Oddelenie biochémie membrán

Oddelenie pozostáva z troch laboratórií – Laboratória biogenézy membrán,  Laboratória biosenzorov a Laboratória bunkového cyklu.

Laboratórium biogenézy membrán

CL-deficient mutants exhibit flat sheets
Laboratórium je zamerané na štúdium procesov, ktorými eukaryotické bunky regulujú lipidové zloženie svojich membrán. V rámci nášho výskumu sa snažíme pochopiť mechanizmy účinku anti-sterolových antimykotík ako aj vznik rezistencie k nim. Na kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe ako modelových eukaryotických bunkách tiež skúmame, akým spôsobom sa poruchy lipidového metabolizmu podieľajú na vzniku niektorých závažných ochorení. Venujeme sa aj možnostiam biotechnologickej produkcie cenných lipidových látok v kvasinkách.

Laboratórium bunkového cyklu

Laboratórium sa zaoberá štúdiom segregácie chromozómov počas meiotického delenia u kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelového eukaryotického organizmu. Zameriavame sa na identifikáciu a charakterizáciu proteínov zúčastňujúcich sa homológnej rekombinácie a karyogamie. Cieľom je pochopiť mechanizmy, ktoré vedú k vzniku závažných ľudských ochorení s poruchami v segregácii a rekombinácii chromozómov, akými sú napr. Downov syndróm a nádorové ochorenia. Viac informácií o Laboratóriu bunkového cyklu.

Laboratórium biosenzorov

biosenz1
Výskumná práca laboratória sa zameriava na vývoj biosenzorov. Jedným z cieľov je vyvinúť test na skorú diagnostiku niektorých nádorových ochorení. Využívame tu jedinečné rozpoznávacie elementy- DNA aptaméry, ktoré viažu cieľovú molekulu s vysokou afinitou a špecificitou. Použitie zlatých nanočastíc naviazaných na aptamér umožní zosilniť signál a tým odhaliť prítomnosť nádorových buniek v počiatočnom štádiu ochorenia. Selektivitu aptaméru k špecifickým povrchovým receptorom nádorových buniek testujeme pomocou akustickej metódy TSM a modernou metódou jednomolekulovej silovej spektroskopie.

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bábelová, Lenka RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lenka.Svobodova@savba.sk 02/ 3229 3803
Bágeľová Poláková, Silvia Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Silvia.Bagelova@savba.sk 02/ 3229 3824
Bakošová, Anetta Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Anetta.Bakosova@savba.sk 02/32293825
Balážová, Mária Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Maria.Simockova@savba.sk 02/ 3229 3823
Ďurišová, Ivana Mgr.
doktorand
Ivana.Durisova@savba.sk 02/32293820
Garaiová, Martina Mgr., PhD.
vedecký pracovník
martina.garaiova@savba.sk 02/ 3229 3822
Griač, Peter RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Peter.Griac@savba.sk 02/ 3229 3821
Hapala, Ivan RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Ivan.Hapala@savba.sk 02/ 3229 3821
Holič, Roman Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
roman.holic@savba.sk 02/ 3229 3824
Káňovičová, Paulína Mgr.
doktorand
paulina.kanovicova@savba.sk 02/32293803
Kostolanská, Marta
technička
Krajčiová, Daniela Mgr.
doktorand
Daniela.Krajciova@savba.sk 02/32293825
Melicherová, Petronela
technička
Nagyová, Katarína
technička
Petrisková, Lívia Mgr.
doktorand
Livia.Petriskova@savba.sk
Pevalová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
zuzana.pevalova@savba.sk 02/ 3229 3822
Piteľová, Alexandra Mgr.
doktorand
Alexandra.Pitelova@savba.sk 02/ 3229 3824
Pokorná, Lucia Ing., PhD.
odborný pracovník
lucia.pokorna@savba.sk 02/ 3229 3825
Soni, Apoorva
Apoorva.Soni@savba.sk 02/32293820
Stupeňová, Erika Ing.
doktorand
Erika.Stupenova@savba.sk 02/32293825
Šťastný, Dominik , M.Sc.
doktorand
Dominik.Stastny@savba.sk
Tahotná, Dana RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Danka.Tahotna@savba.sk 02/ 3229 3823
Valachovič, Martin Mgr., PhD.
vedúci oddelenia
Martin.Valachovic@savba.sk 02/ 3229 3822