešpecifických interakcií s povrchom T-buniek ako aj na štúdiumich topografie. Na analýzu nešpecifických interakcií využijeme aj modelové lipidové dvojvrstvy. Tieto interakciebudú monitorované v reálnom čase a umožnia určenie kinetických väzbových konštánt. Predpokladáme, žepomocou DNA aptamérov a AFM sa nám podarí odlíšiť normálne a patologické bunky a navrhnúť novú, účinnúmetódu diagnostiky rakovinových ochorení.
Doba trvania: 1.1.2014 – 30.12.2016
lipotox – Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu.
Lipotoxicity in yeast: mechanisms of protection against accumulated fatty acids and squalene.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman PhD.
Anotácia: Projekt základného výskumu sa zaoberá mechanizmami ochrany kvasinky Saccharomyces cerevisiae pred lipotoxickým účinkom dvoch lipofilných látok s odlišnou štruktúrou a pôvodom – skvalénu a kyseliny ricínolejovej. Skvalén je izoprenoid, ktorý vzniká v kvasinke ako prekurzor syntézy ergosterolu. Kyselina ricínolejová je nenasýtená hydroxylovaná mastná kyselina, ktorá bude v kvasinkách produkovaná po heterológnej expresii cudzorodého génu kódujúceho hydroxylačný enzým. Pomocou širokého spektra biochemických, molekulárnobiologických a genomických metód sa v projekte zameriame na dva mechanizmy bunkovej ochrany pred lipotoxickými látkami – zvýšenie skladovacej kapacity kvasinkovej bunky pomocou stimulácie tvorby lipidových partikúl a sekréciu ako nový spôsob detoxifikácie lipofilných látok. Získané poznatky pomôžu objasniť mechanizmy lipotoxicity skvalénu a kyseliny ricínolejovej v kvasinkách a všeobecné mechanizmy, ktorými sa eukaryotické bunky (vrátane ľudských) chránia pred toxicitou lipidov. Výsledky môžu tiež byť aplikované na zvýšenie produkcie týchto dvoch priemyselne významných lipidových látok v kvasinkách.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Sekrécia mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Fatty acid secretion in the yeast Saccharomyces cerevisiae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá skúmaním mechanizmov sekrécie a príjmu mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Primárne sa budú v projekte pomocou celogenómových analýz hľadať gény zúčastňujúce sa kontroly sekrécie mastných kyselín kvasinkovými bunkami. Proces sekrécie je veľmi málo preskúmaný, podľa doteraz publikovaných prác úzko súvisí s príjmom externých mastných kyselín bunkami kvasiniek. Preto je možné očakávať, že v celogenómových analýzach budú identifikované aj gény zapojené do príjmu externých mastných kyselín. Získané poznatky by mohli prispieť k objasneniu mechanizmov ochrany buniek pred lipotoxickým účinkom voľných mastných kyselín a uplatnenie nájdu tiež v biotechnológii pri produkcii mastných kyselín kvasinkami.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Štúdium molekulárnych mechanizmov sprostredkujúcich účinky ionofórov na membránové kompartmenty eukaryotickej bunky
Molecular mechanisms mediating the effect of ionophores on membrane compartments of eukaryotic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Bunka a jej kompartmenty predstavujú dynamický systém, ktorý efektívne vyhodnocuje zmenu vonkajších a vnútorných podmienok. Dlhodobým zámerom nášho laboratória je prispieť k odhaleniu mechanizmov, ktoré sa podieľajú na regulácii a uskutočňovaní odpovedí, ktoré na úrovni membránových kompartmentov eukaryotickej bunky indukujú zmeny v iónovej homeostáze sprostredkované ošetrením buniek ionofórmi. Nadväzujúc na predchádzajúci projekt podporovaný VEGA plánujeme uskutočniť (i) funkčnú analýzu génov Saccharomyces cerevisiae, ktorých absencia vedie k zmenenej citlivosti k ionofórom, (ii) analyzovať efekt ionofórov u kvasinkySchizosaccharomyces pombe, a (iii) analyzovať efekt ionofórov na stabilitu mitochondriálnych nukleoidov. Získané výsledky nám pomôžu priblížiť sa k ultimátnemu cieľu projektu, ktorým je pochopenie molekulárnych princípov umožňujúcich koordinovanú odpoveď bunky na zmenené iónové pomery.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka.
The study of tissue distribution, biochemical properties and functions of CD molecules in the reproductive process of cattle.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana PhD.
Anotácia: Súčasťou procesu oplodnenia u cicavcov je bunková adhézia gamét, v ktorej zohrávajú úlohu aj niektoré CD molekuly. Väčšina CD molekúl sú glykoproteíny s rôznymi funkciami v imunitnom systéme, niektoré z nich však boli popísané aj na gamétach. Cieľom predkladaného projektu je štúdium expresie a lokalizácie CD molekúl na pohlavných bunkách a tkanivách hovädzieho dobytka, so zameraním na analýzu molekuly CD9, tvoriacej komplexy s inými molekulami v rámci tetraspanínového webu, identifikáciu jej partnerských molekúl a ich účasti v procese oplodnenia. Pri týchto experimentoch využijeme protilátky rozpoznávajúce antigény býčích spermií a uskutočníme ich cytometrickú, histochemickú a biochemickú analýzu. Súčasťou projektu bude aj podrobná biochemická a funkčná analýza molekúl CD46 a CD52 na spermiách, oocytoch, a embryách hovädzieho dobytka s využitím mAb IVA-520 a IVA-543, ako aj štúdium zmien expresie a modifikáciu týchto molekúl počas procesov epidydimálnej maturácie, kapacitácie a akrozómovej reakcie spermií.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
NanoTechPDT – Využitie biofotonických nanotechnológií k štúdiu mechanizmov bunkovej smrti s cieľom zvýšenia citlivosti detekcie a selektivity liečby nádorov
Towards increased sensitivity of cancer detection and selectivity of cancer treatment: biophotonic nanotechnology applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris PhD.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Homeostáza neutrálnych lipidov u kvasiniek: od bunkovej biológie k biotechnológii
Neutral lipid homeostasis in yeast: from cell biology to biotechnology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na skúmanie mechanizmov homeostázy neutrálnych lipidov u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae z hľadiska možnosti zvýšenia akumulácie biotechnologicky zaujímavých lipidových molekúl (mastné kyseliny, steroidy, skvalén). V celogenómových skrínoch sa v projekte budú hľadať gény ovplyvňujúce všeobecnú biogenézu lipidových partikúl ako organel pre uskladnenie neutrálnych lipidov. Pomocou kombinácie špecifických mutácií a inhibítorov metabolizmu lipidov budu skúmané mechanizmy kontroly homeostázy jednotlivých tried neutrálnych lipidov (triglyceridy, sterol estery, skvalén) a ich akumulácie v lipidových partikulách. Poznatky získané u kvasinky S. cerevisiae budú v projekte aplikované aj na inú biotechnologicky významnú kvasinku Kluyveromyces lactis.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Nukleo-mitochondriálne interakcie ako hybná sila speciácie
