Publications

Publications in 2019

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • ANTALÍKOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, ĽubicaBARTÓKOVÁ, MichaelaJANKOVIČOVÁ, Jana. CD9 pattern during bovine sperm maturation. In Reproduction in Domestic Animals, 2019, vol. 54, suppl. 3, p. 110. (1.638 – IF2018). ISSN 0936-6768.(Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: AEGA
 • ANTALÍKOVÁ, JanaHOROVSKÁ, ĽubicaSEČOVÁ, PetraJANKOVIČOVÁ, JanaBARTÓKOVÁ, Michaela – KREJČÍŘOVÁ, Romana – POSTLEROVÁ, Pavla. Estrogen receptors in bull spermatozoa. In XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, Liblice Chateau, May 24 – 25, 2019. – Liblice : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Vestec, 2019, p. 28.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts). Typ: AFG
 • ANTALÍKOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, ĽubicaBARTÓKOVÁ, MichaelaJANKOVIČOVÁ, Jana. Tetraspanins CD9 and CD81 in bull spermatozoa. In 9th European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme, September 4 – 6, 2019. – Mainz, 2019, p. 26.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme). Typ: AFK
 • ANTALÍKOVÁ, JanaHOROVSKÁ, ĽubicaSEČOVÁ, PetraJANKOVIČOVÁ, JanaBARTÓKOVÁ, Michaela – KREJČÍŘOVÁ, Romana – POSTLEROVÁ, Pavla. Estrogénový membránový receptor gper v býčích spermiách. In Endocrine Regulations. – Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 19. ISSN 1210-0668.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium). Typ: AFL
 • BARTÓKOVÁ, MichaelaANTALÍKOVÁ, JanaHOROVSKÁ, ĽubicaSEČOVÁ, PetraJANKOVIČOVÁ, Jana. Štúdium tetraspanínu CD63 na kryokonzervovaných býčích spermiách. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: AFD
 • BARTÓKOVÁ, MichaelaHOROVSKÁ, ĽubicaSEČOVÁ, PetraANTALÍKOVÁ, JanaJANKOVIČOVÁ, Jana. Study of CD63 tetraspanin on bull sperm. In XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, Liblice Chateau, May 24 – 25, 2019. – Liblice : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Vestec, 2019, p. 15.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts). Typ: AFG
 • BILČÍK, BorisMÁČAJOVÁ, Mariana – HUNTOŠOVÁ, Veronika – KUNDEKOVÁ, BarboraČAVARGA, Ivan. Turkey (Meleagris gallopavo) chorioallantoic mebrane assay – rare model for experimental oncology. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. – Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • ELSAYAD, Kareem – POLÁKOVÁ, Silvia – GREGAN, Juraj. Probing Mechanical Properties in Biology Using Brillouin Microscopy. In Trends in Cell Biology, 2019, vol. 29, no. 8, p. 6608-6611. (16.588 – IF2018). ISSN 0962-8924.(APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie). Typ: ADCA
 • GREGAN, Juraj – SANYAL, Swastika – MOLNÁROVÁ, Lucia – RICHTEROVÁ, J. – HURAIOVÁ, Barbora – BENKO, Z. – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia – ČIPÁKOVÁ, Ingrid – ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea – GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína – MECHTLER, Karl – ČIPÁK, Ľuboš. Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. – Barcelona : EMBO, 2019, p. 146.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFG
 • HOROVSKÁ, ĽubicaSEČOVÁ, PetraJANKOVIČOVÁ, JanaBARTÓKOVÁ, Michaela – KREJČÍŘOVÁ, Romana – POSTLEROVÁ, Pavla – ANTALÍKOVÁ, Jana. Detekcia jadrových estrogénových receptorov v býčích spermiách. In Endocrine Regulations. – Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 23019, vol. 53, suppl. 1, p. 33. ISSN 1210-0668.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium). Typ: AFL
