PhD štúdium

ÚBGŽ je v rámci CBv SAV schválený ako externá vzdelávacia organizácia pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania vo vednom odbore 4.2.10 Fyziológia živočíchov, 4.1.22 Biochémia, 4.2.4 Genetika, 4.2.7 Mikrobiológia, a 4.1.12 Biofyzika.
Doktorandské štúdium prebieha pod záštitou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Podrobné informácie ako aj aktuálne možnosti štúdia nájdete na stránkach fakúlt. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku. Informácie o organizácii doktorandského štúdia na SAV nájdete aj na stránke Mladí vedci SAV.

 

Aktuálne témy vypísané ÚBGŽ:

Študijný odbor Biológia (program Fyziológia živočíchov), PriF UK

 • Identifikácia molekúl dôležitých pre procesy súvisiace s oplodnením u cicavcov / Identification of molecules important for fertilization-related processes in mammals, školiteľka Ing. Jana Jankovičová, PhD.
 • Vplyv neurozápalu na neurogenézu a správanie / The effect of neuroinflammation on neurogenesis and behavior, školiteľka: Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.

 

Študijný odbor Biológia (program Genetika), Prif UK

 • Lipidový metabolizmus a jeho úloha v bioenergetike mitochondrií / Lipid metabolism and its role in mitochondrial bioenergetics, školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.
 • Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie expresie génov v kvasinkách / Characterization of the new molecular mechanisms underlying the repression of gene expression in yeast, školiteľka Mgr. Silvia Bágeľová Poláková PhD.
 • Ochranná funkcia lipidových partikúl pred sterolovou lipotoxicitou, školiteľ Mgr. Martin Valachovič, PhD.
 • Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva / Squalene production in non-conventional yeasts by metaboli engineering methods, školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.
 • Úloha lipid transferových proteínov vo fyziológii eukaryotickej bunky / Role of lipid transfer proteins in the physiology of a eukaryotic cell, školiteľ RNDr. Peter Griač, DrSc.

 

Študijný odbor Chémia (program Biochémia), Prif UK

 • Lipidový metabolizmus a jeho úloha v bioenergetike mitochondrií / Lipid metabolism and its role in mitochondrial bioenergetics, školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.
 • Metabolizmus sterolov v stresových podmienkach u kvasinky Saccharomyces cerevisiae / Sterol metabolism in yeast Saccharomyces cerevisiae under stress conditions, školiteľ Mgr. Martin Valachovič, PhD.
 • Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie expresie génov v kvasinkách / Characterization of the new molecular mechanisms underlying the repression of gene expression in yeast, školiteľka Mgr. Silvia Bágeľová Poláková PhD.
 • Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva / Squalene production in non-conventional yeasts by metaboli engineering methods, školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.
 • Úloha lipid transferových proteínov vo fyziológii eukaryotickej bunky / Role of lipid transfer proteins in the physiology of a eukaryotic cell, školiteľ RNDr. Peter Griač, DrSc.