Projektová činnosť

Medzinárodné

ANDRONET - Európska sieť pre andrológiu – koordinácia výskumu, vzdelávania a verejného povedomia
European Andrology Network – Research Coordination, Education And Public Awareness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA20119/
Doba trvania: 27.10.2021 - 26.10.2025

Národné

Kryofertilita - Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Anotácia: Významnú úlohu pri riešení problematiky uchovania živočíšnych génových rezerv zohrávajú kryokonzervácia anásledné dlhodobé uchovávanie pohlavných buniek geneticky významných jedincov rôznych plemienhospodárskych zvierat. Metódy zmrazovania oocytov a ovariálnych tkanív musia pritom zabezpečiť ich dobrúkvalitu a životaschopnosť po rozmrazení. V našich predchádzajúcich štúdiách sme otestovali postupkryokonzervácie in vitro maturovaných oocytov hovädzieho dobytka, ktorý sa ukázal byť úspešnejší v porovnaní so zmrazovaním ovariálnych fragmentov obsahujúcich folikuly s nematurovanými oocytmi. Avšak, z dôvodu vysokej variability výsledkov po in vitro oplodnení rozmrazených oocytov táto stratégia vyžaduje ďalšiu optimalizáciu. Projekt bude zameraný na zvýšenie prežívateľnosti oocytov po rozmrazení a minimalizáciu poškodení oocytov vznikajúcich mrazením, a taktiež na podporu bunkového delenia a vývoja preimplantačných embryí získaných invitro zo zmrazených oocytov. V tomto smere okrem optimalizácií režimu kryokonzervácie plánujeme modifikovať kultivačné podmienky použitím špeciálnych prídavkov do kultivačných médií (antioxidanty, rastové faktory, iné).Očakáva sa, že optimalizácia metód zabezpečí vyššiu kryotoleranciu oocytov kráv a in vitro produkovaných embryípre účely uchovávania v génovej banke.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka
Study of tetraspanin family proteins in cattle reproduction process
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Anotácia: Tetraspaníny sú proteíny membrán rôznych typov somatických buniek mnohých živočíšnych druhov podieľajúce sa na nespočetnom množstve funkcií. Na základe popísanej expresie a funkčných experimentoch na myších gamétach je zrejmé, že sa zúčastňujú aj procesu oplodnenia. Naše analýzy potvrdili prítomnosť tetraspanínov CD9 a CD81 aj na býčích spermiách ako aj na oocytoch a embryách hovädzieho dobytka a ošípanej. Nakoľko tieto proteíny pôsobia v rámci komplexu, tzv. tetraspanínovej siete, cieľom predkladaného projektu je štúdium ďalších molekulárnych partnerov, či už z rodiny tetraspanínov alebo iných z hľadiska ich významu v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. Získané výsledky by nielen rozšírili poznatky v oblasti fyziológie reprodukcie cicavcov, ale aj mohli prispieť k identifikácii nových markerov využiteľných v praxi, nakoľko reprodukcia hospodárskych zvierat je výhradne riadený proces.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023