 • HURAIOVÁ, Barbora – KANOVITS, J. – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia – ČIPÁK, Ľuboš – GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína – DUNCAN, C.D.S. – MATA, J. – ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea – GREGAN, Juraj. Characterization of putative short open reading frames in yeast Schizosaccharomyces pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. – Barcelona : EMBO, 2019, p. 227.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFK
 • JANKOVIČOVÁ, JanaSEČOVÁ, Petra – MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – ŠIMONÍK, Ondřej – FROLÍKOVÁ, Michaela – CHMELÍKOVÁ, Eva – HOROVSKÁ, ĽubicaMICHALKOVÁ, Katarína – DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina – ANTALÍKOVÁ, Jana. Detection of CD9 and CD81 tetraspanins in bovine and porcine oocytes and embryos. In International Journal of Biological Macromolecules, 2019, vol. 123, p. 931-938. (4.784 – IF2018). ISSN 0141-8130.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, JanaBARTÓKOVÁ, MichaelaHOROVSKÁ, ĽubicaSEČOVÁ, PetraANTALÍKOVÁ, Jana. Detection of cluster of differentiation molecule 63 in bull sperm. In Reproduction in Domestic Animals, 2019, vol. 54, suppl. 3, p. 110-111. (1.638 – IF2018). ISSN 0936-6768.(Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: AEGA
 • JANKOVIČOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, ĽubicaBARTÓKOVÁ, MichaelaANTALÍKOVÁ, Jana. CD9 and CD81 tetraspanins on bovine oocytes and embryos. In 9th European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme, September 4 – 6, 2019. – Mainz, 2019, p. 34.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme). Typ: AFG
 • JANKOVIČOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, ĽubicaBARTÓKOVÁ, MichaelaANTALÍKOVÁ, Jana. Expression of cluster of differentiation molecules 9 and 81 in cow oocytes and embryos. In XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, Liblice Chateau, May 24 – 25, 2019. – Liblice : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Vestec, 2019, p. 14.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts). Typ: AFG
 • KÁŇOVIČOVÁ, PaulínaKUBALOVÁ, DominikaMORAVČÍKOVÁ, AndreaBALÁŽOVÁ, Mária. In vitro aktivita fosfolipázy C špecifickej pre fosfatidylglycerol. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 768-772. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFD
 • KÁŇOVIČOVÁ, PaulínaKUBALOVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, Mária. In vitro activity of phosphatidylglycerol specific phospholipase C. In Molecular Organization, Function and Dynamics of Biomembranes : FEBS/EMBO Advanced Lecture Course, June 10 – 20, 2019, Cargese – Corsica – France, p. 95.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie). Typ: AFK
 • KÁŇOVIČOVÁ, PaulínaBALÁŽOVÁ, MáriaKUBALOVÁ, Dominika. In vitro activity of Pgc1 protein. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 – 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 64. ISSN 1336-4839.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie). Typ: AFL
 • KOŠŤÁL, ĽuborSKALNÁ, ZuzanaPICHOVÁ, Katarína. Using cognitive bias as a welfare tool in poultry. In 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD) – Proceedings : Bern, June 27 – 29, 2019. – Switzerland : Bern University, 2019, p. 81. ISBN 978-3-906813-93-6.(International Conference on Production Diseases in Farm Animals : Proceedings). Typ: AFG
 • KOŠŤÁL, ĽuborSKALNÁ, ZuzanaPICHOVÁ, Katarína. Studying affect induced judgement bias in birds. In Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms : Abstract Book, 13 – 17 May, 2019, Kraków, Poland. – Kraków : Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences, 2019, p. 26-27.(Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms). Typ: AFG
 • KUBALOVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, MáriaKÁŇOVIČOVÁ, PaulínaMORAVČÍKOVÁ, Andrea. Úloha mitochondriálnych medziorganelových kontaktných miest v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 797-801. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFD
 • KUBALOVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, MáriaKÁŇOVIČOVÁ, Paulína – MALÍNSKÝ, Ján. Úloha lipidových partikúl v kontrole degradácie fosfatidylglycerolu fosfolipázou Pgc1. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 14. ISBN 978-80-972752-6-6.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • KUBALOVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, Mária – MALÍNSKÝ, Ján – KÁŇOVIČOVÁ, Paulína. The role of lipid droplets in degradation of phosphatidylglycerol by phospholipase Pgc1 in the yeast Saccharomyces cerevisiae. In Molecular Organization, Function and Dynamics of Biomembranes : FEBS/EMBO Advanced Lecture Course, June 10 – 20, 2019, Cargese – Corsica – France, P. 97.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie). Typ: AFK
 • KUBALOVÁ, DominikaKÁŇOVIČOVÁ, Paulína – MALÍNSKÝ, Ján – BALÁŽOVÁ, Mária. The specific degradation of phosphatidylglycerol by lipid droplets protein Pgc1. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 – 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 57. ISSN 1336-4839.(SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFL
 • KUNDEKOVÁ, BarboraMETA, Majlinda – HUNTOŠOVÁ, Veronika – BILČÍK, BorisMÁČAJOVÁ, Mariana. Vplyv nádorových buniek a hypericínu na expresiu génov dôležitých pre angiogenézu na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 332-337. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Typ: AFD
 • LENKAVSKÁ, Lenka – BLAŠČÁKOVÁ, Ľudmila – JURAŠEKOVÁ, Z. – MÁČAJOVÁ, MarianaBILČÍK, BorisČAVARGA, Ivan – MIŠKOVSKÝ, Pavol – HUNTOŠOVÁ, Veronika. Benefits of hypericin transport and delivery by low- and high-density lipoproteins to cancer cells: From in vitro to ex ovo. In Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2019, vol. 25, p. 214-224. (2.589 – IF2018). ISSN 1572-1000.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány). Typ: ADCA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana – HUNTOŠOVÁ, Veronika – KUNDEKOVÁ, BarboraVALACHOVIČ, MartinČAVARGA, IvanBILČÍK, Boris. Influence of tumor cell transplantation on the expression of genes Quek1, Quek2 and FREK using CAM model. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. – Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. ISBN 978-80-972247-4-5.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • MÁČAJOVÁ, MarianaKUNDEKOVÁ, Barbora – HUNTOŠOVÁ, Veronika – LENKAVSKÁ, Lenka – ČAVARGA, IvanBILČÍK, Boris. Farmakokinetika hypericínu v komplexe s HDL a LDL na modeli CAM prepelice japonskej (coturnix japonica). In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. XXV-XXVI.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – FROLÍKOVÁ, Michaela – ČERNÝ, Jiří – ŠIMONÍK, Ondřej – JANKOVIČOVÁ, JanaANTALÍKOVÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina. Tetraspanin web in plasma membrane mammalian spermatozoa. In 9th European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme, September 4 – 6, 2019. – Mainz, 2019, p. 35.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme). Typ: AFG
 • META, MajlindaKUNDEKOVÁ, BarboraBILČÍK, BorisMÁČAJOVÁ, Mariana. Vplyv použitia silikónového krúžku na vaskulatúru chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (Coturnix japonica). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 385-390. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Typ: AFD
 • MIŠOVÁ, Ivana – BUDIŠ, J. – BENKO, Z. – GAZDARICA, Juraj – SMONDRKOVÁ, M. – PICHLEROVÁ, K. – STRIEŠKOVÁ, Lucia – ČIPÁK, Ľuboš – GREGAN, Juraj – SZEMES, Tomáš – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Homologous recombination proteins act with HIRA to repress gene expression near LTR repeats. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. – Barcelona : EMBO, 2019, p. 164.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFK
