Etická komisia

Predseda

Mgr. Zuzana Bačová, PhD. (ÚEE SAV)

Podredseda

Doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD. (PriF UK)

Členovia

RNDr. Marta Novotová, CSc. (CBv ÚMFG SAV)

Gizela Gajdošíková  (CBv ÚMFG SAV)

RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc. (Zool. ústav SAV)

Mgr. Martin Valachovič, PhD. (CBv ÚBGŽ SAV)

RNDr. Jana Antalíková, PhD. (CBv ÚBGŽ SAV)

 

Štatút etickej komisie pri CBv SAV