Projects

International

LIFT - Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat
Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare
Program: COST
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Annotation: Hlavným zámerom a cieľom akcie je definovať a konceptualizovať pozitívne životné podmienky zvierat (welfare), identifikovať platné metodiky na hodnotenie pozitívnych životných podmienok zvierat, posúdiť chápanie a akceptovanie tejto koncepcie a navrhnúť potenciálne indikátory pozitíveho welfaru založené na zvieratách a na zdrojoch, pomocou ktorých by bolo možné ho monitorovať na farmách.
Project web page: https://liftanimalwelfare.eu/
Duration: 4.11.2022 - 3.11.2026

National

Identifikácia behaviorálnych a neurobiologických indikátorov pozitívneho welfaru hydiny
Identification of behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Annotation: V oblasti vedy o welfare zvierat je znateľný posun od negatívneho welfaru, štúdia fenoménov ako je strach,bolesť alebo utrpenie, k pozitívnemu welfaru. Okrem hľadania indikátorov pozitívneho welfaru to znamená ajhľadanie spôsobov ako navodiť pozitívne afektívne stavy, pozitívny welfare. Cieľom projektu je overiť možnostinavodenia pozitívneho welfaru hydiny cestou anticipácie odmeny, pozitívneho kontrastu vo veľkosti odmenyalebo pozitívnej kontroly zvierat nad ich prostredím resp. zdrojmi. Overíme možnosti automatizácie záznamusprávania ako dôležitého indikátora welfaru a hypotézu o intenzite neurogenézy v hipokampe ako markerikumulatívnej afektívnej skúsenosti.
Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Infračervená termografia ako nástroj štúdia emócií a welfaru zvierat
Infrared thermography as a tool for the study of emotions and animal welfare
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pichová Katarína, PhD.
Annotation: S masívnym rozvojom nových technológií v posledných rokoch sa aj tieto stávajú súčasťou poľnohospodárskejvýroby. Precízna živočíšna výroba (angl. Precision Livestock Farming – PLF) využíva technológie namonitorovanie zdravia a welfaru zvierat za účelom zlepšovania produkcie a kvality života chovaných jedincov.Infračervená termografia pre jej neinvazívnosť predstavuje potenciálny nástroj na meranie welfaru hydiny zviacerých hľadísk, či už posúdenie vonkajších indikátorov, ako je miera poškodenia operenia, ale tiežfyziologických parametrov detegujúcich afektívne stavy prostredníctvom zmien teploty periférnych oblastí tela.Cieľom projektu je optimalizovať využitie infračervenej termografie pre účely hodnotenia welfaru nosníc,otestovať možnosti jej aplikácie v podmienkach komerčného chovu, a tak prispieť k rozvoju parametrovobjektívne hodnotiacich kvalitu života zvierat.
Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026