 • MIŠOVÁ, Ivana – BUDIŠ, J. – GAZDARICA, Juraj – STRIEŠKOVÁ, Lucia – SZEMES, Tomáš – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. A novel role of the fission yeast Dbl2 protein in gene expression regulation. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 – 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 67. ISSN 1336-4839.(APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: AFL
 • MORAVČÍKOVÁ, AndreaKUBALOVÁ, DominikaKÁŇOVIČOVÁ, PaulínaBALÁŽOVÁ, Mária. Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 837-841. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFD
 • KUBÍKOVÁ, ĽubicaLUKÁČOVÁ, Kristína. Spevom indukovaná expresia skorého génu egr-1 v mozgu spevavca zebričky červenozobej po poškodení striata. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. XXIV.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • PANKUCH, Daniel – PICHOVÁ, KatarínaKOŠŤÁL, Ľubor. Vplyv raného vývinu na poškodzujúce správanie prepelice japonskej. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 450-455. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0168/19 : Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin). Typ: AFD
 • PEVALOVÁ, Zuzana – PEVALA, Vladimír – BLUNSOM, Nicholas J. – TAHOTNÁ, Dana – KOTRASOVÁ, Veronika – HOLIČ, RomanPOKORNÁ, Lucia – BAUER, Jacob – KUTEJOVÁ, Eva – COCKCROFT, Shamshad – GRIAČ, Peter. Yeast phosphatidylinositol transfer protein Pdr17 does not require high affinity phosphatidylinositol binding for its cellular function. In Biochimica et Biophysica Acta : Molecular and Cell Biology of Lipids, 2019, vol. 1864, iss. 10, p. 1412-1421. (4.402 – IF2018). ISSN 1388-1981.(Vega č. 2/0111/15 : Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: ADCA
 • PICHOVÁ, Katarína – VAN DER EIJK, Jerine A.J. – KOŠŤÁL, ĽuborBILČÍK, Boris – RODENBURG T., Bas. Decision making of high and low feather pecking line of laying hens under ambiguity. In 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD) – Proceedings : Bern, June 27 – 29, 2019. – Switzerland : Bern University, 2019, p. 58. ISBN 978-3-906813-93-6.(International Conference on Production Diseases in Farm Animals : Proceedings). Typ: AFK
 • PLASKOŇOVÁ, JanaLUKÁČOVÁ, KristínaPOLOMOVÁ, JustínaNIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Regenerácia bazálnych ganglií po poškodení a zmeny v speve u pestúnky japonskej. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 485-. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: AFD
 • POLOMOVÁ, JustínaLUKÁČOVÁ, KristínaBILČÍK, BorisKUBÍKOVÁ, Ľubica. Is neurogenesis in two songbird species related to their song sequence variability? In Proceedings of the Royal Society : B – Biological Sciences, 2019, vol. 286, no. 1895, art. no. 20182872. (4.304 – IF2018). ISSN 0962-8452.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: ADCA
 • POLOMOVÁ, JustínaLUKÁČOVÁ, KristínaNIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Nové neuróny v mozgu spevavcov: spojitosť so spevom? In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 491-496. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: AFD
 • POLOMOVÁ, JustínaKUBÍKOVÁ-NIEDEROVÁ, Ľubica. Are sexually naive zebra finch females able to discriminate between different male songs? In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. – Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 34.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. European Student Conference On Behaviour and Cognition). Typ: AFK
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra – BURÍKOVÁ, Monika – BIZIK, Jozef – HIANIK, Tibor. DNA Aptamers in the Detection of Leukemia Cells by the Thickness Shear Mode Acoustics Method. In ChemPhysChem, 2019, vol. 20, no. 4, p. 545-554. (3.077 – IF2018). ISSN 1439-7641.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: ADCA