Nucleo-mitochondrial interactions as the driving force for speciation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Jedinečnú možnosť štúdia evolučných mechanizmov so všeobecnou platnosťou poskytuje fylogenomika kvasiniek. Evolúcia a divergencia druhov sa dá študovať aj experimentálne, vďaka speciácii medzidruhových hybridov Saccharomyces. V poslednom čase sa čoraz viac zdôrazňuje význam rozladených nukleo-mitochondriálnych interakcií v tomto procese, najmä ak potomstvo získa mitochondriálny genóm jedného biologického druhu a jadrový genóm druhého. Naším zámerom je prostredníctvom kvasiniek repopulovaných mitochondriami príbuzných druhov a medzidruhových hybridov preštudovať detailne primárne príčinymedzidruhovej nukleo-mitochondriálnej nekompatibility ako aj molekulárne mechanizmy vedúce k zmene druhovo-špecifického poradia génov v mitochondriálnej DNA.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
MINAPTA – Mechanizmy interakcie malých molekúl s DNA aptamérmi
The mechanisms of interaction small molecules with DNA aptamers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium mechnizmov interakcie malých molekúl s DNA aptamérmi, takými ako napr.dopamín,ochratoxin,trombin.Preštudujeme termodynamické vlastnosti komplexov ligand-aptaméra kinetiku väzby ligandov s aptamérmi.S využitím molekulového inžinierstva vytvoríme diméry aptamérov so zvýšenou afinitou k ligandom.Optimalizujeme spôsob imobilizácie aptamérov na ploché povrchy a na nanočastice pomocou kalixarénov a biomometických štruktúr.Preštudujeme topografiu povrchov pomocou AFM a STM. Mechanizmy interakcie ligandov s aptamérmi preskúmame pomocou akustickej metódy, FITR a merania zeta potenciálu. Budeme analyzovať vplyv interferencií v komplexných biologických tekutinách na interakciu ligandov s aptamérmi.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
MITOCHROM – Molekulárna architektúra, dynamika a evolúcia chromozómov v mitochondriách kvasiniek
Molecular architecture, dynamics and evolution of chromosomes in yeast mitochondria
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Molekuly mitochondriálnej DNA (mtDNA) vytvárajú so špecifickými proteínmi komplexy nazývané nukleoidy. Tieto nukleo-proteínové štruktúry sú považované za cytologické jednotky mitochondriálnej dedičnosti. Proteínové komponenty nukleoidov sa podieľajú na procesoch replikácie, expresie a opravy mtDNA a rovnako aj segregácie genómu mitochondrií pri delení eukaryotickej bunky. Nukleoidy sú asociované s vnútornou membránou mitochondrií a viaceré nukleoidové proteíny sú podjednotkami mitochondriálnych enzymatických komplexov, čo poukazuje na úzke prepojenie mitochondriálnej dedičnosti s funkciou membrán a metabolizmom organel. Z hľadiska pochopenia molekulárnych princípov kontrolujúcich integritu a segregáciu mitochondriálneho genómu je dôležité spoznanie funkcií proteínových komponentov nukleoidov a mechanizmov zbaľovania individuálnych molekúl mtDNA do štruktúr vyššieho rádu vrátane ich molekulárnej architektúry. V predloženom projekte bude skúmaná dynamika mitochondriálneho genómu, funkcie proteínových komponentov mitochondriálnych nukleoidov a molekulárna architektúra týchto štruktúr u druhov kvasiniek, ktoré disponujú topologicky rozdielnymi formami molekúl mtDNA.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
EpiNeuWel – Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny
Epigenetic, physiological and neurobehavioural aspects of poultry welfare
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: Hydinársky priemysel je z hľadiska počtu zvierat naväčším odvetvím živočíšnej výroby. Zmeny v legislatíve EU týkajúce sa chovu nosníc, náhrada klasických klietkových systémov obohatenými klietkami a alternatívnymi systémami chovu, predstavujú najväčšiu zmenu chovných systémov v histórii. To je výzva pre hydinársky priemysel i pre vedu o welfare hydiny. Spoločnou črtou všetkých častí navrhovaného projektu je inovatívny prístup k riešeniu problematiky welfaru hydiny. Štúdium vplyvu epigenetických modifikácií spôsobených prostredím na produkčné vlastnosti a welfare hydiny je v počiatkoch. Využitie selekčného prístupu k štúdiu vplyvu maternálnych hormónov na rast, produkciu a správanie potomstva predstavuje originálny prístup, ktorý využíva výhodnosť vtáčích modelov na tento druh pokusov. Definovanie welfaru prostredníctvom emócií resp. ich objektívna skumateľnosť sú dodnes kontroverznou témou. Poznanie dopamínergického systému odmeňovania v mozgu vtákov zaostáva za jeho poznaním u cicavcov. Projekt sa zameria na úlohu dopamínergického systému v súvislosti s rôznymi nepriamymi ukazovateľmi afektívnych stavov u hydiny. Rádiotelemetrické snímanie fyziologických parametrov spolu so zaznamenávaním správania poskytuje unikátnu možnosť marania úrovne welfaru bez rušivých a skresľujúcich faktorov. Môže tiež prispieť k pochopeniu regulačných mechanizmov rôznych typov správania, napr. ozobávania peria, ktoré je častým problémom vo veľkochovoch hydiny.
Doba trvania: 1.5.2011 – 30.4.2014
Fertilita – Vplyv telesnej kondície a niektorých imunologických faktorov (CD molekúl) na fertilizačný proces u hovädzieho dobytka
Effect of body condition and some immunological factors (CD molecules) on fertilization process in cattle
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt vzchádza z predbežných experimentov navrhovateľov a je formulovaný tak, aby nadväzoval na výsledky ich predchádzajúcich projektov, ktoré boli zamerané na zvýšenie využiteľnosti reprodukčného potenciálu hospodárskych zvierat pomocou reprodukčných biotechnológií. Zároveň zodpovedá súčasným potrebám praxe, pre ktorú je použitie týchto metód na dosiahnutie špecifických šľachtiteľských cieľov ekonomickým i chovateľským prínosom. V predkladanom projekte budú študované mechanizmy zodpovedné za vznik reprodukčných porúch u dojníc s narušeným stupňom telesnej kondície. Výskum bude predovšetkým orientovaný na štúdium folikulogenézy s dôrazom na riešenie problémov vlpyvu stupňa telesnej kondície na vývojový potenciál oocytov, preovulačných folikulov s určením determinujúcich faktorov ovlyvňujúcich vývoj ranných embryí v podmienkach in vitro. Štúdium náhlych zmien telesnej kondície dojníc pomôže odhaliť poruchy morfologicko-funkčných kvalít, kompetenciu oocytov a ich vývojovú kapacitu po oplodnení, čo v konečnom dôsledku môže mať vážny vplyv na funkciu vaječníkov a plodnosť cicavcov.
