Oddelenie biochémie membrán

Oddelenie pozostáva z troch laboratórií – Laboratória biogenézy membrán,  Laboratória biosenzorov a Laboratória bunkového cyklu.

Laboratórium biogenézy membrán

CL-deficient mutants exhibit flat sheets
Laboratórium je zamerané na štúdium procesov, ktorými eukaryotické bunky regulujú lipidové zloženie svojich membrán. V rámci nášho výskumu sa snažíme pochopiť mechanizmy účinku anti-sterolových antimykotík ako aj vznik rezistencie k nim. Na kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe ako modelových eukaryotických bunkách tiež skúmame, akým spôsobom sa poruchy lipidového metabolizmu podieľajú na vzniku niektorých závažných ochorení. Venujeme sa aj možnostiam biotechnologickej produkcie cenných lipidových látok v kvasinkách.

Laboratórium bunkového cyklu

Laboratórium sa zaoberá štúdiom segregácie chromozómov počas meiotického delenia u kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelového eukaryotického organizmu. Zameriavame sa na identifikáciu a charakterizáciu proteínov zúčastňujúcich sa homológnej rekombinácie a karyogamie. Cieľom je pochopiť mechanizmy, ktoré vedú k vzniku závažných ľudských ochorení s poruchami v segregácii a rekombinácii chromozómov, akými sú napr. Downov syndróm a nádorové ochorenia. Viac informácií o Laboratóriu bunkového cyklu.

Laboratórium biosenzorov

biosenz1
Výskumná práca laboratória sa zameriava na vývoj biosenzorov. Jedným z cieľov je vyvinúť test na skorú diagnostiku niektorých nádorových ochorení. Využívame tu jedinečné rozpoznávacie elementy- DNA aptaméry, ktoré viažu cieľovú molekulu s vysokou afinitou a špecificitou. Použitie zlatých nanočastíc naviazaných na aptamér umožní zosilniť signál a tým odhaliť prítomnosť nádorových buniek v počiatočnom štádiu ochorenia. Selektivitu aptaméru k špecifickým povrchovým receptorom nádorových buniek testujeme pomocou akustickej metódy TSM a modernou metódou jednomolekulovej silovej spektroskopie.

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bábelová, Lenka RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lenka.Svobodova@savba.sk 02/ 3229 3820
Bágeľová Poláková, Silvia Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Silvia.Bagelova@savba.sk 02/ 3229 3824
Balážová, Mária Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Maria.Simockova@savba.sk 02/ 3229 3823
Benkő, Zsigmónd Dr., PhD.
vedecký pracovník
Zsigmond.Benko@savba.sk 02/ 3229 3824
Csáky, Zsófia Mgr.
doktorand
Zsofia.Csaky@savba.sk 02/ 3229 3825
Garaiová, Martina Mgr., PhD.
vedecký pracovník
martina.garaiova@savba.sk 02/ 3229 3822
Griač, Peter RNDr., CSc.
vedúci oddelenia
Peter.Griac@savba.sk 02/ 3229 3821
Hapala, Ivan RNDr., CSc.
zástupca riaditeľa
Ivan.Hapala@savba.sk 02/ 3229 3821
Jakabová, Jessica Mgr.
Jessica.Jakabova@savba.sk 02/32293825
Juhásová, Anna Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Anna.Juhasova@savba.sk 02/ 3229 3822
Kostolanská, Marta
technička
Kubalová, Dominika Mgr.
doktorand
Dominika.Kubalova@savba.sk 02/ 3229 3823
Melicherová, Petronela
technička
Mišová, Ivana Mgr.
doktorand
Ivana.Misova@savba.sk 02/ 3229 3824
Nagyová, Katarína
technička
Pevalová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
zuzana.pevalova@savba.sk 02/ 3229 3822
Pokorná, Lucia Ing.
odborný pracovník
lucia.pokorna@savba.sk 02/ 3229 3825
Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
alexandra.poturnayova@savba.sk 02/ 3229 3820
Tahotná, Dana RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Danka.Tahotna@savba.sk 02/ 3229 3823
Valachovič, Martin Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Martin.Valachovic@savba.sk 02/ 3229 3822
Virčíková, Veronika Mgr.
doktorand
Veronika.Vircikova@savba.sk 02/ 3229 3825