Projects

International

LIFT - Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat
Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare
Program: COST
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Annotation: Hlavným zámerom a cieľom akcie je definovať a konceptualizovať pozitívne životné podmienky zvierat (welfare), identifikovať platné metodiky na hodnotenie pozitívnych životných podmienok zvierat, posúdiť chápanie a akceptovanie tejto koncepcie a navrhnúť potenciálne indikátory pozitíveho welfaru založené na zvieratách a na zdrojoch, pomocou ktorých by bolo možné ho monitorovať na farmách.
Project web page: https://liftanimalwelfare.eu/
Duration: 4.11.2022 - 3.11.2026

National

Identifikácia behaviorálnych a neurobiologických indikátorov pozitívneho welfaru hydiny
Identification of behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Annotation: V oblasti vedy o welfare zvierat je znateľný posun od negatívneho welfaru, štúdia fenoménov ako je strach,bolesť alebo utrpenie, k pozitívnemu welfaru. Okrem hľadania indikátorov pozitívneho welfaru to znamená ajhľadanie spôsobov ako navodiť pozitívne afektívne stavy, pozitívny welfare. Cieľom projektu je overiť možnostinavodenia pozitívneho welfaru hydiny cestou anticipácie odmeny, pozitívneho kontrastu vo veľkosti odmenyalebo pozitívnej kontroly zvierat nad ich prostredím resp. zdrojmi. Overíme možnosti automatizácie záznamusprávania ako dôležitého indikátora welfaru a hypotézu o intenzite neurogenézy v hipokampe ako markerikumulatívnej afektívnej skúsenosti.
Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Optogenetika u s - Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie
Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation
Program: APVV
Project leader: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica, PhD.
Annotation: Dopamínergická signalizácia a neurogenéza hrajú dôležitú úlohu v štrukturálnej a funkčnej neuroplasticite vdospelom mozgu. V tomto projekte sa zameriavame na úlohu dopamínergickej neurotransmisie a úlohunovovzniknutých neurónov pre kontrolu naučených vokálnych sekvencií. Zatiaľ čo existuje množstvo štúdií o učenímotorickej sekvencie s externou odmenou, ako napríklad jedlo, štúdie zahrňujúce interný systém odmeňovania súzriedkavé. Systém interného odmeňovania je spojený s dopamínovou signalizáciou a vokálne učenie a produkciaspevu spevavcov reprezentuje vynikajúci model pre takýto výskum, nakoľko spev pozostáva zo sekvencií veľmirýchlych akcií. V tomto projekte navrhujeme použiť jednu z najmodernejších techník súčasnosti, optogenetiku.Optogenetický prístup umožňuje unikátnu kontrolu neuronálnej aktivity špecifickej mozgovej oblasti u voľne sapohybujúcich zvierat s milisekundovou presnosťou. Navrhujeme modifikovať dopamínovú signalizáciu odmeny dostriatálnej časti bazálnych ganglií a stanoviť zmeny v sekvencii spevu. Zistíme tak, ako prispieva dopamínovýsystém odmeňovania k učeniu spevu. V druhej časti projektu navrhujeme pomocou optogenetiky manipulovaťaktivitu nových neurónov včlenených do oblasti mozgu ovplyvňujúcej produkciu spevu. Počet nových neurónov vtejto oblasti stúpa v čase, keď je štrukúra spevu variabilnejšia a do piesne sú integrované nové časti – slabiky. Vprojekte zistíme, či nové neuróny vzniknuté v dospelosti sú schopné modifikovať pieseň a či vnášajú aleboumožňujú variabilitu v speve.
Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025