Doba trvania: 1.5.2011 – 30.4.2014
Prirodzený systém odmeňovania v mozgu, jeho dopamínergické mechanizmy a welfare hydiny
Natural brain reward system, its dopaminergic mechanisms and poultry welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: V poslednom období veda o welfare hodspodárskych zvierat rieši nielen praktické problémy „kvality života“ zvierat, ale prináša aj nové teórie. Mechanizmy na pozadí viacerých z týchto koncepcií majú spoločného menovateľa – prirodzený systém odmeňovania v mozgu a mezolimbický dopamínergický systém ako jeho súčasť. Jedná sa napr. o koncept welfaru založený na mechanizmoch hodnotenia odmeny v mozgu, využívajúci anticipačné správanie ako indikátor stavu systému odmeňovania (SPRUIJT et al., 2001), koncepciu využitia kognitívneho skreslenia na meranie afektívnych stavov (HARDING et al., 2004), alebo koncepciu kognitívneho obohatenia (MANTEUFFEL et al., 2009). Všetky tieto koncepcie vznikli na základe dát z cicavčích modelov a dáta, či už behaviorálne alebo neurobiologické dotýkajúce sa tejto problematiky u vtákov resp. hydiny sú len veľmi kusé. Cieľom predkladaného projektu je prispieť rozvoju koncepcií welfaru založených na prirodzenom odmeňovaní v mozgu a pochopeniu jeho dopamínergických mechanizmov u hydiny.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Transport a turnover lipidov: príspevok k poznaniu mechanizmov rezistencie kvasiniek na antifungálne látky a stres
Lipid transport and turnover: contribution to the understanding of yeast resistance to antifungals and stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Bunky veľmi často reagujú na zmeny vo svojom prostredí prestavbou lipidového zloženia membrán. Mnohé z týchto zmien predstavujú pre bunku stresovú záťaž, pričom za špecifickú formu stresu pre mikroorganizmus môžeme považovať pôsobenie antifungálnych látok, používaných v boji proti patogénnym kvasinkám. Molekulárne mechanizmy transportu a turnoveru lipidov, ktoré podstatnou mierou pomáhajú udržiavať optimálne lipidové zloženie membrán sú stále do značnej miery neznáme. Predkladaný projekt sa zameriava na adaptačné zmeny kvasiniek na úrovni transkripcie pri pôsobení polyénových antimykotík a na úlohu niektorých lipid transferových proteínov v odpovedi na stres. Získané výsledky prispejú k lepšiemu porozumeniu základných mechanizmov transportu a turnoveru lipidov a tiež k vypracovaniu efektívnejšej forme boja proti kvasinkovým infekciám.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2013
YEASTLIPID – Homeostáza mitochondriálnych lipidov: kvasinka Saccharomyces cerevisiae ako modelový organizmus
Mitochondrial lipid homeostasis: the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model organism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Cieľom je skúmanie mechanizmov, akými bunky udržujú optimálne lipidové zloženie membrán. Projekt je zameraný na skúmanie úlohy degradačných procesov v regulácii biosyntetickej dráhy, vedúcej k tvorbe mitochondriálneho fosfolipidu kardiolipínu. Špecifické ciele: 1. štúdium regulácie degradácie PG , 2. stanovenie vnútrobunkovej lokalizácie Pgc1p, 3. preskúmanie fyziologickej úlohy Pgc1p degradačnej dráhy, 4. štúdium možností funkčného nahradenia PG za CL, 5. štruktúrno-funkčné štúdie Pgc1p.
Doba trvania: 1.9.2009 – 30.9.2013
Úloha dopamínergického systému v neurogenéze a regenerácii mozgu vtákov
The role of dopaminergic system in neurogenesis and brain regeneration in birds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová Ľubica PhD.
Anotácia: Neurogenéza, čiže vznik nových neurónov, neprebieha len v embryonálnom a skorom postembryonálnom štádiu, ale bola dokázaná aj v mozgu dospelých jedincov. Odvtedy je v centre záujmu mnohých štúdií, lebo dáva potenciál pre regeneráciu mozgu po rôznych typoch poškodení, vrátane neurodegeneratívnych ochorení. Našim cieľom je sledovať funkciu dopamínergického systému v procese neurogenézy a regenerácie mozgu spevavcov.Tie majú v porovnaní s cicavcami vyššiu mieru neurogenézy a novovzniknuté neuróny sú inkorporované do celého predného mozgu. V práci sa zameriame na štúdium regenerácie striata, ktoré je súčasťou bazálnych ganglií a zúčastňuje sa na kontrole motoriky, ale aj učenia. Výsledky našich štúdií by mohli výrazne prispieť k pochopeniu mechanizmov obnovy poškodeného striata.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
TRANSMED 2 – Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne 2 (TRANSMED 2)
Centre of Excellence for translational research in molecular medicine (TRANSMED 2)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Podpora siete excelentných pracovísk a dobudovanie infraštruktúry na výskum molekulárnych mechanizmov ľudských ochorení a prenos nových poznatkov do medicíny
Doba trvania: 1.6.2010 – 31.5.2012
Dlhodobý pobyt prepelice japonskej v simulovanej mikrogravitácii
Long-term stay of Japanese quail in simulated microgravity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škrobánek Peter CSc.
