Oddelenie imunogenetiky

Výskumné zameranie oddelenia

Základným cieľom oddelenia je štúdium štruktúry a funkcie proteínov bunkových membrán, najmä molekúl s významom v reprodukčných procesoch hospodárskych zvierat. Významným nástrojom pre identifikáciu a analýzu molekúl bunkového povrchu sú monoklonové protilátky. Hybridómovou technikou sme pripravili sadu monoklonových protilátok, ktoré sa rutinne využívajú na našom oddelení a iných pracoviskách vo svete pri štúdiu imunitných funkcií, vrátane primárnych a sekundárnych imunitných nedostatočností hovädzieho dobytka. Oddelenie sa zameriava na identifikáciu a charakterizáciu tzv. CD moleExperiment_Image214 webprekryvkúl (cluster of differentiation), ktoré pôsobia ako adhezívne molekuly, receptory pre vírusy, signálne molekuly alebo sa iným spôsobom zúčastňujú imunitných a ďalších procesov v organizme. V poslednom období bol výskumný program oddelenia zameraný na analýzu funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka. Napriek tomu, že základné mechanizmy procesu oplodnenia boli popísané, stále nie sú známe všetky molekuly, ich vzájomné interakcie a spôsob kooperácie vo fertilizačnom procese. Výskum zahŕňa podrobnú biochemickú, histochemickú a funkčnú analýzu CD molekúl (CD9, CD46 a CD52, a ďalších) na tkanivách, spermiách, oocytoch a embryách hovädzieho dobytka, zmeny v ich distribúcii počas vývoja pohlavných buniek ako aj objasnenie ich úlohy v jednotlivých krokoch procesu reprodukcie. Získané poznatky prispievajú k pochopeniu imunitných a reprodukčných funkcií organizmu hospodárskych zvierat na bunkovej, resp. proteínovej úrovni, a zároveň umožňujú komparatívne medzidruhové štúdie.

Používané metodiky a prístrojové vybavenie

 • Izolácia a kultivácia pohlavných buniek hovädzieho dobytka -kapacitácia a akrozómová reakcia spermií, maturácia oocytov, in vitro fertilizácia- plne vybavený a funkčný sterilný box, súčasťou ktorého je laminárny box, CO2 inkubátor, stereomikroskopyoocyt
 • Izolácia krvných buniek hovädzieho dobytka
 • Imunocytochemická detekcia proteínov na izolovaných bunkách (Imunopreroxidázový test, Imunofluorescenčné značenie, E
  LISA)
 • Imunohistochemické stanovenie proteínov na ultratenkých rezoch (LEICA Cryocut 1800 cryostat)
 • Biochemická analýza proteínov:
 • Elektroforéza- Mini-PROTEAN Tetra Cell (BIO-RAD)
 • Western blot- Trans-Blot® SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer Cell (BIO-RAD) a Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Mini Tank Electroblotting (Thermo SCIENTIFIC)
 • 2D elektroforéza (izoelektrická fokusácia)- Multiphor II Electrophoresis system (GE Healthcare)
 • Rýchla imunodetekcia SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection System (MILLIPORE)
 • RT-PCR

Meno / Pozícia E-mail Telefón