Projektová činnosť

Národné

Manipulácia neurogenézy a jej vplyv na spev pestúnky japonskej
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Radič Rebecca
Anotácia: Presná funkcia neurogenézy v dospelosti nie je úplne známa. Nové neuróny u dospelých spevavcov sú začleňované do mozgových oblastí zapojených do učenia a produkcie spevu. Preto spevavce predstavujú vhodný animálny model pre bližšie pochopenie úlohy neurogenézy pre správanie v dospelosti. Vyššie včleňovanie nových neurónov do vokálnej oblasti HVC (skratka je názov) nevyhnutnej pre produkciu piesne pestúnky japonskej (Lonchura striata domestica) je spojené s vyššou variabilitou piesne. Cieľom tohto projektu je zistiť, či manipulácia intenzity neurogenézy ovplyvní spev. Vznik nových neurónov budeme podporovať podaním memantínu (MEM) a potláčať podaním temozolamidu (TMZ). Analýza behaviorálnej variability naučenej piesne prispeje k bližšiemu porozumeniu funkcie neurogenézy v dospelosti.
Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024