Anotácia: Projekt nadväzuje na náš predchádzajúci výskum vývinu reprodukčnej schopnosti prepelice japonskej v simulovanej mikrogravitácii do veku 63 dní. Skúma vplyv chronickej hypodynamie na adaptačnú schopnosť, reprodukčnú kapacitu a produkčné vlastnosti prepelice japonskej do veku 180 dní. Prostredníctvom morfometrických, fyziologických a biochemických metod zisťuje rozdiely vo vlastnostiach vybraných orgánov a tkanív u jedincov vystavených vplyvu nepretržitej hypodynamie a jedincov kontroly. Získané poznatky budú môcť byť využité v experimentoch zaoberajúcich sa ontogenézou prepelice japonskej v reálnych podmienkach beztiažového stavu – mikrogravitácii.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Evolučné paradoxy mitochondrií a ich genómov (petitnosť a architektúra)
Evolutionary paradoxes of mitochondria and their genomes (petiteness and architecture)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: V r. 2010 pokračovala v projekte analýza prechodného stavu v indukcii petite mutácie (absencia funkčnej mtDNA) u kvasinky Saccharomyces cerevisiae a príbuzných druhov. Dôležitým zistením bola identifikácia génu SAL1 kódujúceho Mg/Pi prenášač ako faktora umožňujúceho prežívanie kvasiniek bez mtDNA v rôznych podmienkach.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
BOVCD – Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka
Identification and functional analysis of the CD molecules on the somatic and gametic cells of cattle
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal DrSc.
Anotácia: CD antigény sú charakteristické molekuly bunkových membrán a majú významnú úlohu v rôznych procesoch imunity, v ktorých zabezpečujú predovšetkým vzájomné interakcie imunokompetentných buniek alebo interakcie týchto buniek s rôznymi zložkami medzibunkovej hmoty. Cieľom navrhovaného projektu je identifikácia CD molekúl na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka pomocou monoklonových protilátok s definovanou špecifitou. Súčasťou projektu bude tiež príprava nových monoklonových protilátok a testovanie ich krížovej reaktivity s bunkami ošípanej a králika. Pri štúdiu funkcií CD molekúl v procese reprodukcie sa sústredíme na štyri molekuly (CD46,CD52, CD9,CD11/18), u ktorých sa predpokladá účasť v reprodukčných procesoch.
Web stránka projektu: http://www.ubgz.sav.sk
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Vzťah iónovej homeostázy a dynamiky organel eukaryotickej bunky
Relationships between ion homeostasis and organelle dynamics in eukaryotic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Membránové kompartmenty eukaryotickej bunky musia flexibilne reagovať na zmenu vonkajších i vnútornýchpodmienok zmenami svojej morfológie, resp. svojich fyziologických aktivít. Mechanizmy zodpovedné zareguláciu a realizáciu morfologických zmien sú však stále relatívne nejasné. Predkladaný projekt je postavený nanašich výsledkoch získaných na základe analýzy mutantov Saccharomyces cerevisiae rezistentných kmitochondriálnym ionofórom valinomycín a nigericín, prostredníctvom ktorých sme dokázali vzťah medzireguláciou iónovej homeostázy a dynamiky mitochondrií, resp. vakuol kvasinkovej bunky. V projekte plánujemedetailne študovať úlohu nami objavených proteínov v realizácii efektu ionofórov, pochopiť molekulárne princípyvzťahov medzi nimi a na základe získaných výsledkov navrhnúť model bunkovej siete komponentovzabezpečujúcich koordinovanú odpoveď bunky na rozdiely v iónových pomeroch zmenami na úrovni organeleukaryotickej bunky.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Zmeny v ATP syntetizujúcom systéme mutantov methanoarchaea M.thermautotrophicus rezistentných k N,N-dicyclohexylkarbodiimidu, tributylcínu a diethylstilbesterolu
Alterations of the ATP synthesizing systems in N,N´-Dicyclohexylcarbodiimide, tributyltin and diethylstilbesterol resistant mutants of methanoarchaeon Methanothermobacter thermautotrophicus
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter DrSc.
Anotácia: Methanoarchaea sú striktné anaeróby produkujuce metán. Metanogenéza poháňa tvorbu elektrochemických gradientov H+ a Na+. Tieto gradienty sú spriahnuté s tvorbou ATP prostredníctvom ATPsyntázy(áz). Na základe inhibičných pokusov sme navrhli existenciu dvoch ATP syntáz v bunkách Methanobacterium thermoautotrophicum . V snahe vysvetliť účasť týchto ATPáz v tvorbe ATP sme vyizolovali a charakterizovali mutanta M. thermautotrophicus rezistentného k DCCD-dicyklohexylkarbodiimidu,ktorý má léziu v ATP syntetizujúcom systéme. Hlavným cieľom tohto projektu bude detailná biochemická a molekulovo biologická analýza ATPázových systémov u mutanta M. thermautotrophicus rezistentného k DCCD. Vyizolujeme a ocharakterizujeme nové mutanty rezistentné k tributylcínu a DES- imhibítorom A1A0 ATP syntázy. Aj u týchto mutantov sa sústredíme na charakterizáciu ATPázových systémov. Riešením projektu chceme prispieť k vysvetleniu mechanizmov syntézy ATP u methaoarchaea.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Biomembrány – Biomembrány: štruktúra a dynamika membrán vo vzťahu k bunkovým štruktúram
Biomembranes: Membrane structure and dynamics in relation to cell functions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Projekt VVCE Biomembrány je zameraný na vybudovanie siete slovenských vedeckovýskumných pracovísk, ktoré vynikajú v niektorej oblasti výskumu membrán. Integrujúcim prvkom v koncepcii centra je štúdium biologických membrán ako dynamického systému a ich funkcií esenciálnych pre existenciu buniek a organizmov. Aktivity VVCE budú zamerané na podporu spolupráce členských pracovísk pri štúdiu úlohy membrán v etiológii kardiovaskulárnych a infekčných ochorení, neurologických porúch a diabetu, ako aj v niektorých biotechnológiách (príprava transgénnych zvierat, produkcia biopalív, konštrukcia biosenzorov). Významným prvkom v činnosti centra bude zdieľanie špeciálnych metód a prístrojov dostupných na riešiteľských pracoviskách. Činnosť VVCE vytvorí základ pre vytváranie spoločných vedeckých programov a pre zapojenie slovenských pracovísk do medzinárodných projektov. Veľmi dôležitým cieľom centra excelentnosti bude skvalitnenie prípravy doktorandov a postdoktorandov na vedeckú prácu v oblasti výskumu membrán. VVCE by malo pre túto cieľovú skupinu zabezpečiť lepšie sociálne a profesionálne podmienky, čím sa zvýši atraktívnosť slovenského membranologického výskumu pre nastupujúcu vedeckú generáciu. Vzhľadom k významným funkciám membrán v závažných ochoreniach a v mnohých biotechnologických procesoch bude VVCE Biomembrány slúžiť ako informačné a metodologické centrum otvorené aj pre iné pracoviská biomedicínskeho, poľnohospodárskeho a biotechnologického výskumu.
