PhD štúdium

ÚBGŽ je v rámci CBv SAV schválený ako externá vzdelávacia organizácia pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania vo vednom odbore 4.2.10 Fyziológia živočíchov, 4.1.22 Biochémia, 4.2.4 Genetika, 4.2.7 Mikrobiológia, a 4.1.12 Biofyzika.
Doktorandské štúdium prebieha pod záštitou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Podrobné informácie ako aj aktuálne možnosti štúdia nájdete na stránkach fakúlt. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku. Informácie o organizácii doktorandského štúdia na SAV nájdete aj na stránke Mladí vedci SAV.

Krátka videoprezentácia ponúkaných tém:

video temy phd

 
 
 
 
 
 
 

Aktuálne témy vypísané ÚBGŽ:

Odbor Biológia (program Fyziológia živočíchov)

Vplyv dopamínu a neurogenézy na správanie sledovaný pomocou optogenetickej manipulácie

(školiteľka Mgr. Ľubica Niederová, PhD.)

Identifikácia molekúl dôležitých pre procesy súvisiace s oplodnením u cicavcov

(školiteľka Ing. Jana Jankovičová, PhD.)

 

Odbor Biológia (program Genetika)

Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva

(školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.)

Lipidové partikuly ako ochranné organely v eukaryotických bunkách

(školiteľ Mgr. Martin Valachovič, PhD.)

 

Odbor Chémia  (program Biochémia

Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie expresie génov v kvasinkách

(školiteľka Mgr. Silvia Bágeľová-Poláková, PhD.)

Úloha fosfatidylglycerolu v regulácii funkcií mitochondrií

(školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.)

Úloha lipid transferových proteínov vo fyziológii eukaryotickej bunky

(školiteľ RNDr. Peter Griač, CSc.)

Metabolizmus sterolov v stresových podmienkach

(školiteľ Mgr. Martin Valachovič, PhD.)