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra – DZUBINOVÁ, Ľudmila – BURÍKOVÁ, Monika – BIZIK, Jozef – HIANIK, Tibor. Detection of Breast Cancer Cells Using Acoustics Aptasensor Specific to HER2 Receptors. In Biosensors, 2019, vol. 9, no. 2, art. no. 72. ISSN 2079-6374.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: ADMB
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra – BÁBELOVÁ, Andrea – BURÍKOVÁ, Monika – ŠELC, Michal – NÉMETHOVÁ, Veronika – MAZANCOVÁ, Petra – RÁZGA, Filip. Aptamers – powerful diagnostic tools of cancer diseases. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. – Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 71-72. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra – BURÍKOVÁ, Monika – BIZIK, Jozef – HIANIK, Tibor. Detekcia onkomarkerov pomocou aptamérom modifikovaných nanočastíc. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. – Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 32, suppl. 1, s. 148-149. ISSN 0862-495X.(Brněnské onkologické dny : Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: AFK
 • SKALNÁ, ZuzanaPICHOVÁ, KatarínaKOŠŤÁL, Ľubor. Vplyv taktilnej stimulácie na afektívne stavy nosníc. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 536-541. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0185/17 : Poškodzujúce správanie a welfare nosníc). Typ: AFD
 • SKALNÁ, ZuzanaPICHOVÁ, KatarínaKOŠŤÁL, Ľubor. Does tickling induce positive affective states in laying hens? In Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms : Abstract Book, 13 – 17 May, 2019, Kraków, Poland. – Kraków : Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences, 2019, p. 31-32.(Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms). Typ: AFG
 • SKALNÁ, ZuzanaPICHOVÁ, KatarínaKOŠŤÁL, Ľubor. Does tickling evoke positive experience in laying hens? In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. – Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 45.(European Student Conference On Behaviour and Cognition). Typ: AFK
 • SKALNÁ, ZuzanaPICHOVÁ, KatarínaKOŠŤÁL, Ľubor. The influence of tactile stimulation on affective states in laying hens. In 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD) – Proceedings : Bern, June 27 – 29, 2019. – Switzerland : Bern University, 2019, p. 59. ISBN 978-3-906813-93-6.(International Conference on Production Diseases in Farm Animals : Proceedings). Typ: AFK
 • ŠIPOŠOVÁ, Katarína – HUNTOŠOVÁ, Veronika – SHLAPA, Yulia – LENKAVSKA, Lenka – MÁČAJOVÁ, Mariana – BELOUS, Anatolii – MUSATOV, Andrey. Advances in the Study of Cerium Oxide Nanoparticles: New Insights into Antiamyloidogenic Activity. In ACS Applied Bio Materials, 2019, vol. 2, no. 5, p. 1884-1896. (2019 – SCOPUS). ISSN 2576-6422. Typ: ADMB
 • VAN DER POL, Carla W. – VAN ROOVERT-REIJRINK, Inge A. M. – GUSSEKLOO, Sander W. S. – KRANENBARG, Sander – LEON-KLOOSTERZIEL, Karen M. – VAN EIJK-PRIESTER, Margaretha H. – ZEMAN, Michal – KEMP, Bas – VAN DEN BRAND, Henry. Effects of lighting schedule during incubation of broiler chicken embryos on leg bone development at hatch and related physiological characteristics. In PLoS ONE, 2019, vol. 14., iss. 8, art. no. e0221083. (2.776 – IF2018). ISSN 1932-6203. Typ: ADMA
 • XU, Yang – CALDO, Kristian Mark P. – HOLIČ, Roman – MIETKIEWSKA, Elzbieta – OZGA, Jocelyn – RIZVI, Syed Masood – CHEN, Guanqun – WESELAKE, Randall J. Engineering Arabidopsis long-chain acyl-CoA synthetase 9 variants with enhanced enzyme activity. In Biochemical Journal, 2019, vol. 476, no. 1, p. 151-164. (4.331 – IF2018). ISSN 0264-6021.(VEGA č. 2/0180/12 : Sekrécia mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. APVV-0785-11 : Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu). Typ: ADCA