Doba trvania: 1.7.2008 – 31.10.2011
TRANSMED 1 – Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1)
Centre of Excellence for translational research in molecular medicine (TRANSMED1)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Doba trvania: 21.5.2009 – 20.5.2011
Kvasinky ako nástroj pre produkciu biotechnologicky hodnotných steroidov: biochemický a genetický prístup
Yeast as a tool for producing biotechnologically valuable sterols: the biochemical and genetic approach
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Skvalén a glykozylované steroly sú intermediáty metabolizmu sterolov, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v potravinárstve, farmácii a biotechnológiách. Vzhľadom k obmedzenosti prírodných zdrojov týchto metabolitov je ich produkcia v kvasinkách zaujímavou alternatívou. Projekt sa zameriava na rozšírenie poznatkov o mechanizmoch kontrolujúcich metabolizmus a intracelulárnu distrbúciu skvalénu a glykozylovaných sterolov u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae a Pichia pastoris. Pomocou mikrobiologických, biochemických a genetických metód sa budú skúmať faktory, ktoré umožňujú zvýšiť ich produkciu v bunkách kvasiniek. Získané základné poznatky budú využité na konštrukciu produkčných kmeňov, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v potravinárstve a iných biotechnologických odvetviach.
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.12.2010
Molekulárne mechanizmy regenerácie bazálnych ganglií u spevavcov
Molecular Mechanisms of Basal Ganglia Regeneration in Songbirds
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová Ľubica PhD.
Anotácia: Počas štúdia úlohy bazálnych ganglií pre naučenú vokálnu komunikáciu sme objavili neočakávaný fenomén: po neurotoxickej lézii sa vtáčie striatum obnovilo spolu s naučeným vokálnym správaním. Tento fenomén, pokiaľ je nám známe, nemá precedens v mozgu cicavcov. V projekte navrhujeme preštudovať mechanizmy tejto obnovy a určiť, či sa jedná v skutočnosti o regeneráciu nových neurónov alebo o neuronálnu inváziu z okolitých oblastí. Ďalej určíme časový priebeh tejto obnovy spojenej s behaviorálnou obnovou spevu. Určíme, či bunková organizácia obnoveného striata je taká istá ako u intaktného striata. Nakoniec otestujeme, či je obnova špecifická pre neurotoxické lézie alebo je to skôr všeobecný aspekt obnovy vtáčieho mozgu. Keďže vtáčie striatum obsahuje neuróny podobné tým u cicavcov, tento projekt by mohol mať vplyv pre porozumenie regenerácie mozgu. Význam projektu pre zdrave spočíva v tom, že by sme mohli nájsť potencionálne cesty pre obnovu poškodených oblastí bazálnych ganglií a nápravu rečových deficitov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Monitorovanie welfaru hydiny s využitím behaviorálnych a rádiotelemetrických metód
Monitoring of poultry welfare using behavioural and radiotelemetric methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris PhD.
Anotácia: Intenzívne chovné technológie spolu s genetickou selekciou zameranou na maximalizáciu produkcie sa často podieľajú na neadekvátnej úrovni welfaru hospodárskych zvierat. Dôsledkom môže byť výskyt abnormálnych foriem správania, zmeny fyziologických parametrov a zdravotného stavu. Problematika welfaru sa dostáva do popredia aj vďaka legislatívnym opatreniam EU, upravujúcim chov hospodárskych zvierat, vrátane hydiny, včlenských krajinách. Pre objektívne ohodnotenie welfaru je potrebné merať správanie, ako aj širokú škálu fyziologických parametrov. Rádiotelemetria umožňuje monitorovanie fyziologických funkcií bez obmedzeniavoľného pohybu zvierat. V poslednom období sa táto komerčne dostupná technika stala cenovo relatívne prijateľná, spoľahlivá a ľahko použiteľná. Cieľom predkladaného projektu je rozvinúť využitie rádiotelemetrických metód na meranie fyziologických parametrov a spolu s meraním správania charakterizovať vplyv podmienok relevantných z hľadiska welfaru kúr znáškového a mäsového typu.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
NANOBIOSENS – Nanoštruktúry pre vývoj biosenzorov
Nanostructures for development of biosensors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja CSc.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Neurobiologické mechanizmy regulácie ozobávania peria u nosníc
Neurobiological control mechanisms of the feather pecking in laying hens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: Ozobávanie peria je porucha správania objavujúca sa u nosníc. Predstavuje problém z hladiska welfaru aj ekonomiky chovu. Smernica Rady európskych spolocenstiev 1999/74/ES z r. 1999, resp. Nariadenie vlády SR 736/2002 Z.z., ustanovujúce minimálne normy na ochranu nosníc, zakazujú od roku 2012 klasické klietkovétechnológie. V najbližších rokoch teda dôjde k výrazným zmenám v chove nosníc v clenských štátoch EU, t.j. aj na Slovensku. Jedným z najvážnejších problémov pred ktorým stojí alternatívna produkcia vajec v obohatených klietkových technológiách a alternatívnych systémoch chovu je ozobávanie peria. Tridsat rokov výskumu neprinieslo zhodu v názore na jeho príciny, ani praktické riešenie tohto problému. Jeho regulácia na úrovni CNS je málo preskúmaná. Predkladaný projekt sa zameriava na štúdium neurobiologických základov tohto abnormálneho správania s dôrazom na využitie expresie skorých génov na identifikáciu nervových oblastí a dráh v mozgu regulujúcich toto správanie a na úlohu dopamínergického systému.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
cleanergy – Využitie komplexných prírodných organických materiálov (KPOM) na energetické účely s použitím netradičných mikroorganizmov
Exploitations of complex organic materials by means of non-traditional micro-organisms for energetic purposes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter DrSc.
