PhD štúdium

ÚBGŽ je v rámci CBv SAV schválený ako externá vzdelávacia organizácia pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania vo vednom odbore 4.2.10 Fyziológia živočíchov, 4.1.22 Biochémia a 4.1.12 Biofyzika.
Doktorandské štúdium prebieha pod záštitou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Podrobné informácie ako aj aktuálne možnosti štúdia nájdete na stránkach fakúlt.

Aktuálne témy vypísané ÚBGŽ:

PriF UK – Biochémia
Štúdium mitochondriálnych fosfolipidov u kvasiniek (RNDr. Peter Griač, CSc.)
Kvasinky využívajú špecifické živočíšne a rastlinné lipidy na tvorbu vlastných membrán (Mgr. Martin Valachovič, PhD.)
Implementácia state-of-the art mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách (Ing. Alexandra Poturnayová, PhD.)
Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej (Mgr. Roman Holič, PhD.)
Ochranné funkcie lipidových partikúl v kvasinkách (RNDr. Ivan Hapala, CSc.)
Fosfatidylinozitol transferové proteíny: metabolizmus fosfolipidov a rezistancia k antifungálnym látkam (RNDr. Peter Griač, CSc.)
Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie (Mgr. Mária Balážová, PhD.)
Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotické a mitotické delenie chromozómov (Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.)

PriF UK – Fyziológia živočíchov
Ovplyvňovanie neurogenézy: efekt na správanie? (Mgr. Ľubica Niederová, PhD.)

FCHPT STU – Biochémia
Fosfatidylinozitol transferové proteíny: metabolizmus fosfolipidov a rezistencia k antifungálnym látkam (RNDr. Peter Griač, CSc.)
Kvasinky využívajú špecifické živočíšne a rastlinné lipidy na tvorbu vlastných membrán (Mgr. Martin Valachovič, PhD.)
Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej (Mgr. Roman Holič, PhD.)