9. Ivanské dni mladých biológov

Názov podujatia: „9. Ivanské dni mladých biológov“
Dátum konania:   21. 6. 2016
Organizátor:  Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV a občianske združenie BIOECOGEN

Miesto konania:       ÚBGŽ SAV, Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji

Predpokladaný počet účastníkov:        20

Prezentácia:          PowerPoint, trvanie 10-15 min. prednáška (podľa počtu prihlásených), 5 min. diskusia

Podmienky účasti:    

 • študent denného PhD štúdia v čase konania konferencie
 • prezentovanie práce (minimálne s 50 %-ným vlastným podielom študenta), ktorá obsahovo zapadá do nižšie uvedených vedných odborov

Prihláška a abstrakt:   

 • prihlášku a abstrakt treba odoslať do 8.6. 2016 e-mailom na adresu peter.griac@savba.sk
 • prihláška musí obsahovať:
  • meno, pracovisko, ročník doktorandského štúdia
  • názov príspevku
  • tematickú oblasť do ktorej sa príspevok prihlasuje
  • spätnú e-mailovú adresu
 • abstrakt:
  • maximálne 1 strana A4 s riadkovaním 1,5; písmo Arial 12, formát podľa priloženého vzoru
  • poslať ako attachment v elektronickej forme

Iné informácie:

 • prezentácie budú rozdelené do troch tematických oblastí:
  • Biochémia a molekulová biológia
  • Fyziológia a všeobecná biológia
  • Mikrobiológia a bunková biológia
 • najlepšia práca v každej oblasti bude odmenená
 • hodnotenie vykoná 5-členná komisia (2 členovia z ÚBGŽ, 3 externí)
 • v závislosti od počtu prihlásených si ÚBGŽ SAV vyhradzuje právo obmedziť počet účastníkov z jedného školiaceho pracoviska
 • abstrakty prijatých príspevkov budú publikované v zborníku minisympózia

 

Kontakt/informácie:  RNDr. Peter Griač, CSc., tel.: 02-45943 151, e-mail: peter.griac@savba.sk