Anotácia: Mikrobiálna degradácia komplexných materiálov vrátane biotechnologického odpadu je potenciálnym zdrojom čistej energie vo forme vodíka alebo metánu.Mikrobiálna degradácia uvedených materiálov ,ktorá v prírode prebieha za nekontrolovaných podmienok bola v laboratóriach študovaná už desaťročia.Projekt má cieľ započať výskum produkcie vodíka z komplexných organických materiálov a vyvinúť nové prístupy na biodegradáciu týchto materiálov za použitia netradičných anaeróbnych húb s možnosťou využitia tohto vodíka v metanogenéze a vyvinúť efektívnejšie metódy na degradáciu lignínu baktériami.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
– – Antimykotiká ako nástroj pri štúdiu biogenézy membránových lipidov u kvasiniek
Antimycotics as a tool for the study of membrane lipid biogenesis in yeast
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie látok s antimykotickým účinkom, ktoré pôsobia na rôzne procesy súvisiace s biogenézou a funkciou membránových lipidov u kvasinky Saccharomyces cerevisiae: terbinafín (inhibítor synézy ergosterolu na úrovni epoxidácie skvalénu), amfotericín B (membránovo aktívna látka tvoriaca komplexy s ergosterolom) a cerulenín (inhibítor syntézy mastných kyselín). Zameriava sa pritom na otázky, ako konkrétny proces zasiahnutý antimykotikom ovplyvňuje celkovú homeostázu lipidov v kvasinkovej bunke a funkcie bunkových membrán. Osobitný dôraz je pritom kladený na biogenézu lipidových častíc (akumulácia skvalénu pri účinku terbinafínu, regulácia syntézy triglyceridov pri účinku cerulenínu) a dynamikou membránových domén (raftov). Špecifické účinky terbinafínu, amfotericínu B a ceruleninu na biogenézu membrán sú v projekte dávané do súvisu s antimykotickým i účinkami týchto látok.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Bunkový objem a sekrécia inzulínu
Cell volume and insulin secretion
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Bunkový objem je súčasťou bunkovej signalizácie regulujúcej viaceré funkcie. Nabobtnanie buniek vyvoláva exocytózu proteínov a peptidov uskladnených v sekrečných granulách. Dynamika takto vyvolanej sekrécie je neodlíšiteľná od sekrécie vyvolanej prirodzeným stimulátorom. Hypoosmotická stimulácia sekrécie inzulínu je nezávislá od vnútro-a mimobunkového Ca2+, nezahrňuje proteínkinázu C ani ďalšie vnútrobunkové mediátory účinku glukózy, a nie je inhibovaná noradrenalínom. Tieto údaje ukazujú na novú signálnu cestu stimulácie sekrécie inzulínu, využívanú zväčšením bunkového objemu. Najnovšie sme zistili, že nádorové línie pankreatických buniek potkana INS-1 a INS-1E odpovedajú sekréciou inzulínu na stimuláciu glukózou, ale iba línia INS-1 je schopná odpovedať na hypoosmotickú stimuláciu. Porovnanie genetického vybavenia oboch línií pomocou DNA microarray, ako i porovnanie vlastností plazmatickej membrány by malo byť kľúčom k odhaleniu signálnej cesty vedúcej k exocytóze po stimulácii zväčšením bunkového objemu.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Neurobiológia vokálnej komunikácie u vtákov
Neurobiology of vocal communication in birds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová Ľubica PhD.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je štúdium funkcie nervového okruhu obsahujúceho vokálne bazálne gangliá vo vokálnej komunikácii u spevavcov a papagájov. Projekt predstavuje unikátny prístup, kombinujúci rôzne druhy vtákov vybrané na základe variability ich spevu. Naše predbežné štúdie ukazujú, že je dôležité študovať tieto mechanizmy u druhov, ktoré sa učia alebo modifikujú svoj spev ako dospelé. Preto naša štúdia kombinuje tri druhy: zebričky so stereotypným spevom, kanáriky so sezónnymi zmenami stereotypného a plastického spevu a andulky s plastickým spevom. V závere experimentu zhodnotíme molekulárne dôsledky zmeneného motorického výstupu. Pochopenie behaviorálnych a molekulárnych dôsledkov poškodenia bazálnych ganglií pre vokálnu komunikáciu je potenciálne zaujímavé z hľadiska pochopenia patogenézy príbuzných humánnych ochorení a pre vývin úspešnej terapie.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Nanobiosens – Štúdium afinitných interakcií na nanoštruktúrnych substrátoch dendriméroch pomocou kremenných mikrováh
Study of the affinity interaction on the nanostructured substrates dendrimers via quarz crystal microbalances
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja CSc.
Anotácia: Sústredili sme sa na optimalizáciu imobilizácie monoklonálnej protilátky PRI308 (mAb-PRI308) na pevnom podklade na zlatom kryštáli. Povrch tohto kryštálu bol orientovaným spôsobom modifikovaný. Tento proces zahŕňal niekoľkostupňovú imobilizáciu a to tiolovú zlúčeninu, PAMAM G4 dendrimér, neutravidín a biotinom modifikovaný protein-A. Ako posledný krok bolo zachytenie mAb-PRI308 v množstve 2 000 ng/ml , čo spôsobilo pokles v zmene frekvencie o-49Hz. Interakcie medzi mAb-PRI308 a Prp-pure priónovým proteínom boli merané na kremenných mikrováhach ako zmeny frekvencie v rozsahu 10-5000 ng/mlPrP.Publikácie:1.)Polohová V., Šnejdárková M.: Elektrónový transfér v ampérometrických biosenzoroch.Chem.Listy 102, 173-782 (2008) 2.)Šnejdárková M.,Svobodová L., Polohová V., Hianik T.: The study of surface properties of an IgE-sensitive aptasensor using an acoustic method.Anal.Bioanal.Chem.390, 1087-1091,(2008)Konferencie:1. Šnejdárková M., Svobodová L., Hianik T.:Detection of prion proteins using antibody based biosensor and amplification by gold nanoparticles. POSTER Prion 2008, 8.-10.10.2008 Madrid,Španielsko 2. Šnejdárková M., Bábelová L.,Polohová V.,Hianik T.: Development of biosensor with aptamer as bio-recognition element for QCM detection of IgE.III.Slovak Biophysical Symposium , Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Bratislava 18.04.-20.04.2008 POSTER P203. Biomolekuly a chemické rozhrania.Workshop BIOMEMBRÁNY VVCE, Košovce 18-19.11.2008 Prednáška.
Web stránka projektu: UBGZ_SAV
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Transgeneračný prenos hormónov a následné adaptácie počas postnatálneho vývinu živočíchov
Transgeneration transfer of hormones and subsequent control mechanisms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Výboh Pavel CSc.
