Projektová činnosť

Medzinárodné

Väzobné vlastnosti a úloha vybraných kvasinkových a ľudských proteínov prenášajúcich lipidy
Binding properties and function of selected yeast and human lipid transfer proteins
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, CSc.
Anotácia: Táto spolupráca je zameraná na lepšie pochopenie úlohy proteínov prenášajúcich lipidy (LTPs) vo fyziológii eukaryotických buniek. LTPs sú známe ako dôležité komponenty homeostázy lipidov, bunkovej signalizácie a dynamiky membrán. S využitím komplementárnych znalostí a experimentálnych metodík našich dvoch laboratórií sa zameriame na štúdium proteínov prenášajúcich fosfatidylinozitol (PITPs) u modelového eukaryotického organizmu, kvasinky Saccharomyces cerevisiae. S pomocou spolupracujúceho laboratória plánujeme rozšíriť náš výskum na ľudské PITPs, konkrétne na proteín SEC14L1, ktorého zvýšená aktivita bola zistená v bunkách rakoviny prsníka a prostaty. Predložený plán spolupráce prehĺbi a zintenzívni naše už existujúce kontakty, ktoré doteraz viedli k dvom spoločným publikáciám. Dôležitým aspektom spolupráce bude implementácia metód vyvinutých v britskom laboratóriu u nás v Bratislave. Veríme, že pomocou spolupráce s významným svetovým pracoviskom sa zvýši naša šanca uspieť pri aplikácii o medzinárodné granty.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022

Národné

Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter, CSc.
Anotácia: Deliaca sa kvasinka Schizosaccharomyces pombe je významným jednobunkovým modelovým organizmom preštúdium molekulárnej a bunkovej biológie eukaryotov. Biogenéza mitochondriálnych lipidov je u tejto kvasinkyveľmi málo preskúmaná, čo bráni jej využitiu pri modelovaní mitochondriálne podmienených ochorení u ľudí ahľadaní možností terapie. Cieľom projektu je charakterizácia biosyntetickej dráhy jedinečného mitochondriálnehofosfolipidu, kardiolipínu (CL). Analyzujeme viacero enzýmov tejto dráhy: CL syntázu, fosfatidylglycerolfosfát(PGP) syntázu, PGP fosfatázu, ako aj enzýmy zodpovedné za remodelovanie mastných kyselín CL. Zistíme,akým spôsobom je táto dráha regulovaná na transkripčnej a posttranskripčnej úrovni. Porovnáme biogenézu CLu S. pombe a u vyšších eukaryotických organizmov s cieľom posúdiť vhodnosť tohto jednobunkovéhomodelového eukaryotického mikroorganizmu pre štúdium mitochondriálnych procesov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Omnipotence - Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia: Živé organizmy si počas evolúcie vyvinuli rôzne stratégie na zabezpečenie lepšieho postavenia v súťaži o životne dôležité zdroje na Zemi. Biosyntéza rôznych biologicky aktívnych látok dávala špecifickým organizmom možnosť byť úspešnejší ako ostatné v spoločnom životnom prostredí. Existuje veľké množstvo prírodných biologicky aktívnych látok, ktoré sa syntetizujú v živých bunkách. Veľký význam medzi týmito látkami majú tie, ktoré sa vyskytujú v rastlinách. Mnoho produktov rastlinného sekundárneho metabolizmu je známych ako účinné farmakologické nástroje. Práve u látok rastlinného pôvodu je možné predpokladať ďalšie široké využitie v rôznych aplikáciách vo veterinárnej a humánnej medicíne, zvyšovaní bezpečností potravín atď. Tieto aplikácie budúpodmienené rozvojom poznatkov v biovedách, ku ktorým má ambíciu prispieť aj predložený projekt. Možnosť synteticky varírovať známe štruktúry látok rastlinného pôvodu dáva prakticky neobmedzené možnosti pre racionálny dizajn nových biologicky aktívnych štruktúr. Preto sme zvolili akronym nášho projektu "omnipotence". Našim cieľom je teda orientácia na výskum vybraných rastlinných látok a ich semisyntetických analógov ako možných nástrojov modulácie proliferácie a životných prejavov mikrobiálnych a neoplastických buniek. Živé bunky vyvinuli niekoľko obranných stratégií proti toxickému pôsobeniu rôznych látok. Toto sa môže považovať za základnú vlastnosť, ktorá umožňuje bunke prežiť v prirodzenom prostredí. Okrem odozvy špecifickej pre rôzne organizmy sa počas evolúcie vyvinuli všeobecné stratégie prítomné v rôznych typoch živých buniek nevynímajúc cicavčie neoplasticky transformované bunky, eukaryotické a prokaryotické mikrobiálne bunky. Navrhovaný projekt sa bude zaoberať podrobnou analýzou účinkov vybraných rastlinných obranných látok a ich semisyntetickýchderivátov na neoplastické a mikrobiálne bunky.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024