Anotácia: Projekt analyzuje vývin endokrinného a cirkadiánneho systému u prekociálnych vtákov a potkanov. Sústreďuje sa na vplyvy prostredia, ktoré môžu prostredníctvom maternálnych hormónov epigeneticky ovplyvniť vybrané fyziologické systémy a správanie. Z hľadiska transgeneračného prenosu sa pozornosť sústredí na steroidy (testosterón, kortikosterón) a leptín, ktorý môže predstavovať signál o nutričných podmienkach počas tvorby vajca. Účinky leptínu budeme testovať na vývine chorioalantoickej membrány vyvíjajúcich sa prepeličích embryí v in vitro a v in vivo podmienkach. Vývin cirkadiánneho systému kurčiat bude analyzovaný na základe expresie hodinových génov v centrálnych a periférnych oscilátoroch a dôsledky narušenia cirkadiánnej organizácie budú analyzované na základe funkčných zmien v kardiovaskulárnom systéme a zmenenej hladiny melatonínu a jeho receptorov.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Transport a trunover fosfolipidov ako regulačné mechanizmy lipidového zloženia membrán u kvasinky Saccharomyces cerevisae
Transport and turnover of phospholipidis as regulatory mechanism of membrane lipid composition in yeast Saccharomyces cerevisae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na skúmanie mechanizmov, ktorými modelový jednobunkový eukaryotický mikroorganizmus kvasinka Saccharomyces cerevisiae udržuje optimálne lipidové zloženie svojich membrán. Zameriava sa na dva aspekty homeostázy membránových Iipidov: turnover Iipidov a ich vnútrobunkový transport. Konkrétnymi cieľmi projektu je sledovať úlohu fosfatidylinozitol transferových proteínov (PITP) v metabolizme fosfolipidov a skúmanie úlohy degradačných procesov v regulácii biosyntetickej dráhy vedúcej k tvorbe dôležitého anionického fosľolipidu kardiolipínu. Hlavný kvasinkový PITP Sec14p má dôležitú úlohu v regulácii vnútrobunkového transportu a spolu s ďalšími PITP tohto mikroorganizmu sa podiel a na optimalizácii lipidového zloženia membrán. Skúmanie molekulárnych mechanizmov týchto proteínov u kvasiniek môže prispieť k pochopeniu neurodegeneratívnych a metabolických porúch spojených s defektami v činnosti PITP u cicavcov. Podobne znalosť mechanizmov, akými eukaryotické bunky regulujú obsah svojich anionických fosfolipidov fosfatidylglycerolu a kardiolipínu môže pomôcť pri pochopení úlohy anionických fosfolipidov v biogenéze milochondrií, anaeróbnom raste a vplyve mitochondrií na základné funkcie eukaryotickej bunky..
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Komplex I a dýchací reťazec trypanozomatíd
Complex I and respiratory chain of trypanosomatides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie látok s antimykotickým účinkom, ktoré pôsobia na rôzne procesy súvisiace s biogenézou a funkciou membránových lipidov u kvasinky Saccharomyces cerevisiae: terbinafín (inhibítor synézy ergosterolu na úrovni epoxidácie skvalénu), amfotericín B (membránovo aktívna látka tvoriaca komplexy s ergosterolom) a cerulenín (inhibítor syntézy mastných kyselín). Zameriava sa pritom na otázky, ako konkrétny proces zasiahnutý antimykotikom ovplyvňuje celkovú homeostázu lipidov v kvasinkovej bunke a funkcie bunkových membrán. Osobitný dôraz je pritom kladený na biogenézu lipidových častíc (akumulácia skvalénu pri účinku terbinafínu, regulácia syntézy triglyceridov pri účinku cerulenínu) a dynamikou membránových domén (raftov). Špecifické účinky terbinafínu, amfotericínu B a cerulenínu na biogenézu membrán sú v projekte dávané do súvisu s antimykotickými účinkami týchto látok.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
– – Mitochondriálne interakcie v evolúcii, speciácii, starnutí a eukaryotickej harmónii. (Mitofylogenomika a mitochondriálne inžinierstvo)
Mitochondrial interactions in the evolution, speciation, ageing and eukaryotic harmony /mitophylogenomics and mitochondrial engineering/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka
Production and application of monoclonal antibodies in biochemical, histochemical and functional analysis of some CD molecules (antigens) of bovine cell membranes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal DrSc.
Anotácia: Molekuly bunkových membrán (CD antigény) buniek imunitného systému sú významnými komponentami imunitných mechanizmov organizmu. Pri identifikácii týchto molekúl dôležitú úlohu zohrávajú monoklonové protilátky, ktoré ich špecificky rozpoznávajú a môžu sa využiť pri biochemickej a funkčnej charakterizácii týchto molekúl. Navrhovaný projekt je zameraný na produkciu, cytometrickú, biochemickú a histochemickú charakterizáciu monoklonových protilátok špecifických pre leukocytové (CD antigény) a spermiové antigény hovädzieho dobytka. Niektoré protilátky diferencujúce populácie leukocytov použijeme na štúdium imunity mliečnej žľazy a protilátky proti spermiovým antigénom na analýzu imunitných vlastností býčích spermií.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Štúdium transformácie energie u methanoarchaea Methanothermobacter thermoautotrophicus: izolácia a charakterizácia mutantov rezistentných k amiloridu, NO3, DCCD a bafilomycínu A1
Study of energy transformation in methanoarchaea Methanothermobacter thermoautotrophicus: Isolation and characterization of amiloride, NO3, DC CD and bafilomycín A1- resistant mutants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter DrSc.
Anotácia: Methanoarchaea sú skupina striktne anaeróbnych mikroorganizmov produkujúcich metán. Bioenergetika metanogenézy má unikátne črty. V procese metanogenézy jej redox reakcie sú spojené s tvorbou 2 elektrochemických gradientov H+ a Na+, ktoré poháňajú syntézu bunkového ATP . Napriek mnohým štúdiam v poslednom desaťročí tieto procesy neboli uspokojivo vysvetlené. Aby sme lepšie porozumeli funkcii a vzájomným vzťahom medzi H+a Na+ energetickými subsystémami v roku 1997 sme navrhli možnosť využiť biochemické mutanty pri štúdiu konzervácie energie u methanoarchaea. Takýto prístup sme zvolili nakoľko nejestvuje efektívny systém pre molekulové manipulácie u termofilných methanoarchaea.Tento prístup viedol k izolácii a charakterizácii niekoľkých mutantov rezistentných k relevantným inhibítorom energetickej mašinérie. Medzi inými sme izolovali a čiastočne charakterizovali mutanty M.thermautotrophicus rezistentné k amiloridu s léziou v Na+/H+ antiporteri a mutanta rezistentného k NO3- (inhibítor A1A0 ATPsyntázy ).Ďalšie štúdium mutanta rezistentného k amiloridu prispeje k porozumeniu funkcie Na+/H+ antiportera v energetike methanoarchaea . Iónová špecifita pre A1A0 ATP syntázu nebola u methanoarchea doposiaľ jednoznačne rozriešená. Fyziológické a bioenergetické vlastnosti methanoarchaea naznačujú, že oba ióny H+,ale i Na+ môžu byť ióny spriahajúce. In silico analyzy naznačujú ,že A1A0 ATP syntáza využíva Na+ ako ióny spriahajúce. K rozriešeniu tejto zložitej situácie by mohlo pomôcť štúdium mutanta rezistentného k inhibítoru NO3- a mutantov rezistentných k DCCD a bafilomycínu A1 čo sú inhibítory membránovej časti A0, A1A0 ATP syntázy. Takéto mutanty sa pokúsime v tomto projekte izolovať a charakterizovať . Takto koncipovaný výskum by mohol významne prispieť k vysvetleniu funkcie Na+/H+ antiportera v energetike metanogénov a k porozumeniu molekulárnych mechanizmov spriahnutia u methanoarchaea Výsledky boli publikované ako 5 vedeckých prác v medzinárodných vedeckých časopisoch a prezentované ako 13 prednášok a posterových zdelení na národných a medzinárodných konferenciach.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Vývin reprodukčnej schopnosti prepelice japonskej v simulovanej mikrogravitácii
Development of reproductive ability in Japanese quail exposed to simulated microgravity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škrobánek Peter CSc.
Anotácia: Projekt nadväzuje na náš predchádzajúci výskum problematiky postnatálneho vývinu prepelice japonskej v podmienkach simulovanej mokrogravitácie – hypodynamie. Skúma vplyv chronickej hypodynamie na pohlavný vývin jedincov prepelice japonskej obidvoch pohlaví od vyliahnutia do veku 70 dní. Prostredníctvom morfometrických a fyziologických metód zisťuje vývinové rozdiely v reprodukčnej schopnosti pokusných zvierat a kontroly, chovanej za štandardných podmienok. Získané poznatky budú môcť byť využité v experimentoch zaoberajúcich sa ontogenézou prepelice japonskej v reálnych podmienkach beztiažového stavu – mikrogravitácii.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
BIOMEMBRÁNY: Prierezový program vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v biologických a biomedicínskych odboroch
BIOMEMBRANES: cross-sectional educational program for graduate students and young scientists in life sciences
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Web stránka projektu: http://www.ubgz.sav.sk/biomembrany/index.htm
Doba trvania: 1.2.2006 – 31.10.2008
Vzdelávanie a podpora postdoktorandov – mladých vedeckých pracovníkov v oblasti vied o materiálovom inžinierstve, v chemických vedách a v oblasti molekulárnej biológie a genetiky, vrátane biotechnológií
Education and support of postdoctoral students – young researchers in field of material engineering science, chemical science and molecular biology and genetics, including biotechnologies
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová Ľubica PhD.
Anotácia: V rámci projektu ESF koordinovaného Úradom SAV (Prof. Slezákom a Ing. Zvarom) sa uskutočnil postdoktorandský pobyt Dr. Kubíkovej, v rámci ktorého riešila výskumný projekt „Bazálne gangliá a poruchy naučenej vokálnej komunikácie u vtákov“. Jej školiteľom bol Dr. Košťál. Projektu prispel k rozvoju behaviorálnych neurovied pomocou moderným molekulárnych metód. Cieľom projektu bolo zistiť, či sa intenzita expresie mRNA jednotlivých subtypov dopamínových receptorov líši u jedincov s rôznou frekvenciou opakovania slabík na modeli naučenej vokálnej komunikácie zebričky červenozobej.
Doba trvania: 1.7.2007 – 30.9.2008
– – Súčasné trendy vo fyziologickom a behaviorálnom výskume – rozširovaním praktických zručností k vyššej efektivite doktorandského štúdia
Current trends in physiological and behavioural research – higher effectiveness of doctoral studies by widening the practical skills
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Doba trvania: 1.11.2006 – 31.7.2008
Kvasinky ako model patologických porúch lipidovej homeostázy eukaryotických buniek
Yeast as a model of pathological disturbances of eukaryotic lipid homeostasis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valachovič Martin PhD.
Doba trvania: 1.2.2005 – 31.12.2007
molgen – Molekulárno genetické princípy membránovo viazaných procesov buniek v normálnej a patologickej fyziológii živočíchov
Molecular genetic principles of membrane bound processes in normal and pathological animal physiology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter DrSc.
Anotácia: Predložený projekt bezprostredne nadväzuje na predchádzajúci APVT projekt. Parciálne ciele tohoto projektu možno zhrnúť nasledovne: a/ štúdium energiu transfromujúceho systému u Methanoarchaea prostredníctvom sady špecifických mutantov; b/ štúdium mechanizmov udržiavania homeostázy membrán z hľadiska kontroly biogenézy a turnoveru membránových fosfolipidov a sterolov a štúdium protektívneho účinku prírodných antioxidantov pri poškodení membrán; c/ štúdium účasti vybraných signálnych molekúl (leptín, dopamín) a ich membránových receptorov v regulačných mechanizmoch procesov významných z hľadiska produkcie a welfaru hydiny; d/ štúdium CD molekúl bunkových membrán krvných buniek a spermií hovädzieho dobytka prostredníctvom monoklonových protilátok
Doba trvania: 1.2.2005 – 31.12.2007
Fyziológia správania hydiny vo vzťahu k produkčným vlastnostiam a welfaru
Behavioural physiology of poultry related to production traits and welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris PhD.
Anotácia: Projekt študuje otázky behaviorálnej fyziológie hydiny majúce vzťah k aktuálnym problémom welfaru znáškového a mäsového typu kúr. Ako model bude sledovaný vplyv chronickej reštrikcie krmiva na fyziológiu a správanie sliepočiek rodičov brojlerov, vzťah medzi agresívnym správaním, sexuálnym správaním a dopamínergickou neurotransmisiou u kohútov rodičov brojlerov a neurofyziologická regulácia ozobávania peria u nosníc. Ďalším cieľom projektu je validácia rádiotelemetrického merania krvného tlaku, tepovej frekvencie srdca, telesnej teploty a biopotenciálov z hľadiska možného využitia pri meraní a monitorovaní welfaru hydiny.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Membrproc – Membránovo viazané procesy a ich úloha v normálnej a patologickej fyziológii hospodárskych zvierat a ich symbiotických mikroorganizmov
Membrane-associated processes and their role in normal and pathological physiology of farm animals and their symbiotic microorganisms
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Šmigáň Peter DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na pochopenie úlohy vybraných membránovo viazaných procesov vo fyziológii a patofyziológii hospodárskych zvierat a ich symbiotických mikroorganizmov.Prispieť k porozumeniu molekulárnych mechanizmov štruktúrnych a funkčných interakcií membránovo viazaných procesov na rôznych úrovniach biologickej organizácie vo fyziológii ekonomicky dôležitých živočíšnych druhov a ich symbiotických mikroorganizmov
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2005